aplikacja Matura google play app store

Rejestratorka medyczna

wybrane grupy: zawody ogólne

Rejestratorka medyczna kompleksowo obsługuje rejestrację pacjentów jednostki medycznej.
Rejestratorka medyczna jest zawodem o charakterze biurowym. Celem pracy rejestratorki medycznej jest przyjmowanie zgłoszeń pacjentów, umawianie terminów świadczenia usług medycznych, kierowanie pacjentów do właściwych pracowników i placówek służby zdrowia oraz prowadzenie dokumentacji medycznej osób objętych opieką. W ramach prowadzenia dokumentacji medycznej (karty zdrowia pacjentów, rejestry chorych, wyniki badań) zajmuje się jej gromadzeniem, segregowaniem i archiwizacją. Udziela informacji o świadczonych usługach medycznych, weryfikuje ubezpieczenia zdrowotne pacjentów oraz informuje ich o warunkach formalnych i finansowych udzielania świadczeń zdrowotnych. Prowadzi ewidencję wykonywanych usług medycznych, a w prywatnych przychodniach wystawia również faktury oraz przyjmuje płatności za świadczone usługi. Rejestratorka medyczna, realizując zadania zawodowe, przestrzega tajemnicy zawodowej oraz stosuje przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Główne zadania:
  • przyjmowanie zgłoszeń pacjentów i ustalanie terminów świadczenia usług w placówce medycznej oraz tworzenie terminarza wizyt domowych;
  • przyjmowanie materiałów do badań, opisywanie ich i kierowanie do właściwych laboratoriów oraz wydawanie wyników badań;
  • prowadzenie oraz przechowywanie dokumentacji zdrowotnej pacjentów w różnych układach klasyfikacyjnych;
  • prowadzenie rozliczeń i kalkulacji finansowych wykonanych usług, wystawianie faktur i zaświadczeń;
  • sporządzanie okresowych sprawozdań statystycznych i finansowych;
  • przekazywanie informacji o usługach zdrowotnych oraz warunkach formalnych i finansowych ich świadczenia w danej placówce służby zdrowia, a także w innych placówkach specjalistycznych;
  • kierowanie pacjentów i przekazywanie ich dokumentów zdrowotnych do właściwych laboratoriów i gabinetów specjalistycznych;
  • współpracowanie z personelem medycznym w zakresie przepływu informacji i udostępniania dokumentacji w celu sprawnej obsługi pacjentów;
  • prowadzenie listy obecności i ewidencji czasu pracy personelu medycznego placówki;
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska.


W zawodzie rejestratorki medycznej wskazane jest wykształcenie średnie ogólnokształcące lub techniczne o kierunku ekonomicznym. Zawód rejestratorki medycznej można uzyskać również zdając egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe po ukończeniu szkoły policealnej. Kandydat do pracy w zawodzie rejestratorki medycznej powinien znać język obcy zawodowy na poziomie podstawowym oraz obsługiwać komputer i programy specjalistyczne używane w branży medycznej. Wskazana jest także znajomość języka migowego na poziomie podstawowym.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności