aplikacja Matura google play app store

Kontroler (sterowniczy) reaktorów chemicznych

wybrane grupy: zawody ogólne

Obsługuje i monitoruje skomputeryzowany system kontroli urządzeń do prowadzenia różnych procesów chemicznych, np.: alkilacji, chlorowania,, nitrowania, polireakcji, sulfonowania, otrzymywania metanolu, amoniaku, kwasów i innych chemikaliów, oraz urządzeń służących do przygotowania surowców, wyodrębniania głównych produktów po reakcji i ich oczyszczania.

Główne zadania:
obsługa elektronicznego lub skomputeryzowanego panelu sterowniczego z centralnej dyspozytorni do monitorowania i optymalizacji procesów chemicznych i fizycznych zachodzących w aparatach i urządzeniach linii technologicznych;
zadawanie żądanych parametrów pracy aparatury do prowadzenia reakcji chemicznych (reaktorów, autoklawów i innych aparatów) oraz pozostałych urządzeń przetwórczych, zgodnie z instrukcją technologiczną;
regulacja urządzeń przetwarzających, zaworów, pomp, wyposażenia kontrolnego i technologicznego;
kontrolowanie dozowania lub doprowadzania cieczy, gazów, ciał stałych i katalizatorów do reaktorów oraz odprowadzania produktów reakcji;
regulowanie doprowadzania mediów grzejnych i chłodzących;
kontrolowanie parametrów procesowych (temperatury, ciśnienia, natężenia przepływu itp.), stopnia przereagowania surowców, czystości aparatury oraz jej hermetyczności;
monitorowanie wskaźników, urządzeń rejestrujących i sygnalizacyjnych, reagowanie na nieprawidłowości, rozwiązywanie problemów i podejmowanie działań korekcyjnych;
kontrolowanie uruchamiania i zakończenia procesów chemicznych;
pobieranie próbek surowców, półproduktów, produktów i przekazywanie ich do kontroli laboratoryjnej oraz wykonywanie analiz w ruchu;
sprawdzanie urządzeń i systemów w celu wykrycia usterek;
komunikowanie się ze służbami utrzymania ruchu;
czyszczenie i konserwacja aparatów i urządzeń w zakresie określonym w instrukcji obsługi;
prowadzenie obowiązujących zapisów danych;
nadzorowanie innych pracowników.

Zadania dodatkowe:
Brak


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności