aplikacja Matura google play app store

7. Unieważnienie, zastrzeżenia i wgląd do pracy egzaminacyjnej

Unieważnienie egzaminu maturalnego z przedmiotu obowiązkowego skutkuje niezdaniem egzaminu w danym roku bez możliwości przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu w sesji poprawkowej w sierpniu.

Unieważnienie egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów

1. Absolwent ma obowiązek samodzielnie rozwiązywać zadania zawarte w arkuszu egzaminacyjnym, w szczególności tworzyć własny tekst lub własne rozwiązania zadań w czasie trwania egzaminu.

2. Egzamin maturalny z danego przedmiotu w części ustnej lub w części pisemnej może zostać unieważniony.

3. Unieważnienie może nastąpić:
a. podczas egzaminu lub
b. po egzaminie, jeżeli podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej stwierdzone zostanie niesamodzielne rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych przez zdającego.

4. Unieważnienie podczas egzaminu następuje, jeżeli zdający:
a. rozwiązuje zadania egzaminacyjne niesamodzielnie
b. wniósł na salę egzaminacyjną jakiekolwiek urządzenie telekomunikacyjne lub korzysta z takiego urządzenia na sali egzaminacyjnej
c. wniósł na salę egzaminacyjną materiały lub przybory niewymienione w informacji Dyrektora CKE o materiałach i przyborach dozwolonych na egzaminie
d. zakłóca prawidłowy przebieg egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym.

5. Unieważnienie podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej następuje w przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania przez zdającego zadań zawartych w arkuszu egzaminacyjnym, w szczególności w przypadku stwierdzenia występowania w pracy zdającego jednakowych sformułowań wskazujących na:
a. udostępnianie rozwiązań innemu zdającemu
b. korzystanie z rozwiązań dokonanych przez innego zdającego
c. korzystanie podczas egzaminu z niedozwolonych materiałów, np. przepisanie fragmentu pracy z podręcznika lub opracowania, witryny internetowej.

6. Decyzję o unieważnieniu egzaminu maturalnego z danego przedmiotu podejmuje dyrektor komisji okręgowej w porozumieniu z Dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

7. Dyrektor komisji okręgowej przekazuje absolwentowi - za pośrednictwem dyrektora szkoły - pisemną informację o przyczynach unieważnienia egzaminu z danego przedmiotu.

8. Unieważnienie egzaminu maturalnego:
a. z przedmiotu obowiązkowego - skutkuje niezdaniem egzaminu w danym roku bez możliwości przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu w sesji poprawkowej w sierpniu
b. z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, do którego absolwent przystępuje obowiązkowo - skutkuje niezdaniem egzaminu w danym roku bez możliwości przystąpienia do egzaminu z tego przedmiotu w sesji poprawkowej w sierpniu
c. z przedmiotu dodatkowego innego niż określony w punkcie 8b. - skutkuje wpisaniem „0%” jako wyniku danego egzaminu na świadectwie dojrzałości.

Zastrzeżenia dotyczące przebiegu egzaminu

1. Jeżeli w trakcie egzaminu - w części ustnej lub części pisemnej - nie były przestrzegane przepisy dotyczące jego przeprowadzenia, absolwent może w terminie 2 dni od daty egzaminu zgłosić pisemne zastrzeżenie do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

2. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej rozpatruje zgłoszone zastrzeżenie w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

3. Rozstrzygnięcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej jest ostateczne.

4. Wynik ustalony przez zespół przedmiotowy (w części ustnej) oraz komisję okręgową (w części pisemnej) jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie i zaskarżenie do sądu administracyjnego.

Wgląd do pracy egzaminacyjnej

1.    Po otrzymaniu świadectwa dojrzałości absolwent ma prawo wnioskować do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej o wgląd do swojej sprawdzonej i ocenionej pracy, w tym karty odpowiedzi.
2.    Praca jest udostępniana do wglądu wyłącznie zdającemu.
3.    Miejsce i czas wglądu określa dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej.
4.    Zasady wglądu są określone przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
5.    Podczas wglądu nie wolno wykonywać kopii całości pracy egzaminacyjnej bądź jej fragmentów w jakiejkolwiek formie (np. fotografując ją, skanując, wykonując kserokopię).
6.    Prace są przechowywane i udostępniane do wglądu przez 6 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników.data ostatniej modyfikacji: 2013-11-17 13:05:54
źródło: MEN, CKE
Polityka Prywatności