aplikacja Matura google play app store

Rektor

wybrane grupy: zawody ogólne

Kieruje działalnością szkoły wyższej (uczelni, uniwersytetu, politechniki) i reprezentuje ją na zewnątrz, podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących uczelni, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez ustawę lub statut do kompetencji innych organów uczelni lub kanclerza.

Główne zadania:
 • kierowanie działalnością uczelni i reprezentowanie jej na zewnątrz;
 • opracowanie i realizacja strategii rozwoju uczelni;
 • podejmowanie decyzji dotyczących mienia i gospodarki zasobami uczelni;
 • sprawowanie nadzoru nad działalnością dydaktyczną i badawczą uczelni;
 • sprawowanie nadzoru nad wdrożeniem i doskonaleniem uczelnianego systemu zapewnienia jakości kształcenia;
 • sprawowanie nadzoru nad administracją uczelni;
 • określanie zakresu obowiązków prorektorów;
 • tworzenie, przekształcanie i likwidowanie, po zasięgnięciu opinii senatu uczelni, podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni;
 • ustalanie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia;
 • kierowanie pracami senatu uczelni;
 • powoływanie zespołów i komisji rektorskich;
 • nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z nauczycielami akademickimi w trybie określonym w statucie uczelni;
 • kontaktowanie się z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego w sprawach określonych w ustawie lub statucie uczelni, np. w zakresie udzielania informacji o działalności uczelni, zmian w statucie uczelni lub uruchomienia bądź zamknięcia kierunku studiów;
 • powoływanie i nadzorowanie działalności komisji stypendialnej i odwoławczej komisji stypendialnej;
 • zapewnienie podległym pracownikom bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie zasad etyki, bezpieczeństwa i higieny pracy, stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.


Zadania dodatkowe:
zawieranie umów o współpracy z instytucjami zewnętrznymi i zagranicznymi; zatrudnianie, po zasięgnięciu opinii senatu uczelni, dyrektora akademickiego inkubatora przedsiębiorczości lub centrum transferu technologii, działających w formie jednostek ogólnouczelnianych; decydowanie o sprawach dotyczących kształcenia cudzoziemców, do których nie stosuje się zasad kształcenia obowiązujących obywateli polskich.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności