aplikacja Matura google play app store
Tagi dla zawodów
administrator (8) agent (5) aktor (4) analityk (12) animator (5) aparatowy (4) architekt (5) archiwista (3) artysta (4) asystent (27) audytor (3) bazy danych (3) betoniarz (2) blacharz (6) broker (4) ceramik (2) chemik (2) dekorator (3) dentysta (11) diagnosta (17) doradca (15) dróżnik (2) drukarz (3) duchowny (5) dyrektor (26) dyspozytor (5) dyżurny ruchu (2) ekspedient (4) ekspedytor (2) elektroenergetyk (4) elektromechanik (6) elektromonter (21) elektryk (2) farmaceuta (13) film (14) filolog (3) fizyk (2) formierz (2) formowacz (4) fotograf (4) fryzjer (4) funkcjonariusz (7) garbarz (2) genetyka (4) górnik (3) grafik (3) grawer (3) hematologia (3) historyk (2) hodowca (13) informator (4) inspektor (25) instalator (3) instruktor (19) introligator (3) inżynier (91) inżynier geodeta (7) inżynier górnik (4) Inżynier inżynierii środowiska (6) inżynier mechanik (9) inżynier technologii (7) kapitan (4) kardiologia (3) kasjer (5) kaskader (2) kierowca (12) kierownik (124) klasyfikator (7) komendant (3) konduktor (2) konserwator (6) konstruktor (3) konsultant (4) kontroler (27) koordynator (4) korektor (3) krajacz (2) krytyk (2) kurier (2) laborant (7) lakiernik (5) lekarz (110) lektor (2) ładowacz (3) makler (4) malarz (5) manewrowy (2) marynarz (2) maszynista (25) mechanik (32) mediator (2) menedżer (8) metodyk (2) mikser (2) mistrz (16) modelarz (3) montażysta (4) monter (84) monter-elektronik (13) murarz (2) nauczyciel (58) nauczyciel akademicki (21) negocjator (2) obuwnik (4) oczyszczacz (2) odlewnik (2) oficer (5) ogrodnik (8) operator (262) opiekun (7) opiekunka (6) optyk (2) organizator (10) osoba dozoru ruchu (3) palacz (4) pedagog (6) pielęgniarka (24) policjant (3) położna (9) pomoc (6) pomocniczy robotnik (14) pomocnik (6) pośrednik (4) pracownik (49) prawnicze (12) producent (5) programista (2) projektant (12) przedstawiciel (3) przewodnik turystyczny (3) przewoźnik (2) przygotowywacz (2) psycholog (6) ratownik (6) realizator (5) recepcjonista (2) redaktor (3) renowator (3) reżyser (4) rękodzielnik (2) robotnik (12) rolnik (8) rysownik (3) rzeczoznawca (7) rzeźbiarz (4) sekretarka (4) sekretarz (3) serwisant (2) sortowacz (6) specjalista (92) sprzątaczka (2) sprzedawca (9) stolarz (6) strażnik (7) strugacz (2) szklarz (3) szlifierz (10) szwaczka (2) ślusarz (3) taksator (2) tancerz (2) technik (161) technolog (3) terapeuta (2) tłumacz (2) tokarz (3) topiarz (3) trener (3) treser (2) uliczny (3) urzędnik (7) ustawiacz (3) wiertacz (4) wozak (2) wulkanizator (2) wychowawca (3) wydawca (3) wypalacz (2) wytapiacz (2) wytwórca (3) wyższy urzędnik (3) zarządca (2) zawodowy działacz organizacji (5) zmywacz (3)

Zawody po studiach, zawodowe i ogólne

szkoła, matura, studia - celem wszystkiego jest jednak praca...
tag
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
znalezionych: 49
Odpowiada za zapewnienie zasobów kadrowych o odpowiednich umiejętnościach i kwalifikacjach do wykonania określonej pracy na rzecz osób trzecich (fizycznych lub prawnych);
zajmuje się rekrutacją, selekcją i zatrudnianiem pracowników, a następnie oddelegowywaniem ich na określony czas i do wykonania określonej pracy na rzecz innego podmiotu.
Realizuje politykę handlową biura, gromadzi i opracowuje informacje o usługach turystycznych oraz paraturystycznych; prezentuje i sprzedaje ofertę klientom, zgodnie z systemami handlowo-eksploatacyjnymi biura; prowadzi dokumentację usług oferowanych, zamówionych, sprzedanych, anulowanych i realizowanych.
Odpowiada za wydawanie przepustek, a także kontrolę tożsamości osób wchodzących na teren objęty kontrolą biura przepustek; kontroluje wjeżdżające i wyjeżdżające pojazdy.
Pracownik centrum elektronicznej obsługi klienta realizuje usługi za pomocą narzędzi teleinformatycznych.
Pracownik centrum elektronicznej obsługi klienta wykonuje pracę o charakterze usługowym. Odpowiada za nawiązywanie kontaktów z potencjalnymi klientami oraz budowanie relacji pozwalających na dłuższą współpracę. Udziela klientom informacji o usługach/produktach oferowanych przez zatrudniającą go organizację i wyjaśnia im wszelkie wątpliwości. Przyjmuje zlecenia, które po sprawdzeniu pod względem merytorycznym i formalnym, przekazuje do realizacji oraz informuje klientów o statusie zlecenia. Pracownik centrum elektronicznej obsługi klienta odpowiada również za właściwy przepływ informacji pomiędzy klientem a działami przedsiębiorstwa powiązanymi z obsługą klienta. Do jego zadań może należeć również sprzedaż produktów/usług, przygotowywanie odpowiedniej dokumentacji i raportów, przyjmowanie reklamacji, przeprowadzanie ankiet i badań satysfakcji klientów.
Pracownik centrum obsługi telefonicznej (pracownik call center) telefonicznie obsługuje klientów w zakresie sprzedaży, ankietowania, informacji, zgłaszania awarii i reklamacji.
Pracownik centrum obsługi telefonicznej jest zawodem o charakterze usługowym. Celem jego pracy jest kompleksowa telefoniczna obsługa klienta. W centrach obsługi telefonicznej z uwagi na różne obszary prowadzonych usług występują zróżnicowane zadania zawodowe. W przypadku specjalizacji sprzedażowej główne zadania pracownika polegają na aktywnej sprzedaży usług i/lub produktów, przeprowadzaniu badań ankietowych i badań metodą CATI (wspierany komputerowo wywiad telefoniczny). Jeśli obszarem działań centrum są usługi windykacyjne, to do zadań pracownika należy rozpoznanie sytuacji dłużnika, przypominanie o konieczności regulowania płatności, informowanie o karach i konsekwencjach, wyznaczanie harmonogramów spłat.
W ramach specjalizacji związanej z działalnością usługową pracownik wykonuje zadania polegające na przyjmowaniu zgłoszeń o nagłych zdarzeniach, reklamacji, skarg i wniosków, ich rozwiązywaniu, udzielaniu informacji. Pracownik może być zatrudniony w tzw. wewnętrznym call center, czyli w komórce organizacyjnej rodzimej instytucji powołanej dla obsługi telefonicznej klientów własnej firmy lub w tzw. zewnętrznym call center, świadczącym usługi różnym firmom, wykupującym określone pakiety usług telefonicznych.
Pracownik deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji wykonuje zadania związane z zapobieganiem inwazji oraz likwidacją szkodników sanitarnych i mikroorganizmów szkodliwych dla człowieka, jego działalności lub produktów.
Celem pracy pracownika deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji jest ochrona zdrowia i życia człowieka oraz jego bezpośredniego środowiska przed skutkami obecności i działań szkodników sanitarnych, np. przed skażeniem żywności drobnoustrojami chorobotwórczymi czy uszkodzeniami mechanicznymi. Do zadań pracownika deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji należy określenie działań prewencyjnych, stosowanie chemicznych, fizycznych lub biologicznych metod zwalczania szkodników oraz dokumentowanie wykonanych czynności. Prace te muszą być zakończone likwidacją konsekwencji obecności niepożądanych organizmów żywych (np. usunięcie zapachów po procesach gnilnych) oraz wydaniem zaleceń co do dalszego postępowania dotyczącego likwidacji skutków obecności szkodników.
Wykonuje czynności związane z meldowaniem i wymeldowaniem osób oraz wydawaniem dowodów osobistych.
Odpowiada za aktywną sprzedaż kredytów gotówkowych oraz innych produktów bankowych;
zajmuje się przygotowywaniem i weryfikacją standardowych umów kredytowych i dokumentacji prawnej zabezpieczeń kredytu;
zapewnia sprawną obsługą klientów w zakresie oferowanych kredytów;
współpracuje z doradcami kredytowymi oraz właściwymi jednostkami w zakresie sprawnego administrowania kredytów.
Prowadzi sprawy związane z realizacją zadań na terenie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wychowania fizycznego, sportu i rekreacji ruchowej;
realizuje uchwały dotyczące kultury fizycznej oraz programy i plany imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez różne organizacje;
promuje kulturę fizyczną i sport;
organizuje i imprezy sportowe i rekreacyjne.
Pracownik do spraw osobowych wykonuje prace związane z obsługą kadrową pracowników.
Pracownik do spraw osobowych jest zawodem o charakterze biurowym i usługowym. Do jego głównych zadań należy prowadzenie dokumentacji osobowej pracowników, przygotowywanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych oraz wszelkich dokumentów związanych z rekrutacją i zwolnieniem pracowników oraz gromadzenie w aktach osobowych informacji na temat pracowników. Do obowiązków pracownika do spraw osobowych należy dokumentowanie: szkoleń BHP i innych odbywanych przez pracowników, ewidencjonowanie czasu pracy, urlopów, prowadzenie spraw ZUS w zakresie rejestrowania i wyrejestrowania pracownika. Pracownik do spraw osobowych aktualizuje dane personalne oraz archiwizuje je i zabezpiecza dokumentację w sposób uniemożliwiający wgląd osób postronnych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
Odpowiada za obsługę procesu udzielania pożyczek w instytucji pożyczkowej nie będącej bankiem;
zajmuje się analizą dokumentów wymaganych w procesie pożyczkowym oraz rekomenduje decyzje dotyczące przyznawania pożyczki.
Odpowiada za dostarczenie klientom propozycji produktów finansowych;
zajmuje się badaniem rynku i konkurencji w celu opracowania propozycji produktów finansowych dopasowanych o profilu i potrzeb klienta;
realizuje założone plany biznesowe i dąży do osiągnięcia postawionych celów sprzedażowych produktów i usług finansowych.
Gospodaruje środkami finansowymi i pozafinansowymi zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w zakładach pracy, przedsiębiorstwach, firmach i instytucjach; zleca dofinansowanie działalności kulturalno-oświatowej i rekreacyjnej; realizuje wnioski o przyznanie zapomóg materialnych bezzwrotnych i losowych lub rzeczowych, dopłat do wypoczynku dla pracowników i ich dzieci; przydziela pracownikom pomoc rzeczową tzw. bonusy; ewidencjonuje wysokość świadczeń przyznanych pracownikom firmy; gromadzi dokumentację dotyczącą świadczeń socjalnych.
Wykonuje, pod kierunkiem asystentów statystycznych, prace pomocnicze związane z organizacją i prowadzeniem badań statystycznych oraz opracowywaniem danych, udostępnianiem i upowszechnianiem informacji statystycznej.
Pracownik do spraw ubezpieczeń uczestniczy w zawieraniu z klientem umowy ubezpieczenia i/lub obsługuje klienta w zakresie zawartych umów.
Pracownik do spraw ubezpieczeń jest zawodem o charakterze biurowym i usługowym. Najczęściej zatrudniany jest w agencjach i multiagencjach ubezpieczeniowych, przedsiębiorstwach brokerów ubezpieczeniowych, w salonach samochodowych lub bezpośrednio w zakładach ubezpieczeń. Celem jego pracy jest pośredniczenie w zawieraniu umów ubezpieczenia, a jednym z głównych zadań jest obsługa klienta. Pracownik do spraw ubezpieczeń na podstawie informacji otrzymanych od klienta przygotowuje oferty ubezpieczenia, przedstawia je klientowi i pośredniczy w zawieraniu umowy ubezpieczenia – wprowadzając dane do wniosku lub/i polisy ubezpieczeniowej oraz wystawiając stosowny dokument. Prowadzi i archiwizuje dokumentację ubezpieczeniową. Pracownik do spraw ubezpieczeń monitoruje terminy odnowienia zawartych umów ubezpieczenia, wprowadza zmiany zgodnie z dyspozycjami klienta, wydaje zaświadczenia dotyczące historii przebiegu umowy. Do jego zadań należy administrowanie bazą danych klientów i wykorzystanie tej bazy do celów promocyjnych poprzez korespondencyjny, telefoniczny lub bezpośredni kontakt z klientem.
Odpowiada za obsługę procesu zawarcia umowy ubezpieczenia medycznego;
zajmuje się kompleksową obsługą ubezpieczeń medycznych, w tym prowadzeniem dokumentacji ubezpieczeniowej klienta.
Pracownik działu logistyki uczestniczy w obsłudze ogniwa lub ogniw łańcucha dostaw towarów oraz gromadzi i przygotowuje informacje (dane) dotyczące procesów logistycznych.
Pracownik działu logistyki zajmuje się planowaniem i obsługą procesów zaopatrzenia, produkcji, magazynowania, dystrybucji i odpowiada za zapewnienie odpowiedniej jakości usługi satysfakcjonującej klienta przy możliwie najniższych kosztach logistycznych. Do obowiązków pracownika działu logistyki należy również gromadzenie, przygotowywanie i prezentowanie danych oraz wskaźników do oceny i doskonalenia procesów logistycznych. Pracownik działu logistyki sporządza dokumentację procesów logistycznych. Wykonywanie tego zawodu wiąże się z nawiązywaniem i prowadzeniem współpracy z dostawcami i klientami przedsiębiorstwa. Pracownik działu logistyki sporządza protokoły niezgodności w zakresie prawidłowości i terminowości dostaw. Osoba wykonująca ten zawód może być zatrudniana w różnych sektorach gospodarki w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych.
Zapewnia właściwe warunki zwiedzania i korzystania ze zbiorów w muzeach i galeriach;
czuwa nad stanem zachowania obiektów i ich prawidłowego eksponowania;
bierze udział jako pracownik pomocniczy w urządzaniu ekspozycji zabytków, dzieł sztuki i nowych nabytków muzeum lub galerii;
pomaga w przygotowywaniu wystaw organizowanych przez muzeum lub w muzeum;
obsługuje grupy zorganizowane zwiedzających ekspozycję.
Informuje klientów o typowych usługach turystycznych i specjalistycznych, atrakcjach podróży, walorach krajobrazowych miejsca pobytu oraz o warunkach świadczenia usług - wykorzystując gromadzone oferty, informatory, mapy, przewodniki i inne materiały oraz doświadczenia własne.
Zajmuje się sprzedażą produktów finansowych znajdujących się w ofercie instytucji pożyczkowej; prowadzi kompleksową obsługę klientów, tj. prezentuje ofertę, sprzedaje produkty finansowe, monitoruje terminowość spłat, prowadzi rozliczenie końcowe i zamyka spłatę udzielonej pożyczki; odpowiada za utrzymywanie kontaktów z klientami także w okresie spłaty, a w przypadku zalegania ze spłatą podejmuje działania windykacyjne.
Pracownik kancelaryjny przyjmuje, rozdziela i ekspediuje korespondencję oraz obsługuje interesantów.
Pracownik kancelaryjny jest zawodem o charakterze biurowym. Celem pracy pracownika kancelaryjnego jest przyjmowanie, rozdzielanie i wysyłanie korespondencji oraz przesyłek, a także udzielanie informacji interesantom. Odpowiedzialny jest za prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej, rejestru pism wewnętrznych oraz monitorowanie prawidłowego obiegu dokumentów. Czynności kancelaryjne wykonywane są w systemie elektronicznym lub tradycyjnym. Pracownik kancelaryjny sprawdza prawidłowość przychodzącej korespondencji pod względem adresu, zawartości oraz uszkodzeń, Wykonuje wstępną selekcję poczty elektronicznej, umieszcza na niej identyfikator oraz przekazuje do merytorycznych komórek organizacyjnych. Do jego zadań należy również przekazywanie korespondencji wewnątrz instytucji zgodnie z dekretacją. Pracownik kancelaryjny kontroluje kompletność korespondencji wysyłanej, sprawdza, czy pismo jest podpisane i zawiera konieczne załączniki oraz czy ma znak i datę. Odciska niezbędne pieczęcie i adresuje. Udziela informacji interesantom, a w razie potrzeby kieruje ich do właściwych komórek organizacyjnych.
Zawiera umowy na uczestniczenie grających w grach liczbowych lub zakładach wzajemnych, prowadzonych według obowiązującego regulaminu danej gry lub zakładu wzajemnego.
Pracownik lombardu udziela pożyczek pieniężnych pod zastaw.
Pracownik lombardu jest zawodem o charakterze usługowo-handlowym. Celem jego pracy jest udzielanie pożyczek pieniężnych pod zastaw przedmiotów określonych przez lombard. Do zadań pracownika lombardu należy przedstawienie klientowi warunków udzielenia pożyczki, sprawdzenie zastawianych przedmiotów pod względem autentyczności, ocena ich stopnia zużycia, stanu technicznego oraz wycena ich wartości. Pracownik lombardu zawiera umowę pożyczki w formie pisemnej. Zabezpiecza przyjęte zastawy przed kradzieżą oraz uszkodzeniem. Prowadzi ewidencję udzielanych pożyczek i zastawionych przedmiotów. Sprawdza, czy warunki umowy zostały dotrzymane, jeśli nie – (pożyczka nie została spłacona w terminie) realizuje umowę zastawu, tzn. prowadzi sprzedaż rzeczy zastawionych.
Odpowiada za kontrolę bankomatów zgodnie z procedurami bankowymi w tym zakresie;
zajmuje się monitorowaniem stanu działania bankomatów zlokalizowanych w danym regionie.
Zajmuje się prowadzeniem kampanii marketingowych z wykorzystaniem poczty elektronicznej (e-mail); odpowiada za realizację strategii marketingu online; planuje i realizacje działania marketingowe dla klientów; podejmuje działania na rzecz pozyskiwania leadów, tj.: danych kontaktowych do konkretnych osób pozyskiwanych przez przedsiębiorstwa w celu przeprowadzania dalszych działań sprzedażowych w formule e-mail marketing.
Pracownik obsługi klienta instytucji finansowej wykonuje zadania w zakresie sprzedaży produktów bankowych i zajmuje się kompleksową obsługą posprzedażową.
Pracownik obsługi klienta instytucji finansowej jest zawodem o charakterze usługowym. Pracownik obsługi klienta instytucji finansowej należy do średniego personelu do spraw finansowych. Celem jego pracy jest obsługa klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Wyjaśnia, doradza, a także przyjmuje reklamacje klientów. Oferuje produkty i usługi bankowe klientom banku oraz pozyskuje nowych klientów. Wykonuje operacje gotówkowe i bezgotówkowe. Gromadzi i porządkuje dokumentację niezbędną do wykonywania transakcji. Sporządza dokumenty, sprawozdania, posługuje się oprogramowaniem bankowym.
Pracownik obsługi monitoringu obserwuje i rejestruje zdarzenia za pomocą urządzeń monitorujących.
Pracownik obsługi monitoringu jest zawodem o charakterze usługowym. Celem jego pracy jest zapobieganie przestępstwom i wykroczeniom, a także doprowadzenie, we współpracy z pracownikami ochrony, służbami (policją, strażą miejską) do ujęcia/zatrzymania ich sprawców oraz pozyskania materiału dowodowego. Praca pracownika obsługi monitoringu pozwala także na szybką reakcję straży pożarnej, pogotowia ratunkowego i służb technicznych w przypadku pożarów, nagłych zasłabnięć, awarii maszyn lub urządzeń, kolizji, wypadków drogowych i innych przypadków losowych. Pracownik obsługi monitoringu za pomocą systemu kamer i innych elektronicznych systemów łączności (wizyjnej, radiowej, telefonicznej, satelitarnej i Internetu) obserwuje na wyznaczonym terenie w czasie rzeczywistym: ludzi, obiekty, pojazdy, sytuacje i inne zdarzenia. Do jego obowiązków należy kontrolowanie sprawności obsługiwanych urządzeń i powiadamianie techników o zauważonych usterkach i awariach. Pracownik obsługi monitoringu rejestruje, rozpoznaje, analizuje, selekcjonuje oraz samodzielnie ocenia i interpretuje obserwowane zdarzenia i decyduje o podjęciu działań zgodnie z ustalonymi procedurami.
Pracownik obsługi płacowej realizuje zadania związane z obsługą finansową pracowników w zakresie wynagrodzeń.
Pracownik obsługi płacowej jest zawodem o charakterze biurowym. W zależności od struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa pracuje w dziale księgowości, dziale kadr i płac lub w samodzielnej komórce podległej bezpośrednio kierownikowi jednostki. Celem pracy jest bieżące naliczanie składników wynagrodzeń na podstawie o umów zawartych z pracownikami i zleceniobiorcami oraz dodatkowe ewidencje dotyczące czasu pracy. Pracownik obsługi płacowej rozlicza zobowiązania ubezpieczeniowe wobec ZUS oraz podatkowe wobec urzędu skarbowego. Sporządza i przekazuje do ZUS deklaracje należnych składek. Dokonuje rozliczeń wynagrodzenia za okres czasowej niezdolności do pracy, a także świadczenia pieniężnego z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. Oblicza kwoty do wypłaty dla pracowników oraz generuje polecenia przelewów, które, po zatwierdzeniu przez uprawnioną osobę, zostają przekazane na konta bankowe pracowników. Pracownik obsługi płacowej sporządza roczne informacje o dochodach pracowników i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT). Na wniosek pracownika lub innych uprawnionych organów wydaje zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia dla różnych celów, w tym emerytalno-rentowych.
Pracownik ochrony fizycznej zapewnia fizyczne bezpieczeństwo osobom i mieniu.
Celem pracy pracownika ochrony fizycznej jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia, chronienie przed zamachami przestępczymi, kradzieżą, rabunkiem, zniszczeniem, uszkodzeniem, szkodami wynikającymi z awarii technicznych oraz zakłóceń porządku publicznego, w miejscu realizacji zadań. Do podstawowych zadań pracownika ochrony fizycznej należy uniemożliwienie wejścia – wyjścia osobom niepowołanym i nieupoważnionym oraz wjazdu – wyjazdu samochodów nieupoważnionych, a także patrolowanie nadzorowanego obiektu lub obszaru. Pracownik ochrony fizycznej kontroluje zawartości wjeżdżających i wyjeżdżających pojazdów. Dba aby na terenie chronionym nie przebywały osoby niepożądane. W przypadku zagrożenia zajmuje się ewakuacją, a w przypadku konieczności interwencji, powiadamia właściwe służby wewnętrzne oraz zewnętrzne, takie jak: policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe czy pogotowie gazowe. Zadania realizuje zgodnie z obowiązującymi procedurami z uwzględnieniem aktualnych rejestrów (wykazy osób, firm, samochodów, kluczy, przepustek).
Wykonuje zabiegi chemiczne stosowane do zwalczania chwastów, chorób i szkodników występujących w roślinach uprawnych, przestrzegając przepisów i instrukcji dotyczących stosowania, przechowywania i transportu środków ochrony roślin.
Zajmuje się rozpoznawaniem i zabezpieczaniem miejsc zagrożonych obecnością materiałów wybuchowych i niebezpiecznych w sposób zapewniający bezpieczeństwo; monitoruje teren ze względu na możliwość występowania materiałów wybuchowym i niebezpiecznych; odpowiada za oczyszczenie terenu z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych zgodnie z obowiązującymi regulacjami w tym zakresie.
Wykonuje zlecone mu przez władzę zwierzchnią czynności o charakterze administracyjnym i społecznym w zakresie, który nie jest zastrzeżony dla duchownego.
Wykonuje prace związane z przygotowaniem hotelu do przyjęcia gości oraz prace pomocnicze w części gastronomicznej obiektu; wykonuje prace porządkowe na terenie hotelu oraz prace pomocnicze związane z należytym utrzymaniem terenów zieleni i urządzeń rekreacyjnych znajdujących się w otoczeniu obiektu.
Pracownik pozycjonowania stron internetowych zapewnia wysoką trafność wyszukiwania stron internetowych wśród wyników wyszukiwarek internetowych.
Pracownik pozycjonowania stron internetowych wykonuje działania, które mają na celu osiągnięcie i utrzymanie wysokiej pozycji wyszukanej strony internetowej wśród płatnych i bezpłatnych wyników wyszukiwarek internetowych. Do głównych zadań pracownika pozycjonowania stron internetowych należy przygotowanie wycen wraz z doborem pozycjonowanych słów kluczowych, przygotowanie szczegółowego audytu strony internetowej pod kątem poprawek wpływających na lepszą pozycję w wynikach wyszukiwania oraz koordynacja budowania i zamieszczania odpowiednich wpisów z linkami do pozycjonowanej strony. Pracownik pozycjonowania stron internetowych orientuje się w zasobach i możliwościach firmy w celu określenia skuteczności i terminów realizacji usługi. W ramach kampanii linków płatnych zna odpowiednie narzędzia oraz potrafi tak skonfigurować wpis płatny, żeby odpowiednio realizował cele kampanii przy możliwie jak najniższym koszcie. Raportuje i monitoruje wyniki skuteczności swojej pracy.
Wykonuje różnego typu proste prace zlecone w zależności od branży i specyfiki pracy, np.: rozładowywanie towaru, prace polowe, prace magazynowe, prace na linii produkcyjnej, zbieranie zamówień, pakowanie, prace porządkowe itp.
Pracownik pralni chemicznej wykonuje zespół czynności związanych z czyszczeniem chemicznym tekstyliów.
Zawód pracownika pralni chemicznej jest zawodem o charakterze usługowym. Pracownik pralni chemicznej przyjmuje tekstylia, klasyfikuje je według: rodzaju tekstyliów, źródła pochodzenia, rodzaju zabrudzeń, rodzaju włókien, koloru, kierując się przy tym zaleceniami producenta tkanin i własnym doświadczeniem. Następnie dokonuje wyboru technologii czyszczenia. Pracownik pralni chemicznej obsługuje i nadzoruje pracę maszyn i urządzeń stosowanych na wszystkich etapach procesu czyszczenia, ocenia jakość wykonanej usługi. Pracownik pralni chemicznej odpowiedzialny jest za dobór i wykorzystanie środków chemicznych, kontroluje urządzenia sterowniczo-dozujące i nadzorujące proces technologiczny. W zależności od profilu działalności pralni może również wykonywać usługę uszlachetniania tekstyliów zgodnie z oczekiwaniem klienta poprzez: barwienie, dekatyzację, ścieranie itp. Celem pracy pracownika pralni chemicznej jest wyczyszczenie powierzonych tekstyliów zgodnie z zaleceniami producenta i oczekiwaniami klienta. Obowiązki pracownika pralni chemicznej realizowane są w kilku etapach takich, jak: etap zaczyszczania, etap czyszczenia zasadniczego przy obsłudze agregatów, etap wykończenia z wykorzystaniem urządzeń fasonujących i prasujących.
Opis w opracowaniu
Przygotowuje posiłki typu fast food; przyjmuje i realizuje zamówienia złożone przez klientów; sprzedaje posiłki; dba o porządek i czystość miejsca pracy.
Skupuje od producentów indywidualnych i zrzeszonych, jak również od zbieraczy, myśliwych i rybaków takie produkty, jak: warzywa, owoce, runo leśne, dziczyznę, ptactwo, króliki, jaja, drób, pierze, ryby, nierogaciznę, bydło, skórki itp.; kieruje je do magazynu, wycenia osobiście lub korzysta z usług klasyfikatora, wystawia dokumenty przyjęcia, faktury, dokumenty dla wypłaty, ustala terminy i ilość dalszych dostaw.
Układa towary na półkach w sklepie; dba o właściwą ekspozycje towaru i estetykę obszaru ekspozycji towaru.
Odpowiada za administrowanie bankowym systemem rozliczeniowym;
zajmuje się obsługą finansowych rozliczeń międzybankowych i międzyoddziałowych.
Organizuje pomoc osobom indywidualnym, rodzinom, grupom społecznym w odzyskiwaniu lub wzmacnianiu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie; prowadzi poradnictwo w sprawach socjalnych i pokrewnych umożliwiających znalezienie i spożytkowanie środków do przezwyciężania trudności w osiąganiu indywidualnych celów; wzmacnia zdolności grup i społeczności lokalnych do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów oraz rozwoju; efektywnie organizuje zróżnicowane formy pomocy i zarządza nimi.
Pracownik solarium przygotowuje do pracy i obsługuje urządzenie solaryjne oraz dobiera preparaty do zabiegu solaryjnego.
Głównym zadaniem pracownika solarium jest zapewnienie bezpiecznych kąpieli solaryjnych. Cel ten pracownik solarium osiąga poprzez wykonanie zadań zawodowych takich, jak zorganizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP i ppoż. oraz ochroną środowiska, a następnie przygotowanie zgodnie z instrukcjami urządzenia solaryjnego do wykonania kąpieli solaryjnych. Przed kąpielą solaryjną pracownik solarium ocenia stan skóry twarzy i ciała oraz przedstawia osobie korzystającej z kąpieli solaryjnej propozycję doboru odpowiednich do rodzaju skóry i karnacji preparatów. Ocena stanu skóry twarzy i ciała tak przed zabiegiem opalania, jak i po zabiegu opalania jest bardzo ważna, ponieważ gwarantuje bezpieczne korzystanie z kąpieli solaryjnej. Pracownik solarium dobiera również preparaty do pielęgnacji skóry twarzy i ciała, które po zabiegu w warunkach domowych powodują przedłużenie utrzymania efektu opalonego ciała i twarzy.
Zajmuje się odbiorem przesyłek i towarów oraz sortowaniem ich do dalszej wysyłki; odpowiada za prawidłowe wyodrębnianie rodzajów przesyłek i towarów w celu właściwego przygotowania do wysyłki według typów przesyłki kierowanej do danego regionu.
Zajmuje się pośrednictwem w zawieraniu transakcji kupna i sprzedaży aktywów finansowych i papierów wartościowych;
odpowiada za przyjmowanie od klientów zleceń;
informuje klientów o aktualnym stanie rachunku i zawartych transakcjach.
Selekcjonuje jaja lęgowe i umieszcza je w inkubatorze, monitoruje przebieg procesu wylęgowego, wykonuje prace związane z przygotowaniem piskląt do dystrybucji oraz związane z utrzymaniem higieny w wylęgarni.
Zajmuje się wynajmem pomieszczeń biurowych, sal konferencyjnych, magazynów, linii produkcyjnych oraz lokali usługowych firmom oraz osobom pracującym na własny rachunek; nawiązuje kontakty z potencjalnymi klientami; negocjuje ceny i podpisuje umowy; czuwa nad prawidłową eksploatacją wynajmowanych powierzchni.
Podejmuje działania zapewniające sprawne funkcjonowanie państwa i ochronę życia obywateli w sytuacjach awarii, ataków i zdarzeń spowodowanych siłami natury;
zapobiega sytuacjom kryzysowym, zapewnia ochronę infrastruktury krytycznej;
pełni całodobowe dyżury w centrach zarządzania kryzysowego;
organizuje i zarządza pomocą w sytuacji kryzysowej wzywając policję, straż pożarną, służby medyczne i sanitarne;
usuwa skutki oraz odtwarza zasoby infrastruktury krytycznej.
Zajmuje się przyjmowaniem odpadów oraz selekcjonowaniem ich według rodzaju; odpowiada za prawidłowe wyodrębnianie rodzajów odpadów, w tym odpadów specjalnych, tj.: elektrośmieci, odpadów medycznych i innych odpadów niebezpiecznych; przekazuje odpady specjalne do utylizacji w wyspecjalizowanych zakładach; prowadzi ewidencję przyjmowanych odpadów.
Kanał RSS dla tej listy

źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności