aplikacja Matura google play app store
Tagi dla zawodów
administrator (8) agent (5) aktor (4) analityk (12) animator (5) aparatowy (4) architekt (5) archiwista (3) artysta (4) asystent (27) audytor (3) bazy danych (3) betoniarz (2) blacharz (6) broker (4) ceramik (2) chemik (2) dekorator (3) dentysta (11) diagnosta (17) doradca (15) dróżnik (2) drukarz (3) duchowny (5) dyrektor (26) dyspozytor (5) dyżurny ruchu (2) ekspedient (4) ekspedytor (2) elektroenergetyk (4) elektromechanik (6) elektromonter (21) elektryk (2) farmaceuta (13) film (14) filolog (3) fizyk (2) formierz (2) formowacz (4) fotograf (4) fryzjer (4) funkcjonariusz (7) garbarz (2) genetyka (4) górnik (3) grafik (3) grawer (3) hematologia (3) historyk (2) hodowca (13) informator (4) inspektor (25) instalator (3) instruktor (19) introligator (3) inżynier (91) inżynier geodeta (7) inżynier górnik (4) Inżynier inżynierii środowiska (6) inżynier mechanik (9) inżynier technologii (7) kapitan (4) kardiologia (3) kasjer (5) kaskader (2) kierowca (12) kierownik (124) klasyfikator (7) komendant (3) konduktor (2) konserwator (6) konstruktor (3) konsultant (4) kontroler (27) koordynator (4) korektor (3) krajacz (2) krytyk (2) kurier (2) laborant (7) lakiernik (5) lekarz (110) lektor (2) ładowacz (3) makler (4) malarz (5) manewrowy (2) marynarz (2) maszynista (25) mechanik (32) mediator (2) menedżer (8) metodyk (2) mikser (2) mistrz (16) modelarz (3) montażysta (4) monter (84) monter-elektronik (13) murarz (2) nauczyciel (58) nauczyciel akademicki (21) negocjator (2) obuwnik (4) oczyszczacz (2) odlewnik (2) oficer (5) ogrodnik (8) operator (262) opiekun (7) opiekunka (6) optyk (2) organizator (10) osoba dozoru ruchu (3) palacz (4) pedagog (6) pielęgniarka (24) policjant (3) położna (9) pomoc (6) pomocniczy robotnik (14) pomocnik (6) pośrednik (4) pracownik (49) prawnicze (12) producent (5) programista (2) projektant (12) przedstawiciel (3) przewodnik turystyczny (3) przewoźnik (2) przygotowywacz (2) psycholog (6) ratownik (6) realizator (5) recepcjonista (2) redaktor (3) renowator (3) reżyser (4) rękodzielnik (2) robotnik (12) rolnik (8) rysownik (3) rzeczoznawca (7) rzeźbiarz (4) sekretarka (4) sekretarz (3) serwisant (2) sortowacz (6) specjalista (92) sprzątaczka (2) sprzedawca (9) stolarz (6) strażnik (7) strugacz (2) szklarz (3) szlifierz (10) szwaczka (2) ślusarz (3) taksator (2) tancerz (2) technik (161) technolog (3) terapeuta (2) tłumacz (2) tokarz (3) topiarz (3) trener (3) treser (2) uliczny (3) urzędnik (7) ustawiacz (3) wiertacz (4) wozak (2) wulkanizator (2) wychowawca (3) wydawca (3) wypalacz (2) wytapiacz (2) wytwórca (3) wyższy urzędnik (3) zarządca (2) zawodowy działacz organizacji (5) zmywacz (3)

Zawody po studiach, zawodowe i ogólne

szkoła, matura, studia - celem wszystkiego jest jednak praca...
tag
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
znalezionych: 92
Specjalista administracji publicznej wykonuje zadania wynikające z funkcjonowania organów administracji publicznej różnych szczebli. Specjalista administracji publicznej współuczestniczy w planowaniu i projektowaniu rozwiązań zapewniających skuteczne funkcjonowanie jednostki administracji publicznej.
Specjalista analizy i rozwoju rynku pozyskuje i opracowuje informacje na temat rynku produktów i usług oraz prognozuje kierunki jego rozwoju.
Celem pracy specjalisty analizy i rozwoju rynku jest ocena aktualnej sytuacji rynkowej i opracowanie prognozy funkcjonowania produktu/usługi na rynku poprzez ustalenie przedmiotu, zakresu, narzędzi i formy pomiaru lub analizy. Specjalista analizy i rozwoju rynku zbiera informacje o problematyce marketingowej związanej z określonym produktem, usługą, marką itp. Zbieranie danych może odbywać się poprzez pozyskiwanie informacji zewnętrznych (np. GUS, raporty rynkowe, dane firmy) lub przeprowadzanie badań rynku. Zbierane informacje gromadzi w bazach danych lub innych utrwalonych formach i poddaje analizie. Praca w zawodzie wymaga stałej konsultacji wyników badań z odbiorcami tj. dyrektorem marketingu, opiekunem marki (brand managerem), kierownikiem handlowym, właścicielem firmy, prezesem spółki itd. Efektem pracy jest raport, prezentacja najważniejszych wniosków z przeprowadzonej analizy oraz lista rekomendacji.
Prowadzi analizę porównawczą różnych systemów bankowych, z punktu widzenia ich adekwatności do warunków konkretnego kraju i skuteczności oddziaływania na równowagę pieniężną oraz rzeczowo-realną; analizuje cele oraz narzędzia polityki monetarnej państwa, ocenia jej wpływ na działalność banków komercyjnych i innych podmiotów gospodarczych; wskazuje na czynniki określające stosowanie konkretnych narzędzi polityki monetarnej; bada czynniki wpływające na podaż i popyt na pieniądz; stosuje właściwe procedury udzielania kredytów i zawierania innych umów banku z klientami indywidualnymi i instytucjonalnymi; analizuje sytuację podmiotów gospodarczych w celu oceny zdolności kredytowej potencjalnych kredytobiorców; uczestniczy w planowaniu działalności banku komercyjnego oraz w pozyskiwaniu nowych klientów.
Organizuje i koordynuje pracę zakładowej służby bhp; przygotowuje i przedkłada pracodawcy analizy dotyczące bhp oraz propozycje usunięcia występujących zagrożeń; prowadzi doradztwo w zakresie bhp; współpracuje z wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi i zewnętrznymi organami nadzoru nad warunkami pracy; opiniuje plany, założenia i projekty modernizacji zakładu oraz bierze udział w odbiorach technicznych nowych lub przebudowanych obiektów budowlanych; uczestniczy w ocenie ryzyka zawodowego oraz w dochodzeniach powypadkowych; opiniuje instrukcje wewnątrzzakładowe bhp.
Specjalista bezpieczeństwa oprogramowania identyfikuje zagrożenia, definiuje i wdraża procedury zapewniające bezpieczeństwo oprogramowania.
Specjalista bezpieczeństwa oprogramowania odpowiada za bezpieczne działanie oprogramowania wykorzystywanego w firmie lub instytucji. W tym celu realizuje wiele specjalistycznych zadań rozpoczynających się zwykle od zapoznania się z dokumentacją techniczną systemów informatycznych. Na tej podstawie oraz na podstawie wykonanych analiz specjalista weryfikuje projekty informatyczne pod kątem zgodności ze standardami bezpieczeństwa oraz definiuje zasady tworzenia oprogramowania w zakresie bezpieczeństwa dla zespołów programistów.
Zajmuje się zarządzaniem bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych przez wdrażanie i rozwój zabezpieczeń technicznych i informatycznych; odpowiada za aktualizację reguł bezpieczeństwa zaimplementowanych w systemach teleinformatycznych oraz dostosowanie reguł do aktualnego stanu zagrożeń; przeprowadza analizy w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz zajmuje się tworzeniem, wdrożeniem i aktualizowaniem procedur dotyczących postępowania w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego.
Prowadzi procedurę przysposobienia oraz przygotowania osób zgłaszających gotowość do przysposobienia dziecka; współpracuje ze środowiskiem lokalnym w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; dokonuje doboru rodziny przysposabiającej; gromadzi informacje o dzieciach, które mogą być przysposobione; organizuje szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka, zapewnia pomoc psychologiczną kobietom w ciąży oraz pacjentkom oddziałów ginekologiczno-położniczych, które sygnalizują zamiar pozostawienia dziecka bezpośrednio po urodzeniu.
Specjalista do spraw animacji multimedialnej planuje, projektuje i tworzy animacje przeznaczone do publikacji w szeroko pojętych multimediach.
Specjalista do spraw animacji multimedialnej zajmuje się planowaniem, projektowaniem i tworzeniem audiowizualnego utworu filmowego na potrzeby reklam, prezentacji multimedialnych, gier komputerowych, filmów, stron internetowych i innych szeroko pojętych multimediów. Do jego zadań należy analiza założeń projektowanego utworu w celu dobrania optymalnych środków i działań, przygotowanie wstępnych wariantów projektu oraz realizacja wybranego wariantu audiowizualnego utworu filmowego w postaci końcowego pliku z animacją. Do jego obowiązków należy także weryfikowanie projektu pod kątem zgodności z założeniami na poszczególnych etapach produkcji i wprowadzanie ewentualnych korekt. Specjalista do spraw animacji multimedialnej odpowiedzialny jest za przygotowanie końcowego pliku z animacją zgodnego z parametrami technicznymi obowiązującymi w docelowych kanałach publikacji. Typowym miejscem pracy specjalisty do spraw animacji multimedialnej są: agencje reklamowe, domy mediowe, studia telewizyjne i filmowe, studia projektowania gier komputerowych, pracownie architektoniczne, pracownie projektowania przemysłowego, portale internetowe.
Odpowiada za nadzorowanie systemu zarządzania procesem zabezpieczeń oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;
zajmuje się doradztwem organizacyjno-technicznym w zakresie zabezpieczeń i BHP oraz analizą zagrożeń i ryzyka występującego na stanowiskach pracy.
Specjalista do spraw badań społeczno-ekonomicznych projektuje badania oraz zbiera i analizuje informacje na temat zachowań społeczno-ekonomicznych, postaw, preferencji oraz innych charakterystyk osób i podmiotów gospodarczych.
Praca specjalisty do spraw badań społeczno-ekonomicznych polega na analizie obserwowanych zjawisk, trendów społeczno-ekonomicznych, prowadzeniu badań z zakresu socjologii, psychologii i ekonomii. Celem prowadzonych badań jest opracowywanie raportów opisujących zjawiska społeczno-ekonomiczne oraz prezentacja wyników tych badań. Osoba wykonująca zawód specjalisty do spraw badań społeczno-ekonomicznych określa problemy badawcze, opracowuje metodologię badań oraz konstruuje narzędzia służące realizacji badań (m.in. kwestionariusze). Badania prowadzi samodzielnie lub nadzoruje zespoły ankieterów. Tworzy bazy danych i analizuje je za pomocą specjalistycznych programów komputerowych. Zadaniem specjalisty jest też opracowywanie wyników badań oraz wyciąganie na tej podstawie wniosków, prezentacja wyników badań w przejrzysty i zrozumiały dla odbiorców sposób. Specjalista do spraw badań społeczno-ekonomicznych może kierować zespołami badawczymi poprzez przydział zadań, określanie czasu ich realizacji oraz bieżącą kontrolę pracy członków zespołu. Osoba pracująca w tym zawodzie może być także odpowiedzialna za formalny nadzór nad realizacją projektów badawczych (planowanie i kontrolę realizacji budżetu oraz harmonogramu badań), a także za kontakty z instytucjami zewnętrznymi zlecającymi realizację badań.
Specjalista do spraw controllingu uczestniczy w przygotowywaniu budżetów, planów i prognoz finansowych, kontroluje ich realizację, sporządza raporty i analizy finansowe oraz ekonomiczne, inicjuje działania naprawcze w procesach biznesowych w przedsiębiorstwie.
Specjalista do spraw controllingu jest zawodem o charakterze menedżerskim, w zakresie finansów. Porównuje bieżące efekty działań z działaniami planowanymi. Celem pracy specjalisty do spraw controllingu jest udział w procesie przygotowywania budżetów, planów i prognoz finansowych, kontrolowanie ich realizacji, sporządzanie raportów oraz analiz finansowych i ekonomicznych przedsiębiorstwa, opracowywanie działań naprawczych w procesach biznesowych. Na podstawie ujawnionych odchyleń opracowuje zmiany dla danego obszaru działalności przedsiębiorstwa. Działania specjalisty do spraw controllingu powinny zapewniać integrację informacji ekonomiczno-finansowych z procesami biznesowymi. Obowiązkiem specjalisty do spraw controllingu jest znajomość oraz przestrzeganie zasad ekonomii, rachunkowości i finansów oraz zasad obsługi systemów informatycznych.
Zajmuje się kompleksowym prowadzeniem procesów rekrutacyjnych pracowników tymczasowych; odpowiada za pozyskanie kandydata do pracy tymczasowej zgodnie z oczekiwaniami klienta i uzgodnionym z klientem profilem kompetencyjnym; monitoruje realizację zadań powierzonych pracownikom tymczasowym.
Organizuje, prowadzi i nadzoruje proces produkcyjny przygotowywania potraw dietetycznych i monitoruje jego zgodność z recepturą i standardami; bada i ocenia wartość dietetyczną i kaloryczną potraw, prawidłowości zastosowanych receptur oraz zachowania norm racjonalnego żywienia; udziela porad i konsultacji w zakresie racjonalnego żywienia zarówno dla klientów indywidualnych jak i zbiorowych (instytucjonalnych) takich jak: publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, sanatoria i uzdrowiska, placówki zbiorowego żywienia (przedszkola, szkoły, restauracje); nadzoruje i kontroluje pomiary laboratoryjne współpracowników i podwładnych.
Odpowiada za zarządzanie i rozwój aplikacji, w tym opracowywanie usprawnień i utrzymanie działania aplikacji;
zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem usprawnień i projektów technicznych zapewniających wymagany poziom dostępności aplikacji;
zapewnia stabilność aplikacji w systemie informatycznym.
Specjalista do spraw doskonalenia organizacji jest inicjatorem działań mających na celu usprawnianie obszarów działalności przedsiębiorstwa lub instytucji. Specjalista do spraw doskonalenia organizacji zajmuje się tworzeniem strategii rozwoju organizacji oraz nadzorowaniem i monitorowaniem realizacji tej strategii.
Diagnozuje i opracowuje analizy poprawy warunków ergonomicznych na stanowiskach pracy;
projektuje różne obiekty techniczne: maszyny, urządzenia technologiczne, pojazdy, narzędzia, wyroby codziennego użytku, zabawki, sprzęty, budowle itd. dostosowane do wymiarów i kształtów ciała człowieka, charakteryzujące się funkcjonalnością, niezawodnością, bezpieczeństwem i komfortem użytkowania oraz estetyką kształtów i barw;
stosuje metody i programy komputerowe wspomagające projektowanie ergonomiczne.
Specjalista do spraw factoringu zajmuje się doradztwem w zakresie poprawy płynności finansowej przedsiębiorstw stosujących odroczone terminy płatności. Specjalista do spraw factoringu jest zawodem o charakterze doradczo-handlowym.
Uczestniczy w obsłudze procesu integracyjnego, opracowuje ramy strukturalne - prawne i instytucjonalne dla przyszłego funkcjonowania Polski w Unii Europejskiej; uczestniczy w przygotowaniach międzynarodowych projektów i w badaniach dotyczących różnorodnych sfer życia społeczno-gospodarczego; organizuje działania instytucji lub komórki zajmującej się problemami integracji europejskiej; udziela wyspecjalizowanych informacji w określonej dziedzinie; przygotowuje projekty nowych rozwiązań prawnych koniecznych do włączenia Polski do Unii Europejskiej; przygotowuje materiały i uczestniczy oraz prowadzi negocjacje na rzecz integracji europejskiej.
Specjalista do spraw kadr realizuje zgodną z przepisami prawa pracy politykę kadrową organizacji, w której jest zatrudniony. Specjalista do spraw kadr jest odpowiedzialny za realizację polityki kadrowej przedsiębiorstwa.
Odpowiada za pozyskiwanie i bieżącą obsługę najważniejszych i największych klientów firmy;
utrzymuje i rozwija relacje handlowe z kluczowymi klientami firmy;
współtworzy strategię sprzedażową i odpowiada za prowadzenie aktywnych działań sprzedażowych produktów i usług.
Specjalista do spraw komercjalizacji innowacyjnych technologii wspomaga przedsiębiorstwa w unowocześnianiu prowadzonej działalności we współpracy z jednostkami badawczo-rozwojowymi.
Specjalista do spraw komercjalizacji innowacyjnych technologii jest zawodem o charakterze doradczym, wspomagającym procesy zarządzania w przedsiębiorstwach. Specjalista do spraw komercjalizacji innowacyjnych technologii specjalizuje się w transferze (przenoszeniu) wyników badań do praktyki gospodarczej, inicjuje i promuje rozwój technologiczny różnych podmiotów gospodarczych oraz przyczynia się do unowocześniania ich działalności poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań produktowych, procesowych i organizacyjnych. Pracownik wykonujący ten zawód jest wnikliwym obserwatorem procesów rynkowych, ekonomicznych i technologicznych. Do jego podstawowych zadań należy analizowanie rynku potencjalnych dostawców i odbiorców innowacyjnych technologii, wyszukiwanie właściwych dla specyfiki danego przedsiębiorstwa nowych technologii oraz planowanie i organizowanie ich wdrażania w ramach prowadzonej działalności. Specjalista w tym zakresie jest również odpowiedzialny za pozyskiwanie i promowanie wiedzy o innowacyjnych rozwiązaniach technologicznych w środowisku przedsiębiorstw, usług i handlu. Identyfikuje kluczowe dla danej branży i potrzeb przedsiębiorstwa technologie we współpracy z ośrodkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi. Ponadto uczestniczy w opracowywaniu strategii rozwoju technologicznego przedsiębiorstwa oraz przeprowadza audyty technologiczne. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku poszukuje partnerów biznesowych do realizacji wspólnych przedsięwzięć z zakresu rozwoju technologicznego oraz pomaga im pozyskać źródła finansowania projektów.
Specjalista do spraw konsultingu doradza klientom w obszarach organizacyjnych i gospodarczych.
Celem pracy specjalisty do spraw konsultingu jest usprawnienie i rozwój poszczególnych obszarów działalności podmiotu wewnętrznego lub zewnętrznego, na rzecz którego świadczy usługę poprzez doradzanie oraz inicjowanie odpowiednich działań. W tym celu m.in. analizuje otoczenie wewnętrzne i zewnętrzne podmiotu oraz zachodzące zmiany, dokumenty, raporty i inne dane związane z podmiotem. Sporządza analizy i ekspertyzy, w których opisuje obszary działalności i funkcjonowania podmiotu. Identyfikuje obszary do doskonalenia oraz dobiera i doradza metody, procedury i narzędzia sprzyjające osiągnięciu założonych wyników. Swoje rozwiązania konsultuje z zainteresowanym podmiotem. Na etapie wprowadzania propozycji lub zmian specjalista do spraw konsultingu może uczestniczyć w weryfikowaniu ich zasadności i skuteczności oraz zgłaszać działania korygujące. Po zakończeniu wprowadzenia zmian w organizacji przeprowadza weryfikację końcowych rezultatów. Ze względu na różnorodność tematów będących przedmiotem działalności specjalisty do spraw konsultingu wskazany jest wybór specjalizacji. Wyróżniono dwa główne obszary specjalizacji: organizacja i zarządzanie oraz ekonomia, jednakże spotyka się też specjalistyczne obszary, np. doradztwo w zakresie ochrony, kreowania wizerunku itp. Z usług specjalisty do spraw konsultingu mogą korzystać różnego rodzaju podmioty niezależnie od ich formy własności, prawnej, rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, wielkości itp. Praca specjalisty do spraw konsultingu ma charakter projektowy i jego tematyka uzależniona jest od potrzeb zgłaszającego się podmiotu. Głównymi kryteriami, jakimi powinien kierować się zleceniodawca/pracodawca, wybierając specjalistę do spraw konsultingu powinny być wiedza, umiejętności i doświadczenie zawodowe.
Integruje pracowników firmy;
kształtuje wśród pracowników poczucie tożsamości z organizacją/firmą;
inspiruje i realizuje przedsięwzięcia służące budowaniu więzi wśród pracowników;
przygotowuje pracowników do pożądanej reakcji na zmiany;
zaszczepia wartości firmy i kształtuje jej subkulturę;
opracowuje kodeks postępowania etycznego firmy.
Specjalista do spraw logistyki planuje, koordynuje i optymalizuje procesy logistyczne.
Specjalista do spraw logistyki zajmuje się obsługą procesów logistycznych w organizacji. Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiada za koordynowanie procesów zaopatrzenia, produkcji, magazynowania i dystrybucji. Do jej obowiązków należy również zarządzanie środkami technicznymi wykorzystywanymi w procesach logistycznych. Wykonywanie tego zawodu wiąże się ze współpracą z dostawcami/odbiorcami przedsiębiorstwa, a także z przewoźnikami i spedytorami. Do zadań specjalisty do spraw logistyki należy monitorowanie i analizowanie wskaźników, parametrów oraz ocena ryzyka w łańcuchu dostaw. Na podstawie wyników analiz pracownik podejmuje decyzje mające wpływ na procesy logistyczne. Nieodzownym elementem jego pracy jest zapewnienie odpowiedniej, jakości procesów (np. terminowości) przy możliwie najniższych kosztach logistycznych.
Odpowiada za identyfikowanie potencjalnych odbiorców produktu i docelowego rynku produktu;
prowadzi badania i gromadzi informacje rynkowe;
planuje i wdraża strategie i metody promocji;
zajmuje się organizowaniem i doskonaleniem procesu sprzedaży.
Zajmuje się projektowaniem i prowadzeniem kampanii w mediach interaktywnych; podejmuje działania medialne w serwisach społecznościowych; odpowiada za efektywność prowadzonych kampanii i aktualizację zamieszczanych informacji promujących firmę, markę, produkt, itp.
Realizuje politykę obsługi posprzedażowej wobec klientów krajowych i zagranicznych; buduje relacje biznesowe z lokalnymi jednostkami serwisowymi; nadzoruje reklamacje gwarancyjne i pogwarancyjne; analizuje przyczyny reklamacji i poszukuje rozwiązań w celu poprawy jakości produktów; monitoruje proces napraw; aktualizuje bazę reklamacji, raportów i analiz statystycznych.
Zajmuje się obroną praw autorskich treści dzieł zapisanych na nośnikach cyfrowych i tradycyjnych; zapobiega wykorzystywaniu dzieł w sposób sprzeczny z wolą ich autorów i wydawców; koordynuje system ochrony praw własności intelektualnej na polu prawa autorskiego, prasowego oraz prawa patentowego.
Wspomaga kierownictwo przedsiębiorstwa w procesie organizacji, rozwoju produkcji przemysłowej oraz w procesie opracowywania i wdrażania nowych rozwiązań technologicznych; współpracuje z jednostkami badawczo-rozwojowymi w projektowaniu procesów zarządzania w działach produkcyjnych; uczestniczy w opracowywaniu strategii rozwoju technologicznego przedsiębiorstwa; przeprowadza audyty technologiczne; poszukuje partnerów biznesowych do realizacji przedsięwzięć z zakresu organizacji i rozwoju przemysłu; pomaga w pozyskiwaniu źródeł finansowania projektów inwestycyjnych.
Zajmuje się koordynowaniem procesu sprzedaży produktu lub usługi począwszy od analizy rynku i przygotowania oferty do podpisania z klientem umowy i sprzedaży produktu lub usługi; odpowiada za realizację założonych planów sprzedażowych; podejmuje działania marketingowe w celu zwiększenia sprzedaży produktu lub usługi.
Specjalista do spraw organizacji i rozwoju transportu zajmuje się organizacją procesów transportowych oraz opracowaniem i realizacją strategii rozwoju transportu.
Zasadniczym celem pracy specjalisty do spraw organizacji i rozwoju transportu jest planowanie, koordynowanie i nadzorowanie procesów transportowych. Głównymi jego zadaniami są: dobór środków transportowych do otrzymywanych zleceń i przewożonych towarów pod względem technicznym, ekonomicznym oraz formalnym, przeprowadzanie analiz i wskazywanie rozwiązań o najwyższym poziomie rentowności, monitorowanie kluczowych wskaźników procesu transportu, nadzorowanie realizowanych zleceń transportowych, współpraca z kontrahentami, nadzór nad formalno-prawnymi aspektami dokumentacji transportowej. Innym obszarem pracy w zawodzie specjalisty do spraw organizacji i rozwoju transportu są działania ukierunkowane na rozwój, wzrost efektywności i poprawę konkurencyjności. Zadaniem specjalisty do spraw organizacji i rozwoju transportu jest analizowanie rynku, planowanie inwestycji, wstępna ocena efektywności, współpraca w opracowywaniu strategii rozwoju, a następnie wdrażanie i ocenianie wprowadzonych rozwiązań.
Koordynuje i nadzoruje świadczenie usług turystycznych na zlecenie klienta; zapewnia klientom odpowiedni standard usług zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi, a także polityką przedsiębiorstwa; podlega bezpośrednio kierownikowi wewnętrznej jednostki działalności podstawowej lub kierownikowi małego przedsiębiorstwa.
Projektuje opakowania o wielorakim przeznaczeniu dla różnych odbiorców; opracowuje technologię produkcji opakowań jednostkowych i zbiorczych, z takich materiałów, jak: szkło, papier, tektura, tworzywa sztuczne, drewno, blacha; projektuje technikę pakowania produktów; organizuje i nadzoruje proces produkcji opakowań; uczestniczy w badaniach, opracowywaniu i wdrażaniu nowych projektów opakowań.
Zapewnia długoterminowy sukces organizacji; wspomaga jego rozwój przez określanie misji, celów, wartości i planów strategicznych organizacji; szacuje zasoby firmy, jej pozycję rynkową; opracowuje i określa program zmian strategii biznesowej; nadzoruje i monitoruje realizację wybranej strategii rozwoju firmy; realizuje strategiczne projekty badawczo-rozwojowe na zlecenie firm.
Specjalista do spraw pozyskiwania funduszy (fundraiser) identyfikuje zewnętrzne źródła finansowania planowanych przedsięwzięć i pozyskuje fundusze z tych źródeł.
Praca specjalisty do spraw pozyskiwania funduszy (fundraisera) jest pracą umysłową. Specjalista do spraw pozyskiwania funduszy (fundraiser) zajmuje się wyszukiwaniem dla przedsiębiorstw, instytucji i innych organizacji krajowych lub zagranicznych zewnętrznych źródeł finansowania planowanych przedsięwzięć. Mogą one dotyczyć różnych obszarów działalności produkcyjnej, usługowej, naukowej, badawczej, edukacyjnej, kulturalnej, społecznej. Celem pracy specjalisty do spraw pozyskiwania funduszy (fundraisera) jest uzyskanie zewnętrznego finansowania dla planowanych przedsięwzięć. Do zadań specjalisty należy diagnozowanie problemów i potrzeb w zakresie pozyskania funduszy, identyfikowanie źródeł finansowania zaplanowanych działań, przeanalizowanie warunków i ocena szans na uzyskanie środków. Następnie opracowuje i przygotowuje dokumentację do złożenia wniosku o środki finansowe zgodnie z założeniami i/lub potrzebami przedstawionymi przez wnioskodawcę. Do zadań specjalisty należy również złożenie pełnego wniosku o dofinansowanie, ewentualne składanie uzupełnień i udzielanie dodatkowych wyjaśnień, odwoływanie się od niekorzystnych decyzji i ocen, przygotowanie pełnej dokumentacji wymaganej do podpisania umowy o dofinansowanie i doprowadzenie do zawarcia umowy. Specjalista stosuje nowoczesne technologie informatyczne do wyszukiwania informacji i opracowania dokumentacji.
Specjalista do spraw public relations kreuje spójny i korzystny wizerunek organizacji, marki lub osoby publicznej.
Specjalista do spraw public relations kształtuje korzystny, spójny wizerunek organizacji, marki lub osoby publicznej. Buduje dobre i trwałe relacje z otoczeniem zewnętrznym, na przykład z mediami, odbiorcami, władzami lokalnymi oraz wewnątrz danej struktury z pracownikami, udziałowcami, radą nadzorczą. Prowadzi z nimi dialog, w którym ważna jest informacja zwrotna. Do jego zadań należy monitorowanie mediów, analiza danych i opinii pod kątem szans lub zagrożeń dla organizacji. Przygotowuje m.in. materiały promocyjno-komunikacyjne, komunikaty prasowe, inicjuje publikacje w mediach, organizuje konferencje prasowe i inne wydarzenia (z ang. eventy), pokazujące organizację, markę lub osobę w dobrym świetle, a przekazywane informacje są prawdziwe, uczciwe i sprawdzalne. Specjalista do spraw public relations zapobiega sytuacjom niekorzystnym dla wizerunku oraz rynkowej i społecznej pozycji organizacji, marki lub osoby publicznej. W sytuacji kryzysowej podejmuje szybkie i skuteczne działania (zarządzanie sytuacją kryzysową), mające na celu utrzymanie lub odbudowanie dobrego wizerunku.
Prowadzi rachunkowość, wykorzystuje uzyskane informacje o stanie majątkowym, sytuacji finansowej i wynikach finansowych podmiotów gospodarczych i instytucji do sprawozdań, analizy i kalkulacji kosztów i efektów, stanowiących podstawę decyzji o kierunkach rozwoju lub likwidacji.
Odpowiada za rachunkową obsługę funduszy inwestycyjnych;
zajmuje się przygotowywaniem wyceny portfeli inwestycyjnych oraz księgowaniem operacji dotyczących inwestycji;
kontroluje wewnętrzny obszar transakcji finansowych.
Odpowiada za tworzenie i prawidłowe stosowanie norm dotyczących rozliczeń podatków. Zajmuje się uzgadnianiem i rozliczaniem kont księgowych. Tworzy procedury ewidencji i rozliczeń finansowych z tytułu rachunkowości podatkowej.
Specjalista do spraw rachunkowości zarządczej gromadzi, przetwarza, analizuje i prezentuje informacje finansowe i niefinansowe dotyczące przedsiębiorstwa.
Specjalista do spraw rachunkowości zarządczej jest zawodem o charakterze kontrolno-doradczym wobec kierownictwa przedsiębiorstwa. Może pełnić rolę planisty, analityka oraz kontrolera w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych, a także w instytucjach finansowych. Celem pracy specjalisty do spraw rachunkowości zarządczej jest gromadzenie, przetwarzanie, analizowanie oraz prezentowanie informacji finansowych i niefinansowych dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstwa. Wykonywane zadania zawodowe dotyczą różnych obszarów działalności przedsiębiorstwa, w szczególności kosztów, wyników, rentowności i inwestycji. Specjalista do spraw rachunkowości zarządczej musi dbać o poprawność i wiarygodność pozyskiwanych informacji. Efekty jego pracy są użyteczne dla kierowników różnych szczebli zarządzania przedsiębiorstwem w zakresie zarządzania operacyjnego i strategicznego oraz dla odbiorców zewnętrznych dokonujących oceny przedsiębiorstwa i jego wartości rynkowej.
Samodzielnie udziela szybkiej i sprawnej pomocy o charakterze ratowniczym w nagłych stanach zagrożenia życia, wypadkach i katastrofach, przy użyciu sprzętu: ochrony osobistej, ratownictwa technicznego i medycznego;
nadzoruje i koordynuje działania ratowników medycznych;
wykonuje zabiegi w karetkach i stacjach pogotowia ratunkowego, oddziałach ratunkowych i innych placówkach.
Nakłania do zakupu produktów lub usług, w celu zwiększenia obrotów i zysków zleceniodawcy, poprzez przekazywanie potencjalnym nabywcom odpowiednio przygotowanych informacji wzbudzających w nich potrzebę zakupu; określa miejsce i cel reklamy oraz jej adresatów w ogólnej strategii przedsiębiorstwa; ustala budżet reklamowy; dokonuje doboru treści reklamowych, wyboru mediów oraz formy przekazu reklamowego.
Zajmuje się identyfikowaniem wymogów, ograniczeń i przesłanek rekrutacji ze strony podmiotu zatrudniającego, rynku pracy, uregulowań prawnych, oceną przydatności źródeł wiedzy o kandydatach, kanałów informacyjnych, procedur rekrutacyjnych itp.
Specjalista do spraw rozwoju oprogramowania systemów informatycznych dostosowuje do nowych wymagań, utrzymuje i rozwija oprogramowanie systemów informatycznych.
Specjalista do spraw rozwoju oprogramowania systemów informatycznych jest zawodem o charakterze twórczym oraz interdyscyplinarnym. Celem pracy jest konserwacja, dostosowywanie i rozwój oprogramowania będącego częścią systemu informatycznego tak, aby spełniało określone wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne. W tym celu specjalista do spraw rozwoju oprogramowania systemów informatycznych konsultuje z użytkownikami wymagania utrzymania i rozwoju oprogramowania systemów informatycznych, analizuje wymagania, poszukuje gotowych rozwiązań, projektuje nowe funkcje oprogramowania, programuje, testuje, integruje systemy i optymalizuje pracę oprogramowania. Do zadań specjalisty należy również dokumentowanie podejmowanych działań.
Specjalista do spraw rozwoju stron internetowych odpowiedzialny jest za rozwój i zakres wykorzystania technologii internetowych w organizacji, zgodnie z jej celami i strategią rozwoju.
Specjalista do spraw rozwoju stron internetowych analizuje cele organizacji oraz realizowane w niej procedury i procesy. Analizuje również potrzeby organizacji pod kątem możliwości ich zaspokojenia przez technologie internetowe oraz zakresu wykorzystania Internetu i Intranetu w organizacji. Następnie na podstawie wykonanych analiz projektuje nowe lub proponuje usprawnianie wykorzystywanych rozwiązań informatycznych skupionych wokół stron internetowych i Intranetu. Wykonane przez specjalistę projekty mogą dotyczyć zmiany strategii wykorzystania Internetu w organizacji, tworzenia nowych funkcjonalności stron internetowych i narzędzi intranetowych lub wykorzystania w organizacji nowych usług dostępnych za pośrednictwem sieci Internet, np. portali społecznościowych, blogów, chmur obliczeniowych, rozwiązań e-learningowych, systemów gromadzenia i udostępniania informacji, innych zgodnych z bieżącymi tendencjami rozwoju Internetu.
Planuje i wspiera rozwój zawodowy osób bezrobotnych, zagrożonych bezrobociem oraz poszukujących pracy wskazując możliwości zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych potrzebnych na rynku pracy; inicjuje i realizuje przedsięwzięcia szkoleniowe w celu złagodzenia skutków zmian zachodzących na rynku pracy; monitoruje rynek pracy w celu zidentyfikowania potrzeb szkoleniowych klientów; koordynuje organizację i merytoryczne oraz finansowe rozliczanie szkoleń; nadzoruje i ocenia efektywność szkoleń.
Specjalista do spraw sprzedaży realizuje plany sprzedażowe podmiotu gospodarczego poprzez utrzymywanie kontaktów ze stałymi partnerami handlowymi oraz pozyskiwanie nowych klientów.
Specjalista do spraw sprzedaży koncentruje się w swojej pracy na sprzedaży produktów i usług znajdujących się w ofercie przedsiębiorstwa, które reprezentuje. Osoba zatrudniona w tym zawodzie pozyskuje gruntowną wiedzę o rynku, na którym działa przedsiębiorstwo i konkurencji. Jednym z kluczowych zadań pracownika jest budowanie bazy klientów oraz realizacja planów sprzedażowych. Do obowiązków specjalisty do spraw sprzedaży należy obsługa partnerów handlowych oraz pozyskiwanie nowych klientów. Osoba wykonująca ten zawód posiada szeroką wiedzę na temat produktów przedsiębiorstwa. Poza aktywną sprzedażą zajmuje się również reklamacjami i wspiera klientów w sytuacjach problemowych. Podejmuje działania wspierające sprzedaż, takie jak promocje dla klientów lub konsumentów, analizuje i przygotowuje optymalną ofertę handlową. Bierze udział w wydarzeniach branżowych, gdzie często reprezentuje przedsiębiorstwo. Regularnie raportuje wyniki sprzedaży przełożonym.
Bada i analizuje relacje między państwami i innymi uczestnikami życia międzynarodowego;
odpowiada za współpracę i kontakty międzynarodowe w organizacji;
opracowuje raporty w sprawach wdrażania przez Polskę zaleceń, rezolucji i programów organizacji międzynarodowych;
interpretuje informacje płynące z innych krajów;
umożliwia właściwe poruszanie się w świecie dyplomacji, polityki i gospodarki;
doradza i pomaga podejmować decyzje polityczne i gospodarcze;
negocjuje i rozwiązuje konflikty w instytucjach międzynarodowych.
Projektuje, wdraża, utrzymuje i doskonali system zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji; samodzielnie rozwiązuje problemy z zakresu organizacji, eksploatacji i zarządzania systemem bezpieczeństwa informacji w organizacji.
Specjalista do spraw szkoleń planuje, organizuje, monitoruje i rozlicza szkolenia.
Celem pracy specjalisty do spraw szkoleń jest zorganizowanie szkolenia zgodnie z opracowanym programem i według ustalonych warunków. Efektem jego pracy jest prawidłowo zrealizowane szkolenie, opracowana na jego podstawie dokumentacja szkoleniowa oraz powstała w wyniku jego pracy baza kontaktów (trenerów i firm szkoleniowych). Specjalista ds. szkoleń analizuje potrzeby edukacyjne, opracowuje plany, zakres i tematykę szkoleń, preliminarze kosztów, organizuje szkolenia od strony merytorycznej i logistycznej, nawiązuje współpracę i negocjuje jej warunki z trenerami, firmami szkoleniowymi. Monitoruje, raportuje przebieg szkoleń oraz prowadzi dokumentację szkoleniową. Specjalista do spraw szkoleń pracuje zazwyczaj samodzielnie, natomiast jeśli w firmie wyodrębniony jest dział szkoleń, pracuje w zespole. Specjalista do spraw szkoleń zarządza relacjami z trenerami i kontrahentami.
Następne
Kanał RSS dla tej listy

źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności