aplikacja Matura google play app store
Tagi dla zawodów
administrator (8) agent (5) aktor (4) analityk (12) animator (5) aparatowy (4) architekt (5) archiwista (3) artysta (4) asystent (27) audytor (3) bazy danych (3) betoniarz (2) blacharz (6) broker (4) ceramik (2) chemik (2) dekorator (3) dentysta (11) diagnosta (17) doradca (15) dróżnik (2) drukarz (3) duchowny (5) dyrektor (26) dyspozytor (5) dyżurny ruchu (2) ekspedient (4) ekspedytor (2) elektroenergetyk (4) elektromechanik (6) elektromonter (21) elektryk (2) farmaceuta (13) film (14) filolog (3) fizyk (2) formierz (2) formowacz (4) fotograf (4) fryzjer (4) funkcjonariusz (7) garbarz (2) genetyka (4) górnik (3) grafik (3) grawer (3) hematologia (3) historyk (2) hodowca (13) informator (4) inspektor (25) instalator (3) instruktor (19) introligator (3) inżynier (91) inżynier geodeta (7) inżynier górnik (4) Inżynier inżynierii środowiska (6) inżynier mechanik (9) inżynier technologii (7) kapitan (4) kardiologia (3) kasjer (5) kaskader (2) kierowca (12) kierownik (124) klasyfikator (7) komendant (3) konduktor (2) konserwator (6) konstruktor (3) konsultant (4) kontroler (27) koordynator (4) korektor (3) krajacz (2) krytyk (2) kurier (2) laborant (7) lakiernik (5) lekarz (110) lektor (2) ładowacz (3) makler (4) malarz (5) manewrowy (2) marynarz (2) maszynista (25) mechanik (32) mediator (2) menedżer (8) metodyk (2) mikser (2) mistrz (16) modelarz (3) montażysta (4) monter (84) monter-elektronik (13) murarz (2) nauczyciel (58) nauczyciel akademicki (21) negocjator (2) obuwnik (4) oczyszczacz (2) odlewnik (2) oficer (5) ogrodnik (8) operator (262) opiekun (7) opiekunka (6) optyk (2) organizator (10) osoba dozoru ruchu (3) palacz (4) pedagog (6) pielęgniarka (24) policjant (3) położna (9) pomoc (6) pomocniczy robotnik (14) pomocnik (6) pośrednik (4) pracownik (49) prawnicze (12) producent (5) programista (2) projektant (12) przedstawiciel (3) przewodnik turystyczny (3) przewoźnik (2) przygotowywacz (2) psycholog (6) ratownik (6) realizator (5) recepcjonista (2) redaktor (3) renowator (3) reżyser (4) rękodzielnik (2) robotnik (12) rolnik (8) rysownik (3) rzeczoznawca (7) rzeźbiarz (4) sekretarka (4) sekretarz (3) serwisant (2) sortowacz (6) specjalista (92) sprzątaczka (2) sprzedawca (9) stolarz (6) strażnik (7) strugacz (2) szklarz (3) szlifierz (10) szwaczka (2) ślusarz (3) taksator (2) tancerz (2) technik (161) technolog (3) terapeuta (2) tłumacz (2) tokarz (3) topiarz (3) trener (3) treser (2) uliczny (3) urzędnik (7) ustawiacz (3) wiertacz (4) wozak (2) wulkanizator (2) wychowawca (3) wydawca (3) wypalacz (2) wytapiacz (2) wytwórca (3) wyższy urzędnik (3) zarządca (2) zawodowy działacz organizacji (5) zmywacz (3)

Zawody po studiach, zawodowe i ogólne

szkoła, matura, studia - celem wszystkiego jest jednak praca...
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
znalezionych: 209
Wykonuje zabiegi z zakresu kinezyterapii, fizykoterapii, balneoterapii i masażu leczniczego, w celu zahamowania i likwidacji procesu chorobowego, kompensacji lub restytucji ubytków czynnościowych organizmu albo adaptacji ustroju do nowych warunków w wypadku utraty części ciała bądź jej uszkodzenia.
Przygotowuje i prowadzi procesy garbowania skóry z włosem i bez włosa, wykorzystując: instrukcje technologiczne, normy przedmiotowe i czynnościowe, normy techniczne zużycia materiałów, normy pracy, a także pehametry, areometry, termometry, odczynniki chemiczne i sprzęt laboratoryjny; organizuje i kontroluje proces technologiczny wyprawiania skór.
Wykonuje i nadzoruje realizację zadań związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych, a także z montażem i eksploatacją instalacji gazowych; utrzymuje sprawność urządzeń gazowych wykonując konserwację, naprawy, modernizację i rozbudowę instalacji i sieci gazowych; przeprowadza przeglądy stanu technicznego sieci i instalacji gazu; sporządza dokumentację projektową gazociągów, przyłączy i instalacji gazowych; opracowuje przedmiary oraz kosztorysy robót.
Współdziała z inżynierem geodetą przy prowadzeniu prac geodezyjnych takich jak: pomiary astronomiczne, grawimetryczne, zakładanie i pomiar osnów geodezyjnych poziomych i wysokościowych, pomiary sytuacyjne, wysokościowe i topograficzne, wykonywane metodami pomiaru bezpośredniego i metodami fotogrametrycznymi.
Wykonuje prace związane z prowadzeniem badań geofizycznych w celu poszukiwań złóż surowców mineralnych, gazu, ropy i wód pitnych oraz poznania budowy geologicznej obszarów; pracuje głównie w terenie w grupach polowych geofizycznych, stosując różnorodną aparaturę pomiarową, jak: teodolity, niwelatory, grawimetry, magnetometry, inklinatory, sejsmografy, geofony, liczniki Geigera-Müllera, wzmacniacze sejsmiczne, sondy itp.
Prowadzi w zespołach badawczych lub indywidualnie badania i pomiary geologiczne, hydrogeologiczne i geotechniczne, w celu określenia współczynnika filtracji wody, wydajności studni, poziomu zwierciadła wody w studni; zajmuje się pobieraniem i badaniem gruntów dla celów budowlanych oraz wykonuje inne prace, wynikające z zakresu prowadzonych badań, używając w miarę potrzeby przenośnych przyrządów kontrolno-pomiarowych.
Bada stan środowiska; monitoruje poziomu zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby; sporządza bilanse zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery, wód oraz gleby; planuje i prowadzi racjonalną gospodarkę odpadami; planuje i realizuje działania na rzecz ochrony środowiska.
Planuje, nadzoruje lub prowadzi procesy produkcyjne w kopalniach odkrywkowych węgla brunatnego, surowców skalnych, piasków oraz w zakładach spoiw budowlanych, materiałów ceramicznych, przemysłu hutniczego i chemicznego i innych, zgodnie z przepisami górniczymi i geologicznymi, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego.
Planuje i nadzoruje lub prowadzi procesy produkcyjne oraz przygotowuje dokumentację techniczno-ruchową w zakładach górnictwa nafty i gazu, eksploatacji wód mineralnych, eksploatacji siarki oraz soli kamiennej; nadzoruje przestrzeganie zasad prawa geologicznego i górniczego, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska naturalnego.
Planuje, nadzoruje lub prowadzi procesy produkcyjne oraz przygotowuje dokumentację techniczno-ruchową w zakładach górniczych specjalizujących się w robotach udostępniających, przygotowawczych i eksploatacyjnych górnictwa węgla kamiennego, górnictwa rudnego oraz górnictwa solnego; nadzoruje przestrzegania zasad prawa geologicznego i górniczego, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska naturalnego.
Organizuje i prowadzi działalność handlową przedsiębiorstwa; prowadzi prace w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży; wykonuje prace związane z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży; prowadzi działania reklamowe i marketingowe.
Planuje i organizuje wszelkie prace w gospodarstwie hodowlanym oraz uczestniczy w badaniach naukowych dotyczących hodowli koni; kieruje bezpośrednio hodowlą poprzez nadzór nad codzienną pracą obsługi stadniny koni; zajmuje się również sprzedażą koni hodowlanych i zakupem niezbędnego wyposażenia stadniny.
Organizuje i nadzoruje hodowlę lub chów zwierząt gospodarskich (bydło, konie, trzoda chlewna, owce, drób) w grupach gatunkowych lub na zasadzie chowu mieszanego oraz uczestniczy w badaniach naukowych związanych z chowem i hodowlą zwierząt.
Planuje, oferuje, koordynuje oraz wykonuje usługi hotelarskie; ustala zestaw oferowanych usług hotelarskich, sposób ich świadczenia oraz opracowuje politykę handlową hotelu; współpracuje z innymi instytucjami oferującymi usługi hotelarskie oraz zbiera opinie o preferencjach klientów; analizuje oferty konkurencji i obserwuje rynek hotelarski pod kątem doskonalenia usług oferowanych przez hotel.
Planuje, nadzoruje lub prowadzi procesy produkcyjne oraz przygotowuje dokumentację technologiczną przebiegu procesów metalurgicznych i obróbki plastycznej; zapewnia warunki bezpiecznej pracy podległym pracownikom, zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowymi oraz kontroluje przestrzeganie przepisów ochrony środowiska naturalnego.
Prowadzi w zespołach badawczych terenowe pomiary i obserwacje hydrologiczne w zakresie swoich uprawnień; wykonuje opracowania uzupełniające, służące potrzebom naukowym lub informacyjnym oraz mające praktyczne zastosowanie w pracach projektowych; używa w miarę potrzeby przenośnych przyrządów kontrolno-pomiarowych.
Gromadzi, opracowuje, przetwarza, udostępnia i rozpowszechnia pod kierunkiem specjalisty informację naukową, techniczną i ekonomiczną o stanie i kierunkach rozwoju nauki, techniki i ekonomii w kraju i za granicą; stosuje metody, formy i środki adekwatne do określonego usytuowania oraz potrzeb określonych użytkowników; organizuje współpracę i wymianę informacji z placówkami krajowymi i zagranicznymi.
Opracowuje, uruchamia i obsługuje własne programy aplikacyjne, przystosowuje aplikacje firmowe na potrzeby zakładu pracy; obsługuje komputery typu PC, posługując się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego i narzędziowego; projektuje i wykonuje bazy danych i ich oprogramowanie aplikacyjne; administruje bazami danych i systemami przetwarzania informacji; dobiera konfigurację sprzętu i oprogramowania komputerowego; obsługuje lokalne sieci komputerowe i nadzoruje ich pracę.
Wykonuje i nadzoruje obróbkę elementów i zespołów konstrukcyjnych fortepianów i pianin, organów i fisharmonii, wytwarzanie instrumentów smyczkowych i szarpanych, przetworników elektromagnetycznych i piezoelektrycznych, smyczków oraz akcesoriów lutniczych; sprawuje kontrolę nad przebiegiem procesu produkcyjnego i montażem instrumentów muzycznych; koryguje i stroi fortepiany i pianina, organy i fisharmonie, instrumenty muzyczne klawiszowe, smyczkowe, w celu uzyskania odpowiedniej jakości dźwięku.
Wykonuje oraz nadzoruje eksploatację systemów wodno-melioracyjne dla małych obszarów, zabezpieczenia przeciwpowodziowego, oczyszczania ścieków, sanitacji wsi; określa źródła zagrożeń środowiska naturalnego; prowadzi roboty inżynieryjno-budowlane zgodnie z dokumentacją techniczną.
Zgodnie z posiadanymi uprawnieniami przeprowadza przeglądy i konserwacje urządzeń dźwigowych;
zajmuje się czynnościami serwisowymi zgodnie z wymogami technicznymi oraz zakresem umów serwisowych;
dokonuje kontroli stanu technicznego urządzeń dźwigowych oraz rozwiązywaniem pojawiających się problemów technicznych.
Uczestniczy w oględzinach miejsca przestępstwa;
wykrywa, pobiera i zabezpiecza materiał do badań stosując określone procedury zabezpieczania śladów oraz podstawowe techniki kryminalistyczne pomagające ujawniać sprawców przestępstw;
m.in. ujawnia i pobiera do badań ślady biologiczne, przedmioty zabezpieczone na miejscu zdarzenia przy pomocy daktyloskopii, podoskopii i mechanoskopii;
pozyskuje rzeczowe środki dowodowe do dalszego postępowania przygotowawczego i sądowego.
Organizuje i prowadzi handlową działalność księgarską; organizuje sprzedaż i promocję książek i wydawnictw krajowych, zagranicznych, współczesnych i dawnych; prowadzi sprzedaż książek i wydawnictw; upowszechnia książki i wydawnictwa oraz podejmuje współpracę z instytucjami kulturalno-oświatowymi w tym zakresie.
Zarządza, organizuje i nadzoruje prace z zakresu gospodarki leśnej: nasiennictwa, szkółkarstwa, hodowli, ochrony i użytkowania lasu; dobiera właściwe narzędzia i urządzenia do wykonania określonych prac; sporządza szacunki brakarskie, kieruje zabiegami pielęgnacyjnymi.
Planuje, organizuje, kieruje i kontroluje przemieszczanie towarów od producenta do konsumenta wykorzystując informacje płynące z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany; dostarcza towar zgodnie z zamówieniem klienta we wskazane miejsce i czas; optymalizuje koszty dostawy towarów; dokonuje wyboru procedury zakupów i analizuje ich stan; obsługuje zamówienia i organizuje transport wykorzystując w tym celu systemy informatyczne.
Zajmuje się pozyskiwaniem oraz przekazywaniem informacji dotyczących działań operacyjnych w porcie lotniczym, w tym dotyczących ochrony portu przed aktami bezprawnej ingerencji; prowadzi działania operacyjne zgodnie z obowiązującymi procedurami w celu zapewnienia bezpieczeństwa operacji lotniczych i lotniskowych w porcie lotniczym; prowadzi monitoring stanu infrastruktury portu lotniczego; współpracuje z jednostkami uprawnionymi do prowadzenia działań w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa portu lotniczego; współpracuje ze służbami żeglugi powietrznej.
Świadczy usługi w zakresie masażu; wykonuje masaże medyczne, sportowe, kosmetyczne i profilaktyczne; prowadzi działalność profilaktyczną, popularyzującą zachowania prozdrowotne.
Organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy i konserwacje maszyn i urządzeń, a zwłaszcza: pomp i innych przenośników cieczy, sprężarek wszelkiego rodzaju, dmuchaw, pomp próżniowych i ssaw, wentylatorów i urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych, przekładni i sprzęgieł, napędów i zaworów, maszyn do formowania, dozowania i konfekcjonowania produktów, robotów, manipulatorów i innych; uruchamia, reguluje i sprawdza instalację elektryczną, aparaturę kontrolno-pomiarową ramach maszyn i urządzeń; wykrywa i usuwa przyczyny awarii oraz uszkodzeń; wymienia zużyte lub uszkodzone elementy lub zespoły w maszynach i urządzeniach.
Nadzoruje prace montażowe oraz montuje poszczególne elementy budowy pojazdów oraz prowadzi dokumentację prowadzonych prac.
Odpowiada za bieżącą techniczną obsługę środków transportu;
zajmuje się nadzorowaniem stanu technicznego pojazdów, ich serwisowaniem i naprawami oraz prowadzeniem dokumentacji eksploatacyjno-technicznej środków transportu.
Prowadzi naprawy główne (remonty i naprawy specjalne) oraz modyfikacje statków powietrznych albo ich zespołów i wyposażenia lotniczego; zapewnia wykonywanie tych napraw zgodnie z obowiązującą dokumentacją techniczną i przy użyciu właściwych części i materiałów; utrzymuje w technicznej zdatności do lotu statki powietrzne, ich zespoły lub ich wyposażenie lotnicze.
Odpowiada za organizowanie i nadzorowanie przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń, ze szczególnym uwzględnieniem doboru materiałów, oprzyrządowania i parametrów technicznych procesu produkcji;
zajmuje się organizowaniem i nadzorowaniem wykonywania zadań z zakresu konserwacji i napraw maszyn i urządzeń.
Wykonuje prace związane z projektowaniem, produkcją, montażem, obsługą, konserwacją i naprawą maszyn do obróbki skrawaniem (konwencjonalnych i numerycznie sterowanych).
Wykonuje i nadzoruje prace produkcyjne, montażowe oraz naprawcze urządzeń siłowni okrętowej i pokładowej, urządzeń przeładunkowych, wyposażenia wnętrza okrętowego, rurociągów okrętowych; diagnozuje uszkodzenia i wykonuje demontaż, naprawy i montaż układów i systemów siłowni okrętowej; przeprowadza regulacje podstawowych parametrów pracy maszyn i urządzeń okrętowych, przeprowadza konserwację mechanizmów i urządzeń siłowni; dobiera i wykorzystuje właściwe przyrządy kontrolno-pomiarowe.
Wykonuje prace związane z projektowaniem, produkcją, montażem, konserwacją i naprawą urządzeń precyzyjnych: przyrządów pomiarowych, optycznych, zegarowych itp.
Wykonuje prace związane z projektowaniem, produkcją, montażem, obsługą, konserwacją i naprawą maszyn i urządzeń stosowanych w różnych gałęziach przetwórstwa przemysłowego.
Organizuje, kontroluje i wykonuje prace wymagające użycia maszyn i urządzeń w produkcji rolniczej; diagnozuje uszkodzenia, nadzoruje, wykonuje demontaż, naprawy i montaż maszyn oraz urządzeń rolniczych do produkcji roślinnej i zwierzęcej; przeprowadza regulacje i próby maszyn i urządzeń; opracowuje instrukcje doboru narzędzi do ciągników rolniczych; określa normy czasowe dla prac polowych.
Użytkuje i obsługuje pojazdy, środki transportu, maszyny, urządzenia i narzędzia stosowane w produkcji rolniczej; ocenia stan techniczny maszyn i urządzeń rolniczych; organizuje prace związane z konserwacją i naprawą środków technicznych stosowanych w rolnictwie; obsługuje urządzenia i systemy elektroniczne oraz nawigacji satelitarnej stosowane w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych.
Projektuje i wytwarza części i oraz zespoły maszyn i urządzeń mechanicznych z wykorzystaniem technik komputerowych; wykorzystuje nowoczesne techniki sterowania maszynami i urządzeniami łączące w sobie elektronikę, informatykę, mechanikę, automatykę i robotykę; opracowuje dokumentację techniczną urządzeń i systemów mechatronicznych; instaluje i obsługuje systemy sieciowe transmisji danych stosowanych w mechatronice; montuje i demontuje, uruchamia oraz wyłącza a także diagnozuje i naprawia urządzenia i systemy mechatroniczne.
Prowadzi obserwacje meteorologiczne, gromadzi ich wyniki oraz konserwuje i instaluje aparaturę pomiarową.
Zajmuje się dokonywaniem pomiarów wielkości fizykochemicznych zgodnie z obowiązującym systemem miar, specyfikacjami i instrukcjami; obsługuje narzędzia pomiarowe z różnych dziedzinach nauki, przemysłu, medycyny, sportu, itd.; przeprowadza badania operacyjne i laboratoryjne w zakresie systemów kontrolno-pomiarowych.
Sprawuje funkcję doradcy nawigacyjnego kapitana statku podczas operacji pilotażu morskiego - prowadzenia statku odpowiednim torem wodnym oraz przemieszczania statku po porcie i doprowadzenia go do odpowiedniego nabrzeża, w celu zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi i przeładunku na danym akwenie wodnym (wodach stoczniowych, portowych lub morskich); kieruje pracą uczestniczących w manewrach jednostek holowniczych i cumowników, zgodnie z wymogami przepisów o bezpieczeństwie żeglugi i ochronie środowiska morskiego.
Zajmuje się badaniem i normowaniem pracy, a zwłaszcza badaniem wykorzystania dnia roboczego, organizowaniem pracy, ustalaniem norm oraz badaniem napięcia norm pracy.
Planuje i realizuje imprezy oraz usługi turystyczne; zapewnia informację turystyczną oraz prowadzi sprzedaż usług turystycznych; obsługuje klientów korzystających z usług turystycznych; prowadzi rozliczenia finansowe imprez i usług turystycznych.
Planuje, wykonuje i nadzoruje prace związane z przygotowaniem i produkcją obuwia, z zachowaniem wymogów technologicznych, eksploatacyjnych, użytkowych, jakościowych, estetycznych, w różnego typu zakładach produkcyjnych; wykorzystuje dokumentacje techniczne, technologiczne, normy pracy, normy techniczne oraz jakościowe surowców i produktów gotowych, przyrządy i urządzenia kontrolno-pomiarowe do oceny skór, materiałów pomocniczych i obuwia, maszyny i urządzenia oraz narzędzia i przybory.
Chroni życie i zdrowie powierzonych osób oraz ich mienia; zapewnia porządek wewnątrz obiektów, w których odbywają się imprezy masowe; bierze udział w konwojowaniu wartości pieniężnych oraz innych cennych przedmiotów.
Koordynuje prace w zakresie ochrony powietrza, wód, powierzchni ziemi, ochrony przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem oraz ochrony przyrody, a w szczególności: monitoruje poziom zanieczyszczeń środowiska, określa parametry uzdatniania i oczyszczania ścieków, klasyfikuje i identyfikuje różnego rodzaju odpady, sporządza bilanse zanieczyszczeń odprowadzanych do powietrza, wód i ziemi, prowadzi proste badania technologiczne w zakresie ochrony środowiska; współuczestniczy w opracowywaniu regionalnych analiz zagrożeń środowiska.
Planuje, nadzoruje lub prowadzi procesy produkcyjne w odlewniach żeliwa, stali lub metali nieżelaznych; przygotowuje dokumentację technologiczną i konstrukcyjną procesów wytwarzania odlewów.
Kieruje pracami związanymi z uprawą, hodowlą i produkcją roślin ogrodniczych, zakładaniem i utrzymywaniem terenów zieleni oraz pomaga w prowadzeniu badań w tym zakresie; stosuje odpowiednie zabiegi pielęgnacyjne w określonym czasie; dobiera narzędzia i sprzęt ogrodniczy do poszczególnych czynności.
Montuje i naprawia elementy układów optycznych (np. obiektywy, wizjery, lornetki, mikroskopy); wykonuje i naprawia pomoce wzrokowe (okulary, szkła kontaktowe); określa wady wzroku i sposoby ich korekcji; udziela instruktarzu i porad w zakresie doboru, używania, konserwowania okularów, soczewek kontaktowych i innych pomocy wzrokowych.
Poprzednie
Następne

źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności