Przedmioty maturalne

Spis treści

Przedmioty obowiązkowe

 • język polski
  - część pisemna (poziom podstawowy)
  - część ustna (bez określania poziomu)
 • język obcy nowożytny (ten sam w części pisemnej i ustnej),
  - część pisemna (poziom podstawowy)
  - część ustna (bez określania poziomu):
do wyboru języki (a-z):
angielski
francuski
hiszpański
niemiecki
 • język mniejszości narodowej
  - część pisemna (poziom podstawowy)
  - część ustna (bez określania poziomu):
 • ponadto absolwent zdaje obowiązkowo jeden egzamin pisemny z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym lub – w przypadku języka obcego nowożytnego – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.
  Uwaga: w roku 2021 zniesiony został obowiązek przystąpienia do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym jako warunku zdania egzaminu maturalnego. 

Przedmioty dodatkowe

Podstawowe zasady zdawania przedmiotów dodatkowych:
 • absolwent przystępuje obowiązkowo do jednego egzaminu w części pisemnej,
  Uwaga: w roku 2021 zniesiony został obowiązek przystąpienia do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym jako warunku zdania egzaminu maturalnego. 
 • absolwent ma także prawo przystąpić do egzaminu z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów czyli w sumie maksymalnie może zdawać 6 przedmiotów a minimalnie 1,
 • wybór przedmiotu nie jest zależny od typu szkoły, do której absolwent uczęszczał, ani od przedmiotów, których uczył się w tej szkole (np. w zakresie rozszerzonym).

Część pisemna:

przedmioty do wyboru na poziomie rozszerzonym (a-z):
 • język obcy nowożytny (poziom rozszerzony lub dwujęzyczny)
do wyboru języki (a-z):
angielski
francuski
hiszpański
niemiecki

przedmioty do wyboru na poziomie rozszerzonym:
 • język mniejszości etnicznej (język łemkowski)
 • język mniejszości narodowej (wybór spośród następujących języków: białoruski, litewski, niemiecki, ukraiński)
 • język regionalny (język kaszubski)

Część ustna:

przedmioty:
 • język obcy nowożytny (bez określania poziomu lub poziom dwujęzyczny)
bez określania poziomu
 • język mniejszości etnicznej
 • język mniejszości narodowej
 • język regionalny

Przedmioty wybierane przez maturzystów


Rekrutacja na studia wg przedmiotu

studia wg matury:
https://kierunki-studiow.dlamaturzysty.info

Wyszukaj kierunki studiów i uczelnie, w których wystarczy tylko 1 przedmiot na poziomie podstawowym:

Polityka Prywatności