aplikacja Matura google play app store

Matematyka, matura 2023 próbna grudzień - poziom podstawowy - pytania i odpowiedzi

DATA: 14 grudnia 2022
GODZINA ROZPOCZĘCIA: 9:00
CZAS PRACY: 180 minut
LICZBA PUNKTÓW DO UZYSKANIA: 46
Formuła 2023

dostępne także:
w formie testu
• w aplikacji Matura - testy i zadania


Lista zadań

Odpowiedzi do tej matury możesz sprawdzić również rozwiązując test w dostępnej już aplikacji Matura - testy i zadania, w której jest także, np. odmierzanie czasu, dodawanie do powtórek, zapamiętywanie postępu i wyników czy notatnik :)

aplikacja_nazwa_h110.png google_play_h56.png app_store_h56.png

Dziękujemy developerom z firmy Geeknauts, którzy stworzyli tę aplikację

Zadanie 1. (0–1)
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Liczba Screenshot_1.png jest równa
1 pkt – odpowiedź poprawna.
Zadanie 2. (0–1)
Pan Nowak kupił obligacje Skarbu Państwa za 40 000 zł oprocentowane 7% w skali roku. Odsetki są naliczane i kapitalizowane co rok.
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Wartość obligacji kupionych przez pana Nowaka będzie po dwóch latach równa
1 pkt – odpowiedź poprawna.
Zadanie 3. (0–1)
Właściciel sklepu kupił w hurtowni 50 par identycznych spodni po 𝑥 zł za parę i 40 identycznych marynarek po 𝑦 zł za sztukę. Za zakupy w hurtowni zapłacił 8000 zł. Po doliczeniu marży 50% na każdą parę spodni i 20% na każdą marynarkę ceny detaliczne spodni i marynarki były jednakowe.
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Cenę pary spodni 𝑥 oraz cenę marynarki 𝑦, jakie trzeba zapłacić w hurtowni, można obliczyć z układu równań
1 pkt – odpowiedź poprawna.
Zadanie 4. (0–1)
Liczby rzeczywiste 𝑥 i 𝑦 są dodatnie oraz 𝑥≠𝑦.
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Wyrażenie Screenshot_48.png można przekształcić do postaci
1 pkt – odpowiedź poprawna.
Zadanie 5. (0–1)
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Wszystkich różnych liczb naturalnych czterocyfrowych, w których zapisie dziesiętnym wszystkie cyfry są różne, jest
1 pkt – odpowiedź poprawna.
Zadanie 6. (0–1)
Funkcja 𝑓 jest określona wzorem 𝑓(𝑥) = − log 𝑥 dla wszystkich liczb rzeczywistych dodatnich 𝑥.
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Wartość funkcji 𝑓 dla argumentu Screenshot_54.png jest równa
1 pkt – odpowiedź poprawna.
Zadanie 7. (0–3)
W kartezjańskim układzie współrzędnych (𝑥,𝑦) przedstawiono fragment wykresu funkcji kwadratowej 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐. Wierzchołek paraboli, która jest wykresem funkcji 𝑓, ma współrzędne (5,−3). Jeden z punktów przecięcia paraboli z osią 𝑂𝑥 układu współrzędnych ma współrzędne (4,0).

Zadanie 7.1.
Podaj zbiór wszystkich wartości funkcji 𝒇.
.........................
Zadanie 7.2.
Wyznacz wzór funkcji kwadratowej 𝒇 w postaci kanonicznej.

Zadanie 8. (0–1)
Dana jest nierówność kwadratowa
(3𝑥 − 9)(𝑥 + 𝑘) < 0
z niewiadomą 𝑥 i parametrem 𝑘 ∈ ℝ. Rozwiązaniem tej nierówności jest przedział (−2, 3).
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych
Liczba 𝑘 jest równa
1 pkt – odpowiedź poprawna.
Zadanie 9. (0–1)
Dana jest funkcja kwadratowa 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐, gdzie 𝑎, 𝑏 i 𝑐 są liczbami rzeczywistymi takimi, że 𝑎 ≠ 0 oraz 𝑐 < 0. Funkcja 𝑓 nie ma miejsc zerowych.
Dokończ zdanie tak, aby było prawdziwe.
Wykres funkcji 𝑓 leży w całości
ponieważ
1 pkt – odpowiedź poprawna.
Zadanie 10. (0–1)
Dany jest układ równańNa którym z rysunków A–D przedstawiona jest interpretacja geometryczna tego układu równań? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
1 pkt – odpowiedź poprawna.
Zadanie 11. (0–1)
Dany jest wielomian 𝑊 określony wzorem 𝑊(𝑥) = 𝑥3 − 2𝑥2 − 3𝑥 + 6 dla każdej liczby rzeczywistej 𝑥.
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Wielomian 𝑊 przy rozkładzie na czynniki ma postać
1 pkt – odpowiedź poprawna.
Zadanie 12. (0–1)
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Równanie Screenshot_66.png w zbiorze liczb rzeczywistych ma dokładnie
1 pkt – odpowiedź poprawna.
Zadanie 13. (0–1)
Dana jest nierówność
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Największą liczbą całkowitą, która spełnia tę nierówność, jest
1 pkt – odpowiedź poprawna.
Zadanie 14. (0–2)
Wykaż, że dla każdej liczby naturalnej 𝒏 liczba 𝟓𝒏𝟐 + 𝟏𝟓𝒏 jest podzielna przez 𝟏𝟎.
Zadanie 15. (0–1)
Dany jest ciąg (𝑎𝑛) określony wzorem 𝑎𝑛 = 2𝑛2 + 𝑛 dla każdej liczby naturalnej 𝑛 ≥ 1.
Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń.
Ciąg (𝑎𝑛) jest malejący.
Ósmy wyraz ciągu (𝑎𝑛) jest równy 136.
Zadanie 16. (0–1)
Pięciowyrazowy ciągScreenshot_68.pngjest arytmetyczny.
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Liczby 𝑥 oraz 𝑦 są równe
1 pkt – odpowiedź poprawna.
Zadanie 17. (0–2)
Dany jest ciąg geometryczny (𝑎𝑛), określony dla każdej liczby naturalnej 𝑛 ≥ 1. W tym ciągu 𝑎1 = −5, 𝑎2 = 15, 𝑎3 = −45.
Dokończ zdanie. Podaj dwie odpowiedzi tak, aby dla każdej z nich dokończenie poniższego zdania było prawdziwe.
Wzór ogólny ciągu (𝑎𝑛) ma postać

A.

B.

C.

D.

E.

F.
Zadanie 18. (0–1)
Kąt 𝛼 jest ostry oraz Screenshot_81.png
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Wartość wyrażenia sin 𝛼 ∙ cos 𝛼 jest równa
1 pkt – odpowiedź poprawna.
Zadanie 19. (0–1)
Punkty 𝐴, 𝐵, 𝐶 leżą na okręgu o środku 𝑂 (zobacz rysunek). Ponadto |∡𝐴𝑂𝐶| = 130° oraz |∡𝐵𝑂𝐴| = 110°.
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Miara kąta wewnętrznego 𝐵𝐴𝐶 trójkąta 𝐴𝐵𝐶 jest równa
1 pkt – odpowiedź poprawna.
Zadanie 20. (0–4)
Do wyznaczenia trzech boków pewnego kąpieliska w kształcie prostokąta należy użyć liny o długości 200 m. Czwarty bok tego kąpieliska będzie pokrywał się z brzegiem plaży, który w tym miejscu jest linią prostą (zobacz rysunek).

Oblicz wymiary 𝒂 i 𝒃 kąpieliska tak, aby jego powierzchnia była największa.

Zadanie 21. (0–1)
Dany jest kwadrat 𝐴𝐵𝐶𝐷 o boku długości 8. Z wierzchołka 𝐴 zakreślono koło o promieniu równym długości boku kwadratu (zobacz rysunek).
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Pole powierzchni części wspólnej koła i kwadratu jest równe
1 pkt – odpowiedź poprawna.
Zadanie 22. (0–1)
Odcinki 𝐴𝐶 i 𝐵𝐷 przecinają się w punkcie 𝑂. Ponadto |𝐴𝐷| = 4 i |𝑂𝐷| = |𝐵𝐶| = 6. Kąty 𝑂𝐷𝐴 i 𝐵𝐶𝑂 są proste (zobacz rysunek).
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych
Długość odcinka 𝑂𝐶 jest równa
1 pkt – odpowiedź poprawna.
Zadanie 23. (0–2)
Przekątne równoległoboku 𝐴𝐵𝐶𝐷 mają długości: |𝐴𝐶| = 16 oraz |𝐵𝐷| = 12. Wierzchołki 𝐸, 𝐹, 𝐺 oraz 𝐻 rombu 𝐸𝐹𝐺𝐻 leżą na bokach równoległoboku 𝐴𝐵𝐶𝐷 (zobacz rysunek). Boki tego rombu są równoległe do przekątnych równoległoboku.
Oblicz długość boku rombu 𝑬𝑭𝑮𝑯.

Zadanie 24. (0–2)
Dany jest trójkąt 𝐴𝐵𝐶, w którym |𝐴𝐶 = 4, |𝐴𝐵| = 3, cos ∡𝐵𝐴𝐶 = Screenshot_125.png
Oblicz pole trójkąta 𝑨𝑩𝑪.

Zadanie 25. (0–2)
Dany jest sześciokąt foremny 𝐴𝐵𝐶𝐷𝐸𝐹 o polu równymScreenshot_154.png(zobacz rysunek).

Zadanie 25.1.
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Pole trójkąta 𝐴𝐵𝐸 jest równe
1 pkt – odpowiedź poprawna.
Zadanie 25.2.
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Długość odcinka 𝐴𝐸 jest równa
1 pkt – odpowiedź poprawna.
Zadanie 26. (0–1)
Dany jest trapez 𝐴𝐵𝐶𝐷, w którym 𝐴𝐵||𝐶𝐷 oraz przekątne 𝐴𝐶 i 𝐵𝐷 przecinają się w punkcie 𝑂 (zobacz rysunek). Wysokość tego trapezu jest równa 12. Obwód trójkąta 𝐴𝐵𝑂 jest równy 39, a obwód trójkąta 𝐶𝐷𝑂 jest równy 13.
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Wysokość trójkąta 𝐴𝐵𝑂 poprowadzona z punktu 𝑂 jest równa
1 pkt – odpowiedź poprawna.
Zadanie 27. (0–1)
Na płaszczyźnie, w kartezjańskim układzie współrzędnych (𝑥,𝑦), dany jest okrąg 𝒪 o równaniu
(𝑥 − 3)2 + (𝑦 − 3)2 = 13
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Okrąg 𝒪 przecina oś 𝑂𝑦 w punktach o współrzędnych
1 pkt – odpowiedź poprawna.
Zadanie 28. (0–1)
Na płaszczyźnie, w kartezjańskim układzie współrzędnych (𝑥,𝑦), dane są proste 𝑘 oraz 𝑙 o równaniach
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Proste 𝑘 oraz 𝑙
1 pkt – odpowiedź poprawna.
Zadanie 29. (0–1)
Na płaszczyźnie, w kartezjańskim układzie współrzędnych (𝑥,𝑦), dane są punkty 𝐴 = (1,2) i 𝐵 = (2𝑚,𝑚), gdzie 𝑚 jest liczbą rzeczywistą, oraz prosta 𝑘 o równaniu 𝑦 = −𝑥 −1.
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Prosta przechodząca przez punkty 𝐴 i 𝐵 jest równoległa do prostej 𝑘, gdy
1 pkt – odpowiedź poprawna.
Zadanie 30. (0–3)
Dany jest sześcian 𝐴𝐵𝐶𝐷𝐸𝐹𝐺𝐻 o krawędzi długości 9. Wierzchołki podstawy 𝐴𝐵𝐶𝐷 sześcianu połączono odcinkami z punktem 𝑊, który jest punktem przecięcia przekątnych podstawy 𝐸𝐹𝐺𝐻. Otrzymano w ten sposób ostrosłup prawidłowy czworokątny 𝐴𝐵𝐶𝐷𝑊 (zobacz rysunek).
Zadanie 30.1.
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Objętość 𝑉 ostrosłupa 𝐴𝐵𝐶𝐷𝑊 jest równa
1 pkt – odpowiedź poprawna.
Zadanie 30.2.
Oblicz cosinus kąta nachylenia krawędzi bocznej ostrosłupa do płaszczyzny podstawy.

Zadanie 31. (0–1)
Dany jest sześcian ℱ o krawędzi długości 𝑎 i objętości 𝑉 oraz sześcian 𝒢 o krawędzi długości 3𝑎.
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Objętość sześcianu 𝒢 jest równa
1 pkt – odpowiedź poprawna.
Zadanie 32. (0–1)
Na loterii stosunek liczby losów wygrywających do liczby losów przegrywających jest równy 2∶7. Zakupiono jeden los z tej loterii.
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że zakupiony los jest wygrywający, jest równe
1 pkt – odpowiedź poprawna.
Zadanie 33. (0–2)
W eksperymencie badano kiełkowanie nasion w pięciu donicach. Na koniec eksperymentu policzono wykiełkowane nasiona w każdej z donic:
• w I donicy – 133 nasiona
• w II donicy – 140 nasion
• w III donicy – 119 nasion
• w IV donicy – 147 nasion
• w V donicy – 161 nasion.
Odchylenie standardowe liczby wykiełkowanych nasion jest równe 𝜎 = 14.

Podaj numery donic, w których liczba wykiełkowanych nasion mieści się w przedziale określonym przez jedno odchylenie standardowe od średniej.

Pomysły na studia dla maturzystów - ostatnio dodane artykuły

Rekrutacja na studia wg przedmiotów zdawanych na maturze


Wyszukaj kierunki studiów i uczelnie, w których brany jest pod uwagę tylko 1 przedmiot zdawany na maturze na poziomie podstawowym (często uczelnie dają do wyboru kilka przedmiotów a wybieramy z nich jeden):

Przykłady:

kierunki studiów po maturze z WOS


Poniżej podajemy wybrane linki do kierunki studiów na uczelniach, w których są brane pod uwagę wyniki tylko z dwóch przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym
(często uczelnie dają wyboru więcej przedmiotów a wybieramy z nich dwa):

Przykłady:

kierunki po maturze z polskiego i matematyki
kierunki po maturze z polskiego i angielskiego
kierunki po maturze z polskiego i historii
kierunki po maturze z polskiego i wiedzy o społeczeństwie

kierunki po maturze z matematyki i angielskiego
kierunki po maturze z matematyki i fizyki
kierunki po maturze z matematyki i chemii
kierunki po maturze z matematyki i informatyki

kierunki po maturze z biologii i chemii
kierunki po maturze z biologii i
angielskiego
kierunki po maturze z chemii i angielskiego
kierunki po maturze z biologii i geografii
kierunki po maturze z chemii i geografii
Polityka Prywatności