aplikacja Matura google play app store

6. Ponowne przystąpienie do matury

Absolwent, który nie zdał matury, może przystąpić do egzaminów z przedmiotów obowiązkowych ponownie - zarówno w części ustnej, jak i pisemnej.

Absolwent ma prawo ponownie przystąpić do egzaminów z przedmiotów obowiązkowych zdanych w latach ubiegłych oraz do egzaminów z przedmiotów dodatkowych, do których przystępował w latach ubiegłych.

Absolwent ma prawo przystąpić do egzaminów z kolejnych przedmiotów dodatkowych.

Szczegółowe zasady przystępowania do egzaminu maturalnego po raz kolejny są określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i  słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 30 kwietnia 2013 r., poz. 520).data ostatniej modyfikacji: 2013-11-17 12:50:49
źródło: MEN, CKE
Polityka Prywatności