aplikacja Matura google play app store

2. Matura od 2015 - przedmioty obowiązkowe i dodatkowe - nowe zasady

Przedmioty, z których trzeba obowiązkowo zdawać egzamin maturalny, są takie same jak dotychczas: język polski, matematyka i język obcy. Jednak każdy absolwent musi również obowiązkowo przystąpić do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej na poziomie rozszerzonym lub - w przypadku języka obcego nowożytnego - rozszerzonym albo dwujęzycznym.

1. Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i składa się z części ustnej oraz z części pisemnej.

2. W przypadku egzaminu maturalnego z przedmiotów dodatkowych:
  • absolwent przystępuje obowiązkowo do jednego egzaminu w części pisemnej
  • absolwent ma również prawo przystąpić do egzaminu z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów oprócz przedmiotu, do którego przystępuje obowiązkowo
  • wybór przedmiotu nie jest zależny od typu szkoły, do której absolwent uczęszczał, ani od przedmiotów, których uczył się w zakresie rozszerzonym w tej szkole.
3. Do egzaminu maturalnego - zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej - zdający przystępuje w szkole, którą ukończył.

4. W szczególnych wypadkach absolwent może zostać skierowany na egzamin maturalny do innej szkoły, np.
  • w przypadku części ustnej - jeżeli w danej szkole nie ma nauczycieli specjalistów z zakresu danego języka obcego nowożytnego
  • w przypadku części ustnej i/lub pisemnej - jeżeli macierzysta szkoła absolwenta została zlikwidowana lub przekształcona.
Tabelka:

Przedmioty obowiązkowe
część pisemna
część ustna

język polski
(poziom podstawowy)

język obcy nowożytny
(poziom podstawowy)

matematyka
(poziom podstawowy)

język mniejszości narodowej
(poziom podstawowy)1

język polski
(bez określania poziomu)

język obcy nowożytny
(bez określania poziomu)
język mniejszości narodowej
(bez określania poziomu) 1

OBJAŚNIENIA:
1. Do egzaminu z języka mniejszości narodowej jako przedmiotu obowiązkowego przystępują wyłącznie absolwenci szkół i oddziałów z językiem nauczania danej mniejszości narodowej.

Tabelka:

Przedmioty dodatkowe
każdy absolwent przystępuje
obowiązkowo do części
pisemnej egzaminu
z jednego przedmiotu
dodatkowego


część pisemna
część ustna

wybór spośród:

biologia
(poziom rozszerzony)

chemia
(poziom rozszerzony)

filozofia
(poziom rozszerzony)

fizyka
(poziom rozszerzony)

geografia
(poziom rozszerzony)

historia
(poziom rozszerzony)

• historia muzyki
(poziom rozszerzony)

• historia sztuki
(poziom rozszerzony)

informatyka
(poziom rozszerzony)

• język łaciński i kultura antyczna
(poziom rozszerzony)

• język mniejszości etnicznej
(poziom rozszerzony)

• język mniejszości narodowej
(poziom rozszerzony)

• język obcy nowożytny
(poziom rozszerzony lub dwujęzyczny) 2

• język polski
(poziom rozszerzony)

• język regionalny
(poziom rozszerzony)

• matematyka
(poziom rozszerzony)

• wiedza o społeczeństwie (WOS)
(poziom rozszerzony)

wybór spośród:

• język mniejszości etnicznej
(bez określania poziomu) 3

• język mniejszości narodowej
(bez określania poziomu) 3 4

• język obcy nowożytny
(bez określania poziomu lub poziom dwujęzyczny) 2 3 4

• język regionalny
(bez określania poziomu) 3

Objaśnienia:
2. Do egzaminu z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego na poziomie dwujęzycznym może przystąpić każdy absolwent, niezależnie od typu szkoły, do której uczęszczał.
3. Jeżeli absolwent zdecyduje się przystąpić do części ustnej egzaminu z języka mniejszości etnicznej, narodowej, obcego nowożytnego lub regionalnego - musi również przystąpić do części pisemnej egzaminu z tego samego języka odpowiednio na poziomie rozszerzonym albo - jako dodatkowa opcja w przypadku języka obcego nowożytnego - dwujęzycznym.
4. Opcje wyboru języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego oraz dodatkowego

data ostatniej modyfikacji: 2015-12-16 18:34:47
źródło: MEN, CKE
Polityka Prywatności