aplikacja Matura google play app store
Tagi dla zawodów
administrator (8) agent (5) aktor (4) analityk (12) animator (5) aparatowy (4) architekt (5) archiwista (3) artysta (4) asystent (27) audytor (3) bazy danych (3) betoniarz (2) blacharz (6) broker (4) ceramik (2) chemik (2) dekorator (3) dentysta (11) diagnosta (17) doradca (15) dróżnik (2) drukarz (3) duchowny (5) dyrektor (26) dyspozytor (5) dyżurny ruchu (2) ekspedient (4) ekspedytor (2) elektroenergetyk (4) elektromechanik (6) elektromonter (21) elektryk (2) farmaceuta (13) film (14) filolog (3) fizyk (2) formierz (2) formowacz (4) fotograf (4) fryzjer (4) funkcjonariusz (7) garbarz (2) genetyka (4) górnik (3) grafik (3) grawer (3) hematologia (3) historyk (2) hodowca (13) informator (4) inspektor (25) instalator (3) instruktor (19) introligator (3) inżynier (91) inżynier geodeta (7) inżynier górnik (4) Inżynier inżynierii środowiska (6) inżynier mechanik (9) inżynier technologii (7) kapitan (4) kardiologia (3) kasjer (5) kaskader (2) kierowca (12) kierownik (124) klasyfikator (7) komendant (3) konduktor (2) konserwator (6) konstruktor (3) konsultant (4) kontroler (27) koordynator (4) korektor (3) krajacz (2) krytyk (2) kurier (2) laborant (7) lakiernik (5) lekarz (110) lektor (2) ładowacz (3) makler (4) malarz (5) manewrowy (2) marynarz (2) maszynista (25) mechanik (32) mediator (2) menedżer (8) metodyk (2) mikser (2) mistrz (16) modelarz (3) montażysta (4) monter (84) monter-elektronik (13) murarz (2) nauczyciel (58) nauczyciel akademicki (21) negocjator (2) obuwnik (4) oczyszczacz (2) odlewnik (2) oficer (5) ogrodnik (8) operator (262) opiekun (7) opiekunka (6) optyk (2) organizator (10) osoba dozoru ruchu (3) palacz (4) pedagog (6) pielęgniarka (24) policjant (3) położna (9) pomoc (6) pomocniczy robotnik (14) pomocnik (6) pośrednik (4) pracownik (49) prawnicze (12) producent (5) programista (2) projektant (12) przedstawiciel (3) przewodnik turystyczny (3) przewoźnik (2) przygotowywacz (2) psycholog (6) ratownik (6) realizator (5) recepcjonista (2) redaktor (3) renowator (3) reżyser (4) rękodzielnik (2) robotnik (12) rolnik (8) rysownik (3) rzeczoznawca (7) rzeźbiarz (4) sekretarka (4) sekretarz (3) serwisant (2) sortowacz (6) specjalista (92) sprzątaczka (2) sprzedawca (9) stolarz (6) strażnik (7) strugacz (2) szklarz (3) szlifierz (10) szwaczka (2) ślusarz (3) taksator (2) tancerz (2) technik (161) technolog (3) terapeuta (2) tłumacz (2) tokarz (3) topiarz (3) trener (3) treser (2) uliczny (3) urzędnik (7) ustawiacz (3) wiertacz (4) wozak (2) wulkanizator (2) wychowawca (3) wydawca (3) wypalacz (2) wytapiacz (2) wytwórca (3) wyższy urzędnik (3) zarządca (2) zawodowy działacz organizacji (5) zmywacz (3)

Zawody po studiach, zawodowe i ogólne

szkoła, matura, studia - celem wszystkiego jest jednak praca...
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
znalezionych: 92
Planuje, organizuje i realizuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z muzyki zgodnie z programem zajęć obowiązującym w danej placówce pozaszkolnej, w czasie wolnym od nauki; tworzy i rozwija programy zajęć z muzyki; organizuje i nadzoruje konkursy, festiwale, występy i inne formy aktywności i promocji podopiecznych; wspiera podopiecznych w rozwoju; przestrzega obowiązujących przepisów, regulaminów i statutów.
Prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze nauczając przedmiotu muzyka w szkole podstawowej, dbając, aby uczniowie nabyli wiedzę i umiejętności określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych.
Przekazuje wiedzę i kształtuje umiejętności, wspiera i towarzyszy uczniowi w trakcie samodzielnego przyswajania wiedzy za pośrednictwem technologii telekomunikacyjnych, mediów elektronicznych oraz drogą korespondencyjną; przygotowuje scenariusze zajęć, materiały multimedialne i tradycyjne; prowadzi wykłady i zajęcia interaktywne w szkołach wyższych, na kursach i szkoleniach oraz platformach e-learningowych; ocenia i kontroluje postępy ucznia w nauce.
Prowadzi kształcenie zintegrowane w klasach I-III szkół podstawowych, dbając, aby uczniowie nabyli wiedzę i umiejętności w zakresie podstaw programowych.
Udziela pomocy dzieciom i młodzieży z zaburzeniami w funkcjonowaniu społecznym, zaniedbanych wychowawczo, z rodzin patologicznych; prowadzi grupową terapię udzielając wsparcia w przełamywaniu problemów rozwojowych i egzystencjalnych w szkołach i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
Prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze z dziećmi i młodzieżą głuchą w: przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych i ośrodkach szkolno-wychowawczych dla głuchych, przy wykorzystaniu aparatury słuchowej, języka migowego, alfabetu palcowego oraz mowy dźwiękowej, w celu opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania; przygotowuje uczniów głuchych do pełnego uczestnictwa w życiu wśród ludzi słyszących.
Prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze z dziećmi i młodzieżą niewidomą i niedowidzącą w: przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, ośrodkach szkolno-wychowawczych, przygotowując tych uczniów i wychowanków do pełnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa, w tym do wykonywania odpowiedniego zawodu.
Prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze nauczając przedmiotu plastyka w gimnazjach, dbając, aby uczniowie nabyli wiedzę i umiejętności określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego.
Prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze nauczając przedmiotu plastyka w szkole podstawowej, dbając, aby uczniowie nabyli wiedzę i umiejętności określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych.
Prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w podstawowych szkołach muzycznych, szkołach artystycznych I i II stopnia, liceach artystycznych i policealnych szkołach artystycznych, w studium wokalno-aktorskim lub techniki teatralno-filmowej, dbając o wykształcenie u uczniów umiejętności artystycznych, określonych w podstawach programowych kształcenia w poszczególnych zawodach.
Prowadzi zajęcia dydaktyczne w liceach profilowanych, szkołach zawodowych i policealnych szkołach zawodowych w różnych zawodach ekonomicznych, dba o wykształcenie u uczniów umiejętności intelektualnych i praktycznych określonych w podstawach programowych kształcenia w poszczególnych zawodach.
Prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w policealnych szkołach medycznych, studiach zawodowych, kształcących m.in. pielęgniarki, położne, techników dentystycznych, farmaceutycznych, analityki medycznej, fizjoterapeutów i instruktorów higieny; dba o opanowanie przez uczniów umiejętności zawodowych określonych w podstawach programowych kształcenia w poszczególnych zawodach.
Prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach zawodowych, policealnych szkołach rolniczych i leśnych; kształci w zawodach związanych z uprawą roślin i hodowlą zwierząt, prowadzeniem gospodarstwa rolnego; dba o wykształcenie u uczniów umiejętności intelektualnych i praktycznych określonych w podstawach programowych kształcenia w poszczególnych zawodach.
Prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach zawodowych i policealnych szkołach zawodowych, m.in. w zawodach: elektrycznych, mechanicznych, chemicznych, budowlanych, górniczych, dla przemysłu włókienniczego, obuwniczego, spożywczego i in.; naucza przedmiotów zawodowych wspólnych dla zawodu i przedmiotów zawodowych specjalistycznych, dba o wykształcenie u uczniów umiejętności zawodowych określonych w podstawach programowych kształcenia w poszczególnych zawodach.
Prowadzi zajęcia dydaktyczne w liceach profilowanych, technikach i liceach zawodowych, policealnych szkołach zawodowych w zawodach turystycznych, hotelarskich i gastronomicznych, dba o wykształcenie u uczniów umiejętności intelektualnych i praktycznych określonych w podstawach programowych kształcenia w poszczególnych zawodach.
Prowadzi zajęcia dydaktyczne z przedmiotów lub modułów: przedsiębiorczość, podstawy przedsiębiorczości, wychowanie do aktywnego udziału w życiu gospodarczym, zarys gospodarki rynkowej, zarys wiedzy o gospodarce, i z innych przedmiotów ekonomicznych w ramach kształcenia ogólnego w gimnazjach oraz wszystkich typach szkół ponadgimnazjalnych; dba o zdobycie wiedzy i wykształcenie u uczniów umiejętności praktycznych określonych w podstawach programowych kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół; inspiruje uczniów do rozwijania postaw przedsiębiorczych, do samodzielności w rynkowej rzeczywistości gospodarczej.
Prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z dziećmi w wieku od 3 do 6 lat, w zakresie minimum programowego wychowania przedszkolnego.
Prowadzi zajęcia terapeutyczno-dydaktyczno-wychowawcze w placówkach leczniczych (szpitalach, klinikach, sanatoriach, prewentoriach i oddziałach terapeutycznych) oraz szkołach i ośrodkach szkolno-wychowawczych dla dzieci chorych z uszkodzonym narządem ruchu i z mikrouszkodzeniami centralnego układu nerwowego.
Prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze nauczając przedmiotu przyroda w szkole podstawowej, dbając, aby uczniowie nabyli wiedzę i umiejętności określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych.
Planuje, organizuje i realizuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z przysposobienia obronnego zgodnie z podstawą programową dla szkół ponadgimnazjalnych; wspiera uczniów w rozwoju umiejętności związanych z obronnością, zachowaniem się w sytuacji zagrożenia oraz podejmowania działań w sytuacjach kryzysowych.
Organizuje w szkole (placówce) pomoc psychologiczną, a w szczególności diagnozuje, opiniuje, orzeka, prowadzi psychoterapię oraz udziela pomocy psychologicznej poprzez pomoc wychowawcom, współdziałanie z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi.
Prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze nauczając religii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, dbając, aby uczniowie nabyli wiedzę i umiejętności określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
Prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze nauczając przedmiotu religia w szkole podstawowej, dbając, aby uczniowie nabyli wiedzę i umiejętności określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych.
Nauczyciel specjalista terapii pedagogicznej (reedukator) udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom napotykającym trudności w realizacji wymagań edukacyjnych szkoły; rozpoznaje indywidualne możliwości rozwojowe ucznia (diagnoza i prognoza pedagogiczna) zarówno w sferze motywacji do uczenia się, jak i w zakresie posiadanych umiejętności szkolnych oraz możliwości uczenia się.
Planuje, organizuje i realizuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w dziedzinie sztuki zgodnie z programem zajęć obowiązującym w danej placówce pozaszkolnej, w czasie wolnym od nauki; tworzy i rozwija programy zajęć w dziedzinie sztuki; organizuje i nadzoruje konkursy, festiwale, wystawy i inne formy aktywności i promocji podopiecznych; wspiera podopiecznych w rozwoju; przestrzega obowiązujących przepisów, regulaminów i statutów.
Prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze nauczając przedmiotu technika w gimnazjach, dbając, aby uczniowie nabyli wiedzę i umiejętności określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego.
Prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze nauczając przedmiotu technika w szkole podstawowej, dbając, aby uczniowie nabyli wiedzę i umiejętności określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych.
Planuje, organizuje i realizuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w zakresie technologii informatycznych zgodnie z programem zajęć obowiązującym w danej placówce pozaszkolnej; tworzy i rozwija programy zajęć z technologii informatycznych; organizuje i nadzoruje różne formy aktywności podopiecznych; wspiera podopiecznych w rozwoju.
Prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze z dziećmi i młodzieżą upośledzoną umysłowo w różnym stopniu w: przedszkolach specjalnych, szkołach podstawowych specjalnych, specjalnych szkołach przysposabiających do pracy, szkołach zawodowych specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych; przygotowuje uczniów upośledzonych umysłowo, w miarę ich możliwości, do pełnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa.
Planuje, organizuje i prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze stałe, okresowe i okazjonalne, rozwijające zainteresowania i uzdolnienia poznawcze i artystyczne dzieci i młodzieży lub zajęcia sportowe, rekreacyjne i turystyczne w domach kultury, pałacach młodzieży, ogrodach jordanowskich, międzyszkolnych ośrodkach sportowych, ogniskach pracy pozaszkolnej.
Planuje, organizuje i realizuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z zakresu wiedzy o kulturze zgodnie z podstawą programową; wspiera uczniów w rozwoju; realizuje zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą; przestrzega obowiązujących przepisów, regulaminów i statutów.
Prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze nauczając wiedzy o społeczeństwie w gimnazjach (jako przedmiot samodzielny) oraz w liceach profilowanych (razem z historią), dbając, aby uczniowie nabyli wiedzę i umiejętności określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
Prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze nauczając przedmiotu wychowanie fizyczne w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, dbając, aby uczniowie nabyli wiedzę i sprawności określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
Prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze nauczając przedmiotu wychowanie fizyczne w szkole podstawowej, dbając, aby uczniowie nabyli wiedzę i sprawności określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych.
Jako członek załogi statku powietrznego współdziała z jego pilotem (pilotami) w nawigowaniu, tj. w prowadzeniu po wyznaczonej trasie statku powietrznego od lotniska startu do lotniska zamierzonego lądowania.
Negocjator biznesowy poprzez negocjacje doprowadza do uzyskania najlepszych warunków współpracy partnerów biznesowych.
Celem pracy negocjatora jest uzyskanie jak najlepszych warunków współpracy reprezentowanej przez niego instytucji z jej partnerem biznesowym. Negocjator biznesowy może prowadzić własną działalność lub być stałym pracownikiem firmy oddelegowanym do różnych działów w zależności od charakteru prowadzonych negocjacji. Pomaga w przygotowaniu oferty bądź dokonuje szczegółowej analizy oferty skierowanej do reprezentowanej przez niego jednostki, a następnie prowadzi proces negocjacji aż do osiągnięcia porozumienia biznesowego w różnych obszarach działalności firmy. W zakres jego zadań wchodzi zebranie informacji o przedmiocie negocjacji oraz otoczeniu biznesowym, a także zapewnienie odpowiedniego przebiegu procesu negocjacyjnego. Cechuje go duża samodzielność w działaniu w ramach ustalonych warunków brzegowych oraz przepisów prawa. Negocjator biznesowy najczęściej wspiera działy zakupów oraz sprzedaży, działy prawne oraz zarząd przedsiębiorstwa.
Ratuje ludzkie życie i zdrowie w sytuacjach kryzysowych takich jak: zapowiedź samobójstwa, wzięcie i przetrzymywanie zakładników, uprowadzenie dla okupu, groźba użycia broni, niebezpiecznego narzędzia albo materiału wybuchowego; podejmuje negocjacje z osobą zagrażającą swojemu życiu lub z przestępcą zagrażającym życiu innych ludzi lub mieniu; zawiera układ z osobą w sytuacji kryzysowej; przestrzega zasad negocjacyjnych.
Wykonuje specjalistyczne badania neurologopedyczne, analizuje ich wyniki oraz dokonuje diagnozy osób z zaburzeniami mowy wynikającymi z uszkodzenia centralnego układu nerwowego; prowadzi rehabilitację i terapię pacjentów z zaburzeniami głosu, z chorobami psychicznymi, po udarach i innych wypadkach; prowadzi ćwiczenia usprawniające mowę w poradniach foniatrycznych, klinikach i oddziałach poporodowych, sanatoriach, szkołach i przedszkolach specjalnych.
Organizuje, promuje i wykonuje prace z zakresu standaryzacji i normalizacji w zakresie norm międzynarodowych, krajowych, zakładowych; czuwa nad stosowaniem tych norm w dokumentacji technicznej i produkcji.
Transportuje pacjentów na noszach i wózkach inwalidzkich oraz w razie konieczności wykonuje proste prace porządkowe, organizacyjne i pomocnicze na terenie szpitala lub innej placówki opieki zdrowotnej.
Jako osoba zaufania publicznego dokonuje czynności notarialnych, czyli czynności, którym strony są zobowiązane lub pragną nadać formę notarialną; czuwa nad przestrzeganiem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób.
Wykonuje prace podwodne na różnych głębokościach samodzielnie i w zespole: poszukuje w wodzie osób i przedmiotów, przeprowadza badania dna; dokonuje przeglądów, napraw i konserwacji podwodnych części kadłubów statków, urządzeń pływających i wież wiertniczych; wykonuje prace związane z budową, konserwacją i remontem urządzeń hydrotechnicznych i instalacji podwodnych, penetruje wraki i bierze udział w ich wydobywaniu, wykonuje pomiary podwodne i badania środowiska podwodnego.
Poprzednie

źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności