dlamaturzysty.info

Przedmioty maturalne

Spis treści

Główne zmiany w przedmiotach na maturze 2021

Język polski jako przedmiot obowiązkowy

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej.
 • Czas trwania: 170 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 70 punktów, w tym:
  część 1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 20 pkt (ok. 12–15 zadań – głównie otwartych – opartych na dwóch tekstach)
  część 2: wypracowanie – 50 pkt.
 • Trzy tematy wypracowania do wyboru: dwie rozprawki oraz interpretacja tekstu poetyckiego.
 • Jeden temat rozprawki ze wskazaną lekturą obowiązkową, drugi temat rozprawki – z tekstem spoza kanonu lektur obowiązkowych.
 • Część ustna – nieobowiązkowa. Mogą przystąpić do niej osoby, którym wynik z części ustnej jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej.

Matematyka jako przedmiot obowiązkowy

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. ograniczone wymagania dotyczące funkcji i graniastosłupów, całkowita redukcja wymagań dotyczących brył obrotowych i wymagań z IV etapu edukacyjnego dotyczących ostrosłupów).
 • Czas trwania: 170 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 28 pkt – zadania zamknięte; 17 pkt – zadania otwarte.
 • Liczba zadań otwartych: 7 (w latach 2015–2020: 9).

Język obcy jako przedmiot obowiązkowy

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.
 • Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2+ (B1 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).
 • Czas trwania: 120 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 50 punktów, w tym: 40 pkt – zadania zamknięte, 10 pkt – zadania otwarte.
 • Część ustna – nieobowiązkowa. Mogą przystąpić do niej osoby, którym wynik z części ustnej jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej.

Przedmioty na poziomie rozszerzonym (dodatkowe)

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej.
 • W przypadku języków obcych nowożytnych – ograniczony zakres środków gramatycznych oraz obniżony ogólny średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – B1+ (B2 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).
 • Przystąpienie do egzaminu na poziomie rozszerzonym – nieobowiązkowe. Można przystąpić do egzaminu z maksymalnie 6 przedmiotów dodatkowych.

Przedmioty obowiązkowe

 • język polski
  - część pisemna (poziom podstawowy)
  - część ustna (bez określania poziomu)
  Uwaga: na maturze 2021 część ustna z polskiego nie jest obowiązkowa
 • język obcy nowożytny (ten sam w części pisemnej i ustnej),
  - część pisemna (poziom podstawowy)
  - część ustna (bez określania poziomu)
  Uwaga: na maturze 2021 część ustna z języka nie jest obowiązkowa
do wyboru języki (a-z):
angielski
francuski
hiszpański
niemiecki
 • język mniejszości narodowej
  - część pisemna (poziom podstawowy)
  - część ustna (bez określania poziomu)
  Uwaga: na maturze 2021 część ustna nie jest obowiązkowa
 • ponadto absolwent zdaje obowiązkowo jeden egzamin pisemny z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym lub – w przypadku języka obcego nowożytnego – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.
  Uwaga: w roku 2021 zniesiony został obowiązek przystąpienia do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym jako warunku zdania egzaminu maturalnego. 

Przedmioty dodatkowe

Podstawowe zasady zdawania przedmiotów dodatkowych:
 • absolwent przystępuje obowiązkowo do jednego egzaminu w części pisemnej,
  Uwaga: w roku 2021 zniesiony został obowiązek przystąpienia do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym jako warunku zdania egzaminu maturalnego. 
 • absolwent ma także prawo przystąpić do egzaminu z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów czyli w sumie maksymalnie może zdawać 6 przedmiotów a minimalnie 1,
 • wybór przedmiotu nie jest zależny od typu szkoły, do której absolwent uczęszczał, ani od przedmiotów, których uczył się w tej szkole (np. w zakresie rozszerzonym).

Część pisemna:

przedmioty do wyboru na poziomie rozszerzonym (a-z):
 • język obcy nowożytny (poziom rozszerzony lub dwujęzyczny)
do wyboru języki (a-z):
angielski
francuski
hiszpański
niemiecki

 • język mniejszości etnicznej (język łemkowski)
 • język mniejszości narodowej (wybór spośród następujących języków: białoruski, litewski, niemiecki, ukraiński)
 • język regionalny (język kaszubski)

Część ustna:

przedmioty:
 • język obcy nowożytny (bez określania poziomu lub poziom dwujęzyczny)
bez określania poziomu
 • język mniejszości etnicznej
 • język mniejszości narodowej
 • język regionalny

Przedmioty wybierane przez maturzystów


Rekrutacja na studia wg przedmiotu

studia wg matury:
https://kierunki-studiow.dlamaturzysty.info

Wyszukaj kierunki studiów i uczelnie, w których wystarczy tylko 1 przedmiot na poziomie podstawowym:

Polityka Prywatności