aplikacja Matura google play app store

1. Matura od 2015 - wstęp

Egzamin maturalny w 2015 r. zakończył proces wchodzenia w życie podstawy programowej kształcenia ogólnego, którą zaczęto stosować w klasach i liceum ogólnokształcącego i technikum od roku szkolnego 2012/2013. W liceach ogólnokształcących od roku szkolnego 2014/2015, a w technikach - od 2015/2016 egzamin maturalny jest przeprowadzany na nowych zasadach.

  • Egzamin sprawdza opanowanie przez absolwentów wiadomości i umiejętności określonych w wymaganiach ogólnych i szczegółowych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
  • przedmioty, z których trzeba obowiązkowo zdawać egzamin maturalny, są takie same jak dotychczas, jednakże każdy absolwent musi również obowiązkowo przystąpić do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej na poziomie rozszerzonym lub - w przypadku języka obcego nowożytnego - rozszerzonym albo dwujęzycznym.
  • Do egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym może przystąpić każdy absolwent, niezależnie od typu szkoły, do której uczęszczał.
  • Wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego są wyrażane w procentach (podobnie jak dotychczas) i na skali centylowej, tym samym zmianie ulega świadectwo dojrzałości.
  • Uproszczone zostają zasady przystępowania ponownie do egzaminu maturalnego oraz zasady wydawania aneksów do świadectw dojrzałości.
Podobnie jak w latach ubiegłych, egzamin maturalny przeprowadzany od roku 2015 zapewnia:
  • jednolitość zadań i kryteriów oceniania w całym kraju - wszyscy abiturienci rozwiązują ten sam zestaw zadań, a ich odpowiedzi są oceniane według tych samych kryteriów opracowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną
  • obiektywizm oceniania - kodowane prace egzaminacyjne są oceniane przez zewnętrznych egzaminatorów
  • porównywalność wyników.

data ostatniej modyfikacji: 2015-12-16 18:33:37
źródło: MEN, CKE
Polityka Prywatności