dlamaturzysty.info

Zawiadowca stacji

wybrane grupy: zawody ogólne

Sprawuje nadzór nad infrastrukturą kolejową: stacją i podległymi punktami ekspedycyjnymi; nadzoruje i kontroluje wykonywanie zadań przez podległych pracowników; nadzoruje akcje usuwania skutków awarii na powierzonym obszarze.

Główne zadania:
 • pełnienie nadzoru nad pracą stacji i podległymi punktami ekspedycyjnymi
  w szczególności w zakresie wyprawiania pociągów ze stacji, prowadzenia ruchu na szlakach oraz wykonywania prac manewrowych i rozrządowych;
 • utrzymanie w należytym stanie technicznym infrastruktury stacji kolejowej obejmującej: tory i podtorze, zwrotnice, krzyżownice i inne elementy rozjazdów, obrotnice i przesuwnice, nasypy, przekopy, systemy kanałów
  i rowów odwadniających, przepusty, ściany osłonowe, roślinność posadzoną w celu ochrony skarp, perony pasażerskie i rampy towarowe, drogi technologiczne i przejścia wzdłuż torów, mury ogradzające, żywopłoty, ogrodzenia, pasy przeciwpożarowe, urządzenia do ogrzewania rozjazdów, skrzyżowania torów kolejowych, osłony przeciwśniegowe, obiekty inżynieryjne takie jak np.: mosty, przepusty, tunele, przejścia nad i pod torami, mury oporowe, przejazdy kolejowe, urządzenia zabezpieczające, sygnalizacyjne i łącznościowe, hamulce torowe, systemy oświetleniowe, urządzenia przetwarzania i rozdziału energii elektrycznej na potrzeby zasilania trakcyjnego oraz budynki i obiekty znajdujące się na terenie stacji kolejowej;
 • prowadzenie ruchu kolejowego i jego koordynowanie zgodnie z rozkładami jazdy, obejmujące wyprawianie pociągów ze stacji, prowadzenie ruchu na szlakach oraz prace manewrowe i rozrządowe;
 • nadzorowanie terminowego i należytego wykonywania zadań przewozowych;
 • nadzorowanie utrzymania sprawności linii kolejowej, w tym usuwania skutków awarii infrastruktury stacji kolejowej;
 • nadzorowanie pracy pracowników stacji kolejowej polegające na zapewnianiu ścisłego przestrzegania przez nich porządku i dyscypliny służbowej;
 • określanie zakresu obowiązków pracowników stacji kolejowej oraz zapewnianie szkoleń dla podległych pracowników z zakresu procedur
  i przepisów wewnętrznych ruchu kolejowego;
 • przestrzegane zasad ergonomii oraz przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska wymaganych na stanowisku pracy.


Zadania dodatkowe:
szkolenie pracowników przydzielonych na praktykę w zakresie bezpieczeństwa pracy oraz procedur wewnętrznych obowiązujących na stacji kolejowej.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności