aplikacja Matura google play app store
Tagi dla zawodów
administrator (8) agent (5) aktor (4) analityk (12) animator (5) aparatowy (4) architekt (5) archiwista (3) artysta (4) asystent (27) audytor (3) bazy danych (3) betoniarz (2) blacharz (6) broker (4) ceramik (2) chemik (2) dekorator (3) dentysta (11) diagnosta (17) doradca (15) dróżnik (2) drukarz (3) duchowny (5) dyrektor (26) dyspozytor (5) dyżurny ruchu (2) ekspedient (4) ekspedytor (2) elektroenergetyk (4) elektromechanik (6) elektromonter (21) elektryk (2) farmaceuta (13) film (14) filolog (3) fizyk (2) formierz (2) formowacz (4) fotograf (4) fryzjer (4) funkcjonariusz (7) garbarz (2) genetyka (4) górnik (3) grafik (3) grawer (3) hematologia (3) historyk (2) hodowca (13) informator (4) inspektor (25) instalator (3) instruktor (19) introligator (3) inżynier (91) inżynier geodeta (7) inżynier górnik (4) Inżynier inżynierii środowiska (6) inżynier mechanik (9) inżynier technologii (7) kapitan (4) kardiologia (3) kasjer (5) kaskader (2) kierowca (12) kierownik (124) klasyfikator (7) komendant (3) konduktor (2) konserwator (6) konstruktor (3) konsultant (4) kontroler (27) koordynator (4) korektor (3) krajacz (2) krytyk (2) kurier (2) laborant (7) lakiernik (5) lekarz (110) lektor (2) ładowacz (3) makler (4) malarz (5) manewrowy (2) marynarz (2) maszynista (25) mechanik (32) mediator (2) menedżer (8) metodyk (2) mikser (2) mistrz (16) modelarz (3) montażysta (4) monter (84) monter-elektronik (13) murarz (2) nauczyciel (58) nauczyciel akademicki (21) negocjator (2) obuwnik (4) oczyszczacz (2) odlewnik (2) oficer (5) ogrodnik (8) operator (262) opiekun (7) opiekunka (6) optyk (2) organizator (10) osoba dozoru ruchu (3) palacz (4) pedagog (6) pielęgniarka (24) policjant (3) położna (9) pomoc (6) pomocniczy robotnik (14) pomocnik (6) pośrednik (4) pracownik (49) prawnicze (12) producent (5) programista (2) projektant (12) przedstawiciel (3) przewodnik turystyczny (3) przewoźnik (2) przygotowywacz (2) psycholog (6) ratownik (6) realizator (5) recepcjonista (2) redaktor (3) renowator (3) reżyser (4) rękodzielnik (2) robotnik (12) rolnik (8) rysownik (3) rzeczoznawca (7) rzeźbiarz (4) sekretarka (4) sekretarz (3) serwisant (2) sortowacz (6) specjalista (92) sprzątaczka (2) sprzedawca (9) stolarz (6) strażnik (7) strugacz (2) szklarz (3) szlifierz (10) szwaczka (2) ślusarz (3) taksator (2) tancerz (2) technik (161) technolog (3) terapeuta (2) tłumacz (2) tokarz (3) topiarz (3) trener (3) treser (2) uliczny (3) urzędnik (7) ustawiacz (3) wiertacz (4) wozak (2) wulkanizator (2) wychowawca (3) wydawca (3) wypalacz (2) wytapiacz (2) wytwórca (3) wyższy urzędnik (3) zarządca (2) zawodowy działacz organizacji (5) zmywacz (3)

Zawody po studiach, zawodowe i ogólne

szkoła, matura, studia - celem wszystkiego jest jednak praca...
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
znalezionych: 259
Kieruje pracą kina w zakresie udzielonych pełnomocnictw i upoważnień; upowszechnia i promuje kulturę audiowizualną przez organizowanie projekcji filmów; planuje zadania i zarządza grupą podległych pracowników; nadzoruje i utrzymuje kontakt z dystrybutorami filmów.
Odpowiada za całokształt działalności klubu fitness, w szczególności w zakresie promocji oraz spraw administracyjno-technicznych; zarządza klubem fitness, planuje i opracowuje strategię jego rozwoju; nadzoruje i odpowiada za realizację celów sprzedażowych oraz koordynuje pracę i współdziałanie wszystkich pracowników klubu fitness.
Odpowiada za całokształt działalności klubu sportowego, w szczególności w zakresie organizacji imprez sportowych i promocji oraz spraw administracyjno-technicznych; planuje i opracowuje strategię rozwoju klubu sportowego; nadzoruje i odpowiada za realizację celów sportowych i budżetowych oraz koordynuje pracę i współdziałanie wszystkich pracowników klubu.
Planuje, organizuje i nadzoruje pracę komórki organizacyjnej podmiotu leczniczego (na przykład: gabinetu medycyny szkolnej, gabinetu medycyny pracy, gabinetu stomatologicznego itp.); zarządza podległym personelem; odpowiada za efektywne funkcjonowanie komórki organizacyjnej podmiotu leczniczego; zarządza finansami komórki organizacyjnej i odpowiada za sprawozdawczość w tym zakresie.
Zarządza lokalem gastronomicznym, odpowiada za wynik finansowy lokalu; nadzoruje i koordynuje działania zatrudnionych pracowników; egzekwuje od personelu lokalu wypełnianie zasad i procedur wewnętrznych i zewnętrznych.
Planuje, realizuje i kontroluje sprawny przepływ oraz magazynowanie surowców, materiałów i wyrobów gotowych w celu zapewnienia realizacji harmonogramu produkcji;
organizuje pracę podległego zespołu oraz przydziela zadania zgodnie z bieżącymi potrzebami;
optymalizuje procesy w obszarze gospodarki magazynowej i logistyki;
buduje efektywną współpracę z klientami firmy;
sporządza raporty i analizy zapasów i przepływu magazynowanych towarów.
Zarządza i koordynuje pracą małego przedsiębiorstwa budowlanego; kreuje, wdraża i kontroluje realizację planów krótko-, średnio- i długoterminowych; tworzy strategię przedsiębiorstwa; odpowiada za kontakty i pozyskiwanie i obsługę klientów prac budowlanych.
W imieniu własnym lub w imieniu właściciela planuje, kieruje i koordynuje działalność przedsiębiorstwa produkcyjnego zatrudniającego od 10 do 49 pracujących, które zajmuje się wytwarzaniem różnego rodzaju wyrobów, półproduktów i surowców.
W imieniu własnym lub w imieniu właściciela planuje, kieruje i koordynuje działalność przedsiębiorstwa w zakresie głębinowej lub odkrywkowej eksploatacji złóż, wydobycia ropy lub gazu zatrudniającego od 10 do 49 pracujących; planuje, koordynuje i kontroluje działalność wydobywczą; odpowiada za opracowanie strategii produkcyjnej, dobór technologii i maszyn i urządzeń górniczych; zarządza pracownikami kopalni; odpowiada za kontakty zewnętrzne i pozyskiwanie nowych klientów i kontrahentów.
Planuje, nadzoruje i koordynuje całokształt działalności administracyjnej, naukowo-badawczej i oświatowej muzeum oraz zapewnia prawidłową realizacją wypełnianych przez nie zadań statutowych; sprawuje nadzór nad zborami i majątkiem muzeum; podejmuje decyzje i opracowuje regulaminy w zakresie działalności muzeum; wykonuje zadania w zakresie zarządzania pracownikami muzeum.
Nadzoruje realizację zadań ośrodka pomocy rodzinie określonych w jego statucie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa; organizuje pracę i kieruje bieżącymi sprawami ośrodka; wydaje decyzje administracyjne oraz zaświadczenia dotyczące pomocy społecznej.
Odpowiada za całokształt działalności parku rozrywki / cyrku, w szczególności w zakresie organizacji występów i promocji oraz spraw administracyjno-technicznych; planuje i opracowuje strategię rozwoju parku rozrywki / cyrku; nadzoruje i odpowiada za realizację celów artystycznych i budżetowych oraz koordynuje pracę i współdziałanie wszystkich pracowników obiektu.
Odpowiada za całokształt działalności pensjonatu, w szczególności w zakresie wynajmu miejsc noclegowych i promocji, gastronomii oraz spraw administracyjno-technicznych; zarządza całym pensjonatem; planuje i opracowuje strategię jego rozwoju; nadzoruje i odpowiada za realizację celów sprzedażowych oraz koordynuje pracę i współdziałanie wszystkich pracowników obiektu.
Zarządza i koordynuje pracę placówki bankowej; kontroluje realizację planów krótko-, średnio- i długoterminowych, tworzy strategię placówki zgodną ze strategią i planami banku; odpowiada za kontakty, pozyskiwanie i obsługę klientów.
Kierownik placówki wsparcia dziennego odpowiada za organizację i nadzór nad prawidłowym działaniem placówki; opracowuje, wdraża i monituje procedury i standardy świadczonych usług w celu zapewnienia właściwej rekrutacji oraz warunków bytowych i wychowawczych nad wychowankami. Samodzielnie podejmuje decyzje i ponosi odpowiedzialność za zaistniałe zdarzenia, dostosowując bieżącą działalność placówki wsparcia dziennego do obowiązujących przepisów prawa.
Odpowiada za organizację zdjęć filmowych; koordynuje działania realizatorów filmu oraz personelu pomocniczego na planie zdjęciowym.
Kieruje pracą podległych mu konduktorów, a w razie potrzeby wydaje polecenia innym pracownikom kolejowym będącym na służbie: drużynom konduktorskim i lokomotywowym, konwojentom wagonów osobowych, personelowi wagonów restauracyjnych, sypialnych i pocztowych oraz w przypadku wydarzeń nadzwyczajnych także podróżnym.
Planuje, organizuje i nadzoruje pracę podmiotu leczniczego (m.in. szpitala, zakładu leczniczego, instytutu badawczego, zakładu opiekuńczo-leczniczego itp.); ustala wewnętrzny regulamin organizacyjny; odpowiada za prowadzenie właściwej polityki kadrowej; nadzoruje przestrzeganie przepisów prawa w podmiocie leczniczym, w szczególności w zakresie przestrzeganie praw pacjenta; zarządza finansami podmiotu leczniczego i odpowiada za sprawozdawczość w tym zakresie.
Kieruje pracami podwodnymi oraz zespołem pracowników, w tym nurków, zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz właściwych ustawach i rozporządzeniach; przeprowadza oceny ryzyka zawodowego i informuje o nim osoby wykonujące prace podwodne; zapewnia środki bezpieczeństwa podczas pracy pod powierzchnią wody i ewentualną pomoc medyczną; prowadzi dziennik prac podwodnych; zapewnia sprawność używanego podczas pracy sprzętu; opracowuje i stosuje bezpieczne procedury prac podwodnych.
Organizuje pracę ekipy na planie produkcji filmowej, telewizyjnej lub radiowej; bierze udział we wszystkich fazach produkcji filmowej, telewizyjnej lub radiowej od skierowania projektu do produkcji, aż po jego ukończenie; na podstawie dokumentacji i scenopisu sporządza szczegółowy plan wydatków i pracy nad projektem.
Planuje, koordynuje i nadzoruje działalność produkcyjną przedsiębiorstwa hodowlanego; nadzoruje procesy planowania, chowu, hodowli i sprzedaży zwierząt hodowlanych; opracowuje budżet przedsiębiorstwa hodowlanego; odpowiada za realizację założonych celów finansowych; zarządza pracownikami przedsiębiorstwa hodowlanego.
Planuje, koordynuje i kontroluje działalność produkcyjną przedsiębiorstwa ogrodniczego; nadzoruje procesy planowania, uprawy i pielęgnacji rośliny w gruncie, pod osłonami i w obiektach zamkniętych; opracowuje budżet przedsiębiorstwa ogrodniczego; odpowiada za realizację założonych celów finansowych; zarządza pracownikami przedsiębiorstwa ogrodniczego.
Odpowiada za planowanie i nadzór nad produkcją w przedsiębiorstwie rolnym, w tym za proces produkcji, organizację pracy i kompleksowe zarządzanie podległym zespołem oraz za przestrzeganie przepisów bhp przy produkcji rolnej.
Planuje, organizuje i nadzoruje przebieg procesów produkcji w różnych gałęziach przemysłu przetwórczego;
zarządza podległym zespołem pracowników produkcyjnych.
Odpowiada za planowanie i nadzór na produkcją w zakładzie akwakultury; odpowiada za proces produkcji, organizację pracy i kompleksowe zarządzanie podległym zespołem; odpowiada za przestrzeganie przepisów zoohigieny przy produkcji w zakładzie akwakultury.
Bezpośrednio zarządza projektem rozumianym, jako tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu stworzenia unikalnego produktu, usługi lub innego rezultatu; odpowiada za osiągnięcie wyznaczonych celów projektu w wyznaczonym czasie, przy kreślonych zasobach i założonym budżecie; zajmuje się planowaniem, organizowaniem, nadzorowaniem realizacji i rozliczaniem projektów o charakterze inwestycyjnym, organizacyjnym, ekonomicznym, edukacyjnym, społecznym, informatycznym itp.
Kieruje działalnością przedsiębiorstwa informatycznego; opracowuje i wdraża strategię i plany krótko-, średnio- i długoterminowe przedsiębiorstwa; odpowiada za realizację celów strategicznych; odpowiada za nadzorowanie legalności wykorzystywanego oprogramowania oraz za zapewnianie bezpieczeństwa systemów informatycznych i informacji w przedsiębiorstwie; zarządza pracownikami przedsiębiorstwa informatycznego.
Zarządza i koordynuje pracę przedsiębiorstwa spedycyjnego; kreuje, wdraża i kontroluje realizacje planów krótko-, średnio- i długoterminowych, tworzy strategię przedsiębiorstwa spedycyjnego; odpowiada za kontakty, pozyskiwanie i obsługę klientów, zarządza pracownikami przedsiębiorstwa.
Zarządza i koordynuje pracą przedsiębiorstwa specjalizującego się w świadczeniu usług osobistych i porządkowych, obejmujących usługi związane za sportem i rekreacją, usługi fryzjerskie. kosmetyczne, usługi gastronomiczne, usługi związane z rezerwacją biletów, miejscówek, środków transportu, usługi związane z przeprowadzkami, usługi związane z prowadzeniem domu, sprzątaniem i porządkowaniem mieszkań, biur i innych obiektów itp.; kreuje, wdraża i kontroluje realizację planów krótko-, średnio- i długoterminowych; tworzy strategię przedsiębiorstwa; odpowiada za kontakty, pozyskiwanie i obsługę klientów.
Zarządza i koordynuje pracę w przedsiębiorstwie świadczącym usługi z zakresu marketingu i sprzedaży; opracowuje i wdraża strategię i plany krótko-, średnio- i długoterminowe przedsiębiorstwa; odpowiada za realizację celów strategicznych; zarządza podległym zespołem.
Zarządza i koordynuje pracę przedsiębiorstwa specjalizującego się w świadczeniu usług z zakresu obsługi biznesu; kreuje, wdraża i kontroluje realizacje planów krótko-, średnio- i długoterminowych; tworzy strategię przedsiębiorstwa; odpowiada za kontakty i pozyskiwanie nowych klientów.
Zarządza i koordynuje pracą przedsiębiorstwa specjalizującego się w świadczeniu usług z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi; kreuje, wdraża i kontroluje realizację planów krótko-, średnio- i długoterminowych; tworzy strategię przedsiębiorstwa; odpowiada za kontakty i pozyskiwanie klientów.
Kieruje działalnością przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego; opracowuje i wdraża strategię i plany krótko-, średnio- i długoterminowe przedsiębiorstwa; odpowiada za realizację celów strategicznych; zarządza podległymi pracownikami przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego.
Zarządza i koordynuje pracą przedsiębiorstwa transportowego; kreuje, wdraża i kontroluje realizację planów krótko-, średnio- i długoterminowych; tworzy strategię przedsiębiorstwa; odpowiada za kontakty, pozyskiwanie i obsługę klientów w zakresie usług transportowych; odpowiada za realizacje zleceń transportowych.
Zarządza i koordynuje pracę przedsiębiorstwa specjalizującego się w usługach związanych z leśnictwem; kreuje, wdraża i kontroluje realizację planów krótko-, średnio- i długoterminowych; tworzy strategię przedsiębiorstwa; odpowiada za kontakty i pozyskiwanie klientów.
Kieruje działalnością przedsiębiorstwa w rybołówstwie; opracowuje i wdraża strategię i plany krótko-, średnio- i długoterminowe przedsiębiorstwa; odpowiada za realizację celów strategicznych; zarządza podległym zespołem.
Planuje, nadzoruje, koordynuje i ocenia świadczenie opieki nad dziećmi w przedszkolu.
Zarządza i koordynuje pracą punktu skupu makulatury, złomu, szkła, palet, opakowań itp. surowców wtórnych; kreuje, wdraża i kontroluje realizację planów krótko-, średnio- i długoterminowych; odpowiada za kontakty z klientami i realizowanie planów pozyskiwania surowców.
Planuje i organizuje realizację zadań Posterunku Policji; dokonuje analizy zagrożeń na podległym terenie; inicjuje działania zmierzające do ograniczenia przyczyn i występowania wykroczeń, przestępstw oraz zjawisk kryminogennych.
Planuje, koordynuje i nadzoruje pracę w zakresie rozwoju technologii informatycznych wykorzystywanych w organizacji; zarządza pracą podległych pracowników; stosuje się do przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w zakresie odnoszącym się do działalności organizacji.
Planuje, koordynuje i nadzoruje pracę w zakresie rozwoju technologii telekomunikacyjnych; nadzoruje i koordynuje projekty mające na celu rozwijanie wykorzystywanych technologii telekomunikacyjnych w organizacji; zarządza podległymi pracownikami.
Wykonuje czynności kierownika oraz zastępcy kierownika ruchu zakładu górniczego lub zakładu w czynnych albo likwidowanych zakładach górniczych, w których strukturze organizacyjnej nie wydzielono odrębnego działu ruchu; organizuje i prowadzi ruch zakładu górniczego w zakresie: wykonywania działalności objętej koncesją, oznaczania terenu zakładu, zapewniania bezpieczeństwa powszechnego, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa osób przebywających w dziale ruchu zakładu górniczego (w tym w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy), racjonalnej gospodarki złożem, ochrony elementów środowiska, ochrony obiektów budowlanych oraz zapobiegania szkodom i ich naprawy.
Odpowiada za powierzony dział sklepu oraz za wprowadzenie towaru na stan sklepu;
dba o powierzone mienie i jakość towaru;
zajmuje się przygotowaniem artykułów do sprzedaży w ramach określonego asortymentu sklepu;
odpowiada za zarządzanie małym zespołem sprzedawców.
Odpowiada za budowę, zarządzanie i udoskonalenie sieci informatycznych; zarządza podległym zespołem
Odpowiada za całokształt działalności siłowni, w szczególności w zakresie promocji, spraw administracyjno-technicznych oraz bezpieczeństwa użytkowników; bezpośrednio zarządza siłownią, planuje, opracowuje i realizuje strategię jej rozwoju; nadzoruje i odpowiada za realizację celów sprzedażowych siłowni; rozdziela i koordynuje zadania poszczególnych pracowników siłowni; zapewnia warunki do bezpiecznego użytkowania wyposażenia słowni.
Kierownik sklepu / supermarketu zarządza podległym zespołem, organizuje, nadzoruje i zapewnia właściwe funkcjonowanie supermarketu.
Kierownik sklepu / supermarketu pełni funkcję zarządzającą. Zarządza podległym zespołem pracowników w celu osiągnięcia założonych wyników. Celem jego pracy jest realizacja sprzedaży zgodnie z zakładanym budżetem, tj. kontrola przychodów, kosztów, strat, zapasu, rotacji, w tym przeprowadzanie inwentaryzacji. Kierownik sklepu / supermarketu prowadzi rekrutację, szkolenia, motywuje i ocenia pracowników. W zakres obowiązków kierownika sklepu / supermarketu wpisane jest planowanie, nadzorowanie i rozliczanie czasu pracy podległych pracowników zgodnie ze standardami firmy oraz obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto buduje relacje z klientami, reaguje na ich potrzeby i zapewnia sprawną obsługę. Dba o dostępność i właściwą ekspozycję towarów. Jego obowiązkiem jest nadzorowanie i przestrzeganie zasad BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska.
Kierownik stoiska w markecie nadzoruje realizację zadań sprzedażowych i kieruje bieżącą działalnością stoiska.
Celem pracy kierownika stoiska w markecie jest osiągnięcie najwyższych wyników finansowych poprzez uzyskiwanie optymalnej zależności pomiędzy jakością i wydajnością pracy pracowników. Planuje i organizuje stoisko zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony środowiska i wymaganiami sanitarno-higienicznymi, w tym Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP) rozdziela zadania podległym pracownikom, zapewnia sprawną obsługę klientów. Kierownik uczestniczy i doradza w procesie rekrutacji, szkoli, ocenia, motywuje i awansuje pracowników. Nadzoruje przestrzeganie procedur i standardów wewnętrznych firmy, rozpatruje zażalenia i reklamacje klientów zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Sprawuje nadzór nad przeprowadzaniem inwentaryzacji towarów i opakowań zwrotnych. W gestii kierownika leży też śledzenie wskaźników ekonomicznych i trendów w sprzedaży towarów oferowanych na stoisku. Kierownik stoiska w markecie sporządza raporty z działalności podległego stoiska i przedkłada je przełożonemu.
Odpowiada za całokształt działalności szkoły tańca, w szczególności w zakresie promocji oraz spraw administracyjno-technicznych; zarządza szkołą tańca, planuje i opracowuje strategię jej rozwoju; nadzoruje i odpowiada za realizację celów budżetowych oraz koordynuje pracę i współdziałanie wszystkich pracowników szkoły tańca.
Odpowiada za całokształt działalności szkółki jeździeckiej, w szczególności w zakresie promocji oraz spraw administracyjno-technicznych; zarządza szkółką jeździecką, planuje, opracowuje, wdraża i realizuje strategię jej rozwoju; nadzoruje i odpowiada za realizację celów budżetowych oraz koordynuje pracę i współdziałanie wszystkich pracowników szkółki.
Odpowiada za zapewnianie ciągłości procesów produkcyjnych; koordynuje i nadzoruje bieżącą konserwację maszyn i urządzeń produkcyjnych i ich naprawy; opracowuje harmonogram okresowych przeglądów technicznych oraz kontroluje wypełnianie zawartych w nim terminów; gromadzi i archiwuje dokumentację techniczną wykorzystywanych na terenie przedsiębiorstwa maszyn i urządzeń, a także odpowiada za aktualizowanie dokumentacji zgodnie ze stanem faktycznym; zarządza pracami działu utrzymania ruchu, koordynuje jego działania i wyznacza cele poszczególnym pracownikom.
Poprzednie
Następne

źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności