aplikacja Matura google play app store

5. Uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych

Absolwent szkoły ponadgimnazjalnej będący laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej jest zwolniony z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, zgodnie z Komunikatem Dyrektora CKE. Absolwent jest zwolniony również wówczas, gdy jest laureatem lub finalistą olimpiady z przedmiotu, który nie był nauczany w szkole, którą ukończył.

Nie później niż na 2 tygodnie przed egzaminem maturalnym laureat lub finalista olimpiady przedmiotowej może dokonać zmiany w deklaracji ostatecznej w zakresie przedmiotu, z którego został laureatem lub finalistą. Absolwent może:

a. wybrać egzamin z tego przedmiotu jako kolejny przedmiot dodatkowy (pod warunkiem, że ogólna liczba przedmiotów zdawanych jako dodatkowe nie przekracza sześciu)

b. zmienić wskazany w deklaracji przedmiot (zarówno obowiązkowy język obcy, jak i przedmiot dodatkowy) na ten, z którego został laureatem lub finalistą

c. zmienić poziom egzaminu z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego, jeżeli został laureatem lub finalistą olimpiady z języka obcego.

Maturzysta składa stosowny wniosek do przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego (dyrektora szkoły), który niezwłocznie informuje o tym fakcie komisję okręgową.

Absolwent zwolniony z egzaminu będzie miał na świadectwie dojrzałości w rubryce danego przedmiotu wpisane słowo - odpowiednio - „zwolniony” lub „zwolniona”, maksymalny wynik, tj. „100%” (wynik procentowy) oraz „100” (wynik na skali centylowej) oraz informację o uzyskanym tytule laureata lub finalisty.

W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego zdawanego jako przedmiot dodatkowy - zwolnienie z egzaminu będzie równoznaczne z uzyskaniem z tego języka najwyższego wyniku na poziomie wskazanym w deklaracji.

data ostatniej modyfikacji: 2015-12-16 18:36:18
źródło: MEN, CKE
Polityka Prywatności