aplikacja Matura google play app store
Tagi dla zawodów
administrator (8) agent (5) aktor (4) analityk (12) animator (5) aparatowy (4) architekt (5) archiwista (3) artysta (4) asystent (27) audytor (3) bazy danych (3) betoniarz (2) blacharz (6) broker (4) ceramik (2) chemik (2) dekorator (3) dentysta (11) diagnosta (17) doradca (15) dróżnik (2) drukarz (3) duchowny (5) dyrektor (26) dyspozytor (5) dyżurny ruchu (2) ekspedient (4) ekspedytor (2) elektroenergetyk (4) elektromechanik (6) elektromonter (21) elektryk (2) farmaceuta (13) film (14) filolog (3) fizyk (2) formierz (2) formowacz (4) fotograf (4) fryzjer (4) funkcjonariusz (7) garbarz (2) genetyka (4) górnik (3) grafik (3) grawer (3) hematologia (3) historyk (2) hodowca (13) informator (4) inspektor (25) instalator (3) instruktor (19) introligator (3) inżynier (91) inżynier geodeta (7) inżynier górnik (4) Inżynier inżynierii środowiska (6) inżynier mechanik (9) inżynier technologii (7) kapitan (4) kardiologia (3) kasjer (5) kaskader (2) kierowca (12) kierownik (124) klasyfikator (7) komendant (3) konduktor (2) konserwator (6) konstruktor (3) konsultant (4) kontroler (27) koordynator (4) korektor (3) krajacz (2) krytyk (2) kurier (2) laborant (7) lakiernik (5) lekarz (110) lektor (2) ładowacz (3) makler (4) malarz (5) manewrowy (2) marynarz (2) maszynista (25) mechanik (32) mediator (2) menedżer (8) metodyk (2) mikser (2) mistrz (16) modelarz (3) montażysta (4) monter (84) monter-elektronik (13) murarz (2) nauczyciel (58) nauczyciel akademicki (21) negocjator (2) obuwnik (4) oczyszczacz (2) odlewnik (2) oficer (5) ogrodnik (8) operator (262) opiekun (7) opiekunka (6) optyk (2) organizator (10) osoba dozoru ruchu (3) palacz (4) pedagog (6) pielęgniarka (24) policjant (3) położna (9) pomoc (6) pomocniczy robotnik (14) pomocnik (6) pośrednik (4) pracownik (49) prawnicze (12) producent (5) programista (2) projektant (12) przedstawiciel (3) przewodnik turystyczny (3) przewoźnik (2) przygotowywacz (2) psycholog (6) ratownik (6) realizator (5) recepcjonista (2) redaktor (3) renowator (3) reżyser (4) rękodzielnik (2) robotnik (12) rolnik (8) rysownik (3) rzeczoznawca (7) rzeźbiarz (4) sekretarka (4) sekretarz (3) serwisant (2) sortowacz (6) specjalista (92) sprzątaczka (2) sprzedawca (9) stolarz (6) strażnik (7) strugacz (2) szklarz (3) szlifierz (10) szwaczka (2) ślusarz (3) taksator (2) tancerz (2) technik (161) technolog (3) terapeuta (2) tłumacz (2) tokarz (3) topiarz (3) trener (3) treser (2) uliczny (3) urzędnik (7) ustawiacz (3) wiertacz (4) wozak (2) wulkanizator (2) wychowawca (3) wydawca (3) wypalacz (2) wytapiacz (2) wytwórca (3) wyższy urzędnik (3) zarządca (2) zawodowy działacz organizacji (5) zmywacz (3)

Zawody po studiach, zawodowe i ogólne

szkoła, matura, studia - celem wszystkiego jest jednak praca...
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
znalezionych: 327
Obsługuje maszyny przygotowujące surowce i półprodukty do wytwarzania wyrobów włókienniczych; obsługuje maszyny i urządzenia wytwarzające liniowe i płaskie wyroby włókiennicze; przygotowuje wyroby włókiennicze do procesu wykańczania; obsługuje maszyny do wykańczania wyrobów włókienniczych.
Obsługuje i nadzoruje maszyny do bielenia, barwienia, stabilizowania i innej obróbki wyrobów włókienniczych w celu ich uszlachetnienia oraz nadania pożądanych właściwości.
Obsługuje i nadzoruje maszyny i urządzenia do produkcji półfabrykatów zapałczanych oraz do ich kompletowania w wyrób gotowy.
Obsługuje odwadniarkę celulozy służącą do otrzymywania masy celulozowej w postaci arkuszy o określonym formacie i suchości, zgodnych z wymogami norm lub żądań odbiorcy, z masy celulozowej w postaci zawiesiny włókien celulozowych w wodzie o odpowiednim stężeniu.
Obsługuje maszyny papiernicze służące do wytwarzania papieru o różnej gramaturze.
Steruje maszyną rozlewniczą i urządzeniami pomocniczymi; przygotowuje roztwór wapna do nawapniania wlewnic taśmy maszyny rozlewniczej.
Obsługuje maszyny jedno- lub wielositowe, z sitami płaskimi lub okrągłymi, służące do produkowania tektury jedno- albo wielowarstwowej.
Przygotowuje dostarczone zdjęcia do druku; obsługuje urządzenia do wydruku odbitek; dba o dobry stan techniczny urządzeń.
Podnosi (lub obraca) i opuszcza, zgodnie z ustalonymi godzinami lub na żądanie, ruchome części mostu zwodzonego, umożliwiając przepływ statków, a zatrzymując ruch drogowy lub odwrotnie; przestrzega zasad bezpieczeństwa ruchu: uruchamia odpowiednią sygnalizację świetlną lub dźwiękową ewentualnie zapory, zarówno dla ruchu drogowego, jak i wodnego.
Obsługuje urządzenia myjni samochodowej.
Obsługuje forwardery - specjalistyczne ciągniki do nasiębiernej zrywki drewna krótkiego (kłód i wałków).
Obsługuje i nadzoruje uniwersalne, półautomatyczne i automatyczne obrabiarki skrawające; przygotowuje stanowisko pracy, ustawia parametry i nadzoruje pracę obrabiarek; czyści i konserwuje obsługiwane maszyny, urządzenia i przyrządy.
Obsługuje i konserwuje obrabiarki sterowane numerycznie, ustawia narzędzia w głowicy, nadzoruje pracę narzędzi zamocowanych w głowicy, posługuje się tablicami pasowań i narzędziami kontrolno-pomiarowymi.
Obsługuje i konserwuje różnego rodzaju obrabiarki zespołowe, wykonujące założony proces technologiczny: frezowanie, toczenie, wytaczanie, wiercenie, gwintowanie i inną obróbkę skrawaniem.
Sprawuje nadzór artystyczny nad realizacją zdjęć filmowych, kieruje pracą ekipy filmowej, współtworzy dzieła filmowe jako jeden z głównych jego realizatorów, odpowiedzialny za transponowanie idei i pomysłów reżysera na obraz filmowy, za jakość artystyczną tego obrazu oraz poziom techniczny filmu.
Operator obuwniczych urządzeń szwalniczych wykonuje operacje łączenia elementów składowych cholewki obuwia poprzez operacje: szycia, ścieniania, opalania, barwienia, zawijania, mocowania ozdób, nakładania wzmocnień.
Operator obuwniczych urządzeń szwalniczych jest zawodem o charakterze produkcyjnym. Celem pracy jest łączenie elementów składowych cholewki metodą szycia. Operator obuwniczych urządzeń szwalniczych wykonuje również inne operacje technologiczne: ścieniania, zawijania, krążkowania, nitowania, hakowania, barwienia lub opalania brzegów elementów cholewki obuwia. Operator obuwniczych urządzeń szwalniczych przygotowuje stanowisko, w tym urządzenia i półprodukty do wykonania operacji. Przed przystąpieniem do pracy ocenia prawidłowość działania urządzenia w czasie próbnej operacji. Dokonuje regulacji i ustawienia właściwych parametrów urządzenia zgodnie z zadanym wzorem. Wykonuje operacje zgodnie z procesem technologicznym. Po wykonaniu operacji kontroluje zgodność produktu z procedurami jakościowymi i ilościowymi. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu urządzenia zgłasza awarię służbom technicznym i przełożonemu. Odpowiada za użytkowanie urządzeń zgodnie z przeznaczeniem, zasadami BHP i przepisami przeciwpożarowymi.
Prowadzi proces odprężania wyrobów szklanych w piecach komorowych lub odprężarkach tunelowych.
Obsługuje pergaminiarkę służącą do produkcji pergaminu sztucznego (kwasowego) w wyniku modyfikowania kwasem siarkowym odpowiedniej wstęgi papieru w celu uzyskania wysokiego stopnia odporności na przenikanie cieczy organicznych, a zwłaszcza tłuszczów, olejów i smarów, oraz odporności na rozwłóknianie.
Operator pieców do obróbki cieplnej wykonuje obróbkę cieplną materiałów metalicznych w piecach różnego typu i konstrukcji.
Operator pieców do obróbki cieplnej jest zawodem o charakterze produkcyjno-usługowym. Celem pracy operatora jest realizacja procesów obróbki cieplnej (wyżarzania, hartowania, odpuszczania, przesycania, starzenia itp.) części maszyn, narzędzi i innych wyrobów wykonanych z metali i ich stopów dla zapewnienia im odpowiednich własności mechanicznych. W ramach realizacji zadań operator przyjmuje i przygotowuje wyroby, nadzoruje i obsługuje piece oraz urządzenia dodatkowe, niezbędne do wykonania właściwej dla danego wyrobu obróbki cieplnej. Zadania operatora wynikają z opracowanej technologii obróbki cieplnej i obejmują: mycie, formowanie wsadów, właściwy załadunek i rozładunek pieca, ustawianie oraz kontrolowanie parametrów pracy pieca (temperatury, czasu i szybkości nagrzewania, atmosfery roboczej), dobór właściwej kąpieli chłodzącej i sposobu chłodzenia oraz mycia (np. po operacji chłodzenia w oleju), jak również kontrolę jakości wykonanej obróbki z zastosowaniem podstawowych metod kontroli (pomiar twardości, obserwacja makroskopowa, ocena odkształceń i kontrola zewnętrznych wad obróbki cieplnej). Operator odpowiedzialny jest za prawidłową eksploatację pieców, zbiorników ośrodków chłodzących (np. wanien hartowniczych), sprzętu pomocniczego oraz przestrzeganie wszystkich procedur technologicznych.
Przeciera drewno okrągłe na tarcicę na pilarkach ramowych (trakach pionowych, poziomych) lub na pilarkach taśmowych rozdzielczych do kłód.
Wykonuje odprawę taboru w składzie pociągu pod względem gospodarki wagonowej, dokumentów przewozowych i taryf oraz stanu technicznego wagonów towarowych w czasie wjazdu pociągu na stację oraz jego postoju, posługując się takimi urządzeniami, jak: magnetofon, radiotelefon
Obsługuje prasy hydrauliczne lub mechaniczne do otrzymywania wyrobów z odpowiednio zagęszczonej masy papierniczej metodą kształtowania ich postaci w formie.
Operator pras kuźniczych wykonuje wyroby z metali w procesach kucia matrycowego na prasach kuźniczych.
Operator pras kuźniczych jest zawodem o charakterze produkcyjnym. Celem pracy operatora pras kuźniczych jest wytwarzanie odkuwek ze stali i metali kolorowych w procesach kucia matrycowego na prasach kuźniczych. Operator instaluje na prasie kuźniczej oprzyrządowanie (zgodne z dokumentacją technologiczną), przygotowuje je do pracy, ustawia maszynę, pobiera materiał, wykonuje odkuwkę próbną i wstępnie ocenia jakość, ewentualnie koryguje nastawy maszyny i oprzyrządowania, po czym rozpoczyna zaplanowaną produkcję. W czasie pracy operator kontroluje parametry jakościowe odkuwek takie jak: wymiary, przesadzenie, nieprawidłowe wypełnienie wykrojów, niedokucie, nadmierną pozostałość wypływki, zakucia, wykrzywienia, poprawność okrawania i dziurowania. Obowiązkiem operatora jest zachowanie zasad technologicznych i przestrzeganie przepisów BHP związanych z zabudową oprzyrządowania na prasie, kuciem, wymianą oprzyrządowania kuźniczego. Operator pras kuźniczych jest odpowiedzialny za przestrzeganie norm jakościowych, prawidłową obsługę i eksploatację maszyn i oprzyrządowania. Jego obowiązkiem jest bezzwłoczne informowanie przełożonych lub służb technicznych o wszelkich nieprawidłowościach w pracy maszyny i oprzyrządowania.
Prowadzi proces klejenia i okleinowania materiałów płytowych w prasach hydraulicznych; obsługuje prasy do klejenia: sklejki, płyt wiórowych, paździerzowych, pilśniowych, stolarskich i komórkowych, deszczółek podłogowych, formatek sklejkowych, lingofolu, lingostonu, jak również do okleinowania elementów litych i płytowych obłogami, okleiną, okładziną melaminową, płytą pilśniową.
Obsługuje długie trasy przenośników taśmowych w kopalniach, zwłaszcza odkrywkowych, składających się z pojedynczych przenośników, ciągu kilku do kilkunastu przenośników lub całego systemu centralnie sterowanego, posługując się stanowiskiem sterowniczym wyposażonym w łączność i aparaturę kontrolno-sygnalizacyjną.
Obsługuje, kontroluje i konserwuje pojedyncze przenośniki taśmowe lub ich zespoły oraz urządzenia wyładowcze zabudowane na samojezdnych przenośnikach taśmowych, z wykorzystaniem narzędzi ślusarskich i przestrzegając przepisów bhp i ppoż.;
obsługuje stanowisko komputerowe do zdalnego sterowania zespołami przenośników, stosowanymi głównie do transportu urobku w kopalniach odkrywkowych, w celu zapewnienia ciągłej, bezawaryjnej pracy.
Obsługuje i nadzoruje maszyny do skręcania, nawijania i przewijania przędzy i nici.
W stacjach nadawczych, ośrodkach radiowych i telewizyjnych, wozach transmisyjnych oraz stacjach radioliniowych wykonuje prace instalacyjno-montażowe, łączeniowo-regulacyjne oraz konserwacyjno-naprawcze i pomiarowe instalacji i urządzeń radiowej transmisji dźwięku, posługując się dokumentacjami technicznymi, instrukcjami, narzędziami elektromonterskimi, ślusarskimi i specjalnymi, a także elektryczną i elektroniczną aparaturą kontrolno-pomiarową, w celu diagnozowania stanu technicznego urządzeń transmisyjnych oraz kontrolowania pożądanych parametrów sygnałów elektrycznych.
Sprawuje wewnętrzny nadzór nad bezpieczną eksploatacją reaktora jądrowego oraz bierze udział w działaniach grup awaryjnych w jednostce organizacyjnej eksploatującej obiekty jądrowe na podstawie zezwolenia prezesa PAA.
Obsługuje i nadzoruje w skali przemysłowej aparaty służące do przeprowadzania reakcji (procesów) chemicznych, w których udział biorą gazy, ciecze i ciała stałe, zwykle w podwyższonej temperaturze i przy zwiększonym ciśnieniu, celem przeprowadzenia surowców w całkowicie odmienne jakościowo półprodukty lub produkty.
Wykonuje prace instalacyjne, konserwacyjne i naprawcze robotów i manipulatorów stosowanych do obsługi zrobotyzowanych linii produkcyjnych lub robotyzacji procesów produkcyjnych, takich jak: spawanie, malowanie, obsługa maszyn, montaż, transport, obróbki wykańczające; wykonuje prace związane z bieżącą obsługą części mechanicznych i układów sterowania robotów przemysłowych, posługując się dokumentacją techniczną i schematami urządzeń.
Operator robotów spawalniczych nadzoruje pracę automatów spawalniczych.
Operator robotów spawalniczych jest zawodem o charakterze produkcyjnym. Użytkuje urządzenia automatyzujące procesy spawania w celu maksymalizacji wydajności pracy. Organizuje i obsługuje stanowisko pracy w zależności od rodzaju wykonywanych zadań. Sprawdza stan części, podzespołów i zespołów automatów spawalniczych w celu określenia stopnia zużycia elementów składowych urządzenia. Ustawia parametry spawania zgodnie z dokumentacją techniczną oraz dozoruje pracę automatów spawalniczych podczas spawania elementów. Obsługuje urządzenia pomocnicze używane przy spawaniu na robotach spawalniczych. Posiada umiejętność doboru parametrów spawania oraz potrafi dobierać materiały dodatkowe. Wykonuje rozruch oraz wyłączanie robotów spawalniczych. Nastawia aparaturę automatyki elektrycznej i mechanicznej w robotach spawalniczych, wykrywa przyczyny wadliwej pracy robotów spawalniczych oraz usuwa drobne usterki. Nadzoruje pracę robotów spawalniczych. Obsługuje przyrządy i aparaturę pomiarową do sprawdzania jakości (dokładności) wykonywanych spoin. Przestrzega przepisów BHP i ochrony ppoż. podczas obsługi maszyn i urządzeń.
Operator sieci komputerowych wykonuje bieżące czynności zapewniające poprawne działanie sieci komputerowej.
Operator sieci komputerowych wykonuje czynności, które zapewniają poprawne działanie sieci komputerowej. Należą do nich: regularne monitorowanie pracy sieci i urządzeń sieciowych, reagowanie na zgłoszenia awarii od użytkowników pracujących przy stacjach roboczych oraz od operatorów i administratorów serwerów usługowych (np. poczty, WWW) i innych urządzeń sieciowych (np. drukarki, rzutniki, punkty dostępu do sieci bezprzewodowej). Do zadań operatora należy również wykonywanie prostych prac naprawczych i konfiguracyjnych w infrastrukturze fizycznej sieci oraz w urządzeniach sieciowych. W zależności od stopnia rozbudowania sieci komputerowej oraz wielkości organizacji zakres wykonywanych zadań może się znacznie różnić. Operator sieci komputerowych rozpoznaje podstawowe urządzenia i osprzęt sieciowy oraz diagnozuje awarie, posługując się specjalistycznymi urządzeniami i oprogramowaniem oraz konfiguruje podstawowe funkcje w urządzeniach sieciowych. Pracuje pod nadzorem specjalisty do spraw sieci komputerowych (administratora sieci).
Obsługuje skanery (urządzenia mechaniczno-optyczne wyposażone w elektroniczną maszynę cyfrową do przetwarzania danych), służące do wykonywania kopii na błonach fotograficznych dla form drukowych do różnych technik drukowania, przez naświetlanie kompletów wyciągów barw lub diapozytywów, w celu korekcji barw, regulacji rozpiętości gęstości optycznej, wycofywania barw podstawowych spod barwy czarnej oraz korekcji ostrości obrazu.
Dokonuje wiązania lub sklejania środków płyt stolarskich na wiązarkach lub sklejarkach mechanicznych.
Skrawa drewno obwodowo lub płasko na różnego typu obrabiarkach skrawających w celu pozyskania okleiny, łuszczki, obłogów, wełny drzewnej i wiórów do produkcji płyt wiórowych.
Obsługuje różnego rodzaju spajarki i zszywarki służące do łączenia kawałków forniru lub łuszczki w formatki, w celu produkcji sklejki lub oklejania litych elementów drewna przeznaczonych m.in. do produkcji mebli.
Prowadzi obsługę spalarni odpadów komunalnych, od momentu podjazdu śmieciarki do bunkra i jej wyładunku, poprzez spalenie odpadów w piecu z ruchomymi rusztami, skierowanie spalin do systemu rekuperatorów, wyprodukowanie energii cieplnej, oczyszczenie gazów odlotowych odprowadzanych do atmosfery, aż do usunięcia żużlu i popiołu z pieca oraz pyłów z urządzeń oczyszczających spaliny.
Operator sprzętu ciężkiego wykonuje roboty ziemne, budowlane i drogowe, sterując maszynami lub innymi urządzeniami mechanicznymi.
Zawód operator sprzętu ciężkiego jest określeniem ogólnym dla operatorów wielu różnych maszyn i urządzeń, a co się z tym wiąże – posiadających różne uprawnienia operatorskie. Operator sprzętu ciężkiego pracuje na budowach, w terenie zamkniętym lub otwartym, sterując maszyną roboczą w różnych warunkach terenowych i technologicznych w następujących gałęziach gospodarki: budownictwo, kopalnictwo odkrywkowe i skalne. Maszyny i urządzenia techniczne stosowane przy robotach ziemnych, budowlanych i drogowych występują w trzech grupach, a mianowicie: maszyny do robót ziemnych (koparki jednonaczyniowe, koparko-ładowarki, koparko-spycharki, koparki wielonaczyniowe, koparki drenarskie, koparki wielonaczyniowe łańcuchowe, spycharki, równiarki, zgarniarki, ładowarki jednonaczyniowe, pogłębiarki jednoczerpakowe pływające, pogłębiarki wieloczerpakowe pływające, pogłębiarki ssące śródlądowe, palownice, kafary, młoty spalinowe, urządzenia wibracyjne do pogrążania i wyrywania, wiertnice do kotwi, wiertnice poziome z zasilaczem hydraulicznym, świdroustawiacze słupów, maszyny do czyszczenia i renowacji rowów melioracyjnych); maszyny do robót drogowych (zespoły maszyn do produkcji mieszanek bitumicznych, maszyny do rozkładania mieszanek bitumicznych, skrapiarki do nawierzchni bitumicznych, repavery i remixery, remontery nawierzchni, recyklery, frezarki do nawierzchni dróg, maszyny do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw, zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych, maszyny do stabilizacji gruntów, walce drogowe, odśnieżarki mechaniczne); maszyny różne i inne urządzenia techniczne (wielozadaniowe nośniki osprzętów, wyładowarki wagonów, lokomotywki wąskotorowe, maszyny do oczyszczania i izolacji rurociągów, betoniarki, pompy do mieszanki betonowej). Wszystkie wymienione maszyny i urządzenia należy traktować jako odrębne stanowiska pracy operatora sprzętu ciężkiego, natomiast grupy maszyn jako obszary występowania zawodu. Podstawą prawną, zgodnie z którą operator maszyn roboczych może wykonywać swój zawód po spełnieniu odpowiednich warunków, są aktualnie obowiązujące przepisy. Do obowiązków operatora sprzętu ciężkiego pracującego w określonych warunkach środowiskowych i technologicznych należy organizacja stanowiska pracy, wykonywanie obsługi technicznej i przygotowywanie maszyn i urządzeń technicznych do prac ziemnych i budowlanych, wykonywanie robót drogowych, ziemnych i budowlanych zgodnie z dokumentacją i we współpracy z innymi maszynami, sterowanie i nadzorowanie pracy linii technologicznych zespołów maszyn do produkcji mieszanek betonowych, produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw, mieszanek bitumicznych i innych. Operator sprzętu ciężkiego może prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą po spełnieniu określonych warunków prawnych.
Obsługuje i utrzymuje w ruchu ciągłym systemy i sieci komputerowe; przeprowadza konserwację programów systemowych i aplikacyjnych; zajmuje się instalowaniem systemów mikrokomputerowych i sieci komputerowych; instaluje i uruchamia programy aplikacyjne.
Przygotowuje, instaluje na planie i obsługuje sprzęt zdjęciowy, zgodnie ze wskazówkami operatora obrazu i operatora kamery.
Operator spycharki wykonuje roboty ziemne specjalistyczne oraz pomocnicze w budownictwie, górnictwie odkrywkowym, rolnictwie oraz gospodarce komunalnej za pomocą spycharki.
Operator spycharki jest zawodem o charakterze usługowym. Przemieszcza po podłożu odspajany grunt, nadkład oraz inne materiały. Profiluje i niweluje podłoża oraz nasypy, plantuje teren. Obserwuje otoczenie, aby zapobiegać powstawaniu zagrożeń związanych z pracą spycharki. Zadania wykonuje na zlecenie przełożonego sprawującego bezpośredni nadzór nad przebiegiem robót. Po zapoznaniu się z technologią wykonania zadania przygotowuje sprzęt (spycharkę) do pracy zgodnie z wytycznymi producenta. Odpowiada za prawidłowe i sprawne wykonywanie zadań zgodnie z projektem, zasadami sztuki budowlanej oraz bezpieczeństwa, higieny pracy, ochrony środowiska i ochrony przeciwpożarowej. Miejscem pracy operatora spycharki są tereny budów, żwirownie, piaskownie, kopalnie oraz miejsce garażowania (zaplecze remontowo-obsługowe).
Obsługuje, nadzoruje oraz utrzymuje w należytym stanie technicznym strugarki jedno- i wielostronne oraz frezarki górno- i dolnowrzecionowe.
Zajmuje się obsługą suwnicy i transportowaniem różnorodnych ładunków i towarów za pomocą tego urządzenia w pomieszczeniach fabrycznych lub składowiskach.
Odpowiada za przystosowanie danych do wprowadzenia ich za pośrednictwem komputera;
zajmuje się pozyskiwaniem danych z zewnątrz przy pomocy komputera i systemu oraz przekazuje je w formie przetworzonej odpowiednim jednostkom organizacyjnym.
Obsługuje zainstalowane w bazie prac podwodnych urządzenia i wyposażenie techniczne (zbiorniki ciśnieniowe, systemy gazowe, komory dekompresyjne i hiperbaryczne, dzwony nurkowe i narzędzia);
przygotowuje bazę prac podwodnych;
kontroluje stan techniczny sprzętu oraz urządzeń bazy prac podwodnych;
naprawia sprzęt nurkowy i wyposażenie baz prac podwodnych.
Wyjaławia (sterylizuje) artykuły sanitarne, sprzęt i aparaty medyczne w celu zniszczenia lub usunięcia wszystkich drobnoustrojów wraz z zarodnikami, z zastosowaniem czynników fizycznych i chemicznych.
Obsługuje urządzenia robocze obiektu w sposób zapewniający jego bezpieczną eksploatację i wypełnianie zadań (dla śluzy - żegluga, dla jazu - przepuszczanie wód, dla zapory - gospodarka wodą, dla pompowni - przerzut wody), zgodnie z instrukcją eksploatacyjną.
Wykonuje prace związane z procesem tankowania statków powietrznych, obejmującym: przyjęcie, składowanie paliw lotniczych w lotniskowym składzie paliw oraz tankowanie statków powietrznych, posługując się obowiązującymi w tym zakresie procedurami, instrukcjami, dokumentacją techniczną oraz specjalistyczną aparaturą kontrolno-pomiarową do badania jakości paliw i diagnozowania stanu technicznego instalacji i urządzeń paliwowych; zapewnia bezpieczeństwo podczas procesu tankowania statków powietrznych (zagrożenie pożarowe, terrorystyczne).
Zapewnia właściwą realizację techniczną przekazu telewizyjnego; przygotowuje do pracy sprzęt telewizyjny przydzielony przez kierownika technicznego transmisji; kontroluje pracę sprzętu w czasie prób i programu.
Poprzednie
Następne

źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności