aplikacja Matura google play app store
Tagi dla zawodów
administrator (8) agent (5) aktor (4) analityk (12) animator (5) aparatowy (4) architekt (5) archiwista (3) artysta (4) asystent (27) audytor (3) bazy danych (3) betoniarz (2) blacharz (6) broker (4) ceramik (2) chemik (2) dekorator (3) dentysta (11) diagnosta (17) doradca (15) dróżnik (2) drukarz (3) duchowny (5) dyrektor (26) dyspozytor (5) dyżurny ruchu (2) ekspedient (4) ekspedytor (2) elektroenergetyk (4) elektromechanik (6) elektromonter (21) elektryk (2) farmaceuta (13) film (14) filolog (3) fizyk (2) formierz (2) formowacz (4) fotograf (4) fryzjer (4) funkcjonariusz (7) garbarz (2) genetyka (4) górnik (3) grafik (3) grawer (3) hematologia (3) historyk (2) hodowca (13) informator (4) inspektor (25) instalator (3) instruktor (19) introligator (3) inżynier (91) inżynier geodeta (7) inżynier górnik (4) Inżynier inżynierii środowiska (6) inżynier mechanik (9) inżynier technologii (7) kapitan (4) kardiologia (3) kasjer (5) kaskader (2) kierowca (12) kierownik (124) klasyfikator (7) komendant (3) konduktor (2) konserwator (6) konstruktor (3) konsultant (4) kontroler (27) koordynator (4) korektor (3) krajacz (2) krytyk (2) kurier (2) laborant (7) lakiernik (5) lekarz (110) lektor (2) ładowacz (3) makler (4) malarz (5) manewrowy (2) marynarz (2) maszynista (25) mechanik (32) mediator (2) menedżer (8) metodyk (2) mikser (2) mistrz (16) modelarz (3) montażysta (4) monter (84) monter-elektronik (13) murarz (2) nauczyciel (58) nauczyciel akademicki (21) negocjator (2) obuwnik (4) oczyszczacz (2) odlewnik (2) oficer (5) ogrodnik (8) operator (262) opiekun (7) opiekunka (6) optyk (2) organizator (10) osoba dozoru ruchu (3) palacz (4) pedagog (6) pielęgniarka (24) policjant (3) położna (9) pomoc (6) pomocniczy robotnik (14) pomocnik (6) pośrednik (4) pracownik (49) prawnicze (12) producent (5) programista (2) projektant (12) przedstawiciel (3) przewodnik turystyczny (3) przewoźnik (2) przygotowywacz (2) psycholog (6) ratownik (6) realizator (5) recepcjonista (2) redaktor (3) renowator (3) reżyser (4) rękodzielnik (2) robotnik (12) rolnik (8) rysownik (3) rzeczoznawca (7) rzeźbiarz (4) sekretarka (4) sekretarz (3) serwisant (2) sortowacz (6) specjalista (92) sprzątaczka (2) sprzedawca (9) stolarz (6) strażnik (7) strugacz (2) szklarz (3) szlifierz (10) szwaczka (2) ślusarz (3) taksator (2) tancerz (2) technik (161) technolog (3) terapeuta (2) tłumacz (2) tokarz (3) topiarz (3) trener (3) treser (2) uliczny (3) urzędnik (7) ustawiacz (3) wiertacz (4) wozak (2) wulkanizator (2) wychowawca (3) wydawca (3) wypalacz (2) wytapiacz (2) wytwórca (3) wyższy urzędnik (3) zarządca (2) zawodowy działacz organizacji (5) zmywacz (3)

Zawody po studiach, zawodowe i ogólne

szkoła, matura, studia - celem wszystkiego jest jednak praca...
tag
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
znalezionych: 26
Organizuje pracę i ponosi odpowiedzialność za funkcjonowanie aresztu śledczego lub zakładu karnego; zapewnia prawidłowe wykonywanie kar pozbawienia wolności; zarządza pracą podległego personelu.
Odpowiada za koordynowanie całokształtu prac departamentu wchodzącego w skład urzędu zgodnie z wyznaczonym departamentowi obszarem kompetencji; odpowiada za podejmowane decyzje i rezultaty pracy departamentu; ustala wewnętrzne harmonogramy i procedury; odpowiada za politykę kadrową i informacyjną departamentu; realizuje politykę organizacji w kierowanym departamencie, zarządzanie całokształtem prac realizowanych w departamencie.
Odpowiada za funkcjonowanie administracji w firmie; sprawuje nadzór nad przestrzeganiem odpowiednich procedur obowiązujących w firmie; nadzoruje zaopatrzenie i wyposażenie oraz zatwierdza plany i wydatki na niezbędne materiały, urządzenia i wyposażenie firmy; dba o optymalizację procesów i kosztów zarządzania majątkiem firmy; nadzoruje procesy inwestycyjne i transportowe; koordynuje pracę podległych działów i pracowników.
Opracowuje, wdraża i sprawuje nadzór nad realizacją strategii badawczo-rozwojowej firmy oraz kontroluje jej skuteczność; kontroluje i nadzoruje prace działu badawczo-rozwojowego; bierze udział w opracowaniu strategii produkcyjnej oraz nadzoruje jej realizację; monitoruje rynek produktów pod kątem opracowywania nowych i ulepszania istniejących w firmie rozwiązań; pobudza innowacyjność podległych pracowników działu badawczo-rozwojowego i kieruje ich pracami; ściśle współpracuje z działem marketingu, sprzedaży oraz działem produkcji w zakresie opracowywania nowych produktów i technologii; nawiązuje i nadzoruje współpracę z zewnętrznymi jednostkami badawczymi; opracowuje i nadzoruje realizację polityki patentowej firmy.
Opracowuje, wdraża i sprawuje nadzór nad realizacją strategii zarządzania energią w organizacji oraz kontroluje jej skuteczność; kontroluje i nadzoruje pracę działu odpowiedzialnego za zarządzanie energią w organizacji; bierze udział w opracowaniu strategii inwestycyjnych w zakresie planowania zużycia i zapewniania energii; monitoruje rynek dostawców energii i operatorów sieci przesyłowych pod kątem optymalizacji kosztów dostaw mediów energetycznych; współpracuje z działem produkcji i planowania w zakresie planowania potrzeb energetycznych przedsiębiorstwa; nawiązuje i nadzoruje współpracę z zewnętrznymi dostawcami energii.
Inicjuje i koordynuje rozwój systemów informatycznych w firmie; zarządza i organizuje pracę działu informatyki; nadzoruje bezpieczeństwo danych elektronicznych; tworzy, rozlicza i kontroluje budżet organizacji związany z utrzymaniem zasobów informatycznych; odpowiada za utrzymywanie relacji z kluczowymi dostawcami i klientami.
Nadzoruje, kontroluje i planuje prace związane z zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie/ organizacji; tworzy i realizuje politykę personalną; nadzoruje przestrzeganie i prawidłowe stosowanie przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych; odpowiada za przygotowanie danych i dokumentów niezbędnych w naliczaniu płac; odpowiada za planowanie i nadzorowanie procesów rekrutacji i szkoleń.
Odpowiada za wdrażanie nowych technologii w organizacji; opracowuje plany rozwoju i modernizacji technicznej przedsiębiorstwa oraz nadzoruje proces ich wdrażania; nadzoruje wykorzystywaną w organizacji technologię, kontroluje stan techniczny sprzętu wykorzystywanego na terenie przedsiębiorstwa; sprawuje nadzór nad przechowywaniem i porządkowaniem dokumentacji technicznej; kontroluje procesy konserwacji i napraw maszyn i urządzeń; nadzoruje i koordynuje prace podległego personelu, w tym także zleca lub prowadzi szkolenia dla pracowników z zakresu nowo wdrożonych technologii.
Kieruje pracą filharmonii, opery, operetki, orkiestry w zakresie udzielonych pełnomocnictw i upoważnień zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; podejmuje decyzje w sprawach artystycznych, finansowych, pracowniczych; realizuje program artystyczny filharmonii, opery, operetki, orkiestry; nadzoruje i utrzymuje kontakty z podwykonawcami, dostawcami usług itp.; reprezentuje instytucję na zewnątrz.
Odpowiada za strategię i sytuację finansową organizacji; nadzoruje i koordynuje przygotowania budżetu finansowego; kontroluje rzeczywiste wyniki ekonomiczne firmy w odniesieniu do wyznaczonych celów; nadzoruje dokumentację księgową i kontroluje jej poprawność zgodnie z przepisami i procedurami; ocenia ryzyko finansowe podejmowanych przez organizację działań i inwestycji.
Zarządza i koordynuje pracę całego przedsiębiorstwa/ organizacji; kreuje, wdraża i kontroluje realizację planów krótko-, średnio- i długoterminowych; tworzy wizję i strategię przedsiębiorstwa/ organizacji oraz kontroluje stopień wykonania celów.
Odpowiada za politykę handlową firmy; zarządza działem handlowym, opracowuje strategię i plany sprzedaży oraz nadzoruje ich realizację.
Sprawuje nadzór na działalnością logistyczną firmy; planuje zaopatrzenie firmy w materiały przy optymalizacji procesów i systemów logistycznych, pozyskuje i utrzymuje dobre relacje z partnerami strategicznymi.
Odpowiada za opracowanie i wdrażanie strategii i planów marketingowych, nadzorowanie przeprowadzania analiz i badań rynkowych, monitorowanie skuteczności działań reklamowych i promocyjnych we wszystkich kanałach sprzedaży; prowadzi efektywne planowanie i wydatkowanie budżetu marketingowego.
Odpowiada za realizację strategii firmy w powierzonej części przedsiębiorstwa/ organizacji; odpowiada za realizację budżetu jednostki, realizacje planów jednostki, analizę i optymalizację kosztów oraz wykorzystanie zasobów.
Dyrektor ośrodka adopcyjnego odpowiada za przeprowadzenie procedur adopcyjnych zgodnie z najlepszym interesem dziecka i poszanowaniem jego praw. Kieruje, organizuje i nadzoruje prawidłowe działanie podległej jednostki. Samodzielnie podejmuje decyzje i ponosi odpowiedzialność za zaistniałe zdarzenia, dostosowując bieżącą działalność ośrodka adopcyjnego do obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie.
Dyrektor placówki opiekuńczo - wychowawczej (typu socjalizacyjnego, interwencyjnego, specjalistyczno-terapeutycznego) odpowiada za organizację i nadzór nad działaniami placówki oraz właściwe sprawowanie opieki nad dziećmi, zgodnie z poszanowaniem ich praw. Samodzielnie podejmuje decyzje i ponosi odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie gospodarki finansowej i materiałowej podległej placówki oraz za zaistniałe zdarzenia dostosowując jej działalność do obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie.
Kreuje strategię produkcyjną przedsiębiorstwa, wyznacza kluczowe cele produkcyjne i kontroluje ich realizację; analizuje sytuację rynkową i zapotrzebowanie na określone produkty i ustala krótko- i średnio- i długoterminowe plany produkcyjne oraz koordynuje i nadzoruje proces ich realizacji; nadzoruje procesy bezpośrednio związane z produkcją, takie jak kontrola jakości, zaopatrzenie, logistyka itp.
Odpowiada za rozwój pojedynczych produktów / usług lub portfela produktów / usług; współpracuje w tym zakresie z kluczowymi dostawcami i klientami; tworzy lub współtworzy strategię marketingową i sprzedażową; odpowiada za planowanie i wykonanie budżetu w zakresie zarządzanego portfela produktów lub usług.
Kreuje i realizuje politykę sprzedażową firmy, w tym pozyskuje nowych klientów oraz utrzymuje dobre relacje z partnerami biznesowymi; zarządza działem sprzedaży; opracowuje strategię i plany sprzedaży oraz nadzoruje ich realizację.
Kieruje placówką oświaty i realizuje zadania wynikające z właściwych ustaw i rozporządzeń, zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej i rady szkoły; odpowiada za dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły; tworzy warunki do samorządnej i samodzielnej pracy uczniów i wychowanków; sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami zatrudnionymi w szkole; zapewnia nauczycielom pomoc w realizacji zadań i doskonaleniu zawodowym.
Kieruje pracą teatru w zakresie udzielonych pełnomocnictw i upoważnień zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; planuje i rozdziela zadania pracowników administracyjno-technicznych teatru; realizuje program artystyczny teatru; nadzoruje i utrzymuje kontakty z podwykonawcami, dostawcami usług itp.
Kontroluje i nadzoruje prace działu do spraw technicznych; opracowuje procedury wewnętrzne optymalizujące procesy produkcyjne w zakresie efektywności i wydajności produkcji oraz kontroluje ich skuteczność; nadzoruje i koordynuje całokształt procesów związanych z techniczną stroną działalności firmy, w tym w zakresie: obsługi floty samochodowej, specjalistycznego sprzętu produkcyjnego, oprogramowania i komputerów oraz różnorodnych narzędzi; koordynuje przeprowadzanie szkoleń dla pracowników z zakresu obsługi sprzętu i technologii wykorzystywanych w firmie.
Odpowiada za realizację strategii firmy w jej wydzielonej jednostce; odpowiada za realizację budżetu jednostki, analizę i optymalizację kosztów oraz wykorzystanie zasobów.
Kieruje zakładem dla nieletnich i podległym personelem; tworzy i realizuje arkusz organizacji pracy zakładu oraz regulamin zakładu; sprawuje nadzór pedagogiczny; zapewnia warunki niezbędne do realizacji zadań zakładu oraz ponosi odpowiedzialność za działalność zakładu; odpowiada za przestrzeganie bezpieczeństwa i porządku w zakładzie, w tym za funkcjonowanie zakładu zgodnie z właściwymi przepisami; odpowiada za prawidłowe zagospodarowanie i wykorzystanie środków finansowych; reprezentuje zakład na zewnątrz.
Kieruje pracą zespołu pieśni i tańca w zakresie udzielonych pełnomocnictw i upoważnień zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; podejmuje decyzje w sprawach artystycznych, finansowych, pracowniczych; wydaje zarządzenia i polecenia oraz regulaminy wewnętrzne; nadzoruje realizację programu artystycznego zespołu; reprezentuje zespół na zewnątrz; nadzoruje i utrzymuje kontakty z podwykonawcami, dostawcami usług itp.

źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności