aplikacja Matura google play app store

matura 2023 i 2024


Spis treści

Co trzeba zdawać na maturze 2023 i 2024?

W 2023 r. obowiązkowo przystępujemy do:

1. dwóch egzaminów w części ustnej, tj.
• egzaminu z języka polskiego (bez określania poziomu)
• egzaminu z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)

2. oraz czterech egzaminów w części pisemnej, tj.
• egzaminu z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎
• egzaminu z matematyki (na poziomie podstawowym)‎
• egzaminu z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎
• egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym), przy czym absolwent szkoły lub oddziału dwujęzycznego ma obowiązek przystąpić do egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym.

Absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej obowiązkowo przystępują ‎także do egzaminu z języka tej mniejszości w ‎części pisemnej (na poziomie podstawowym).


Co trzeba zrobić aby zdać maturę?

1. Należy przystąpić do wszystkich wymaganych egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej, tj. języka polskiego i języka obcego, oraz w części pisemnej, tj. języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego

2. uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej oraz w części pisemnej

3. przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg zaliczenia).

Lista przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych


Przedmioty obowiązkowe

część pisemna

część ustna

język polski
(poziom podstawowy)

język polski
(bez określania poziomu)

język obcy nowożytny
(poziom podstawowy)

język obcy nowożytny
(bez określania poziomu)

matematyka
(poziom podstawowy)


język
mniejszości
narodowej
(poziom podstawowy)

język
mniejszości
narodowej
(bez określania poziomu)


Przedmioty dodatkowe

część pisemna

część ustna

Każdy absolwent przystępuje obowiązkowo
do części pisemnej egzaminu
z jednego przedmiotu dodatkowego.


Wybór spośród:

biologia
(
rozszerzony)

chemia
(
rozszerzony)

filozofia
(
rozszerzony)

fizyka
(
rozszerzony)

geografia
(
rozszerzony)

historia
(
rozszerzony)

historia muzyki
(
rozszerzony)

historia sztuki
(
rozszerzony)

informatyka
(
rozszerzony)

język łaciński i kultura antyczna
(
rozszerzony)

język mniejszości etnicznej
(
rozszerzony)

język mniejszości narodowej
(
rozszerzony)

język obcy nowożytny
(
rozszerzony albo dwujęzyczny)

język polski
(
rozszerzony)

język regionalny
(
rozszerzony)

matematyka
(
rozszerzony)

WOS
(
rozszerzony)

Wybór spośród:

język mniejszości etnicznej

(bez określania poziomu)

język mniejszości narodowej

(bez określania poziomu)

język obcy nowożytny

(bez określania poziomu albo poziom dwujęzyczny)

język regionalny

(bez określania poziomu)W przypadku egzaminu z przedmiotów dodatkowych:

1) przystępujemy obowiązkowo do jednego egzaminu w części pisemnej na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym

2) mamy prawo przystąpić do egzaminu z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów.

3) wybór przedmiotu nie jest zależny ani od typu szkoły, ani od przedmiotów, których uczyliśmy się w szkole.


Jak będzie wyglądał egzamin ustny?

Część ustna egzaminu z języka polskiego

Ta część będzie sprawdzała umiejętność tworzenia wypowiedzi na określony temat, w tym wypowiedzi inspirowanej utworem literackim lub jego fragmentem albo innym tekstem kultury, w tym materiałem ikonograficznym, lub jego fragmentem.‎

Maturzysta będzie losował zestaw zadań egzaminacyjnych składający się z dwóch zadań, które zdający będzie mógł zrealizować w dowolnej kolejności. ‎Pierwsze zadanie – dotyczące jednej z lektur obowiązkowych – będzie zadaniem z puli zadań jawnych. Drugie zadanie – wcześniej nieznane zdającemu – będzie dotyczyło zagadnień związanych z literaturą, kulturą, językiem. Zadanie pierwsze będzie zawierało wyłącznie polecenie, natomiast zadanie drugie – oprócz polecenia – będzie zawierało również tekst literacki, tekst kultury, w tym tekst ikonograficzny, lub jego fragment.

Zadaniem zdającego będzie – po 15-minutowym przygotowaniu – wygłoszenie ‎dwóch wypowiedzi monologowych (trwających łącznie ok. 10 minut), a następnie uczestniczenie w związanej z tymi ‎wypowiedziami rozmowie z zespołem przedmiotowym (ok. 5 minut).

Część ustna egzaminu z języka obcego nowożytnego

Podczas tej części maturzysta będzie losował zestaw zadań egzaminacyjnych, zawierający – nieznane mu wcześniej – zadania egzaminacyjne. Po wylosowaniu zestawu zdający, aby oswoić się z sytuacją egzaminacyjną, weźmie udział w rozmowie wstępnej, a potem przystąpi do egzaminu. Egzamin trwa około 15 minut i ma formę rozmowy zdającego z osobą egzaminującą, w obecności drugiego nauczyciela, który nie bierze aktywnego udziału w rozmowie.

Nie przewidziano dodatkowego czasu na zapoznanie się z treścią całego zestawu przed odpowiedzią.

Zestaw egzaminacyjny składa się z trzech zadań.

Zadanie 1. polega na przeprowadzeniu rozmowy, w której zdający i egzaminujący odgrywają wskazane w poleceniu role.

W zadaniu 2. zdający opisuje ilustrację zamieszczoną w wylosowanym zestawie i odpowiada na trzy pytania postawione przez egzaminującego.

Zadanie 3. – to wypowiedź zdającego na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania. Część ustna egzaminu z języka obcego nowożytnego

Kiedy matura?Zgłoszenie do matury

1. Do 30 września wstępną deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć do dyrektora macierzystej szkoły uczniowie 4-letniego liceum ogólnokształcącego oraz szkoły artystycznej realizującej program 4-letniego liceum ogólnokształcącego, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły (Deklaracja A).

2. Jeżeli w trakcie pierwszego semestru roku szkolnego plany egzaminacyjne ucznia ulegną zmianie, można je zgłosić do 7 lutego w ostatecznej deklaracji.

3. Do 7 lutego deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć:
1) do dyrektora szkoły, którą ukończyli – absolwenci ponadpodstawowych szkół średnich, z wyjątkiem absolwentów, którzy po raz pierwszy przystąpili do egzaminu maturalnego w latach 2018–2023, ale nie uzyskali świadectwa dojrzałości (Deklaracja A)
2) do dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej – osoby posiadające świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie lub średnie branżowe – wydane za granicą, ale nieuprawniające do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej, które przystępują do egzaminu maturalnego po raz pierwszy (Deklaracja B). Nie później niż do 15 marca deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć zdający – obywatele Ukrainy, którzy rozpoczęli kształcenie po 30 września 2023 r. (Deklaracja C)

4. Nie później niż do 15 marca deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć zdający – obywatele Ukrainy, którzy rozpoczęli kształcenie po 30 września 2023 r. (Deklaracja C).


Czy matura jest bezpłatna?

Tak. Ale są wyjątki.

• Matura jest odpłatna dla absolwentów, którzy:

1) przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego na tym samym poziomie po raz trzeci lub kolejny (jeden raz = jeden rok)

2) w latach ubiegłych (2005–2023) zadeklarowali chęć przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, ale do niego nie przystąpili (nie stawili się na egzaminie).

• Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, na danym poziomie, wynosi 50 zł brutto.

• Opłatę za egzamin maturalny wnosi się w terminie od 1 stycznia do 7 marca na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej.


źródło: na podstawie CKE
Polityka Prywatności