aplikacja Matura google play app store
Tagi dla zawodów
administrator (8) agent (5) aktor (4) analityk (12) animator (5) aparatowy (4) architekt (5) archiwista (3) artysta (4) asystent (27) audytor (3) bazy danych (3) betoniarz (2) blacharz (6) broker (4) ceramik (2) chemik (2) dekorator (3) dentysta (11) diagnosta (17) doradca (15) dróżnik (2) drukarz (3) duchowny (5) dyrektor (26) dyspozytor (5) dyżurny ruchu (2) ekspedient (4) ekspedytor (2) elektroenergetyk (4) elektromechanik (6) elektromonter (21) elektryk (2) farmaceuta (13) film (14) filolog (3) fizyk (2) formierz (2) formowacz (4) fotograf (4) fryzjer (4) funkcjonariusz (7) garbarz (2) genetyka (4) górnik (3) grafik (3) grawer (3) hematologia (3) historyk (2) hodowca (13) informator (4) inspektor (25) instalator (3) instruktor (19) introligator (3) inżynier (91) inżynier geodeta (7) inżynier górnik (4) Inżynier inżynierii środowiska (6) inżynier mechanik (9) inżynier technologii (7) kapitan (4) kardiologia (3) kasjer (5) kaskader (2) kierowca (12) kierownik (124) klasyfikator (7) komendant (3) konduktor (2) konserwator (6) konstruktor (3) konsultant (4) kontroler (27) koordynator (4) korektor (3) krajacz (2) krytyk (2) kurier (2) laborant (7) lakiernik (5) lekarz (110) lektor (2) ładowacz (3) makler (4) malarz (5) manewrowy (2) marynarz (2) maszynista (25) mechanik (32) mediator (2) menedżer (8) metodyk (2) mikser (2) mistrz (16) modelarz (3) montażysta (4) monter (84) monter-elektronik (13) murarz (2) nauczyciel (58) nauczyciel akademicki (21) negocjator (2) obuwnik (4) oczyszczacz (2) odlewnik (2) oficer (5) ogrodnik (8) operator (262) opiekun (7) opiekunka (6) optyk (2) organizator (10) osoba dozoru ruchu (3) palacz (4) pedagog (6) pielęgniarka (24) policjant (3) położna (9) pomoc (6) pomocniczy robotnik (14) pomocnik (6) pośrednik (4) pracownik (49) prawnicze (12) producent (5) programista (2) projektant (12) przedstawiciel (3) przewodnik turystyczny (3) przewoźnik (2) przygotowywacz (2) psycholog (6) ratownik (6) realizator (5) recepcjonista (2) redaktor (3) renowator (3) reżyser (4) rękodzielnik (2) robotnik (12) rolnik (8) rysownik (3) rzeczoznawca (7) rzeźbiarz (4) sekretarka (4) sekretarz (3) serwisant (2) sortowacz (6) specjalista (92) sprzątaczka (2) sprzedawca (9) stolarz (6) strażnik (7) strugacz (2) szklarz (3) szlifierz (10) szwaczka (2) ślusarz (3) taksator (2) tancerz (2) technik (161) technolog (3) terapeuta (2) tłumacz (2) tokarz (3) topiarz (3) trener (3) treser (2) uliczny (3) urzędnik (7) ustawiacz (3) wiertacz (4) wozak (2) wulkanizator (2) wychowawca (3) wydawca (3) wypalacz (2) wytapiacz (2) wytwórca (3) wyższy urzędnik (3) zarządca (2) zawodowy działacz organizacji (5) zmywacz (3)

Zawody po studiach, zawodowe i ogólne

szkoła, matura, studia - celem wszystkiego jest jednak praca...
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
znalezionych: 203
Specjalista ochrony informacji niejawnych współuczestniczy w zarządzaniu i organizacji ochrony informacji niejawnych.
Specjalista ochrony informacji niejawnych realizuje przedsięwzięcia związane z zapewnieniem ochrony informacji niejawnych. Wykonuje zadania powierzone przez pełnomocnika ochrony, zgodnie z nadanymi uprawnieniami, w zakresie zwykłych postępowań sprawdzających, opracowywania projektów dokumentów regulujących ochronę informacji niejawnych. Przygotowuje analizy, oceny, sprawozdania oraz wnioski dotyczące przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych. Zapewnia ochronę systemów teleinformatycznych poprzez nadzór nad przestrzeganiem zasad i procedur postępowania w zakresie ochrony informacji niejawnych. Prowadzi kontrolę stanu zabezpieczenia informacji niejawnych oraz sprawdza przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji. Monitoruje przestrzeganie przepisów określających sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych oraz zapewnia bezzwłoczne wdrożenie przepisów, wytycznych, zaleceń, instrukcji itp. dotyczących postępowania z informacjami niejawnymi. Prowadzi dokumentację z obszaru informacji niejawnych oraz analizy dotyczące szacowania i zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych. Ponadto specjalista ochrony informacji niejawnych, zgodnie z wytycznymi pełnomocnika ochrony, prowadzi szkolenia dla pracowników w zakresie informacji niejawnych, uczestniczy w kontroli kancelarii tajnej, zapewnia bezpieczeństwo fizyczne informacji niejawnych, prowadzi postępowania wyjaśniające okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych.
Organizuje, nadzoruje, realizuje i kontroluje działalność przedsiębiorstwa lub jednostki administracyjnej związaną z ochroną środowiska stosując przepisy prawa w tej dziedzinie; prowadzi monitoring i badania stanu środowiska; określa i analizuje parametry charakteryzujące stan zanieczyszczenia; prognozuje zmiany w środowisku wynikające z działalności gospodarczej człowieka; podejmuje decyzje i wydaje pozwolenia związane z ochrona środowiska; sporządza raporty i opracowania dotyczące wpływu różnych przedsięwzięć na środowisko; prowadzi dokumentację wynikającą z przepisów ochrony środowiska.
Planuje systemy organizacyjne ochrony zdrowia, dostosowując jej strukturę i działalność do potrzeb społecznych, programuje działalność placówek opieki zdrowotnej i sprawuje nadzór nad określoną instytucją (placówką) w zakresie organizacji, zarządzania, ekonomiki, wyposażenia (inwestycji), demografii i statystyki, epidemiologii, kształcenia kadr medycznych; prowadzi badania dotyczące efektywności opieki zdrowotnej i inne oraz podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania chorobom.
Tworzy podstawy teoretyczne, na których opiera się polityka społeczna, oraz bada i analizuje rzeczywistość społeczną, tj. szeroko pojęte warunki życia społeczeństwa (źródła dochodów ludności, wielkość i strukturę spożycia, sytuację mieszkaniową, dostępność i jakość usług ochrony zdrowia, edukacji, zabezpieczenie społeczne, patologie społeczne), w powiązaniu z polityką gospodarczą i zasadami ustrojowymi; wskazuje cele i kierunki działań, instrumenty polityki społecznej służące poprawie warunków życia oraz sposoby przeciwdziałania negatywnym skutkom społecznym polityki gospodarczej (walka z bezrobociem, ochrona ludzi specjalnej troski, starszych, bezdomnych).
Prowadzi działania ukierunkowane na wsparcie funkcjonowania osób, małżeństw i rodziny, szczególnie w trudnych sytuacjach życiowych; udziela porad i pomocy w rozwiązywaniu problemów osobistych i rodzinnych.
Działa na rzecz jednostek, rodzin, grup i środowisk społecznych, umożliwiając im lub ułatwiając realizację zadań oraz aspiracji życiowych; przyczynia się do rozwoju oraz ujawniania i spożytkowania zdolności tkwiących w wyżej wymienionych osobach i grupach, zajmuje się zwłaszcza tymi, którzy na swej drodze życiowej napotykają trudności i problemy, mające swe źródło w niewłaściwych relacjach między człowiekiem a jego otoczeniem.
Specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej prowadzi działania promujące zdrowie i zdrowy styl życia skierowane do szerokiej grupy społecznej.
Specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej podejmuje działania umożliwiające jednostkom i społeczności krzewienie zdrowego stylu życia i tworzenie warunków sprzyjających zdrowiu. Podstawowym celem jego pracy jest aktywizowanie społeczności lokalnej do działań na rzecz zdrowia, popieranie i rozwijanie postaw prozdrowotnych, rozwijanie wiedzy i umiejętności w promowaniu zdrowia własnego i innych. Wykonuje zadania polegające na: identyfikowaniu zagrożeń zdrowotnych społeczeństwa w regionie; określaniu indywidualnych i społecznych potrzeb zdrowotnych; opracowywaniu, wdrażaniu, realizacji i ewaluacji programów promocji zdrowia związanych z prozdrowotną zmianą zachowań i stylu życia oraz warunków umożliwiających tę zmianę, organizowaniu edukacji zdrowotnej, a także realizowaniu we współpracy z instytucjami, organizacjami państwowymi i społecznymi programów promocji zdrowia. Opracowuje i przekazuje stosownym podmiotom sprawozdania dotyczące zrealizowanych i planowanych programów zdrowotnych.
Prowadzi terapię indywidualną, grupową oraz rodzinną na terenie szkół, w placówkach poradni uzależnień oraz specjalistycznych oddziałach dla osób uzależnionych od alkoholu, nikotyny i środków odurzających;
prowadzi zajęcia profilaktyczne na terenie szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych;
organizuje grupy wsparcia dla osób uzależnionych;
współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, ośrodkami pomocy społecznej, sądami, policją, kuratorami sądowymi, rodzicami;
nadzoruje instruktorów terapii uzależnień.
Zajmuje się wytwarzaniem i badaniem radiofarmaceutyków (substancji znakowanych izotopami promieniotwórczymi używanych w diagnostyce oraz terapii); przygotowuje radiofarmaceutyki do podania pacjentom zgodnie z aktualnie obowiązującymi wymaganiami gwarantującymi bezpieczeństwo stosowania produktu radiofarmaceutycznego; kontroluje i zapewnia przestrzeganie zasad ochrony radiologicznej w trakcie znakowania i przygotowywania radiofarmaceutyków dla pacjentów; organizuje i nadzoruje pracę personelu pracowni radiofarmacji.
Modyfikuje osobowość jednostki społecznej w celu przystosowania jej do życia w danej zbiorowości;
kształtuje normy społeczne i wartości, których nie miała ona możliwości przyswoić wcześniej w trakcie socjalizacji;
gromadzi wiedzę i prowadzi badania naukowe o zjawiskach patologii społecznej i wykorzystuje ją w przeciwdziałaniu przestępczości;
świadczy pomoc osobom przebywającym w aresztach śledczych, zakładach karnych i poprawczych, ośrodkach socjoterapeutycznych i wychowawczych lub schroniskach dla nieletnich a także w szkole, rodzinie czy w zakładzie pracy.
Odpowiada za kompleksową obsługę procesu sprzedaży przez Internet; zajmuje się przyjmowaniem zgłoszeń klientów składanych przez stronę internetową, w tym także prowadzeniem dokumentacji związanej z procesem zakupu i sprzedaży usług / produktów przez Internet.
Specjalista sprzedaży technologii i usług informatycznych prowadzi sprzedaż rozwiązań informatycznych – sprzętu, oprogramowania, infrastruktury teleinformatycznej oraz usług wdrożeniowych, projektowych i opieki posprzedażowej (serwisu).
Głównym celem pracy specjalisty sprzedaży technologii i usług informatycznych jest skojarzenie oczekiwań i możliwości klientów oraz zapotrzebowania rynku na oferowane technologie i usługi informatyczne z ofertą sprzedażową firmy. Specjalista sprzedaży technologii i usług informatycznych organizuje i doskonali sprzedaż w przedsiębiorstwie, nadzoruje i gromadzi badania rynkowe, planuje i wdraża metody promocji oferowanych usług i technologii, nawiązuje i podtrzymuje kontakty z klientami, analizuje dane sprzedażowe służące wyborowi strategii przyszłych działań handlowych. Pośredniczy też między klientem a firmą, w szczególności w zawieraniu umów. Osoba specjalisty do spraw sprzedaży często kojarzona jest bezpośrednio z firmą, którą reprezentuje. Cechą niezbędną jest umiejętność współdziałania z innymi, łatwość nawiązywania i podtrzymywania kontaktów. Ważna jest zdolność koncentracji i podzielność uwagi, precyzja i logiczność wypowiedzi. Praca, często w różnych warunkach technicznych wymaga cierpliwości i umiejętności szybkiego dostosowania się. Charakter pracy wymaga ponadto: dużej odporności emocjonalnej, samodzielności, kreatywności, gotowości do pracy w terenie. Specjalista sprzedaży technologii i usług informatycznych jest odpowiedzialny za sprzedaż (wyniki sprzedaży) produktu.
Zajmuje się projektowaniem nowych zastosowań technologii rozpoznawania mowy; korzysta z istniejących rozwiązań technologii rozpoznawania mowy, ocenia je i wybiera najlepsze do danej sytuacji; odpowiada za implementowanie algorytmów wykorzystywanych w technologii rozpoznawania mowy.
Specjalista terapii uzależnień wykonuje działania diagnostyczno-analityczne, terapeutyczne, profilaktyczne, psychoedukacyjne i psychospołeczne osób uzależnionych w celu realizacji założeń terapeutycznych.
Specjalista terapii uzależnień jest zawodem z obszaru ochrony zdrowia, wymagającym przede wszystkim wiedzy psychoterapeutycznej, ale również wiedzy medycznej, psychologicznej i pedagogicznej. Celem jego pracy jest diagnoza zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych (zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10), prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej, działania psychoedukacyjne, psychospołeczne i profilaktyczne wobec osób uzależnionych, współuzależnionych oraz ich środowiska życia. Specjalista terapii uzależnień przygotowuje analizy i diagnozy, programy profilaktyczne i psychoedukacyjne skierowane do osób z obszaru niskiego i wysokiego ryzyka, dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wdraża je. Specjalista terapii uzależnień prowadzi diagnozę zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych w celu określenia zagrożeń i następstw w wymiarze indywidualnym i społecznym. Na tej podstawie opracowuje indywidualny program terapii. Realizuje terapię z użyciem metod, technik i narzędzi adekwatnych do typu uzależnienia. Jest odpowiedzialny za dobór metod, technik i narzędzi diagnostyczno-analityczno-terapeutycznych oraz motywacyjno-wspierających. W pracy obowiązują go zasady etyczne i dbałość o standard wykonywanych usług. Do jego zadań należy ocena i ewaluacja bieżących efektów pracy z pacjentem/klientem oraz dbanie o samodoskonalenie.
Odpowiada za zaopatrzenie placówki w środki medyczne zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez poszczególne jednostki organizacyjne;
zajmuje się wyłonieniem dostawców zaopatrzenia medycznego w drodze przetargu lub zapytania ofertowego.
Planuje, organizuje, i kontroluje proces gromadzenia, przechowywania, archiwizowania oraz udostępniania w organizacjach różnych typów (urzędy administracji publicznej, instytucje i organizacje społeczne, firmy produkcyjne itp.) dokumentacji urzędowej, w tym o wartości historycznej (przedarchiwalnej i archiwalnej), w postaci papierowej i elektronicznej, zgodnie z wymogami prawa archiwalnego; planuje i organizuje prace na wszystkich stanowiskach urzędniczych, w tym czynności kancelaryjne.
Specjalista zarządzania informacją zajmuje się gromadzeniem, przetwarzaniem i dystrybucją informacji w środowisku pracy.
Specjalista zarządzania informacją to zawód o charakterze usługowym. Celem pracy specjalisty jest organizacja i zapewnienie sprawnego systemu przepływu informacji, potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania organizacji. Celem pracy jest także wyszukiwanie i dostarczanie informacji wspierających procesy decyzyjne, co wymaga analizy danych, ich przetwarzania, prezentacji i tworzenia zasobów wiedzy. W zakresie obowiązków może pojawić się projektowanie specjalistycznych baz i hurtowni danych. Specjalista dobiera i stosuje metody i technologie, umożliwiające wyszukiwanie, gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie i dystrybucję informacji, zgodnie z przyjętymi standardami. Osoba na tym stanowisku może pracować w instytucjach działających w różnych obszarach (nauce, gospodarce, przemyśle, instytucjach rządowych i pozarządowych). Typowe miejsca pracy to przedsiębiorstwa i instytucje, w których są działy związane z zarządzaniem i wspomaganiem procesów decyzyjnych, działy marketingu i public relations, centra informacji, biblioteki, wydawnictwa.
Zapobiega sytuacjom kryzysowym zagrażającym zdrowiu i życiu obywateli lub środowisku;
uruchamia działania służb ratowniczych;
usuwa skutki sytuacji kryzysowych oraz niesie pomoc poszkodowanym;
odtwarza zasoby infrastruktury krytycznej;
odpowiada za sprawny przepływ informacji między organami i strukturami odpowiedzialnymi za zarządzanie kryzysowe;
opracowuje procedury reagowania kryzysowego.
Specjalista zarządzania ryzykiem (underwriter) pracuje nad ograniczeniem prawdopodobieństwa poniesienia straty poprzez minimalizację różnych rodzajów ryzyka w instytucji/przedsiębiorstwie.
Głównym zadaniem specjalisty zarządzania ryzykiem (underwritera) jest osiągnięcie jak najniższego poziomu ryzyk w ramach działalności instytucji/przedsiębiorcy. Zajmuje się on oceną występujących zagrożeń, kosztów wiążących się z ich ograniczeniem bądź transferem ryzyka, rekomenduje środki zapobiegawcze. Specjalista zarządzania ryzykiem (underwriter) planuje i kształtuje proces zarządzania ryzykiem. Monitoruje otoczenie rynkowe z uwzględnieniem posunięć konkurencji. Specjalista zarządzania ryzykiem występuje we wszystkich obszarach gospodarki. Warunkiem koniecznym do poprawnego wykonywania pracy jest znajomość przepisów prawa, w tym: regulacji wewnętrznych i zewnętrznych, w szczególności wynikających z działań podmiotów nadzoru finansowego/bankowego, ustaw, dyrektyw unijnych, rozporządzeń, dlatego też specjalista na bieżąco musi analizować wszelkie zmiany i nowelizacje. Istotna jest również znajomość zasad rachunkowości w zakresie dotyczącym metod wyceny, przede wszystkim w obszarze instrumentów pochodnych.
Specjalista zastosowań informatyki wykonuje ekspertyzy i opracowania doradcze w zakresie możliwości i celowości zastosowania systemów i rozwiązań informatycznych.
Specjalista zastosowań informatyki jest zawodem o charakterze usługowym. Praca w tym zawodzie polega na określaniu obszarów tworzenia nowych rozwiązań informatycznych, analizowaniu zasadności zastosowania oraz ciągłym doskonaleniu funkcjonujących rozwiązań informatycznych pod względem wzrostu efektywności. Głównymi produktami pracy są: ekspertyzy, analizy, studia wykonalności, plany projektów informatycznych i wdrożeniowych. Do ważniejszych zadań wykonywanych przez specjalistę zastosowań informatyki zalicza się analizowanie założeń techniczno-ekonomicznych oraz planów projektów informatycznych, opracowywanie analiz rynku, studiów wykonalności, uzasadnień biznesowych, świadczenie usług doradczych, wykonywanie ekspertyz efektów, które można uzyskać po wdrożeniu danego systemu informatycznego w konkretnym zastosowaniu, kierowanie pracami analitycznymi, diagnozowanie i testowanie projektów informatycznych, modernizowanie projektów w przypadku, gdy zachodzi taka konieczność. Specjalista zastosowań informatyki zazwyczaj specjalizuje się w określonej branży.
Specjalista zdrowia publicznego zajmuje się stanem zdrowia populacji.
Specjalista zdrowia publicznego zajmuje się monitorowaniem stanu zdrowia ludności oraz jego ochroną. Wykonuje zadania związane ze zwalczaniem zagrożeń zdrowotnych, kontroluje i ocenia stan sanitarno-epidemiologiczny, zapobiegając masowym zagrożeniom zdrowotnym, współpracuje zarówno z instytucjami państwowymi, administracją rządową i samorządową jak i organizacjami pozarządowymi w zakresie koordynowania działań na określonym terenie, ocenia wskaźniki zdrowotne grup społecznych oraz przeciwdziała rozprzestrzenianiu się zagrożeń epidemiologicznych. Wydaje ekspertyzy i organizuje pracownie diagnostyczne w stacjach sanitarno-epidemiologicznych. Działalność swą realizuje poprzez upowszechnianie zasad profilaktyki zdrowotnej, prowadzenie nadzoru i kontroli sanitarno-epidemiologicznej w celu identyfikacji i przeciwdziałania zagrożeniom zdrowotnym populacji.
Dokonuje diagnozy środowiskowych zagrożeń zdrowia populacji na określonym terenie; identyfikuje problemy i prowadzi działania zapobiegające środowiskowym zagrożeniom zdrowia; kontroluje i ocenia stan sanitarny i zdrowia ludności; przedstawia prognozy na przyszłość; nadzoruje służby sanitarno-epidemiologiczne w instytucjach zajmujących się zdrowiem środowiskowym.
Prowadzi badania naukowe, wykonuje lub nadzoruje prace opiniodawcze, ekspertyzy z zakresu technologii żywności, analizy żywności oraz upowszechniania wiedzy o żywności i żywieniu człowieka.
Organizowanie transportu kolejowego, samochodowego lub lotniczego towarów eksportowanych i importowanych oraz przewożonych wewnątrz kraju; obsługa maszyn biurowych, takie jak: maszyny do pisania, komputery, telefaksy, telefony.
Prezentuje programy radiowe, zapowiada programy, przekazuje wiadomości i komunikaty, wygłasza komentarze do prezentowanych programów; dba o dobrą dykcję i właściwe ustawienie głosu.
Sprząta ręcznie lub z wykorzystaniem odpowiednich urządzeń wnętrza pojazdów osobowych, dostawczych ciężarowych i innych.
Odpowiada za utrzymanie w należytej czystości wszystkich pomieszczeń biurowych i pozostałych pomieszczeń znajdujących się w biurze, znajdującego się tam wyposażenia i sprzętu;
utrzymanie porządku przed budynkiem biura.
Zajmuje się sprzątaniem i utrzymaniem właściwego stanu sanitarno-higienicznego w mieszkaniach i domach prywatnych; dba o ogólny wygląd pomieszczeń.
Sprzedaje produkty oferowane w punktach sprzedaży drobnodetalicznej (w kioskach i na targowiskach), detalicznej (sklepach, hipermarketach) oraz hurtowej (w hurtowniach); obsługuje nabywców bezpośrednio (w handlu metodą tradycyjną) lub pośrednio (w handlu metodą samoobsługową i preselekcji).
Odpowiada za aktywną sprzedaż towarów na targowisku / bazarze;
zajmuje się organizacją stanowiska sprzedaży oraz ekspozycją towarów.
Odpowiada za sprzedaż bezpośrednią towarów i usług za pośrednictwem telefonu;
zajmuje się oferowaniem towarów i usług w imieniu danej firmy poprzez podawanie charakterystyki proponowanego produktu oraz warunków sprzedaży w trakcie rozmowy z klientem przez telefon.
Odpowiada za sprzedaż produktów drobnodetalicznych na wyznaczonym terenie;
zajmuje się obsługą klientów w handlu bezpośrednim metodą kontaktów osobistych z klientami.
Odpowiada za aktywną sprzedaż reklam internetowych i innych interaktywnych usług internetowych;
zajmuje się umieszczaniem reklam na stronie internetowej.
Sprzedawca w branży mięsnej zajmuje się sprzedażą mięsa i jego przetworów w handlu detalicznym lub hurtowym.
Sprzedawca w branży mięsnej jest pracownikiem branży handlowej. Celem pracy sprzedawcy jest obsługa klientów, w tym informowanie o sprzedawanych towarach mięsnych i jego przetworach. Sprzedaż może odbywać się w sposób bezpośredni, tzn. tradycyjnie, gdzie sprzedawca ma bezpośredni kontakt z nabywcą oraz w sposób pośredni, gdy nabywca kupuje towar w punkcie sprzedaży detalicznej w formie samoobsługowej. Poza obsługą klientów sprzedawca wykonuje takie zadania, jak: przyjęcie towaru, kontrolowanie jakości towaru, eksponowanie go na stoisku, dbanie o czystość i porządek na stanowisku pracy oraz w miejscu czasowego składowania towaru. Zajmuje się również sporządzaniem dokumentacji obrotu towarowego za pomocą urządzeń fiskalnych, wykonywaniem operacji gotówkowych, rozliczaniem i zabezpieczaniem utargów. Bierze udział w inwentaryzacji towarów i opakowań zwrotnych. Sprzedawca przyjmuje reklamacje i pośredniczy w ich załatwianiu.
Odpowiada za sprzedaż artykułów przemysłowych;
zajmuje się przygotowywaniem oferty handlowej oraz prowadzeniem dokumentacji związanej z procesem sprzedaży artykułów przemysłowych.
Sprzedawca w branży spożywczej zajmuje się sprzedażą produktów spożywczych w punktach sprzedaży detalicznej i hurtowej.
Sprzedawca w branży spożywczej jest zawodem o charakterze handlowym. Dokonuje sprzedaży artykułów spożywczych klientom za określoną cenę. Odbywa się to w sposób bezpośredni, przy zastosowaniu tradycyjnej formy sprzedaży, lub pośrednio, przy zastosowaniu samoobsługowej formy sprzedaży. Sprzedawca obsługuje kupujących, udzielając informacji o sprzedawanych produktach. Dokonuje przyjęcia towaru, estetycznego i atrakcyjnego wyeksponowania go na sali sprzedażowej zgodnie z przyjętymi standardami, umieszczając nadwyżki w magazynie. Do jego obowiązków należy kontrolowanie jakości towarów (terminy przydatności do spożycia, odpowiednie oznakowanie) oraz utrzymywanie porządku i czystości w miejscach składowania towarów zarówno na półkach w punkcie sprzedaży, jak i w magazynie. Sprzedawca dokumentuje obrót towarowy za pomocą urządzeń fiskalnych, dokonuje operacji rachunkowo-kasowych, rozlicza i zabezpiecza utarg. Bierze udział w inwentaryzacji towarów i opakowań zwrotnych. Sprzedawca przyjmuje reklamacje i pośredniczy w ich załatwianiu.
Sprzedawca w stacji paliw zajmuje się sprzedażą paliw do pojazdów, obrotem towarów handlowych, a także utrzymaniem standardów marketingowych i porządkowych w miejscu sprzedaży.
Sprzedawca w stacji paliw jest zawodem o charakterze handlowo-usługowym. Celem pracy sprzedawcy jest sprzedaż paliw i innych towarów dostępnych na stacji oraz dokumentowanie ich obrotu. Osoba wykonująca ten zawód odpowiedzialna jest za obsługę klientów oraz prace związane ze sprawnym i bezpiecznym funkcjonowaniem stacji paliw w celu zapewnienia wysokiej jakości oferowanych towarów, usług i standardów działania. Zadaniem sprzedawcy jest przyjmowanie dostaw, magazynowanie i sprzedaż paliw płynnych oraz innych towarów handlowych, zabezpieczanie utargu. Do jego obowiązków należy również informowanie klientów o ofercie sprzedażowej oraz dbanie o czystość i estetykę miejsca sprzedaży i właściwą ekspozycję towarów. Sprzedawca w stacji paliw obsługuje system kasowy (kasy fiskalne, terminale płatnicze), wystawia faktury (obsługa komputera) oraz obsługuje inne, zainstalowane na stacji paliw urządzenia (np. lottomaty, urządzenia myjni). Sprzedawca bierze udział w inwentaryzacji towarów i innych składników majątku, za które jest materialnie odpowiedzialny.
Odgrywa proste role na planie filmowym, telewizyjnym bądź teatralnym stanowiąc tło dla postaci głównych.
Prowadzi badania zjawisk masowych statystycznych, przede wszystkim ekonomicznych i społecznych; planuje, organizuje, nadzoruje i koordynuje przeprowadzanie badań oraz przetwarzanie ich wyników; opracowuje metody, modele i techniki badań statystycznych; analizuje i upowszechnia wyniki tych badań.
Za pomocą pisma skróconego wykonuje zapis stenograficzny - stenogram, którego treść powinna być całkowicie zgodna z wypowiedzią mówcy; przeprowadza korektę tekstu co do zgodności z gramatyką i zasadami języka polskiego.
W imieniu armatora (właściciela) kieruje statkiem i załogą, nadzoruje i odpowiednio ponosi odpowiedzialność za statek, przewożone osoby i ładunek oraz bezpieczeństwo żeglugi.
Odpowiada za kierowanie jednostką pływającą z pomocą steru;
prowadzi jednostkę pływającą według zadanego kursu.
Prowadzi proces sztaplowania lub pakietowania tarcicy na zautomatyzowanych liniach, rejestruje spakowane pakiety.
Sprawuje funkcję pracownika działu hotelowego na statku morskim wykonując prace związane z obsługą hotelową i żywieniową pasażerów oraz załogi statku, sprzątaniem pomieszczeń ogólnodostępnych i załogowych.
Na statkach żeglugi powietrznej wykonuje prace związane z obsługą i zapewnieniem bezpieczeństwa pasażerom.
Przyjmuje do magazynowania, przechowuje w zbiornikach stokażowych i przekazuje do produkcji lub wysyłki surowce, półfabrykaty i produkty gotowe w stanie płynnym, takie jak: ług sodowy, kwasy (solny, siarkowy, azotowy), chlor ciekły, metanol, oleje roślinne i mineralne itp.
Wykonuje za pomocą narzędzi do ręcznej obróbki drewna oraz maszyn i urządzeń do obróbki drewna w tym obrabiarek sterowanych numerycznie różnego rodzaju mebli, stolarki budowlanej oraz galanterii z wykorzystaniem różnego gatunku drewna oraz materiałów drewno podobnych t.j. płyt, oklein i innych.
Wykonuje, naprawia, osadza i demontuje elementy stolarki budowlanej z drewna i materiałów drewnopochodnych (sklejki, płyty wiórowe, płyty pilśniowe, paździerzowe itp.), drzwi, okna, ścianki, sufity, szafki, półki i inne drewniane i z tworzyw sztucznych części taboru kolejowego; posługuje się takimi narzędziami jak: piły tarczowe i taśmowe, frezarki, wiertarki, heblarki, oraz narzędziami ręcznymi, jak: świdry, młotki, gładziki, dłuta itp.
Wykonuje z różnych gatunków drewna i tworzyw drzewnych wyroby galanterii dekoracyjnej (np. broszki, korale, ramy), wyroby galanterii użytkowej (np. laski, lampy, szkatułki, guziki, albumy) lub wyroby galanterii technicznej (np. uchwyty, klamki, rączki czy rękojeści narzędzi), posługując się narzędziami ręcznymi, elektronarzędziami, obrabiarkami stolarskimi i specjalistycznymi.
Stolarz mebli artystycznych i wzorcowych wykonuje meble wzorcowe (modele), kopie mebli stylowych oraz współczesne meble artystyczne.
Stolarz mebli artystycznych i wzorcowych wykonuje meble wzorcowe, kopie mebli stylowych oraz współczesne meble artystyczne, wykorzystując znajomość dawnych i współczesnych technologii, zdobnictwa, materiałów, przy użyciu narzędzi i maszyn do obróbki drewna. Meble wykonuje według projektu lub wzorca, dobiera materiał do charakteru i typu mebla z uwzględnieniem jakości, faktury, właściwości fizycznych i wytrzymałościowych oraz z uwzględnieniem kształtu elementów i rodzaju ich połączeń w zależności od stylowego lub współczesnego charakteru mebla. Stolarz mebli artystycznych i wzorcowych wykonuje elementy i podzespoły mebli, montuje je w konstrukcyjną całość, obsługuje maszyny i urządzenia używane w stolarskie, wykonuje zdobnictwo mebli.
Poprzednie
Następne
Kanał RSS dla tej listy

źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności