dlamaturzysty.info

Zbrojarz

wybrane grupy: zawody ogólne

Zbrojarz wykonuje siatki i szkielety zbrojeniowe oraz układa je w formach i deskowaniach.
Zbrojarz jest zawodem o charakterze produkcyjnym lub usługowym. Do jego głównych zadań należy wykonywanie zadań związanych z przygotowywaniem stali zbrojeniowej do montażu a także prac związanych z transportem, magazynowaniem oraz składowaniem materiałów i wyrobów zbrojarskich. Zbrojarz przygotowując stal zbrojeniową do montażu wykonuje zadania związane z czyszczeniem, prostowaniem, cięciem i gięciem oraz montażem siatek i szkieletów zbrojeniowych, układaniem i montowaniem ich w deskowaniach lub formach. Prace związane z przygotowywaniem stali zbrojeniowej oraz montażem szkieletów zbrojeniowych wykonuje na podstawie dokumentacji technicznej oraz rysunków konstrukcyjnych. Podczas wykonywania robót zbrojarskich przestrzega zasad montażu zbrojenia oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.

Główne zadania:
  • transportowanie oraz magazynowanie materiałów i wyrobów zbrojarskich;
  • czyszczenie, prostowanie, cięcie oraz gięcie prętów zbrojeniowych;
  • montowanie siatek i szkieletów zbrojeniowych;
  • układanie oraz montowanie zbrojenia w deskowaniach i formach;
  • wykonywanie prefabrykatów zbrojarskich;
  • kontrolowanie jakości wykonywanych czynności zbrojarskich;
  • kontrolowanie procesu wykonywania siatek i szkieletów zbrojeniowych oraz ocenianie jakości wykonania;
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony ppoż., oraz wymaganiami ergonomii oraz ochrony środowiska.


Wskazane jest, aby osoba podejmująca pracę w zawodzie zbrojarza legitymowała się dyplomem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie betoniarz-zbrojarz lub pokrewnym z branży budowlanej. Do wykonywania zawodu zbrojarz uprawnia także świadectwo potwierdzające kwalifikację B.16.Wykonywanie robót betoniarskich i zbrojarskich lub inne dokumenty potwierdzające wiedzę i umiejętności zawodowe nabyte na kursach organizowanych przez placówki doskonalenia zawodowego. Prace zbrojarskie może również wykonywać osoba, która uzyskała odpowiednie kwalifikacje na drodze kształcenia rzemieślniczego lub ukończyła gimnazjum i zdała egzamin organizowany przez Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Uzyskane w procesie pracy kompetencje można potwierdzić w organizacjach rzemieślniczych egzaminem czeladniczym i mistrzowskim w zawodzie betoniarz-zbrojarz. Osoby obsługujące maszyny, urządzenia oraz sprzęt pomocniczy podczas wykonywania robót zbrojarskich powinny być przeszkolone w tym zakresie. Ze względu na możliwość pracy w firmach międzynarodowych wskazana jest znajomość języków obcych na poziomie podstawowym, z opanowanym słownictwem zawodowym.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności