aplikacja Matura google play app store
Tagi dla zawodów
administrator (8) agent (5) aktor (4) analityk (12) animator (5) aparatowy (4) architekt (5) archiwista (3) artysta (4) asystent (27) audytor (3) bazy danych (3) betoniarz (2) blacharz (6) broker (4) ceramik (2) chemik (2) dekorator (3) dentysta (11) diagnosta (17) doradca (15) dróżnik (2) drukarz (3) duchowny (5) dyrektor (26) dyspozytor (5) dyżurny ruchu (2) ekspedient (4) ekspedytor (2) elektroenergetyk (4) elektromechanik (6) elektromonter (21) elektryk (2) farmaceuta (13) film (14) filolog (3) fizyk (2) formierz (2) formowacz (4) fotograf (4) fryzjer (4) funkcjonariusz (7) garbarz (2) genetyka (4) górnik (3) grafik (3) grawer (3) hematologia (3) historyk (2) hodowca (13) informator (4) inspektor (25) instalator (3) instruktor (19) introligator (3) inżynier (91) inżynier geodeta (7) inżynier górnik (4) Inżynier inżynierii środowiska (6) inżynier mechanik (9) inżynier technologii (7) kapitan (4) kardiologia (3) kasjer (5) kaskader (2) kierowca (12) kierownik (124) klasyfikator (7) komendant (3) konduktor (2) konserwator (6) konstruktor (3) konsultant (4) kontroler (27) koordynator (4) korektor (3) krajacz (2) krytyk (2) kurier (2) laborant (7) lakiernik (5) lekarz (110) lektor (2) ładowacz (3) makler (4) malarz (5) manewrowy (2) marynarz (2) maszynista (25) mechanik (32) mediator (2) menedżer (8) metodyk (2) mikser (2) mistrz (16) modelarz (3) montażysta (4) monter (84) monter-elektronik (13) murarz (2) nauczyciel (58) nauczyciel akademicki (21) negocjator (2) obuwnik (4) oczyszczacz (2) odlewnik (2) oficer (5) ogrodnik (8) operator (262) opiekun (7) opiekunka (6) optyk (2) organizator (10) osoba dozoru ruchu (3) palacz (4) pedagog (6) pielęgniarka (24) policjant (3) położna (9) pomoc (6) pomocniczy robotnik (14) pomocnik (6) pośrednik (4) pracownik (49) prawnicze (12) producent (5) programista (2) projektant (12) przedstawiciel (3) przewodnik turystyczny (3) przewoźnik (2) przygotowywacz (2) psycholog (6) ratownik (6) realizator (5) recepcjonista (2) redaktor (3) renowator (3) reżyser (4) rękodzielnik (2) robotnik (12) rolnik (8) rysownik (3) rzeczoznawca (7) rzeźbiarz (4) sekretarka (4) sekretarz (3) serwisant (2) sortowacz (6) specjalista (92) sprzątaczka (2) sprzedawca (9) stolarz (6) strażnik (7) strugacz (2) szklarz (3) szlifierz (10) szwaczka (2) ślusarz (3) taksator (2) tancerz (2) technik (161) technolog (3) terapeuta (2) tłumacz (2) tokarz (3) topiarz (3) trener (3) treser (2) uliczny (3) urzędnik (7) ustawiacz (3) wiertacz (4) wozak (2) wulkanizator (2) wychowawca (3) wydawca (3) wypalacz (2) wytapiacz (2) wytwórca (3) wyższy urzędnik (3) zarządca (2) zawodowy działacz organizacji (5) zmywacz (3)

Zawody po studiach, zawodowe i ogólne

szkoła, matura, studia - celem wszystkiego jest jednak praca...
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
znalezionych: 88
Wykonuje obsługę prawną jednostek organizacyjnych, w tym podmiotów gospodarczych, ze starannością wynikającą z wiedzy prawniczej oraz etyki zawodowej, udzielając porad i przygotowując opinie prawne, występując jako pełnomocnik stron w postępowaniu cywilnym lub administracyjnym.
Radca Prokuratorii Generalnej – prawnik zatrudniony w Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej wykonujący czynności procesowe. Radców Prokuratorii Generalnej mianuje Prezes Prokuratorii Generalnej.
Wyznacza w terenie przebieg żył wodnych, określa ich głębokość, wydajność i jakość wody; ustala najkorzystniejsze w terenie miejsca pod budowę studni lub odwierty geologiczne; wykrywa strefy zadrażnień geopatycznych; bada pod kątem radiestezyjnym pomieszczenia, określa miejsca korzystne i negatywne dla dłuższego przebywania w nich ludzi, szczególnie miejsca pracy i wypoczynku.
Bierze udział w akcjach niesienia pomocy w razie zagrożenia życia lub zdrowia osób znajdujących się w zakładzie górniczym, a także w razie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu zakładu górniczego wskutek: pożaru, wybuchu gazów, pyłu węglowego lub pyłów siarkowych, wyrzutu gazów i skał, wdarcia się wody do kopalni, obwału, zawału lub tąpnięcia, erupcji otworowej lub wydzielania się siarkowodoru lub awarii energomechanicznej; wykonuje prace profilaktyczne mające na celu zapobieganie bezpośredniemu zagrożeniu bezpieczeństwa pracowników lub ruchu zakładu górniczego; w akcjach ratowniczych wykorzystuje specjalistyczny sprzęt oraz inne urządzenia energomechaniczne.
Indywidualnie lub w zespole inicjuje i uczestniczy w górskich akcjach ratowniczych: bierze udział w działalności profilaktycznej i informacyjnej związanej z bezpiecznym przebywaniem w górach.
Udziela szybkiej i sprawnej pomocy o charakterze ratowniczym w nagłych stanach zagrożenia życia, wypadkach i katastrofach, przy użyciu sprzętu: ochrony osobistej, ratownictwa technicznego i medycznego.
Wykonuje zadania związane z poszukiwaniem i ratowaniem życia ludzkiego na morzu oraz zwalczaniem zagrożeń i zanieczyszczeń środowiska morskiego.
Wykonuje zadania ratownicze w stosunku do osób lub mienia znajdujących się w stanie zagrożenia, w trudno dostępnym miejscu na ziemi lub wodzie, oraz zadania ratownicze w stosunku do urządzeń czy instalacji lądowych i wodnych trudno dostępnych, działając z pokładu śmigłowca lub po desantowaniu się z niego lub też podczas zawieszenia na linie dźwigu pokładowego.
Działając indywidualnie lub w zespole czuwa nad bezpieczeństwem życia ludzkiego na wodach śródlądowych otwartych i zamkniętych oraz morskich przybrzeżnych; niesie pomoc tonącym i zwraca uwagę organizatorom imprez nadwodnych o przepisach, jakie w tym zakresie obowiązują. Zapobiega naruszaniu tych przepisów.
Przygotowuje dokumentację dotyczącą realizacji dźwięku przy współpracy z reżyserem i realizatorem programu; przeprowadza nagrania słowne, muzyczne i efektów dźwiękowych; przygotowuje, montując bądź dobierając w taśmotece, wszelkiego rodzaju efekty dźwiękowe; realizuje dźwięk na próbach kamerowych i w czasie trwania programu.
Samodzielnie realizuje wideofilmy dokumentalne, reportaże, programy szkoleniowe, instruktażowe, teledyski w formie elektronicznego zapisu na taśmie.
Zajmuje się artystyczną organizacją programu, współpracując z reżyserem lub autorem (redaktorem), celem zgodnego z założeniami przygotowania programu od strony realizacyjnej, jego terminowego nagrania i montażu lub bezpośredniej emisji; działa na planie zdjęciowym jako bezpośredni zwierzchnik ekipy realizacyjnej.
Przygotowuje, organizuje i przeprowadza rekonstrukcję muzyki i mowy, uwzględniając priorytetowe potrzeby archiwalne i programowe, posługując się technologią analogową i cyfrową; tworzy, udoskonala, wprowadza nowe technologie i metody w dziedzinie rekonstrukcji dźwięków.
Zajmuje się oświetlaniem planów filmowych podczas realizacji programów w studiach telewizyjnych, w plenerach i innych miejscach; przygotowuje scenariusz realizacji światła danego programu; odpowiada za artystyczne ustawienie światła, tak żeby plan gotowy był do próby, nagrania lub emisji „na żywo” w zaplanowanym terminie; dokonuje wszelkich niezbędnych korekt, przemieszczeń i przestawień światła; nadzoruje ekipę oświetleniową.
Z upoważnienia dyrekcji hotelu prowadzi sprzedaż pokoi hotelowych na podstawie rezerwacji i bieżących zgłoszeń klientów, z zachowaniem elementów polityki handlowej; zapewnia sprawną i szybką obsługę gości przy przyjeździe i wyjeździe oraz podczas ich pobytu w hotelu.
Odpowiada za sprawną i profesjonalną obsługę gości hotelowych w recepcji hotelu;
udziela klientom niezbędnych informacji dotyczących zasad pobytu oraz dostępnych na terenie hotelu usług.
Programuje stosowny wycinek zadań w układzie pasmowym, zgodnie z przyjętym programem ramowym w radiu czy telewizji; opracowuje w uzgodnieniu z właściwymi komórkami wewnętrznymi całościową ofertę programową w zakresie przydzielonego odcinka, z uwzględnieniem kosztów i warunków produkcyjnych jej realizacji; dokonuje selekcji ofert programowych wewnętrznych i zewnętrznych.
Zajmuje się opracowywaniem artykułów / treści do zamieszczenia w serwisie internetowym; odpowiada za kreowanie zagadnień zamieszczanych w serwisach internetowych.
Przygotowuje do druku publikacje książkowe (zwarte) oraz publikacje ciągłe, w tym serie wydawnicze i czasopisma, opracowując teksty pod względem edytorskim, merytorycznym i językowym; odpowiada za formę, w jakiej treść dzieła autorskiego została skierowana do druku.
Prowadzi postępowanie sądowe w sprawach związanych z prowadzeniem ksiąg wieczystych i rejestrów sądowych; sprawdza warunki formalne pism wszczynających postępowanie dowodowe; wyznacza posiedzenia rozpatrujące wnioski o wpis w postępowaniu wieczystoksięgowym i rejestrowym; wydaje postanowienia o wpisie bądź odmowie dokonania wpisu; dokonuje wpisu w księgach wieczystych i rejestrach sądowych.
Wykonuje zabiegi terapeutyczne polegające na oddziaływaniu kciukiem i palcami na refleksy (punkty) znajdujące się na stopach, rękach i dłoniach oraz twarzy i głowie, odpowiadające poszczególnym gruczołom, organom i częściom ciała, w celu aktywizacji sił obronnych organizmu i poprawy jego funkcjonowania.
Zarządza zespołem sprzedaży na danym obszarze; realizuje politykę handlową firmy w powierzonym regionie; projektuje i przydziela plany sprzedażowe i plany marż oraz nadzoruje ich wykonanie; zarządza zespołem sprzedażowym; buduje i utrzymuje relacji z klientami firmy; monitoruje i analizuje działania konkurencji w regionie
Rejestratorka medyczna kompleksowo obsługuje rejestrację pacjentów jednostki medycznej.
Rejestratorka medyczna jest zawodem o charakterze biurowym. Celem pracy rejestratorki medycznej jest przyjmowanie zgłoszeń pacjentów, umawianie terminów świadczenia usług medycznych, kierowanie pacjentów do właściwych pracowników i placówek służby zdrowia oraz prowadzenie dokumentacji medycznej osób objętych opieką. W ramach prowadzenia dokumentacji medycznej (karty zdrowia pacjentów, rejestry chorych, wyniki badań) zajmuje się jej gromadzeniem, segregowaniem i archiwizacją. Udziela informacji o świadczonych usługach medycznych, weryfikuje ubezpieczenia zdrowotne pacjentów oraz informuje ich o warunkach formalnych i finansowych udzielania świadczeń zdrowotnych. Prowadzi ewidencję wykonywanych usług medycznych, a w prywatnych przychodniach wystawia również faktury oraz przyjmuje płatności za świadczone usługi. Rejestratorka medyczna, realizując zadania zawodowe, przestrzega tajemnicy zawodowej oraz stosuje przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
Kieruje działalnością szkoły wyższej (uczelni, uniwersytetu, politechniki) i reprezentuje ją na zewnątrz, podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących uczelni, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez ustawę lub statut do kompetencji innych organów uczelni lub kanclerza.
Dostarcza na miejsce spektaklu (teatralnego, filmowego, telewizyjnego itp.) gotowe rekwizyty lub montuje je z elementów, ustawia na właściwych miejscach; magazynuje rekwizyty.
Zajmuje się poznawaniem i upowszechnianiem historii i filozofii religii; prowadzi badania teoretyczne i empiryczne dotyczące religii występujących w świecie.
Renowator mebli artystycznych wykonuje zabiegi renowacyjne mebli współczesnych oraz zabytkowych.
Renowator mebli artystycznych jest zawodem rzemieślniczym. Celem pracy renowatora mebli artystycznych jest wykonywanie usług w zakresie renowacji i konserwacji mebli współczesnych i zabytkowych. Renowator wykonuje naprawy (pęknięć, wypaczeń) oraz wzmocnienia konstrukcji mebli, rekonstruuje brakujące elementy i podzespoły mebli, impregnuje drewno oraz eliminuje owady niszczące drewno. Naprawia powierzchniowo drewno lite oraz powierzchnie okleinowane, zaprawia ubytki i ewentualnie wymienia zniszczone podzespoły i elementy mebli. Wykonuje zabiegi snycerskie, usuwa stare powłoki wykończeniowe mebli, przygotowuje powierzchnie pod wykończenie, barwi drewno, wykańcza meble metodami tradycyjnymi i nowoczesnymi, konserwuje okucia meblowe i inne elementy wchodzące w skład mebli.
Uczestniczy w pracach renowacyjnych i konserwatorskich tkanin unikatowych.
Renowator zabytków architektury naprawia lub odtwarza elementy zabytkowej struktury budowlanej.
Renowator zabytków architektury wykonuje prace remontowo-budowlane i naprawczo- renowacyjne zabytkowych budowli, budynków, konstrukcji, ustrojów oraz detali architektonicznych wykonanych w technologiach tradycyjnych. Jego zadaniem jest odtwarzanie i rekonstrukcja brakujących lub zniszczonych części obiektu. Prowadzi prace naprawcze pod nadzorem osób uprawnionych, konserwuje zniszczone fragmenty lub odtwarza je w całości. Zadania renowatora mogą obejmować zabezpieczanie obiektu lub jego części poprzez zakładanie kotwiczeń i siatek ochronnych, czyszczenie i mycie obiektu, dezynfekcję z zastosowaniem substancji grzybobójczych i konserwujących, wzmacnianie obiektu impregnatami i żywicami, pokrywanie fragmentów powłokami malarskimi. W procesie renowacji renowator zabytków architektury stosuje substancje chemiczne, w tym rozpuszczalniki lub preparaty do usuwania farb i lakierów, uzupełnia ubytki stosując różnego rodzaju kleje, żywice, zaprawy i tynki zabezpieczające obiekt przed czynnikami destrukcyjnymi, przywracając zabytkom pierwotne walory estetyczne.
Przygotowuje reportaże radiowe, telewizyjne lub prasowe; wybiera temat reportażu i przeprowadza kwerendę źródłową oraz zbiera informacje od różnych osób mających związek z tematem reportażu; prezentuje na antenie radia lub telewizji, w prasie lub na portalach internetowych przygotowane reportaże.
Zajmuje się badaniem dokumentacji finansowej podmiotów gospodarczych i jednostek budżetowych; wykonuje pod nadzorem inspektora, w określonym przez niego zakresie, czynności kontrolne, mające na celu ustalenie prawidłowych kwot należności budżetu państwa, państwowych funduszy celowych oraz budżetów gmin.
Wykonuje prace związane z naprawą i badaniem stanu technicznego taboru kolejowego znajdującego się w lokomotywowniach i wagonowniach oraz pociągów w obrębie posterunku i stacji, pod kątem bezpieczeństwa ruchu pociągów, posługując się narzędziami i przyrządami pomiarowymi.
Kontroluje całokształt pracy drużyn konduktorskich, pracę stacji w zakresie obsługi podróżnych oraz ekspedycji przesyłek bagażowych i ekspresowych; czuwa nad prawidłowym korzystaniem przez podróżnych i nadawców przesyłek z usług kolei .
Rezydent biura turystycznego reprezentuje biuro turystyczne i sprawuje opiekę nad jego klientami w miejscu wypoczynku.
Rezydent biura turystycznego jest zawodem o charakterze usługowym. Celem jego pracy jest opieka nad klientami imprezy turystycznej w miejscu wypoczynku. Rezydent odpowiada za właściwą realizację świadczeń, reprezentuje biuro turystyczne, w razie potrzeby pełni funkcję tłumacza. Rezydent zna i stosuje przepisy ustawy o usługach turystycznych. Do jego obowiązków należy udział w transferach podróżnych, zakwaterowanie turystów, pełnienie dyżurów zgodnie z grafikiem w miejscu pobytu turystów oraz udzielanie pomocy na wypadek nagłych zdarzeń (choroba, problemy z zakwaterowaniem), pilotaż wycieczek objętych programem, organizowanie spotkań informacyjnych i wycieczek fakultatywnych, przyjmowanie skarg i uwag od klientów, kontrolowanie realizacji zakontraktowanych usług. Rezydent informuje turystów o atrakcjach, zwyczajach i specyfice danego kraju lub regionu oraz o zagrożeniach wynikających z nieznajomości przepisów i zwyczajów. Prowadzi także dokumentację związaną z przyjęciem i pobytem grupy turystycznej w miejscu wypoczynku. Jako przedstawiciel biura dba o właściwy wizerunek firmy. Rezydent jest łącznikiem pomiędzy biurem, klientami oraz innymi kontrahentami.
Sprawuje nadzór artystyczny nad nagrywaniem dźwięku, odpowiada za realizację idei i pomysłów reżysera w tworzonym dziele, dba o jakość artystyczną strony dźwiękowej, przy współpracy z reżyserem, kompozytorem, dyrygentem oraz operatorem dźwięku.
Tworzy sztukę filmową, kieruje realizacją filmu fabularnego lub dokumentalnego, określając jego idee (temat), dokonując wyboru lub pisząc scenariusz, podejmuje decyzje artystyczno-techniczne, dotyczące doboru osób (autorów, aktorów, pracowników techniczno-organizacyjnych, doradców i konsultantów), angażowanych do zadań twórczych lub realizacyjnych, miejsca, czasu oraz wszelkich elementów materialnych niezbędnych do powstania filmu; zajmuje się twórczą inscenizacją idei filmu, przetworzeniem jej filmowymi środkami wyrazu w utwór artystyczny, zapisany na taśmie filmowej lub innych nośnikach.
Współtworzy sztukę teatralną, kieruje realizacją przedstawień teatralnych, określając ich idee (temat), dokonując wyboru tekstu lub pisząc scenariusz, podejmuje decyzje artystyczno-techniczne dotyczące doboru osób (autorów, aktorów), angażowanych do zadań scenicznych.
Wykonuje w sposób twórczy prace wchodzące w zakres reżyserii telewizyjnej, odpowiada za poziom artystyczny programów telewizyjnych, przede wszystkim teatralnych, zlecanych przez naczelne redakcje.
Poleruje za pomocą tarcz polerskich wyroby ze szkła ołowiowego (kryształy) po polerowaniu chemicznym, kieruje zespołem pracowników.
Zajmuje się ręcznym znakowaniem materiałów i wyrobów.
Rękawicznik wykonuje rękawiczki ze skóry, materiałów skóropodobnych i włókienniczych.
Zadania rękawicznika obejmują cały proces wytwarzania rękawiczek, zaczynając od doboru surowca do rodzaju rękawiczek, przez przygotowanie skóry, dzianiny lub innego materiału, sporządzenie planu elementów rękawiczek i wykonanie modelu, wycinanie elementów, aż po szycie, wykańczanie, kwalifikację według jakości, pakowanie, a także naprawę lub renowację rękawiczek. Rękawicznik odpowiedzialny jest za właściwe wykorzystanie surowca oraz prawidłowe eksploatowanie maszyn i urządzeń. Efektem jego pracy są rękawiczki galanteryjne, ochronne, robocze, rękawice dla sportowców, rękawiczki na ręce zniekształcone i na protezy.
Zajmuje się wytwarzaniem, konserwowaniem i naprawianiem wyrobów kaletniczych; określa właściwości materiałów stosowanych w produkcji wyrobów skórzanych; odpowiada za prawidłowe wykonanie wyrobu kaletniczego lub kuśnierskiego zgodnie z projektem.
Wytwarza, konserwuje i poddaje renowacji rękodzielnicze wyroby włókiennicze tkane i haftowane, dziane i koronkarskie; obsługuje narzędzia, maszyny i urządzenia do ręcznego wytwarzania wyrobów włókienniczych.
Robotnik gospodarczy wykonuje prace porządkowe oraz nieskomplikowane prace naprawcze w budynku i wokół budynku.
Robotnik gospodarczy jest zawodem o charakterze usługowym. Celem pracy robotnika gospodarczego jest utrzymanie porządku i czystości w wyznaczonych pomieszczeniach zakładu i wokół budynku. W okresie letnim robotnik gospodarczy pielęgnuje trawniki i rabaty kwiatowe oraz drzewa i krzewy. W okresie zimowym odśnieża oraz dba o właściwy stan nawierzchni ciągów komunikacyjnych i parkingów. Na terenie budynku zajmuje się konserwacją, nieskomplikowanymi naprawami niewymagającymi kwalifikowanych umiejętności oraz utrzymuje podstawowy sprzęt gospodarczy w należytym stanie technicznym. Może wykonywać zadania i czynności pomocnicze, usługowe w stosunku do innych pracowników, polegające między innymi na pomocy w załadunku i rozładunku towarów, pracach magazynowych, ustawianiu mebli, wieszaniu firanek i zasłon.
Wykonuje proste prace w kopalniach podziemnych, wykonuje rutynowe zadania przy czynnościach górniczych i urabianiu skał.
Wykonuje podstawowe prace w leśnictwie z zakresu: nasiennictwa, szkółkarstwa, hodowli, ochrony i użytkowania lasu, oraz prace konserwacyjno-naprawcze obiektów i urządzeń leśnych w zasadzie przy użyciu prostych narzędzi i urządzeń.
Odpowiada za wykonywanie czynności związanych z codziennym funkcjonowaniem magazynu; przyjmuje i wydaje towary oraz sporządza raporty i rejestruje towar; dba o porządek na terenie magazynu.
Zajmuje się myciem i czyszczeniem nowych oraz zdemontowanych podzespołów i części przed ich dalszym wykorzystaniem; sortuje myte podzespoły i części.
Wykonuje proste prace naziemne w kopalniach i kamieniołomach przy czynnościach górniczych i urabianiu skał.
Dba o porządek, czystość i estetyczny wygląd terenów miejskich, w tym także terenów zielonych; w okresie zimowym utrzymuje chodniki, jezdnie, ścieżki rowerowe i place w stanie umożliwiającym poruszanie się pieszych i pojazdów.
Następne
Kanał RSS dla tej listy

źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności