aplikacja Matura google play app store
Tagi dla zawodów
administrator (8) agent (5) aktor (4) analityk (12) animator (5) aparatowy (4) architekt (5) archiwista (3) artysta (4) asystent (27) audytor (3) bazy danych (3) betoniarz (2) blacharz (6) broker (4) ceramik (2) chemik (2) dekorator (3) dentysta (11) diagnosta (17) doradca (15) dróżnik (2) drukarz (3) duchowny (5) dyrektor (26) dyspozytor (5) dyżurny ruchu (2) ekspedient (4) ekspedytor (2) elektroenergetyk (4) elektromechanik (6) elektromonter (21) elektryk (2) farmaceuta (13) film (14) filolog (3) fizyk (2) formierz (2) formowacz (4) fotograf (4) fryzjer (4) funkcjonariusz (7) garbarz (2) genetyka (4) górnik (3) grafik (3) grawer (3) hematologia (3) historyk (2) hodowca (13) informator (4) inspektor (25) instalator (3) instruktor (19) introligator (3) inżynier (91) inżynier geodeta (7) inżynier górnik (4) Inżynier inżynierii środowiska (6) inżynier mechanik (9) inżynier technologii (7) kapitan (4) kardiologia (3) kasjer (5) kaskader (2) kierowca (12) kierownik (124) klasyfikator (7) komendant (3) konduktor (2) konserwator (6) konstruktor (3) konsultant (4) kontroler (27) koordynator (4) korektor (3) krajacz (2) krytyk (2) kurier (2) laborant (7) lakiernik (5) lekarz (110) lektor (2) ładowacz (3) makler (4) malarz (5) manewrowy (2) marynarz (2) maszynista (25) mechanik (32) mediator (2) menedżer (8) metodyk (2) mikser (2) mistrz (16) modelarz (3) montażysta (4) monter (84) monter-elektronik (13) murarz (2) nauczyciel (58) nauczyciel akademicki (21) negocjator (2) obuwnik (4) oczyszczacz (2) odlewnik (2) oficer (5) ogrodnik (8) operator (262) opiekun (7) opiekunka (6) optyk (2) organizator (10) osoba dozoru ruchu (3) palacz (4) pedagog (6) pielęgniarka (24) policjant (3) położna (9) pomoc (6) pomocniczy robotnik (14) pomocnik (6) pośrednik (4) pracownik (49) prawnicze (12) producent (5) programista (2) projektant (12) przedstawiciel (3) przewodnik turystyczny (3) przewoźnik (2) przygotowywacz (2) psycholog (6) ratownik (6) realizator (5) recepcjonista (2) redaktor (3) renowator (3) reżyser (4) rękodzielnik (2) robotnik (12) rolnik (8) rysownik (3) rzeczoznawca (7) rzeźbiarz (4) sekretarka (4) sekretarz (3) serwisant (2) sortowacz (6) specjalista (92) sprzątaczka (2) sprzedawca (9) stolarz (6) strażnik (7) strugacz (2) szklarz (3) szlifierz (10) szwaczka (2) ślusarz (3) taksator (2) tancerz (2) technik (161) technolog (3) terapeuta (2) tłumacz (2) tokarz (3) topiarz (3) trener (3) treser (2) uliczny (3) urzędnik (7) ustawiacz (3) wiertacz (4) wozak (2) wulkanizator (2) wychowawca (3) wydawca (3) wypalacz (2) wytapiacz (2) wytwórca (3) wyższy urzędnik (3) zarządca (2) zawodowy działacz organizacji (5) zmywacz (3)

Zawody po studiach, zawodowe i ogólne

szkoła, matura, studia - celem wszystkiego jest jednak praca...
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
znalezionych: 34
Wykonuje ręcznie lub maszynowo różnego rodzaju zabawki z drewna, metalu, gumy, tkanin, tworzyw sztucznych lub papieru, stosując obróbkę odpowiednią do rodzaju surowca.
Przygotowuje borowiny do zabiegów balneologicznych przez przetwarzanie surowca borowinowego; wykonuje zabiegi balneologiczne: kąpiele lecznicze, zabiegi wodolecznicze (hydroterapia), płukania lecznicze, leczenia borowiną, inhalacje w celu leczenia i rehabilitacji chorych.
Prowadzi zorganizowane, na podstawie formalnych i doktrynalnych zasad religii, życie w określonych wspólnotach, w których pragnie i usiłuje doskonalej realizować życie modlitewne; pogłębia stan duchowego posiadania, bez przywiązywania wagi do dóbr materialnych, realizuje zasadę dobrowolnego ubóstwa - w sposób intensywniejszy niż to jest możliwe i praktykowane przez ogół wyznawców.
Ręcznie wypełnia piaskowe lub metalowe (kokile) formy odlewnicze gorącym ciekłym metalem lub stopem metali kolorowych przy użyciu łyżek albo kadzi rozlewniczych w celu uzyskania wyrobów artystycznych i różnego rodzaju elementów maszyn, ściśle przestrzegając obowiązujących instrukcji i przepisów bhp oraz stosując środki ochrony indywidualnej (okulary, buty, rękawice i fartuchy ochronne).
Zamiata i sprząta ulice, chodniki, przystanki komunikacji miejskiej, przejścia podziemne i inne miejsca użyteczności publicznej.
Zaopatruje zakłady przemysłowe, usługowe i rolne w surowce, narzędzia, części zapasowe maszyn i urządzeń, paliwo, opakowania itp. (tzw. zaopatrzenie materiałowo-techniczne), przedsiębiorstwa handlowe w towary, określone instytucje w artykuły niezbędne do wykonywania przez nie statutowych funkcji, np. pomoce naukowe w szkolnictwie, lekarstwa i środki opatrunkowe w lecznictwie.
Zarządca energii identyfikuje, analizuje, planuje, optymalizuje i monitoruje wskaźniki wykorzystania zasobów energetycznych.
Zarządca energii jest zawodem inżynierskim wykonywanym w sferze zarządzania wykorzystaniem zasobów energetycznych organizacji. Zawód zarządca energii występuje w każdej formie organizacji publicznej lub prywatnej, będącej odbiorcą końcowym energii. Praca zarządcy energii jest działalnością o charakterze menedżerskim, ekspercko-doradczym; polega na tworzeniu i doskonaleniu systemu zarządzania energią w organizacji w celu poprawy jej efektywności energetycznej. Zarządca energii identyfikuje zasoby energetyczne wytwarzane, przesyłane, dystrybuowane i zużywane w organizacji; wyznacza kierunki polityki energetycznej organizacji okresowo ustanawiając cele, zadania i programy. Zadania poprawy efektywności energetycznej realizuje zgodnie z obowiązującym prawem, dotyczącym ograniczenia wpływu planowanych działań na środowisko naturalne. Wykonuje lub nadzoruje wykonanie audytu efektywności energetycznej. Wskazuje możliwości wykorzystania systemów wsparcia działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej. Współtworzy system doskonalenia świadomości i zachowań pracowników organizacji i jej otoczenia. Dokonuje analizy porównawczej sytuacji rynkowej w zakresie dostaw, zużycia i produkcji energii i wskazuje optymalne rozwiązania.
Zarządca nieruchomości utrzymuje nieruchomość w dobrym stanie technicznym, zapewnia obsługę formalno-prawną oraz ekonomiczno-finansową nieruchomości.
Zarządca nieruchomości, na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, na bieżąco zarządza powierzoną nieruchomością. Utrzymuje obiekt w stanie zgodnym z przepisami i zasadami Prawa budowlanego oraz racjonalnej gospodarki energetycznej. Podejmuje decyzje oraz działania mające na celu zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości, bezpieczeństwa jej użytkowania i właściwej eksploatacji, zmierzające do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym, zgodnie z jej przeznaczeniem, a także do uzasadnionego inwestowania w tę nieruchomość. Zadania zawodowe realizuje osobiście lub deleguje wykonywanie ich części na pracowników mu podległych, a w szczególności na administratorów nieruchomości.
Sprawuje nadzór nad infrastrukturą kolejową: stacją i podległymi punktami ekspedycyjnymi; nadzoruje i kontroluje wykonywanie zadań przez podległych pracowników; nadzoruje akcje usuwania skutków awarii na powierzonym obszarze.
Podnosi maksymalnie sprawność fizyczną (ruchową) swojego organizmu w określonej dyscyplinie i konkurencji sportu, w celu efektywnego udziału we współzawodnictwie oraz osiągania wymiernych korzyści materialnych i innych satysfakcji;
uczestniczy w zawodach sportowych, olimpiadach i masowych imprezach sportowych;
reprezentuje kraj i promuje własną dyscyplinę sportu.
Prowadzi różnego rodzaju działalność na rzecz członków organizacji pracodawców i rozwoju rynku, na którym działają członkowie organizacji; reprezentuje zrzeszonych w organizacji przedsiębiorców wobec organizacji związkowych, ustawodawcy, instytucji europejskich, rządowych i samorządowych; prowadzi działania na rzecz poprawy warunków prawnych poprzez zmiany ustaw, rozporządzeń i regulacji; współpracuje z instytucjami rządowymi i samorządowymi w ramach projektów dotyczących sektorów gospodarki, w których działają członkowie organizacji; promuje standardy jakości i normy etyczne wśród członków organizacji.
Podejmuje działania w ramach pełnionej funkcji w organizacji politycznej mające na celu uzyskanie poparcia społeczeństwa dla programu organizacji politycznej; zajmuje się określaniem, formułowaniem oraz realizacją polityki organizacji politycznej; kieruje wdrażaniem norm i zasad obowiązujących w organizacji politycznej oraz nadzoruje ich przestrzeganie przez członków organizacji; reprezentuje swoją organizację polityczną na zewnątrz i działa w jej imieniu.
Określa, formułuje i wdraża program, cele i zasady organizacji pozarządowej; planuje, koordynuje i dokonuje oceny działalności oraz efektów pracy organizacji pozarządowej lub jej jednostek organizacyjnych; prowadzi negocjacje w imieniu organizacji, jej członków i reprezentowanych przez organizację grup społecznych; promuje i wspiera interesy organizacji oraz jej członków wobec władzy ustawodawczej, wykonawczej i społeczeństwa; przedstawia sprawozdania władzom organizacji, członkom organizacji i agencjom finansującym; monitoruje i ocenia efekty działania organizacji pozarządowej; reprezentuje organizację pozarządową wobec partnerów i instytucji zewnętrznych.
Reprezentuje członków organizacji zawodowej wobec władz państwowych i samorządowych, pracodawców i instytucji zewnętrznych; inicjuje działalność naukową i popularyzatorską we wszystkich dziedzinach związanych z obszarem działalności organizacji; wspiera procesy doskonalenia kwalifikacji zawodowych oraz kształtowania etyki zawodowej członków organizacji; działa na rzecz integrowania środowiska zawodowego i tworzenie koleżeńskich więzi członków organizacji; rozwija kontakty i współpracę z krajowymi, zagranicznym i międzynarodowymi organizacjami zawodowymi; prowadzi działania na rzecz ochrony zawodu i interesów członków organizacji.
Reprezentuje i broni prawa oraz interesy pracownicze, obywatelskie i socjalne pracowników i innych osób zrzeszonych w związku oraz ich rodzin; promuje aktywność społeczną i etykę zawodową wśród pracowników i pracodawców poprzez ochronę godności pracowników; działa na rzecz sprawiedliwych relacji społecznych i ekonomicznych w wymiarze lokalnym krajowym i międzynarodowym; współdziała z organizacjami związkowymi, organizacjami i ruchami społecznymi w kraju i za granicą; działa na rzecz poprawy poziomu życia związkowców i ich rodzin, poprawy warunków pracy i jej bezpieczeństwa, ochrony zdrowia oraz środowiska naturalnego człowieka; integruje i umacnia rolę ruchu związkowego.
Zbiera grzyby, owoce, zioła i inne rośliny uprawiane na plantacjach i dziko rosnące; przygotowuje zebrane grzyby, owoce, zioła i inne rośliny do sprzedaży.
Zbrojarz wykonuje siatki i szkielety zbrojeniowe oraz układa je w formach i deskowaniach.
Zbrojarz jest zawodem o charakterze produkcyjnym lub usługowym. Do jego głównych zadań należy wykonywanie zadań związanych z przygotowywaniem stali zbrojeniowej do montażu a także prac związanych z transportem, magazynowaniem oraz składowaniem materiałów i wyrobów zbrojarskich. Zbrojarz przygotowując stal zbrojeniową do montażu wykonuje zadania związane z czyszczeniem, prostowaniem, cięciem i gięciem oraz montażem siatek i szkieletów zbrojeniowych, układaniem i montowaniem ich w deskowaniach lub formach. Prace związane z przygotowywaniem stali zbrojeniowej oraz montażem szkieletów zbrojeniowych wykonuje na podstawie dokumentacji technicznej oraz rysunków konstrukcyjnych. Podczas wykonywania robót zbrojarskich przestrzega zasad montażu zbrojenia oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.
Zdobnik ceramiki wykonuje prace związane z podwyższeniem wartości estetycznej wyrobów ceramicznych.
Zdobnik ceramiki wykonuje pracę będącą jednym z kolejnych etapów produkcji wyrobów użytkowych i ozdobnych. Maluje wyroby fajansowe, porcelitowe i porcelanowe ręcznie lub z użyciem aerografów. Ręcznie dekoruje luksusową ceramikę stołową, galanterię użytkową i figuralną różnymi technikami zdobienia. W zawodzie zdobnika ceramiki istnieją specjalizacje wynikające ze stosowanych technik zdobienia i rodzaju zdobionej ceramiki:
malarze ręczni − malują, nanoszą farbami wielobarwnymi rysunki artystyczne o unikatowym charakterze, grawerują wzory na powierzchniach zdobionych natryskiem, wykonują zdobienia metalami szlachetnymi;
operatorzy maszyn − obsługują automaty lub półautomaty oraz preparują pasty farbowe o własnościach fizykochemicznych wymaganych dla danej maszyny;
zdobnicy kalkomanią − przenoszą gotowy wzór dekoracji z podłoża papierowego na powierzchnię wyrobu ceramicznego (porcelany);
zdobnicy − szkliwią wyroby ceramiczne.
Zdobnik ceramiki znajduje zatrudnienie w małych pracowniach ceramicznych i zakładach rzemieślniczych oraz w dużych zakładach produkcyjnych. W zależności od sposobu wytwarzania ceramiki w danym zakładzie zdobienie może odbywać się na różnym etapie produkcji.
Zdobnik szkła wykonuje prace związane z podwyższeniem wartości estetycznej wyrobów szklanych.
Zdobnik szkła ozdabia wyroby ze szkła różnymi technikami ręcznie lub mechanicznie. Czynności zdobnicze wykonuje na powierzchni ukształtowanych i wykończonych wyrobów. W zależności od rodzaju stosowanych technik i procesów zdobienia, w jakich specjalizuje się zdobnik szkła, można w tym zawodzie rozróżnić kilka specjalności. Większość technik polega na zdobieniu metodą mechaniczną i chemiczno-mechaniczną. Prace te wykonują zdobnicy szlifierze. Do zadań szlifierza należy zdzieranie, gładzenie i polerowanie powierzchni oraz obrzeży wyrobów za pomocą szlifierek, materiałów ściernych i wody. Grawerom, szlifierzom o najwyższych kwalifikacjach i uzdolnieniach artystycznych powierza się rzeźbienie lub ręczne rytowanie skomplikowanych, artystycznych dekoracji. Malarze szkła zajmują się wykańczaniem form szkła gospodarczego i oświetleniowego. Ich praca polega na nanoszeniu na powierzchnię wyrobów różnego rodzaju farb za pomocą pędzli, stempli lub aerografów. Jeszcze inną grupę zdobników stanowią operatorzy maszyn, którzy obsługują automaty lub półautomaty sitodrukowe, matownice próżniowe i sprężarkowe służące do malowania mechanicznego oraz maszyny do rytowania, giloszownice i pantografy. Zanikającą metodą jest zdobienie kalkomanią, które polega na naklejaniu gotowych dekoracji na powierzchni szkła.
Wykonuje, naprawia i rozbiera różne rodzaje pieców ogrzewczych i kuchennych w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, administracyjnych itp. przy zastosowaniu narzędzi murarskich i zduńskich oraz maszyn do przygotowania zaprawy i transportu.
Wykonuje prace konserwacyjne i naprawcze wszelkiego rodzaju zegarów i zegarków: naręcznych, pierścionkowych, kieszonkowych, zdobniczych, budzików, sportowych, ściennych, wieżowych i innych mechanicznych i elektronicznych; ustala przyczyny złego funkcjonowania mechanizmów, reguluje i sprawdza działanie naprawionego mechanizmu, wymienia baterie, posługując się podstawowymi zestawami narzędzi zegarmistrzowskich, przyrządami pomiarowymi, tokarką zegarmistrzowską, wciskarką do kamieni, wiertarką, czyszczarką mechaniczną, sprawdzarką chodu zegarka i innymi.
Łączy elementy konstrukcyjne wykonane ze stali, metali nieżelaznych i ich stopów przez zgrzewanie (najczęściej podgrzanie aż do lokalnego nadtopnienia i docisk mechaniczny) elektryczne oporowe, indukcyjne, ultradźwiękowe, udarowe i tarciowe, termitowe, zgniotowe i gazowe na specjalnych maszynach zwanych zgrzewarkami lub wykorzystując inne urządzenia do podgrzewania i/lub docisku, przy czym posługuje się dodatkowo narzędziami ślusarskimi, jak: młotki, pilniki, szlifierki, oraz przyrządami kontrolno-pomiarowymi.
Pozyskuje, przechowuje i sprzedaje zioła, wyroby zielarskie, kosmetyczne oraz suplementy diety; we współpracy z farmaceutami i lekarzami poszukuje i poznaje nowe właściwości roślin leczniczych; określa dawkowanie sporządzanych z nich preparatów, działania niepożądane oraz ich interakcje z lekami syntetycznymi; doradza i stosuje w celach terapeutycznych zioła stosowane w medycynie niekonwencjonalnej (naturalnej); podejmuje terapie alternatywne.
Wykonuje wyroby jubilerskie z metali szlachetnych: złota, srebra, platyny, służące do ozdoby (pierścionki, kolczyki, broszki, bransolety), przedmioty użytkowe (dzbany, puchary, cukiernice, patery) oraz przedmioty kultu religijnego; oprawia kamienie szlachetne wg wzorów, rysunków i szkiców oraz projektów własnych; naprawia biżuterię; posługuje się: szlifierkami, wiertarkami, polerkami, dłutami grawerskimi, pilnikami, rylcami, młotkami, skrobakami i in.
Usuwa graffiti, plakaty, reklamy itp. z różnych powierzchni, m.in. elewacji budynków, dachów, ogrodzeń, kostki brukowej, pojazdów itp.; maluje i impregnuje oczyszczane powierzchnie; obsługuje i dba o sprzęt niezbędny do wykonywania prac.
Pomaga w kuchni w restauracjach, hotelach, barach, pubach, stołówkach, pensjonatach, w firmach cateringowych zmywając naczynia, sztućce, przybory i urządzenia kuchenne; wykonuje prace porządkowe w kuchni.
Myje okna i powierzchnie szklane w budynkach biurowych, budynkach użyteczności publicznej oraz w budynkach mieszkaniach i w domach.
Zoofizjoterapeuta wykonuje zabiegi fizjoterapeutyczne poprawiające stan zdrowia psychofizycznego pacjenta weterynaryjnego.
Zoofizjoterapeuta jest zawodem o charakterze usługowym. Celem pracy zoofizjoterapeuty jest poprawa stanu zdrowia, samopoczucia i kondycji fizycznej zwierzęcia. Zoofizjoterapeuta przeprowadza wywiad z opiekunem zwierzęcia, wykonuje badanie kliniczne dla potrzeb zoofizjoterapii, a następnie opracowuje indywidualny program usprawniania pacjenta.
Pomaga tworzyć satysfakcjonująca relację między człowiekiem a zwierzęciem oraz osobami z jego otoczenia;
udziela wsparcia w usuwaniu lub redukowaniu niepożądanych czy niepokojących zachowań zwierzęcia, na które skarży się właściciel;
stawia diagnozę po przeprowadzeniu obserwacji zachowań zwierzęcia;
określa problem i jego przyczyny;
przedstawia propozycję określonej terapii zachowań w celu poradzenia sobie z daną sytuacją.
Obsługuje ręcznie nastawiane zwrotnice; ustawia potrzebne położenie zwrotnic i wykolejnic znajdujących się na drodze przebiegu pociągów, zamykając je na zamki kluczowe przekazywane nastawniczemu i dyżurnemu ruchu.
Wykonuje żagle zgodnie z dokumentacją techniczną lub wg projektów samodzielnych.
Wykonuje wszelkie czynności związane z zapewnieniem sprawnego i rzetelnego wykonania usług pogrzebowych związanych z transportem i pochowaniem zwłok.
Żołnierz szeregowy zawodowy posiada stopień szeregowego (marynarza) lub starszego szeregowego (starszego mata). Jego głównych zadaniem jest obrona terytorium kraju oraz udział w działaniach militarnych o charakterze pokojowym (np. w ramach misji organizowanych przez ONZ, UE).
Bawi widzów żonglując różnymi przedmiotami podczas przedstawień cyrkowych, imprez okolicznościowych, pokazów itp.
Kanał RSS dla tej listy

źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności