aplikacja Matura google play app store
Tagi dla zawodów
administrator (8) agent (5) aktor (4) analityk (12) animator (5) aparatowy (4) architekt (5) archiwista (3) artysta (4) asystent (27) audytor (3) bazy danych (3) betoniarz (2) blacharz (6) broker (4) ceramik (2) chemik (2) dekorator (3) dentysta (11) diagnosta (17) doradca (15) dróżnik (2) drukarz (3) duchowny (5) dyrektor (26) dyspozytor (5) dyżurny ruchu (2) ekspedient (4) ekspedytor (2) elektroenergetyk (4) elektromechanik (6) elektromonter (21) elektryk (2) farmaceuta (13) film (14) filolog (3) fizyk (2) formierz (2) formowacz (4) fotograf (4) fryzjer (4) funkcjonariusz (7) garbarz (2) genetyka (4) górnik (3) grafik (3) grawer (3) hematologia (3) historyk (2) hodowca (13) informator (4) inspektor (25) instalator (3) instruktor (19) introligator (3) inżynier (91) inżynier geodeta (7) inżynier górnik (4) Inżynier inżynierii środowiska (6) inżynier mechanik (9) inżynier technologii (7) kapitan (4) kardiologia (3) kasjer (5) kaskader (2) kierowca (12) kierownik (124) klasyfikator (7) komendant (3) konduktor (2) konserwator (6) konstruktor (3) konsultant (4) kontroler (27) koordynator (4) korektor (3) krajacz (2) krytyk (2) kurier (2) laborant (7) lakiernik (5) lekarz (110) lektor (2) ładowacz (3) makler (4) malarz (5) manewrowy (2) marynarz (2) maszynista (25) mechanik (32) mediator (2) menedżer (8) metodyk (2) mikser (2) mistrz (16) modelarz (3) montażysta (4) monter (84) monter-elektronik (13) murarz (2) nauczyciel (58) nauczyciel akademicki (21) negocjator (2) obuwnik (4) oczyszczacz (2) odlewnik (2) oficer (5) ogrodnik (8) operator (262) opiekun (7) opiekunka (6) optyk (2) organizator (10) osoba dozoru ruchu (3) palacz (4) pedagog (6) pielęgniarka (24) policjant (3) położna (9) pomoc (6) pomocniczy robotnik (14) pomocnik (6) pośrednik (4) pracownik (49) prawnicze (12) producent (5) programista (2) projektant (12) przedstawiciel (3) przewodnik turystyczny (3) przewoźnik (2) przygotowywacz (2) psycholog (6) ratownik (6) realizator (5) recepcjonista (2) redaktor (3) renowator (3) reżyser (4) rękodzielnik (2) robotnik (12) rolnik (8) rysownik (3) rzeczoznawca (7) rzeźbiarz (4) sekretarka (4) sekretarz (3) serwisant (2) sortowacz (6) specjalista (92) sprzątaczka (2) sprzedawca (9) stolarz (6) strażnik (7) strugacz (2) szklarz (3) szlifierz (10) szwaczka (2) ślusarz (3) taksator (2) tancerz (2) technik (161) technolog (3) terapeuta (2) tłumacz (2) tokarz (3) topiarz (3) trener (3) treser (2) uliczny (3) urzędnik (7) ustawiacz (3) wiertacz (4) wozak (2) wulkanizator (2) wychowawca (3) wydawca (3) wypalacz (2) wytapiacz (2) wytwórca (3) wyższy urzędnik (3) zarządca (2) zawodowy działacz organizacji (5) zmywacz (3)

Zawody po studiach, zawodowe i ogólne

szkoła, matura, studia - celem wszystkiego jest jednak praca...
tag
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
znalezionych: 92
Zajmuje się technikami plastycznymi stosowanymi w protetyce, implantoprotetyce, ortodoncji, traumatologii szczękowej; pracuje w specjalistycznych laboratoriach inżynierii dentystycznej, w ośrodkach naukowo–badawczych zajmujących się techniką dentystyczną, w firmach zajmujących się produkcją materiałów i urządzeń na potrzeby techniki dentystycznej i stomatologii; nadzoruje techniki projektowania konstrukcji protetycznych, ortodontycznych oraz ich wykonawstwa; wykonuje prace ortodontyczne oraz naprawy protez, obturatorów, aparatów ortodontycznych i epitez twarzy itp.
Zajmuje się analizą rynku posługując się danymi ilościowymi i jakościowymi oraz interpretacją zebranych danych w celu opracowania planu biznesowego danej inwestycji; odpowiada za przygotowanie biznes planu oraz analizę sprawozdań finansowych; definiuje, opisuje i charakteryzuje podstawowe czynniki mające wpływ na zwrot z inwestycji w konkretnym przedsięwzięciu biznesowym.
Zajmuje się oceną ryzyka w działalności gospodarczej, zawodowej i osobistej, możliwościami jego finansowania, gospodarowaniem funduszem ryzyka, analizą zasad ochrony ubezpieczeniowej, kalkulacji składki i świadczeń, analizą kosztów oraz organizacją działalności ubezpieczeniowej.
Zajmuje się zagadnieniami związanymi z ochroną ubezpieczeniową na wypadek starości, ryzyka utraty zdolności do zarobkowania bądź śmierci żywiciela rodziny, w ramach ubezpieczenia społecznego.
Specjalista do spraw ubezpieczeń zdrowotnych organizuje i prowadzi sprzedaż indywidualnych i grupowych ubezpieczeń zdrowotnych.
Specjalista do spraw ubezpieczeń zdrowotnych zajmuje się organizowaniem sprzedaży indywidualnych oraz grupowych ubezpieczeń zdrowotnych. Jest odpowiedzialny za informowanie klienta o ofercie ubezpieczeń zdrowotnych oraz pomoc w wyborze odpowiedniego wariantu ubezpieczenia. Do jego podstawowych zadań należy analizowanie wspólnie z klientem lub przedstawicielem klienta (w przypadku ubezpieczeń grupowych) oczekiwań, potrzeb oraz możliwości finansowych w kontekście ochrony zdrowotnej. Specjalista do spraw ubezpieczeń zdrowotnych zajmuje się propagowaniem idei dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych.
Działa na rzecz osób, rodzin, grup i środowisk społecznych zagrożonych negatywnymi skutkami korzystania z Internetu i gier komputerowych monitoruje, diagnozuje i prognozuje zachowania i aktywność dzieci i młodzieży przebywania w cyberprzestrzeni;
współpracuje z placówkami oświatowo-wychowawczymi, profilaktycznymi i terapeutycznymi w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni.
Projektuje założenia zakładowej polityki wynagradzania pracowników, przygotowuje instrumenty jej realizacji, analizuje i kontroluje wydatkowanie środków przeznaczanych na wynagrodzenia, ocenia efektywność gospodarowania funduszem wynagrodzeń.
Specjalista do spraw zamówień publicznych przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Odpowiada za realizację procesu zarządzania pracownikami o najwyższym potencjale rozwojowym;
zajmuje się inspirowaniem pracowników do maksymalnego wykorzystywania potencjału w sposób gwarantujący korzyści dla samego pracownika, jak i firmy.
Planuje, realizuje i kontroluje działalność placówek edukacyjnych; organizuje proces pedagogiczny zgodnie z zasadami prawa oświatowego; analizuje wyniki sprawdzianów i egzaminów; organizuje przebieg rekrutacji do szkół wszystkich typów; współpracuje ze środowiskiem lokalnym.
Kształtuje etyczny wizerunek w długofalowej strategii organizacji;
promuje i wprowadza standardy etyczne, dobre praktyki biznesowe, zasady społecznej odpowiedzialności, kodeks etyczny itp. określające zasady postępowania wobec współpracowników, klientów, akcjonariuszy, dostawców, doradców, świata polityki oraz opinii publicznej;
zarządza etyką biznesu w organizacji.
Planuje, przeprowadza i kontroluje efektywność procesu rehabilitacji medycznej; ocenia stan osoby poddawanej zabiegom fizjoterapeutycznym oraz wykonuje badania niezbędne do programowania fizjoterapii; wydaje opinie i orzeczenia dotyczące stanu zdrowia osób poddawanym fizjoterapii oraz jej przebiegu.
Specjalista informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej wyszukuje, analizuje, gromadzi, przetwarza oraz udostępnia i rozpowszechnia informacje.
Specjalista informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej kompletuje, uzupełnia i aktualizuje źródła informacji. Gromadzi, selekcjonuje, opracowuje, tworzy i przechowuje informację. Tworzy metadane niezbędne do identyfikacji źródeł, klasyfikuje zasoby, opracowuje abstrakty, adnotacje itp. Udostępnia informacje adekwatnie do potrzeb odbiorców. Szkoli użytkowników w zakresie korzystania z zasobów informacji i technologii informacyjnych. Specjaliści informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej są zatrudniani w bibliotekach, ośrodkach informacji, wydawnictwach, firmach konsultingowych i innych jednostkach, zajmujących się gromadzeniem, przetwarzaniem i udostępnianiem informacji.
Zajmuje się komunikacją oraz procesami integracji środowisk wielokulturowych w środowiskach lokalnych, w firmach i organizacjach międzynarodowych oraz polskich zatrudniających obcokrajowców;
popularyzuje, wyjaśnia i promuje różnice kulturowe;
stosuje instrumenty, metody i strategie współpracy międzykulturowej w organizacjach, przedsiębiorstwach, instytucjach, zespołach, projektach.
Projektuje urządzenia medyczne, sprawuje nadzór nad nowoczesnym sprzętem medycznym, instalacjami specjalistycznymi i innymi środkami technicznymi stosowanymi w praktyce klinicznej, diagnostyce i terapii; organizuje i wyposaża placówki zdrowia w nowoczesny sprzęt medyczny; wspomaga lekarza we właściwym ich wykorzystaniu; zapewnia prawidłowe i bezpieczne działanie urządzeń.
Planuje i realizuje strategię komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej organizacji;
przygotowuje oświadczenia władz organizacji oraz raporty z informacjami zwrotnymi z zewnątrz;
prezentuje wyniki badań, analizy rynkowe, teksty i informacje oraz zarządza nimi na stronie internetowej/intranetowej organizacji;
utrzymuje kontakty z różnymi działami wewnątrz firmy;
opracowuje odpowiedzi dla różnych podmiotów i mediów.
Opracowuje metody kontroli jakości surowców, procesów, wyrobów gotowych i opakowań.
Planuje, realizuje i promuje programy i kampanie społeczne: charytatywne, na rzecz rodziny, praw człowieka, zdrowia, edukacji, ekologii, praw konsumenta mające na celu kształtowanie nowych postaw i zachowań wyodrębnionego segmentu rynku i różnych grup odbiorców;
opracowuje scenariusze kampanii w mediach i buduje strategie marketingowe i reklamowe;
współpracuje z agendami rządowymi i samorządowymi.
Odpowiada za sprawowanie nadzoru nad systemem bezpieczeństwa technicznego osób i mienia;
zajmuje się kontrolowaniem przestrzegania zasad polityki bezpieczeństwa w organizacji oraz wdrażaniem nowym rozwiązań w tym zakresie.
Specjalista ochrony informacji niejawnych współuczestniczy w zarządzaniu i organizacji ochrony informacji niejawnych.
Specjalista ochrony informacji niejawnych realizuje przedsięwzięcia związane z zapewnieniem ochrony informacji niejawnych. Wykonuje zadania powierzone przez pełnomocnika ochrony, zgodnie z nadanymi uprawnieniami, w zakresie zwykłych postępowań sprawdzających, opracowywania projektów dokumentów regulujących ochronę informacji niejawnych. Przygotowuje analizy, oceny, sprawozdania oraz wnioski dotyczące przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych. Zapewnia ochronę systemów teleinformatycznych poprzez nadzór nad przestrzeganiem zasad i procedur postępowania w zakresie ochrony informacji niejawnych. Prowadzi kontrolę stanu zabezpieczenia informacji niejawnych oraz sprawdza przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji. Monitoruje przestrzeganie przepisów określających sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych oraz zapewnia bezzwłoczne wdrożenie przepisów, wytycznych, zaleceń, instrukcji itp. dotyczących postępowania z informacjami niejawnymi. Prowadzi dokumentację z obszaru informacji niejawnych oraz analizy dotyczące szacowania i zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych. Ponadto specjalista ochrony informacji niejawnych, zgodnie z wytycznymi pełnomocnika ochrony, prowadzi szkolenia dla pracowników w zakresie informacji niejawnych, uczestniczy w kontroli kancelarii tajnej, zapewnia bezpieczeństwo fizyczne informacji niejawnych, prowadzi postępowania wyjaśniające okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych.
Organizuje, nadzoruje, realizuje i kontroluje działalność przedsiębiorstwa lub jednostki administracyjnej związaną z ochroną środowiska stosując przepisy prawa w tej dziedzinie; prowadzi monitoring i badania stanu środowiska; określa i analizuje parametry charakteryzujące stan zanieczyszczenia; prognozuje zmiany w środowisku wynikające z działalności gospodarczej człowieka; podejmuje decyzje i wydaje pozwolenia związane z ochrona środowiska; sporządza raporty i opracowania dotyczące wpływu różnych przedsięwzięć na środowisko; prowadzi dokumentację wynikającą z przepisów ochrony środowiska.
Planuje systemy organizacyjne ochrony zdrowia, dostosowując jej strukturę i działalność do potrzeb społecznych, programuje działalność placówek opieki zdrowotnej i sprawuje nadzór nad określoną instytucją (placówką) w zakresie organizacji, zarządzania, ekonomiki, wyposażenia (inwestycji), demografii i statystyki, epidemiologii, kształcenia kadr medycznych; prowadzi badania dotyczące efektywności opieki zdrowotnej i inne oraz podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania chorobom.
Tworzy podstawy teoretyczne, na których opiera się polityka społeczna, oraz bada i analizuje rzeczywistość społeczną, tj. szeroko pojęte warunki życia społeczeństwa (źródła dochodów ludności, wielkość i strukturę spożycia, sytuację mieszkaniową, dostępność i jakość usług ochrony zdrowia, edukacji, zabezpieczenie społeczne, patologie społeczne), w powiązaniu z polityką gospodarczą i zasadami ustrojowymi; wskazuje cele i kierunki działań, instrumenty polityki społecznej służące poprawie warunków życia oraz sposoby przeciwdziałania negatywnym skutkom społecznym polityki gospodarczej (walka z bezrobociem, ochrona ludzi specjalnej troski, starszych, bezdomnych).
Prowadzi działania ukierunkowane na wsparcie funkcjonowania osób, małżeństw i rodziny, szczególnie w trudnych sytuacjach życiowych; udziela porad i pomocy w rozwiązywaniu problemów osobistych i rodzinnych.
Działa na rzecz jednostek, rodzin, grup i środowisk społecznych, umożliwiając im lub ułatwiając realizację zadań oraz aspiracji życiowych; przyczynia się do rozwoju oraz ujawniania i spożytkowania zdolności tkwiących w wyżej wymienionych osobach i grupach, zajmuje się zwłaszcza tymi, którzy na swej drodze życiowej napotykają trudności i problemy, mające swe źródło w niewłaściwych relacjach między człowiekiem a jego otoczeniem.
Specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej prowadzi działania promujące zdrowie i zdrowy styl życia skierowane do szerokiej grupy społecznej.
Specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej podejmuje działania umożliwiające jednostkom i społeczności krzewienie zdrowego stylu życia i tworzenie warunków sprzyjających zdrowiu. Podstawowym celem jego pracy jest aktywizowanie społeczności lokalnej do działań na rzecz zdrowia, popieranie i rozwijanie postaw prozdrowotnych, rozwijanie wiedzy i umiejętności w promowaniu zdrowia własnego i innych. Wykonuje zadania polegające na: identyfikowaniu zagrożeń zdrowotnych społeczeństwa w regionie; określaniu indywidualnych i społecznych potrzeb zdrowotnych; opracowywaniu, wdrażaniu, realizacji i ewaluacji programów promocji zdrowia związanych z prozdrowotną zmianą zachowań i stylu życia oraz warunków umożliwiających tę zmianę, organizowaniu edukacji zdrowotnej, a także realizowaniu we współpracy z instytucjami, organizacjami państwowymi i społecznymi programów promocji zdrowia. Opracowuje i przekazuje stosownym podmiotom sprawozdania dotyczące zrealizowanych i planowanych programów zdrowotnych.
Prowadzi terapię indywidualną, grupową oraz rodzinną na terenie szkół, w placówkach poradni uzależnień oraz specjalistycznych oddziałach dla osób uzależnionych od alkoholu, nikotyny i środków odurzających;
prowadzi zajęcia profilaktyczne na terenie szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych;
organizuje grupy wsparcia dla osób uzależnionych;
współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, ośrodkami pomocy społecznej, sądami, policją, kuratorami sądowymi, rodzicami;
nadzoruje instruktorów terapii uzależnień.
Zajmuje się wytwarzaniem i badaniem radiofarmaceutyków (substancji znakowanych izotopami promieniotwórczymi używanych w diagnostyce oraz terapii); przygotowuje radiofarmaceutyki do podania pacjentom zgodnie z aktualnie obowiązującymi wymaganiami gwarantującymi bezpieczeństwo stosowania produktu radiofarmaceutycznego; kontroluje i zapewnia przestrzeganie zasad ochrony radiologicznej w trakcie znakowania i przygotowywania radiofarmaceutyków dla pacjentów; organizuje i nadzoruje pracę personelu pracowni radiofarmacji.
Modyfikuje osobowość jednostki społecznej w celu przystosowania jej do życia w danej zbiorowości;
kształtuje normy społeczne i wartości, których nie miała ona możliwości przyswoić wcześniej w trakcie socjalizacji;
gromadzi wiedzę i prowadzi badania naukowe o zjawiskach patologii społecznej i wykorzystuje ją w przeciwdziałaniu przestępczości;
świadczy pomoc osobom przebywającym w aresztach śledczych, zakładach karnych i poprawczych, ośrodkach socjoterapeutycznych i wychowawczych lub schroniskach dla nieletnich a także w szkole, rodzinie czy w zakładzie pracy.
Odpowiada za kompleksową obsługę procesu sprzedaży przez Internet; zajmuje się przyjmowaniem zgłoszeń klientów składanych przez stronę internetową, w tym także prowadzeniem dokumentacji związanej z procesem zakupu i sprzedaży usług / produktów przez Internet.
Specjalista sprzedaży technologii i usług informatycznych prowadzi sprzedaż rozwiązań informatycznych – sprzętu, oprogramowania, infrastruktury teleinformatycznej oraz usług wdrożeniowych, projektowych i opieki posprzedażowej (serwisu).
Głównym celem pracy specjalisty sprzedaży technologii i usług informatycznych jest skojarzenie oczekiwań i możliwości klientów oraz zapotrzebowania rynku na oferowane technologie i usługi informatyczne z ofertą sprzedażową firmy. Specjalista sprzedaży technologii i usług informatycznych organizuje i doskonali sprzedaż w przedsiębiorstwie, nadzoruje i gromadzi badania rynkowe, planuje i wdraża metody promocji oferowanych usług i technologii, nawiązuje i podtrzymuje kontakty z klientami, analizuje dane sprzedażowe służące wyborowi strategii przyszłych działań handlowych. Pośredniczy też między klientem a firmą, w szczególności w zawieraniu umów. Osoba specjalisty do spraw sprzedaży często kojarzona jest bezpośrednio z firmą, którą reprezentuje. Cechą niezbędną jest umiejętność współdziałania z innymi, łatwość nawiązywania i podtrzymywania kontaktów. Ważna jest zdolność koncentracji i podzielność uwagi, precyzja i logiczność wypowiedzi. Praca, często w różnych warunkach technicznych wymaga cierpliwości i umiejętności szybkiego dostosowania się. Charakter pracy wymaga ponadto: dużej odporności emocjonalnej, samodzielności, kreatywności, gotowości do pracy w terenie. Specjalista sprzedaży technologii i usług informatycznych jest odpowiedzialny za sprzedaż (wyniki sprzedaży) produktu.
Zajmuje się projektowaniem nowych zastosowań technologii rozpoznawania mowy; korzysta z istniejących rozwiązań technologii rozpoznawania mowy, ocenia je i wybiera najlepsze do danej sytuacji; odpowiada za implementowanie algorytmów wykorzystywanych w technologii rozpoznawania mowy.
Specjalista terapii uzależnień wykonuje działania diagnostyczno-analityczne, terapeutyczne, profilaktyczne, psychoedukacyjne i psychospołeczne osób uzależnionych w celu realizacji założeń terapeutycznych.
Specjalista terapii uzależnień jest zawodem z obszaru ochrony zdrowia, wymagającym przede wszystkim wiedzy psychoterapeutycznej, ale również wiedzy medycznej, psychologicznej i pedagogicznej. Celem jego pracy jest diagnoza zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych (zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10), prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej, działania psychoedukacyjne, psychospołeczne i profilaktyczne wobec osób uzależnionych, współuzależnionych oraz ich środowiska życia. Specjalista terapii uzależnień przygotowuje analizy i diagnozy, programy profilaktyczne i psychoedukacyjne skierowane do osób z obszaru niskiego i wysokiego ryzyka, dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wdraża je. Specjalista terapii uzależnień prowadzi diagnozę zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych w celu określenia zagrożeń i następstw w wymiarze indywidualnym i społecznym. Na tej podstawie opracowuje indywidualny program terapii. Realizuje terapię z użyciem metod, technik i narzędzi adekwatnych do typu uzależnienia. Jest odpowiedzialny za dobór metod, technik i narzędzi diagnostyczno-analityczno-terapeutycznych oraz motywacyjno-wspierających. W pracy obowiązują go zasady etyczne i dbałość o standard wykonywanych usług. Do jego zadań należy ocena i ewaluacja bieżących efektów pracy z pacjentem/klientem oraz dbanie o samodoskonalenie.
Odpowiada za zaopatrzenie placówki w środki medyczne zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez poszczególne jednostki organizacyjne;
zajmuje się wyłonieniem dostawców zaopatrzenia medycznego w drodze przetargu lub zapytania ofertowego.
Planuje, organizuje, i kontroluje proces gromadzenia, przechowywania, archiwizowania oraz udostępniania w organizacjach różnych typów (urzędy administracji publicznej, instytucje i organizacje społeczne, firmy produkcyjne itp.) dokumentacji urzędowej, w tym o wartości historycznej (przedarchiwalnej i archiwalnej), w postaci papierowej i elektronicznej, zgodnie z wymogami prawa archiwalnego; planuje i organizuje prace na wszystkich stanowiskach urzędniczych, w tym czynności kancelaryjne.
Specjalista zarządzania informacją zajmuje się gromadzeniem, przetwarzaniem i dystrybucją informacji w środowisku pracy.
Specjalista zarządzania informacją to zawód o charakterze usługowym. Celem pracy specjalisty jest organizacja i zapewnienie sprawnego systemu przepływu informacji, potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania organizacji. Celem pracy jest także wyszukiwanie i dostarczanie informacji wspierających procesy decyzyjne, co wymaga analizy danych, ich przetwarzania, prezentacji i tworzenia zasobów wiedzy. W zakresie obowiązków może pojawić się projektowanie specjalistycznych baz i hurtowni danych. Specjalista dobiera i stosuje metody i technologie, umożliwiające wyszukiwanie, gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie i dystrybucję informacji, zgodnie z przyjętymi standardami. Osoba na tym stanowisku może pracować w instytucjach działających w różnych obszarach (nauce, gospodarce, przemyśle, instytucjach rządowych i pozarządowych). Typowe miejsca pracy to przedsiębiorstwa i instytucje, w których są działy związane z zarządzaniem i wspomaganiem procesów decyzyjnych, działy marketingu i public relations, centra informacji, biblioteki, wydawnictwa.
Zapobiega sytuacjom kryzysowym zagrażającym zdrowiu i życiu obywateli lub środowisku;
uruchamia działania służb ratowniczych;
usuwa skutki sytuacji kryzysowych oraz niesie pomoc poszkodowanym;
odtwarza zasoby infrastruktury krytycznej;
odpowiada za sprawny przepływ informacji między organami i strukturami odpowiedzialnymi za zarządzanie kryzysowe;
opracowuje procedury reagowania kryzysowego.
Specjalista zarządzania ryzykiem (underwriter) pracuje nad ograniczeniem prawdopodobieństwa poniesienia straty poprzez minimalizację różnych rodzajów ryzyka w instytucji/przedsiębiorstwie.
Głównym zadaniem specjalisty zarządzania ryzykiem (underwritera) jest osiągnięcie jak najniższego poziomu ryzyk w ramach działalności instytucji/przedsiębiorcy. Zajmuje się on oceną występujących zagrożeń, kosztów wiążących się z ich ograniczeniem bądź transferem ryzyka, rekomenduje środki zapobiegawcze. Specjalista zarządzania ryzykiem (underwriter) planuje i kształtuje proces zarządzania ryzykiem. Monitoruje otoczenie rynkowe z uwzględnieniem posunięć konkurencji. Specjalista zarządzania ryzykiem występuje we wszystkich obszarach gospodarki. Warunkiem koniecznym do poprawnego wykonywania pracy jest znajomość przepisów prawa, w tym: regulacji wewnętrznych i zewnętrznych, w szczególności wynikających z działań podmiotów nadzoru finansowego/bankowego, ustaw, dyrektyw unijnych, rozporządzeń, dlatego też specjalista na bieżąco musi analizować wszelkie zmiany i nowelizacje. Istotna jest również znajomość zasad rachunkowości w zakresie dotyczącym metod wyceny, przede wszystkim w obszarze instrumentów pochodnych.
Specjalista zastosowań informatyki wykonuje ekspertyzy i opracowania doradcze w zakresie możliwości i celowości zastosowania systemów i rozwiązań informatycznych.
Specjalista zastosowań informatyki jest zawodem o charakterze usługowym. Praca w tym zawodzie polega na określaniu obszarów tworzenia nowych rozwiązań informatycznych, analizowaniu zasadności zastosowania oraz ciągłym doskonaleniu funkcjonujących rozwiązań informatycznych pod względem wzrostu efektywności. Głównymi produktami pracy są: ekspertyzy, analizy, studia wykonalności, plany projektów informatycznych i wdrożeniowych. Do ważniejszych zadań wykonywanych przez specjalistę zastosowań informatyki zalicza się analizowanie założeń techniczno-ekonomicznych oraz planów projektów informatycznych, opracowywanie analiz rynku, studiów wykonalności, uzasadnień biznesowych, świadczenie usług doradczych, wykonywanie ekspertyz efektów, które można uzyskać po wdrożeniu danego systemu informatycznego w konkretnym zastosowaniu, kierowanie pracami analitycznymi, diagnozowanie i testowanie projektów informatycznych, modernizowanie projektów w przypadku, gdy zachodzi taka konieczność. Specjalista zastosowań informatyki zazwyczaj specjalizuje się w określonej branży.
Specjalista zdrowia publicznego zajmuje się stanem zdrowia populacji.
Specjalista zdrowia publicznego zajmuje się monitorowaniem stanu zdrowia ludności oraz jego ochroną. Wykonuje zadania związane ze zwalczaniem zagrożeń zdrowotnych, kontroluje i ocenia stan sanitarno-epidemiologiczny, zapobiegając masowym zagrożeniom zdrowotnym, współpracuje zarówno z instytucjami państwowymi, administracją rządową i samorządową jak i organizacjami pozarządowymi w zakresie koordynowania działań na określonym terenie, ocenia wskaźniki zdrowotne grup społecznych oraz przeciwdziała rozprzestrzenianiu się zagrożeń epidemiologicznych. Wydaje ekspertyzy i organizuje pracownie diagnostyczne w stacjach sanitarno-epidemiologicznych. Działalność swą realizuje poprzez upowszechnianie zasad profilaktyki zdrowotnej, prowadzenie nadzoru i kontroli sanitarno-epidemiologicznej w celu identyfikacji i przeciwdziałania zagrożeniom zdrowotnym populacji.
Dokonuje diagnozy środowiskowych zagrożeń zdrowia populacji na określonym terenie; identyfikuje problemy i prowadzi działania zapobiegające środowiskowym zagrożeniom zdrowia; kontroluje i ocenia stan sanitarny i zdrowia ludności; przedstawia prognozy na przyszłość; nadzoruje służby sanitarno-epidemiologiczne w instytucjach zajmujących się zdrowiem środowiskowym.
Prowadzi badania naukowe, wykonuje lub nadzoruje prace opiniodawcze, ekspertyzy z zakresu technologii żywności, analizy żywności oraz upowszechniania wiedzy o żywności i żywieniu człowieka.
Poprzednie
Kanał RSS dla tej listy

źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności