aplikacja Matura google play app store

Matematyka, matura 2023 przykładowa - poziom rozszerzony - pytania i odpowiedzi

DATA: 14 marca 2022
CZAS PRACY: 180 minut
LICZBA PUNKTÓW DO UZYSKANIA: 50
Formuła 2023

dostępne także:
w formie testu
• w aplikacji Matura - testy i zadania


Lista zadań

Odpowiedzi do tej matury możesz sprawdzić również rozwiązując test w dostępnej już aplikacji Matura - testy i zadania, w której jest także, np. odmierzanie czasu, dodawanie do powtórek, zapamiętywanie postępu i wyników czy notatnik :)

aplikacja_nazwa_h110.png google_play_h56.png app_store_h56.png

Dziękujemy developerom z firmy Geeknauts, którzy stworzyli tę aplikację

Zadanie 1. (0–3)
Dane są liczby 𝑎 = log23 oraz 𝑏 = log37.

Wyraź log449 za pomocą liczb a oraz b.Zadanie 2. (0–3)
Funkcja 𝑓 jest określona wzorem    dla każdej liczby rzeczywistej 𝑥 ≠ 1.

Wyznacz równanie stycznej do wykresu tej funkcji w punkcie 𝑷 = (−𝟑, −𝟑).

Zadanie 3. (0–4)
Dany jest nieskończony ciąg geometryczny (𝑎𝑛), określony dla każdej liczby naturalnej 𝑛 ≥ 1. Suma trzech początkowych wyrazów ciągu (𝑎𝑛) jest równa 7, a suma 𝑆 wszystkich wyrazów tego ciągu jest równa 8.

Wyznacz wszystkie wartości 𝒏, dla których spełniona jest nierówność
gdzie 𝑺𝒏 oznacza sumę 𝒏 początkowych wyrazów ciągu (𝒂𝒏).

Zadanie 4. (0–5)
Dane jest równanie
(𝑥 − 6)⋅[(𝑚 − 2)𝑥2 −4(𝑚 + 3)𝑥 + 𝑚 + 1] = 0

z niewiadomą 𝑥 i parametrem 𝑚 ∈ ℝ.

Wyznacz wszystkie wartości parametru 𝒎, dla których to równanie ma trzy różne rozwiązania rzeczywiste tego samego znaku.
Zadanie 5. (0–3)
Udowodnij, że suma sześcianów trzech kolejnych liczb całkowitych niepodzielnych przez 𝟒 jest liczbą podzielną przez 𝟑𝟔.
Zadanie 6. (0–8)
Na obrzeżach miasta znajduje się jezioro, na którym postanowiono stworzyć tor regatowy. Na podstawie dostępnych map wymodelowano w pewnej skali kształt linii brzegowej jeziora w kartezjańskim układzie współrzędnych (𝑥,𝑦) za pomocą fragmentów wykresów funkcji 𝑓 oraz 𝑔 (zobacz rysunek).
Funkcje 𝑓 oraz 𝑔 są określone wzorami 𝑓(𝑥) = 𝑥2 oraz 𝑔(𝑥) = −12(𝑥 − 12)+ 4.
Początek toru postanowiono zlokalizować na brzegu jeziora w miejscu, któremu odpowiada w układzie współrzędnych punkt 𝑃 = (−1 , 1).

Zadanie 6.1.
Niech 𝑅 będzie punktem leżącym na wykresie funkcji 𝑔.
Wykaż, że odległość punktu 𝑹 od punktu 𝑷 wyraża się wzorem
                 
gdzie 𝒙 jest pierwszą współrzędną punktu 𝑹.

Zadanie 6.2.
Koniec toru regatowego należy umieścić na linii brzegowej.

Oblicz współrzędne punktu K, w którym należy zlokalizować koniec toru, aby długość toru (tj. odległość końca K toru od początku P) była możliwie największa. Oblicz długość najdłuższego toru.

Wskazówka.
Przy rozwiązywaniu zadania możesz skorzystać z tego, że odległość dowolnego punktu 𝑅 leżącego na wykresie funkcji 𝑔 od punktu 𝑃 wyraża się wzorem      

        

gdzie 𝑥 jest pierwszą współrzędną punktu 𝑅.

Zadanie 7. (0–4)
Rozwiąż równanie sin(3x) = 2sinx w zbiorze [0,𝜋].

Zadanie 8. (0–4)
Dany jest trapez równoramienny 𝐴𝐵𝐶𝐷 o obwodzie 𝑙 i podstawach 𝐴𝐵 oraz 𝐶𝐷 takich, że |𝐴𝐵| > |𝐶𝐷|. Trapez jest opisany na okręgu i wpisany w okrąg, a przekątna 𝐴𝐶 trapezu ma długość 𝑑 (zobacz rysunek).
                               

Wykaż, że promień R okręgu opisanego na trapezie ABCD jest równy               

Zadanie 9. (0–6)
W kartezjańskim układzie współrzędnych (𝑥,𝑦) punkt 𝐴 = (9 , 12) jest wierzchołkiem trójkąta 𝐴𝐵𝐶. Prosta 𝑘 o równaniu 𝑦 = 12𝑥 zawiera dwusieczną kąta 𝐴𝐵𝐶 tego trójkąta. Okrąg O o równaniu (𝑥 − 8)2 + (𝑦 − 4)2 = 16 jest wpisany w ten trójkąt.

Oblicz współrzędne punktu styczności prostej przechodzącej przez wierzchołki B i C tego trójkąta z okręgiem O.
Zadanie 10. (0–6)
Dany jest ostrosłup prawidłowy czworokątny 𝐴𝐵𝐶𝐷𝑆 o podstawie 𝐴𝐵𝐶𝐷 i polu powierzchni bocznej równym 𝑃. Kąt między wysokościami sąsiednich ścian bocznych poprowadzonych z wierzchołka 𝑆 ma miarę 2𝛼.
Objętość tego ostrosłupa jest równa 10.png , gdzie 𝑘 jest stałym współczynnikiem liczbowym.

Oblicz współczynnik k.


Zadanie 11. (0–4)
Egzamin składa się z 15 zadań zamkniętych. Do każdego zadania podano cztery odpowiedzi, z których tylko jedna okazuje się poprawna. Zdający zalicza egzamin, jeśli udzieli poprawnych odpowiedzi w co najmniej 11 zadaniach. Pewien student przystąpił nieprzygotowany do egzaminu i w każdym zadaniu wybierał losowo odpowiedź. Przyjmij, że w każdym zadaniu wybór każdej z odpowiedzi przez studenta jest równo prawdopodobny.

Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia, że ten student zaliczył egzamin.
Pomysły na studia dla maturzystów - ostatnio dodane artykuły

Rekrutacja na studia wg przedmiotów zdawanych na maturze


Wyszukaj kierunki studiów i uczelnie, w których brany jest pod uwagę tylko 1 przedmiot zdawany na maturze na poziomie podstawowym (często uczelnie dają do wyboru kilka przedmiotów a wybieramy z nich jeden):

Przykłady:

kierunki studiów po maturze z WOS


Poniżej podajemy wybrane linki do kierunki studiów na uczelniach, w których są brane pod uwagę wyniki tylko z dwóch przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym
(często uczelnie dają wyboru więcej przedmiotów a wybieramy z nich dwa):

Przykłady:

kierunki po maturze z polskiego i matematyki
kierunki po maturze z polskiego i angielskiego
kierunki po maturze z polskiego i historii
kierunki po maturze z polskiego i wiedzy o społeczeństwie

kierunki po maturze z matematyki i angielskiego
kierunki po maturze z matematyki i fizyki
kierunki po maturze z matematyki i chemii
kierunki po maturze z matematyki i informatyki

kierunki po maturze z biologii i chemii
kierunki po maturze z biologii i
angielskiego
kierunki po maturze z chemii i angielskiego
kierunki po maturze z biologii i geografii
kierunki po maturze z chemii i geografii
Polityka Prywatności