aplikacja Matura google play app store
Tagi dla zawodów
administrator (8) agent (5) aktor (4) analityk (12) animator (5) aparatowy (4) architekt (5) archiwista (3) artysta (4) asystent (27) audytor (3) bazy danych (3) betoniarz (2) blacharz (6) broker (4) ceramik (2) chemik (2) dekorator (3) dentysta (11) diagnosta (17) doradca (15) dróżnik (2) drukarz (3) duchowny (5) dyrektor (26) dyspozytor (5) dyżurny ruchu (2) ekspedient (4) ekspedytor (2) elektroenergetyk (4) elektromechanik (6) elektromonter (21) elektryk (2) farmaceuta (13) film (14) filolog (3) fizyk (2) formierz (2) formowacz (4) fotograf (4) fryzjer (4) funkcjonariusz (7) garbarz (2) genetyka (4) górnik (3) grafik (3) grawer (3) hematologia (3) historyk (2) hodowca (13) informator (4) inspektor (25) instalator (3) instruktor (19) introligator (3) inżynier (91) inżynier geodeta (7) inżynier górnik (4) Inżynier inżynierii środowiska (6) inżynier mechanik (9) inżynier technologii (7) kapitan (4) kardiologia (3) kasjer (5) kaskader (2) kierowca (12) kierownik (124) klasyfikator (7) komendant (3) konduktor (2) konserwator (6) konstruktor (3) konsultant (4) kontroler (27) koordynator (4) korektor (3) krajacz (2) krytyk (2) kurier (2) laborant (7) lakiernik (5) lekarz (110) lektor (2) ładowacz (3) makler (4) malarz (5) manewrowy (2) marynarz (2) maszynista (25) mechanik (32) mediator (2) menedżer (8) metodyk (2) mikser (2) mistrz (16) modelarz (3) montażysta (4) monter (84) monter-elektronik (13) murarz (2) nauczyciel (58) nauczyciel akademicki (21) negocjator (2) obuwnik (4) oczyszczacz (2) odlewnik (2) oficer (5) ogrodnik (8) operator (262) opiekun (7) opiekunka (6) optyk (2) organizator (10) osoba dozoru ruchu (3) palacz (4) pedagog (6) pielęgniarka (24) policjant (3) położna (9) pomoc (6) pomocniczy robotnik (14) pomocnik (6) pośrednik (4) pracownik (49) prawnicze (12) producent (5) programista (2) projektant (12) przedstawiciel (3) przewodnik turystyczny (3) przewoźnik (2) przygotowywacz (2) psycholog (6) ratownik (6) realizator (5) recepcjonista (2) redaktor (3) renowator (3) reżyser (4) rękodzielnik (2) robotnik (12) rolnik (8) rysownik (3) rzeczoznawca (7) rzeźbiarz (4) sekretarka (4) sekretarz (3) serwisant (2) sortowacz (6) specjalista (92) sprzątaczka (2) sprzedawca (9) stolarz (6) strażnik (7) strugacz (2) szklarz (3) szlifierz (10) szwaczka (2) ślusarz (3) taksator (2) tancerz (2) technik (161) technolog (3) terapeuta (2) tłumacz (2) tokarz (3) topiarz (3) trener (3) treser (2) uliczny (3) urzędnik (7) ustawiacz (3) wiertacz (4) wozak (2) wulkanizator (2) wychowawca (3) wydawca (3) wypalacz (2) wytapiacz (2) wytwórca (3) wyższy urzędnik (3) zarządca (2) zawodowy działacz organizacji (5) zmywacz (3)

Zawody po studiach, zawodowe i ogólne

szkoła, matura, studia - celem wszystkiego jest jednak praca...
tag
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
znalezionych: 27
Nadzoruje procesy przeróbki ropy naftowej i gazu ziemnego;
obsługuje i kontroluje aparaty i urządzenia służące do destylacji, rafinacji i obróbki ropy naftowej, produktów ropopochodnych i produktów ubocznych oraz gazu ziemnego;
reguluje obsługiwane aparaty i urządzenia przetwórcze. i dokonuje ich konserwacji.
Nadzoruje procesy produkcji jedno- i wieloskładnikowych nawozów mineralnych;
obsługuje i kontroluje aparaty do przeprowadzania reakcji chemicznych i urządzenia do obróbki surowców i produktów;
reguluje obsługiwane aparaty i urządzenia przetwórcze i dokonuje ich konserwacji.
Obsługuje i monitoruje skomputeryzowany system kontroli urządzeń do prowadzenia różnych procesów chemicznych, np.: alkilacji, chlorowania,, nitrowania, polireakcji, sulfonowania, otrzymywania metanolu, amoniaku, kwasów i innych chemikaliów, oraz urządzeń służących do przygotowania surowców, wyodrębniania głównych produktów po reakcji i ich oczyszczania.
Kontroler (sterowniczy) robotów przemysłowych wdraża, kontroluje stan techniczny oraz naprawia roboty przemysłowe.
Kontroler (sterowniczy) robotów przemysłowych pracuje w zakładach produkcyjnych. Celem pracy kontrolera (sterowniczego) robotów przemysłowych jest obsługiwanie i nadzorowanie bieżącej pracy robotów i manipulatorów przemysłowych oraz serwisowanie i przeprogramowanie robotów do wykonywania określonych funkcji. Kontroler (sterowniczy) robotów przemysłowych wykonuje kontrole okresowe i doraźne robotów oraz zapewnia utrzymanie ciągłości ich pracy. Na podstawie wniosków z kontroli przewiduje i zapobiega niewłaściwej pracy robotów, planuje i wykonuje konserwacje i naprawy, wykonuje konieczne korekty i dostosowania mechanizmów robotów i urządzeń peryferyjnych do nowo zleconych zadań.
Obsługuje i monitoruje skomputeryzowany system kontroli procesu rozdzielania ciekłej mieszaniny wieloskładnikowej poprzez odparowanie, a następnie skroplenie jej składników, w celu wyizolowania lub oczyszczenia jednego lub więcej związków składowych;
reguluje i nadzoruje działanie aparatów, instalacji, zestawów do prowadzenia destylacji lub rektyfikacji.
Kontroluje i nadzoruje pracę urządzeń do ciągnienia i tłoczenia metali;
kontroluje jakość i wydajność pracy urządzeń do ciągnienia i tłoczenia metali;
kontroluje stan techniczny urządzeń oraz wykonuje przeglądy i konserwację urządzeń do ciągnienia i tłoczenia metali.
Obsługuje i monitoruje skomputeryzowany system kontroli urządzeń stosowanych w procesach chemicznych i pokrewnych do wypalania, prażenia, suszenia lub obróbki cieplnej innego rodzaju w celu nadania substancjom specjalnych właściwości lub przeprowadzenia zmian chemicznych;
nadzoruje i reguluje procesy obróbki cieplnej.
Obsługuje systemy sterowania ciągami technologicznymi przygotowania mas papierniczych (z makulatury lub drewna) oraz produkcji papieru;
nadzoruje procesy technologiczne i pracę maszyn papierniczych.
Kontroluje urządzenia do wytopu metali;
zajmuje się kontrolą jakości produkcji i wydajności urządzeń do wytopu metali;
sprawuje nadzór techniczny nad urządzeniami do wytopu metali.
Obsługuje i monitoruje skomputeryzowany system kontroli procesów rozdzielania zawiesin (ciał stałych od cieczy);
reguluje i nadzoruje działanie filtrów, wirówek, dekanterów i innych separatorów substancji chemicznych.
Kontroluje przebieg procesu produkcyjnego koksu obejmującego urządzenia węglowni (wywrotnice wagonowe, zwałowarki-ładowarki, kruszarki młotkowe, wagi przenośnikowo-dozujące, przenośniki taśmowe oraz przesypy próbopobieralniki), urządzenia piecowni (układ grzewczy i odbieralnikowy baterii koksowniczych oraz urządzenia towarzyszące), urządzenia suchego lub mokrego chłodzenia koksu, urządzenia sortowni koksu (przesiewacze koksu, przenośniki taśmowe, systemy sterujące punktami załadowczymi koksu oraz urządzenia odpylające linie technologiczne.
Kontroluje prace urządzeń obróbki cieplnej metali;
kontroluje jakość produkcji oraz parametry wydajności urządzeń obróbki cieplnej metali;
sprawuje nadzór techniczny nad urządzeniami do obróbki cieplnej metali.
Kontroluje pracę i parametry działania urządzeń odlewniczych zgodnie z dokumentacją techniczną i obowiązującymi procedurami;
sprawuje nadzór nad stanem technicznym urządzeń odlewniczych;
zajmuje się wykonywaniem przeglądów i konserwacji urządzeń odlewniczych.
Obsługuje i nadzoruje urządzenia walcownicze;
kontroluje stan techniczny urządzeń walcowniczych;
wykonuje przeglądy i konserwację urządzeń walcowniczych oraz kontroluje parametry działania urządzeń walcowniczych zgodnie z dokumentacją techniczną.
Kontroler biletów sprawdza ważność dokumentów przewozowych w środkach transportu lądowego.
Kontroler biletów jest zawodem o charakterze usługowym. Celem jego pracy jest kontrola dokumentów przewozu w pojazdach i pociągach oraz w przypadku ich braku, nakładanie na pasażerów opłat dodatkowych; a w rezultacie uniknięcie strat finansowych przewoźników spowodowanych przez osoby niepłacące za przejazdy. Kontrola biletów polega na sprawdzeniu ważności biletu (autentyczności, okresu ważności, wydruku z kasownika na bilecie jednorazowym) i dokumentu uprawniającego do bezpłatnego/ulgowego przewozu oraz właściwego wykorzystania biletu liniowego. W wypadku stwierdzenia nieważnego dokumentu przewozu kontroler biletów zapoznaje pasażera z podstawą nałożenia opłaty za przejazd, wysokością opłaty i sposobem płatności, a następnie wystawia druk opłaty dodatkowej jako pokwitowanie lub jako wezwanie do zapłaty. W razie niezapłacenia należności i nie okazania dokumentu, kontroler w celu ustalenia tożsamości pasażera wskazuje mu miejsce w którym powinien pozostać (dotyczy to także opuszczenia pojazdu na wskazanym przystanku) do czasu przybycia policji lub straży miejskiej. Kontroler ma obowiązek poinformowania pasażera o przysługujących mu prawach i trybie złożenia reklamacji lub skargi.
Zajmuje się kontrolowaniem polityki rachunkowej i finansowej organizacji; kształtuje i koordynuje proces planowania oraz kontroli w celu stałej poprawy efektywności kosztowej i przychodowej firmy; weryfikuje informacje zawarte w dokumentacji finansowej i ich zgodność z obowiązującym prawem i regulacjami wewnętrznymi firmy; analizuje sprawozdania finansowe; kontroluje wydatki i ich zgodność z założonym budżetem na dany okres; uczestniczy w planowaniu polityki kredytowej organizacji; dostarcza informacji dla zarządu oraz działów operacyjnych w celach decyzyjnych na poziomie strategicznym oraz operacyjnym.
Wykonuje czynności pomocnicze w zakresie badania zwierząt rzeźnych i mięsa pod nadzorem lekarza weterynarii; pełni rolę asystenta lekarza weterynarii.
Wykonuje badania spawanych złączy metali i innych materiałów konstrukcyjnych w celu zagwarantowania bezpieczeństwa wyrobów i konstrukcji spawanych, posługując się prostymi narzędziami i specjalistycznymi urządzeniami diagnostycznymi.
Kontroluje jakość produktów spożywczych oraz warunki przechowywania i transportu przed dopuszczeniem produktów do obrotu handlowego; przeprowadza badania cech produktów na ich zgodność z wymaganiami obowiązujących norm, z wykorzystaniem laboratoryjnej aparatury kontrolno-pomiarowej oraz odczynników chemicznych - w laboratoriach zakładowych oraz laboratoriach hurtowni handlowych, państwowej inspekcji handlowej czy stacji sanitarno-epidemiologicznych.
Kontroler jakości wyrobów przemysłowych ocenia zgodność wyrobów przemysłowych z dokumentacją techniczną, analizuje przyczyny zaistniałych niezgodności i sporządza wnioski korygujące.
Kontroler jakości wyrobów przemysłowych sprawdza zgodność kształtu, wymiarów, warunków technicznych wykonania oraz rodzaj i jakość zastosowanego materiału z dokumentacją techniczną wyrobu. W pracy używa uniwersalnych i specjalistycznych urządzeń kontrolno-pomiarowych. Na podstawie uzyskanych wyników analizuje i formułuje wnioski i zalecenia. Do zakresu pracy kontrolera należy również sprawdzenie, czy wykonany wyrób spełnia założoną funkcję. Miejscem pracy kontrolera jakości wyrobów przemysłowych jest najczęściej przedsiębiorstwo produkcyjne, a także placówka badawcza. Kontroler jakości wyrobów przemysłowych może pracować zarówno w obszarze produkcji gotowych wyrobów, jak też przy wykonywaniu prototypów wyrobów. Jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań, korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.
Nadzoruje bezpieczeństwo ruchu kolejowego w powierzonym rejonie.
Przeprowadza kontrolę działalności organów administracji rządowej, Narodowego Banku Polskiego, państwowych osób prawnych i innych państwowych jednostek organizacyjnych; wydaje opinie o funkcjonowaniu działalności kontrolowanych jednostek organizacyjnych; przedstawia wnioski z wyników kontroli.
Wykonuje czynności związane z bezpośrednim nadzorem nad prawidłowością obsługi klientów poczty oraz kontroluje prawidłowość i zgodność rozliczeń pieniężnych z dokumentami.
Sprawuje bezpośredni nadzór nad prawidłowością pracy kasjerów w zakresie obowiązujących przepisów oraz zapewnia sprawną organizację pracy stanowisk kasowych.
Zajmuje się prowadzeniem kont szczegółowych podatników, prawidłową ewidencją przypisów, odpisów, wpłat i zwrotów podatków i opłat, kontrolą terminowości wpłacania podatków, likwidacją nadpłat, sporządzaniem informacji o wielkości dochodów, przypisów i sald za okresy sprawozdawcze.
Kontroluje ruch lotniczy w określonych przestrzeniach odpowiedzialności; przyjmuje i przekazuje wszelkie informacje potrzebne do bezpiecznego przeprowadzenia operacji lotniczych.
Kontroluje stan techniczny i zdolność eksploatacyjną pojazdów samochodowych i przyczep w bazach transportowych przed ich wyjazdem do pracy; sprawdza i potwierdza w karcie drogowej wykonanie obsługi codziennej przez kierowcę i jego sprawność fizyczną, warunkującą bezpieczeństwo ruchu drogowego; planuje okresowe obsługi techniczne pojazdów, nadzoruje ich realizację, sprawdza jakość wykonanej obsługi oraz prowadzi i przechowuje niezbędną dokumentację techniczną pojazdów.
Kanał RSS dla tej listy

źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności