aplikacja Matura google play app store

Fizyka, matura 2023 przykładowa - poziom rozszerzony - pytania i odpowiedzi

DATA: 14 marca 2022
CZAS PRACY: 180 minut
LICZBA PUNKTÓW DO UZYSKANIA: 60
Formuła 2023

dostępne także:
w formie testu
• w aplikacji Matura - testy i zadania


Lista zadań

Odpowiedzi do tej matury możesz sprawdzić również rozwiązując test w dostępnej już aplikacji Matura - testy i zadania, w której jest także, np. odmierzanie czasu, dodawanie do powtórek, zapamiętywanie postępu i wyników czy notatnik :)

aplikacja_nazwa_h110.png google_play_h56.png app_store_h56.png

Dziękujemy developerom z firmy Geeknauts, którzy stworzyli tę aplikację

Zadanie 1. (0–4)
Z niewielkiej wysokości nad poziomym podłożem uczniowie rzucili małą metalową kulkę. Prędkość1.1.pngkulki w chwili początkowej ruchu (t0 = 0) miała kierunek poziomy. Gdy kulka się poruszała, uczniowie wykonali serię zdjęć stroboskopowych (w jednakowych odstępach czasu) kulki w płaszczyźnie ruchu. Na zdjęciu przedstawiającym położenia kulki uczniowie dorysowali kartezjański układ współrzędnych (𝑥,𝑦) oraz tor ruchu kulki (zobacz rysunek poniżej).
1.1.png

Następnie uczniowie wyznaczyli równanie toru ruchu kulki. W tym celu założyli, że torem ruchu jest fragment paraboli. W równaniu toru współczynniki liczbowe wyrażono w podstawowych jednostkach układu SI:
𝑦 = 2 − 118 𝑥2

W zadaniach 1.1. – 1.2. pomiń opór powietrza i przyjmij do obliczeń wartość przyśpieszenia ziemskiego 𝑔 = 9,81 m/s2.
Zadanie 1.1.
Dokończ zdanie. Zaznacz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Czas lotu kulki od chwili 𝑡0 do chwili uderzenia o podłoże wynosi w zaokrągleniu
Zasady oceniania
1 pkt – odpowiedź poprawna.
0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.
Zadanie 1.2.
Oblicz v0 – wartość prędkości początkowej tej kulki.
Zadanie 2. (0–6)
Jednorodny walec o masie 𝑚 i promieniu 𝑅 obraca się z prędkością kątową 𝜔0 względem swojej osi symetrii. Obracający się walec jest utrzymywany poziomo w ten sposób, że nie dotyka podłoża (zobacz rysunki 1. i 2.). Moment bezwładności walca względem jego osi symetrii jest równy 𝐼 = 12 𝑚𝑅2.
W pewnej chwili 𝑡= 0 obracający się walec położono na twardym, poziomym podłożu (zobacz rysunki 3. i 4.). Prędkość ruchu postępowego walca w chwili 𝑡0 była równa zero. Od tego momentu – na skutek ruchu obrotowego – walec toczył się przez pewien czas z poślizgiem.
Uwzględnij tarcie kinetyczne (poślizgowe), ale pomiń inne opory ruchu. Przyjmij, że siła tarcia działająca na walec ma stałą wartość.
Zadanie 2.1.
Na rysunku poniżej zaznaczono kierunek obrotu walca, gdy walec już toczy się z poślizgiem po poziomym podłożu. Środek masy walca oznaczono jako 𝑆, a punkt na walcu, przy styku z podłożem, oznaczono jako 𝐴.
                                                
Narysuj wektor siły tarcia kinetycznego   przyłożony w punkcie A. Uwzględnij prawidłowy kierunek i zwrot tego wektora.

Zasady oceniania
1 pkt – poprawne narysowanie wektora siły tarcia zaczepionego w punkcie 𝐴.
0 pkt – rozwiązanie niepoprawne albo brak rozwiązania.
Zadanie 2.2.
Dokończ zdanie tak aby było poprawne.

Do momentu, gdy poślizg walca ustał, walec poruszał się ruchem postępowym
a prędkość kątowa ruchu obrotowego walca
Zasady oceniania
1 pkt – obie odpowiedzi poprawne.
0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub niepełna albo brak odpowiedzi.
Zadanie 2.3.
W chwili 𝑡1, gdy poślizg walca ustał, środek walca osiągnął prędkość liniową o wartości v1 i prędkość kątową o wartości 𝜔1.

Oblicz wartość liczbową ilorazu prędkości kątowych 𝜔1𝜔0.


Wskazówka: Podczas poślizgu 𝑎 ≠ 𝜖𝑅, gdzie 𝑎 jest wartością przyśpieszenia liniowego walca, 𝜖 jest wartością przyśpieszenia kątowego walca.
Zadanie 3. (0–7)
Ciało niebieskie 𝒩 krąży wokół gwiazdy macierzystej 𝒢 po orbicie eliptycznej. Długość półosi wielkiej tej orbity eliptycznej jest równa 𝑎 = 6 au. Na rysunku poniżej przedstawiono położenia ciała, gdy przechodzi ono przez punkt 𝑃 (perycentrum orbity) oraz gdy przechodzi ono przez punkt 𝐵. Prędkość ciała w punkcie P wynosiv.pngOdległość punktu P od środka gwiazdy jest równa rP, natomiast odległość punktu B od środka gwiazdy jest równa rB = 2rP. Długość boku kratki odpowiada umownej jednostce prędkości. 

Do analizy zagadnienia przyjmij model zjawiska, w którym:
• ciało 𝒩 traktujemy jako punkt materialny 
• przyjmujemy, że ciało 𝒩 oddziałuje jedynie z gwiazdą 𝒢
• przyjmujemy, że środek masy układu przypada w środku gwiazdy 𝒢.

Zadanie 3.1.
Na rysunku powyżej skonstruuj i narysujvB.png – wektor prędkości ciała w punkcie B. Uwzględnij poprawny kierunek i zwrot prędkościvB.png oraz proporcje między wartościami wektorówvB.png i vp.png. Poniżej opisz i uzasadnij krótko etapy konstrukcji – powołaj się na odpowiednie prawa / zależności fizyczne uzasadniające konstrukcję.  

Zadanie 3.2.
Na którym rysunku (A–D) prawidłowo narysowano wektory sił grawitacji działających na ciało 𝓝 w punkcie 𝑷 i w punkcie 𝑩? Zaznacz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Uwaga! Długości wektorów sił odpowiadają ich wartościom wyrażonym w umownych jednostkach.
Zasady oceniania
1 pkt – odpowiedź poprawna.
0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.
Zadanie 3.3.
Masa gwiazdy 𝒢 wynosi 𝑀𝒢 = 2𝑀𝒮, gdzie 𝑀𝒮 jest masą Słońca.

Oblicz okres obiegu ciała 𝓝 dookoła gwiazdy 𝓖. Wynik podaj w latach ziemskich.

Wskazówki:
(1) Okres obiegu ciała po orbicie eliptycznej o półosi wielkiej 𝑎 jest równy okresowi obiegu (dookoła tej samej masy) ciała po orbicie kołowej o promieniu 𝑟 = 𝑎.
(2) Obliczenia ułatwi wykorzystanie parametrów ruchu orbitalnego Ziemi (𝒵) dookoła Słońca, przy założeniu, że ta orbita jest kołowa, a jej promień i okres obiegu wynoszą:
𝑎𝒵 = 1 au oraz 𝑇𝒵 = 1 rok.

Zadanie 4. (0–6)
Głośnik G poruszał się z prędkością o stałej wartości v po prostoliniowym torze 𝑙 pomiędzy nieruchomymi mikrofonami M1 i M2 (zobacz rysunek 1.). Podczas tego ruchu głośnik wytwarzał dźwięk o stałej częstotliwości 𝑓0 – tzn. membrana głośnika drgała z częstotliwością 𝑓0. Mikrofony M1 i M2 rejestrowały w tym czasie częstotliwości – odpowiednio – 𝑓1 oraz 𝑓2 dźwięku docierającego do nich z głośnika G.

Na rysunku 1. przedstawiono fragment chwilowego obrazu powierzchni falowych tego dźwięku w powietrzu w układzie odniesienia związanym z ziemią.
Zadanie 4.1.
Dokończ zdanie tak aby było poprawne.
W sytuacji przedstawionej na rysunku 1. głośnik G porusza się w stronę
a częstotliwości dźwięku rejestrowane przez oba mikrofony spełniają relację
Zasady oceniania
1 pkt – odpowiedź poprawna.
0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub niepełna albo brak odpowiedzi.
Zadanie 4.2.
Prędkość dźwięku w powietrzu ma wartość v𝑑 = 340 m/s.

Oblicz prędkość głośnika G w sytuacji przedstawionej na rysunku 1. Zapisz obliczenia.

Uwaga! Niektóre dane liczbowe są zawarte w proporcjach odległości na rysunku. W celu rozwiązania zadania 4.2. wykonaj odpowiednie pomiary linijką – z dokładnością do 1 mm.
Zadanie 4.3.
W pewnej chwili głośnik G zatrzymał się i wciąż emitował dźwięk o stałej częstotliwości 𝑓0 – tak samo we wszystkich kierunkach. Na rysunku 2. przedstawiono fragment chwilowego obrazu powierzchni falowych tego dźwięku w powietrzu w sytuacji, gdy głośnik jest nieruchomy. Długość boku kratki odpowiada umownej jednostce odległości.

Pomiń efekty związane z odbiciem dźwięku od przeszkód w otoczeniu.
Dokończ zdanie. Zaznacz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Iloraz natężenia dźwięku z głośnika w punkcie 𝐴 i w punkcie 𝐵 jest równy
Zasady oceniania
1 pkt – odpowiedź poprawna.
0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.
Zadanie 5. (0–7)
Promień światła białego po przejściu przez pryzmat ulega załamaniu oraz rozszczepieniu.
Zadanie 5.1.
Równoległa wiązka mieszaniny światła czerwonego, żółtego i fioletowego, biegnąca w powietrzu, pada na szklany pryzmat. Prędkość światła czerwonego w szkle ma większą wartość od prędkości światła żółtego w szkle, a prędkość światła żółtego w szkle ma większą wartość od prędkości światła fioletowego w szkle.
Na którym rysunku prawidłowo przedstawiono przejście promieni światła czerwonego, żółtego i fioletowego przez pryzmat? Zaznacz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Zadanie 5.2.
Promień światła jednobarwnego pada z powietrza na pryzmat o przekroju w kształcie trójkąta równobocznego 𝐴𝐵𝐶 (zobacz rysunek poniżej). Po przejściu przez powierzchnię 𝐴𝐶 promień światła załamuje się w pryzmacie i dociera do powierzchni 𝐵𝐶.

Na rysunku zaznaczono kąt padania (𝛼1) promienia na powierzchnię 𝐴𝐶, kąt załamania (𝛼2) promienia na powierzchni 𝐴𝐶 oraz kąt padania (𝛼3) promienia na powierzchnię 𝐵𝐶. Promień odbity od powierzchni 𝐴𝐶 pominięto.
Ustal i zapisz, czy promień światła wyjdzie przez powierzchnię 𝑩𝑪 z pryzmatu na zewnątrz, czy też nastąpi całkowite wewnętrzne odbicie promienia od tej powierzchni. Powołaj się na odpowiednie prawa lub zależności fizyczne i wykonaj niezbędne obliczenia, uzasadniające Twoje stwierdzenie.

Zadanie 5.3.
Na rysunku przedstawiono przejście impulsu światła monochromatycznego przez granicę ośrodków 1. i 2. Pęd impulsu światła (zgodnie z korpuskularną teorią światła) w ośrodku 1. oznaczono jakop1.png, a w ośrodku 2. oznaczono jakop2.png. Punkt 𝐺 leży w ośrodku 2. – na granicy obu ośrodków.

Na rysunku powyżej wyznacz konstrukcyjnie i narysuj wektor siły, z jaką impuls światła działa na materię ośrodka 2. w punkcie 𝑮. Podpisz tę siłę jako5.333.png. Uwzględnij prawidłowy kierunek i zwrot tej siły (długość wektora siły na rysunku będzie umowna).
Zadanie 6. (0–8)
Ustaloną masę gazu doskonałego poddano przemianie izotermicznej ze stanu początkowego 𝐴 do stanu 𝐵, po czym gaz doprowadzono z powrotem do stanu 𝐴. Następnie przeprowadzono przemianę adiabatyczną tego gazu ze stanu 𝐴 do stanu 𝐷, po której ponownie sprowadzono gaz do stanu 𝐴. W ostatniej części doświadczenia gaz poddano pewnej przemianie ze stanu 𝐴 do stanu 𝐶. W przemianie 𝐴 → 𝐶 gaz osiągał ciśnienia niższe niż w przemianie izotermicznej i jednocześnie wyższe niż w przemianie adiabatycznej.

Na poniższym diagramie przedstawiono wykresy zależności ciśnienia 𝑝 od objętości 𝑉 gazu w trzech opisanych przemianach.
Zadanie 6.1.
Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Zaznacz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.
W przemianie 𝐴 → 𝐵 gaz nie pobiera ciepła z otoczenia.
W przemianie 𝐴 → 𝐷 nie zmienia się energia wewnętrzna gazu.
Siła parcia gazu wykonuje największą pracę w przemianie 𝐴 → 𝐵.
Zadanie 6.2.
Dokończ zdanie tak aby było poprawne.
Temperatura gazu w przemianie 𝐴 → 𝐶
ponieważ w przemianie 𝐴 → 𝐶 wraz ze wzrostem 𝑉
1 pkt – obie odpowiedzi poprawne.
0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub niepełna albo brak odpowiedzi.
Zadanie 6.3.
Wykaż, że w przemianie 𝑨 → 𝑪 gaz pobiera ciepło z otoczenia. Powołaj się na odpowiednie właściwości przemian i zapisz niezbędne zależności fizyczne uzasadniające to stwierdzenie.

Wskazówka: Porównaj przemianę 𝐴 → 𝐶 z przemianą 𝐴 → 𝐷 albo rozważ cykl kołowy 𝐴 → 𝐶 → 𝐷 → 𝐴.
Zadanie 6.4.
Oblicz ciśnienie 𝒑𝒀 gazu w stanie 𝒀. Wynik zapisz w postaci iloczynu liczby rzeczywistej, zaokrąglonej do dwóch cyfr znaczących, i symbolu 𝒑𝟏.

Zadanie 7. (0–4)
Blok lodu o temperaturze −5 ℃ i masie 430 g włożono do 1500 g wody o temperaturze 55 ℃. Po pewnym czasie cały lód się stopił, a woda osiągnęła ustaloną temperaturę 𝑇 w każdym punkcie. Podczas tego procesu, aż do ustalenia się temperatury wody, układ (lód oraz woda) oddał do otoczenia 60 kJ ciepła.

W zadaniu pomiń efekty związane z parowaniem. Przyjmij do obliczeń:
Zadanie 7.1.
Dokończ zdanie tak aby było prawdziwe.
Podczas topnienia blok lodu
a średnia energia kinetyczna jego cząsteczek
Zasady oceniania
1 pkt – obie odpowiedzi poprawne.
0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub niepełna albo brak odpowiedzi.
Zadanie 7.2.
Oblicz 𝑻 – temperaturę wody, jaka ustali się po stopieniu lodu. Wynik możesz podać w ℃ lub 𝐊.
Zadanie 8. (0–5)
W doświadczeniu 1. wiązka niespolaryzowanego światła pada na polaryzator liniowy 𝒜. Światło, które przeszło przez polaryzator 𝒜, dalej pada prostopadle na polaryzator liniowy ℬ, którego płaszczyzna polaryzacji 𝑃 jest ustawiona pod kątem 90° względem płaszczyzny polaryzacji 𝑃𝒜 polaryzatora 𝒜 (zobacz rysunek 1.). Okazuje się, że światło nie przechodzi dalej przez polaryzator ℬ.

W doświadczeniu 2. pomiędzy polaryzatory 𝒜 i ℬ wstawiono trzeci polaryzator liniowy 𝒞, którego płaszczyzna polaryzacji 𝑃𝒞 jest ustawiona pod kątem 𝛼 = 45° względem 𝑃𝒜 oraz 𝑃 (zobacz rysunek 2.). Okazuje się, że w takim przypadku część wiązki światła niespolaryzowanego padająca na 𝒜 przejdzie przez polaryzator ℬ.
Na rysunkach oznaczono jakoea.pngamplitudę fali elektromagnetycznej (wektor natężenia pola elektrycznego) po przejściu przez polaryzator 𝒜.

Zadanie 8.1.
Wyjaśnij, dlaczego w pierwszym doświadczeniu światło nie przechodzi przez układ polaryzatorów 𝓐 – 𝓑, oraz wyjaśnij, dlaczego w drugim doświadczeniu światło przechodzi przez układ polaryzatorów 𝓐 – 𝓒 – 𝓑.
Zadanie 8.2.
Natężenie fali elektromagnetycznej po przejściu przez polaryzator 𝒜 oznaczymy jako 𝐼𝒜, a natężenie fali elektromagnetycznej po przejściu przez polaryzator ℬ (w drugim doświadczeniu) oznaczymy jako 𝐼.

Oblicz stosunek 𝐼𝐼𝒜 .

Zadanie 9. (0–3)
Uczeń zamierzał wyznaczyć opór 𝑅 pewnego opornika. W tym celu zbudował obwód elektryczny, składający się z: badanego opornika, wyłącznika W, mierników natężenia prądu i napięcia (czułego miliamperomierza A i woltomierza V) oraz zasilacza Z (stałego napięcia). Schemat obwodu przedstawiono na poniższym rysunku:
Po zamknięciu wyłącznika W popłynął w obwodzie prąd elektryczny. W tym czasie amperomierz wskazywał natężenie prądu 𝐼= 215 μA, a woltomierz wskazywał napięcie 𝑈= 12,0 V. Opór elektryczny woltomierza wynosi 𝑅= 0,80 MΩ.

Oblicz opór 𝑹 opornika.
Zadanie 10. (0–2)
W pobliżu zwojnicy z rdzeniem ferromagnetycznym podłączonej do amperomierza przemieszczano magnes walcowy: naprzemiennie zbliżano go do zwojnicy (w sposób pokazany na rysunku 1.) oraz oddalano go od zwojnicy (w sposób pokazany na rysunku 2.).

Na rysunkach 1. i 2. zaznacz strzałką, w którą stronę płynie prąd przez amperomierz, oraz wpisz na obu rysunkach w wyznaczone komórki oznaczenia biegunów magnetycznych, powstających na krańcach ferromagnetycznego rdzenia.

Zadanie 11. (0–4)
Na diagramie 1. schematycznie przedstawiono pierwsze cztery poziomy energetyczne w atomie wodoru. Na osi pionowej oznaczono energię elektronu na danym poziomie. Obok osi energii ukazano – dla tych poziomów energetycznych – możliwe przejścia 𝑎 → 𝑏 elektronu z poziomu 𝑛 = 𝑎 na poziom 𝑛 = 𝑏 (gdzie 𝑎 > 𝑏). Na osi energii zachowano skalę.

Zadanie 11.1.
Częstotliwości fotonów emitowanych podczas przejść 𝑎 → 𝑏 oznaczymy jako 𝑓𝑎𝑏.

Uporządkuj rosnąco częstotliwości fotonów emitowanych podczas przejść przedstawionych na diagramie 1. Wpisz odpowiednie oznaczenia częstotliwości w wykropkowane miejsca, tak aby relacja w ten sposób zapisana była prawdziwa.
................ < ............... < ............... < ................ < ............... < ...............
Zasady oceniania
1 pkt – rozwiązanie poprawne.
0 pkt – rozwiązanie niepoprawne lub niepełne albo brak rozwiązania.
Zadanie 11.2.
Na diagramie 2. przedstawiono fragment widma emisyjnego atomu wodoru w zakresie światła widzialnego. Na osi pod widmem oznaczono długość fali elektromagnetycznej.

Ustal i zapisz, któremu spośród przejść ukazanych na diagramie 1. odpowiada linia widmowa L3, przedstawiona na diagramie 2. Wykonaj i zapisz odpowiednie obliczenia uzasadniające to przyporządkowanie.

Uwaga! Pomiń odrzut atomu w wyniku emisji fotonu.

Zadanie 12. (0–4)
Izotop radonu 222Rn powstaje w wyniku przemiany (rozpadu) α pewnego pierwiastka oraz sam ulega przemianie (rozpadowi), podczas której emituje cząstkę α. Pierwiastek, z którego powstaje izotop radonu 222Rn, oznaczymy jako X, a pierwiastek, w który się przemienia izotop radonu 222Rn, oznaczymy jako Y.

Na wykresie poniżej przedstawiono fragment zależności 𝑁(𝑡)/𝑁0 – ułamka liczby jąder 222Rn pozostających w próbce od czasu 𝑡. Liczba jąder w badanej próbce w chwili 𝑡 = 0 jest równa 𝑁0.
Zadanie 12.1.
Ustal i zapisz symbole oraz nazwy pierwiastków oznaczonych w zadaniu 12. jako 𝐗 oraz 𝐘.
Symbol oraz nazwa pierwiastka X: .........................
Symbol oraz nazwa pierwiastka Y: .........................
Zasady oceniania
1 pkt – rozwiązanie poprawne.
0 pkt – rozwiązanie niepoprawne lub niepełne albo brak rozwiązania.
Zadanie 12.2.
Oblicz, jaki ułamek (lub %) z początkowej liczby 𝑵𝟎 jąder izotopu radonu 𝟐𝟐𝟐𝐑𝐧 pozostanie w próbce po 𝟏𝟓𝟎 𝐡, licząc od chwili 𝒕 = 𝟎. Wynik zapisz zaokrąglony do dwóch cyfr znaczących.

Uwaga! Zwróć uwagę, że wykres nie jest liniowy.
Pomysły na studia dla maturzystów - ostatnio dodane artykuły

Rekrutacja na studia wg przedmiotów zdawanych na maturze


Wyszukaj kierunki studiów i uczelnie, w których brany jest pod uwagę tylko 1 przedmiot zdawany na maturze na poziomie podstawowym (często uczelnie dają do wyboru kilka przedmiotów a wybieramy z nich jeden):

Przykłady:

kierunki studiów po maturze z WOS


Poniżej podajemy wybrane linki do kierunki studiów na uczelniach, w których są brane pod uwagę wyniki tylko z dwóch przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym
(często uczelnie dają wyboru więcej przedmiotów a wybieramy z nich dwa):

Przykłady:

kierunki po maturze z polskiego i matematyki
kierunki po maturze z polskiego i angielskiego
kierunki po maturze z polskiego i historii
kierunki po maturze z polskiego i wiedzy o społeczeństwie

kierunki po maturze z matematyki i angielskiego
kierunki po maturze z matematyki i fizyki
kierunki po maturze z matematyki i chemii
kierunki po maturze z matematyki i informatyki

kierunki po maturze z biologii i chemii
kierunki po maturze z biologii i
angielskiego
kierunki po maturze z chemii i angielskiego
kierunki po maturze z biologii i geografii
kierunki po maturze z chemii i geografii
Polityka Prywatności