aplikacja Matura google play app store

Redaktor wydawniczy

wybrane grupy: zawody ogólne

Przygotowuje do druku publikacje książkowe (zwarte) oraz publikacje ciągłe, w tym serie wydawnicze i czasopisma, opracowując teksty pod względem edytorskim, merytorycznym i językowym; odpowiada za formę, w jakiej treść dzieła autorskiego została skierowana do druku.

Główne zadania:
- zapoznawanie się konspektem książki lub wstępne czytanie maszynopisu dzieła oryginalnego czy tłumaczenia;
- przekazywanie maszynopisów prac naukowych do opiniodawców merytorycznych, przekazywanie tłumaczeń do weryfikacji językowej;
- sprawdzanie, czy autor wprowadził do tekstu poprawki sugerowane przez recenzentów;
- opracowywanie edytorskie dzieła, tj. tworzenie koncepcji książki, ustalanie jej kształtu zewnętrznego i układu wewnętrznego, zróżnicowania graficznego poszczególnych elementów tekstu, kolejności oraz sposobu zamieszczania tekstów i materiałów wchodzących w skład dzieła (ilustracji, tabel, bibliografii, skorowidzów, indeksów itp.);
- weryfikacja tekstów pod względem logicznym, tj. sprawdzanie układu logicznego dzieła, odpowiedniości tytułu głównego i tytułów rozdziałów do treści, hierarchii ważności rozdziałów, sposobów definiowania, objaśniania użytych oznaczeń, pełności opisów elementów ilustracji, tabel itp.;
- opracowywanie merytoryczne dzieła, tj. sprawdzanie poprawności zapożyczeń z materiałów źródłowych, poprawności faktograficznej, terminologicznej, ścisłości danych liczbowych, dat historycznych itp.;
- opracowywanie językowe, polegające na likwidacji błędów ortograficznych, interpunkcyjnych, gramatycznych, stylistycznych, zbędnego żargonu lub zwrotów obcojęzycznych, dbanie o jednoznaczność sformułowań i przystępność tekstu dla czytelnika;
- sygnalizowanie autorowi wątpliwości dotyczących poprawności merytorycznej i językowej, proponowanie wprowadzenia zmian i ulepszeń;
- ustalanie treści okładki, stron tytułowych i obwoluty; współpraca z grafikiem przy projektowaniu tych elementów;
- wykonywanie korekty redakcyjnej składu oraz podpisywanie dzieła do druku;
- stosowanie się do konwencji edytorskich i norm wydawniczych dotyczących kompozycji książki, opisu bibliograficznego, stosowanych skrótów itp.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności