aplikacja Matura google play app store

Historia sztuki, matura 2022 - poziom rozszerzony - pytania i odpowiedzi

DATA: 19 maja 2022 r.
GODZINA ROZPOCZĘCIA: 14:00
CZAS PRACY: 180 minut
LICZBA PUNKTÓW DO UZYSKANIA: 60
Formuła od 2015 "nowa matura"

dostępne także:
w formie testu
• w aplikacji Matura - testy i zadania


Lista zadań

Odpowiedzi do tej matury możesz sprawdzić również rozwiązując test w dostępnej już aplikacji Matura - testy i zadania, w której jest także, np. odmierzanie czasu, dodawanie do powtórek, zapamiętywanie postępu i wyników czy notatnik :)

aplikacja_nazwa_h110.png google_play_h56.png app_store_h56.png

Dziękujemy developerom z firmy Geeknauts, którzy stworzyli tę aplikację

Zadanie 1. (0–2)
Przyjrzyj się poniższym reprodukcjom.
Zadanie 1.1.
Uporządkuj chronologicznie przedstawione malowidła A–C. Wybierz numery 1–3 we właściwej kolejności, gdzie 1 oznacza dzieło chronologicznie najstarsze, a 3 – dzieło chronologicznie najnowsze.
Dzieło A
Dzieło B
Dzieło C
1 pkt – poprawne ustalenie chronologii trzech dzieł.
0 pkt – odpowiedź niepełna lub błędna albo brak odpowiedzi.
Zadanie 1.2.
Wymień trzy cechy formalne malowideł wspólne dla wszystkich dzieł (A, B i C).

1. .................................................. 
2. .................................................. 
3. ..................................................
Zadanie 2. (0–1)
Malarze sieneńscy czerpali inspirację ze sztuki bizantyjskiej. Na przykładzie obrazu, którego autorem jest Duccio di Buoninsegna, wymień dwie cechy formalne dzieła, które świadczą o tej inspiracji.
Duccio di Buoninsegna, Madonna Rucellai

1. .................................................. 
2. ..................................................
Zadanie 3. (0–3)
Przyjrzyj się poniższym reprodukcjom.
Zadanie 3.1.
Określ styl reprodukowanych dzieł.

A. .................................................. 
B. .................................................. 
C. .................................................. 
D. ..................................................
Zadanie 3.2.
Zidentyfikuj dzieła na podstawie poniższych informacji. W każdym punkcie wybierz literę wybraną spośród A–D, którą oznaczono opisany obraz.
1. Dzieło przedstawia temat pasyjny.
2. Chrystusa ukazano w kontrapoście.
3. Chrystus został ukazany jako Pantokrator.
1 pkt – trzy poprawne odpowiedzi.
0 pkt – odpowiedź niepełna lub błędna albo brak odpowiedzi.
Zadanie 4. (0–3)
Poniżej zamieszczono zdjęcie bryły oraz plan budowli.
Zadanie 4.1.
Rozpoznaj budowlę przedstawioną na fotografii. Podaj nazwę własną budowli oraz nazwę miasta, w którym się ona znajduje.

Nazwa budowli: .................................................. 

Miasto: ..................................................
Zadanie 4.2.
Poniżej zamieszczono schematy przedstawiające dwa różne typy przestrzenne budowli sakralnych (A i B).
Dopasuj schemat typu przestrzennego (A albo B) do budowli przedstawionej we wstępie do zadania 4. Nazwij ten typ układu przestrzennego i uzasadnij swój wybór.

Budowla ze wstępu do zadania 4. reprezentuje typ przestrzenny: 
.................................................. 
Nazwa typu: 
.................................................. 
Uzasadnienie:
..................................................
Zadanie 5. (0–2)
Przyjrzyj się poniższej reprodukcji.
Uzupełnij tekst – podaj właściwe: imię i nazwisko twórcy (1.), imię i przydomek króla (2.), nazwę własną budowli (3.) oraz nazwę typu przedstawienia (4.).

W latach 1529–1531 rzeźbiarz ......................... (1.) wykonał nagrobek króla ......................... (2.). Dzieło to znajduje się w .........................(3.). Postać króla, po raz pierwszy w Polsce, została ukazana w tak zwanej pozie ......................... (4.).  Nazwa tego typu przedstawienia pochodzi od nazwiska rzeźbiarza, który zastosował to rozwiązanie w nagrobku kardynała Ascania Sforzy w Rzymie.
Zadanie 6. (0–1)
Poniższe zdjęcia przedstawiają jeden z elementów wyposażenia świątyni chrześcijańskiej.
Podaj nazwę tego elementu oraz wymień nazwę jednego ornamentu, widocznego na zdjęciach, który wykorzystano do jego dekoracji.

Nazwa: ..................................................
Ornament:..................................................
Zadanie 7. (0–2)
Przyjrzyj się poniższym reprodukcjom i podaj: (a) autora dzieła i (b) tytuł dzieła.

Reprodukcja A:
a).................................................. 
b).................................................. 

Reprodukcja B: 
a).................................................. 
b)..................................................
Zadanie 8. (0–2)
Podaj nazwę kierunku reprezentowanego przez dzieło przedstawione na poniższej reprodukcji i wskaż trzy cechy dzieła charakterystyczne dla tego kierunku.

Kierunek:.................................................. 
Cechy: .........................
.........................
Zadanie 9. (0–3)
Przyjrzyj się poniższym reprodukcjom przedstawiającym dwa portrety wykonane przez tego samego autora.
Zadanie 9.1.
Podaj imię i nazwisko lub pseudonim artystyczny autora przedstawionych portretów.
...................................................
Zadanie 9.2.
Rozpoznaj technikę, która posłużyła do wykonania portretów. Podaj jej nazwę i wymień jej dwie charakterystyczne cechy.

Technika: .................................................. 
Cechy: .........................
.........................
Zadanie 10. (0–1)
Przyjrzyj się reprodukcji i oceń prawdziwość poniższych zdań. Zaznacz P, jeżeli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeżeli jest fałszywe.
1. Autorem dzieła jest Arman.
2. Dzieło jest przykładem asamblażu.
3. Dzieło powstało w 1. połowie XX wieku.
1 pkt – zaznaczenie trzech poprawnych odpowiedzi.
0 pkt – odpowiedź niepełna lub błędna albo brak odpowiedzi.
Zadanie 11. (0–5)
Przyjrzyj się poniższym zdjęciom przedstawiającym dwa różne dzieła.
Zadanie 11.1.
Podaj nazwę miasta, w którym znajduje się każde z dzieł (A i B), oraz nazwę okresu, w którym to dzieło powstało.

Dzieło A 

Miasto: ...................................................................... 
Okres: ...................................................................... 

Dzieło B 

Miasto: .....................................................................
Okres: ......................................................................
Zadanie 11.2.
Podaj po dwie cechy formalne każdego z dzieł.

Dzieło A: .................................................. 

Dzieło B: ..................................................
Zadanie 11.3.
Wybierz i zaznacz funkcję, jaką pierwotnie pełniły oba dzieła.
Przedstawione dzieła pierwotnie pełniły funkcję
1 pkt – poprawna odpowiedź.
0 pkt – odpowiedź błędna albo brak odpowiedzi.
Zadanie 12. (0–3)
Przyjrzyj się poniższej ilustracji.
Zadanie 12.1.
Podaj autora dzieła oraz dziedzinę sztuki, do której zaliczamy to dzieło.

Autor: ..................................................

Dziedzina sztuki: ..................................................
Zadanie 12.2.
Określ styl, który reprezentuje dzieło. Uzasadnij swój wybór, odnosząc się do jednej cechy formy dzieła.

Styl:.................................................. 

Uzasadnienie:..................................................
Zadanie 13. (0–2)
Przeczytaj poniższy tekst – wypowiedź Jana Matejki na temat współczesnego mu malarstwa.

[...] jak jestem u siebie na wsi, nieraz obserwuję, jak wczesnym rankiem obywatelki [...] idą z konwiami po wodę, rzucając poza siebie głębokie niebieskie cienie. Ja widzę też i słońce, i kontrasty cienia odbijającego niebo, tylko że nie potrafię tego zrobić [...]. Mam inne zainteresowania. [...] Do was należy powietrze i słońce, ja zaś pozostanę ze starymi królami.
J.M. Michałowski, Jan Matejko, Warszawa 1979.
Zadanie 13.1.
Do jakiego kierunku artystycznego nawiązał Jan Matejko słowami „niebieskie cienie” oraz „słońce i kontrasty cienia odbijającego niebo”?
.........................

Zadanie 13.2.
Którzy z artystów wymienionych poniżej byli uczniami Jana Matejki? Zaznacz dwie właściwe odpowiedzi spośród podanych.
1 pkt – zaznaczenie dwóch poprawnych odpowiedzi.
0 pkt – odpowiedź niepełna lub błędna albo brak odpowiedzi.
Zadanie 14. (0–7)
Przyjrzyj się poniższym autoportretom.
Anna Bilińska-Bohdanowicz, Autoportret, 1887, Muzeum Narodowe w Krakowie
Tamara Łempicka, Autoportret w zielonym bugatti, 1929, kolekcja prywatna
Zadanie 14.1.
Podaj po trzy cechy kompozycji każdego z obrazów.

Obraz A .................................................. 

Obraz B ..................................................
Zadanie 14.2.
Podaj po trzy cechy kolorystyki każdego z obrazów.

Obraz A.................................................. 

Obraz B..................................................
Zadanie 14.3.
Podaj po trzy cechy sposobu ukazania światła na każdym z obrazów.

Obraz A.................................................. 

Obraz B..................................................
Zadanie 14.4.
Wyjaśnij różnicę w sposobie przedstawienia rzeczywistości na zamieszczonych autoportretach.
.........................
.........................

Zadanie 15. (0–3)
Przyjrzyj się poniższym zdjęciom przedstawiającym ten sam budynek.
Zadanie 15.1.
Podaj nazwę budynku oraz określ kierunek w sztuce reprezentowany przez budynek.

Nazwa:.................................................. 

Kierunek:..................................................
Zadanie 15.2.
Wymień dwa nowatorskie rozwiązania architektoniczne zastosowane w tej budowli.

.........................
.........................

Zadanie 16. (0–20)
Napisz wypracowanie na jeden z poniższych tematów.

Temat 1. 
Pejzaż jako odwzorowanie rzeczywistości lub subiektywna wizja artysty. Na podstawie trzech dzieł z różnych epok lub reprezentujących różne style przedstaw różnorodność malarstwa pejzażowego. 

Temat 2. 
W nowożytnej oraz nowoczesnej sztuce europejskiej można odnaleźć elementy zaczerpnięte z innych kultur. Na przykładzie trzech dzieł sztuki reprezentujących różne kierunki omów wpływ kultur pozaeuropejskich na sztukę Europy.

WYPRACOWANIE 

na temat nr ............
.........................
.........................

Pomysły na studia dla maturzystów - ostatnio dodane artykuły

Rekrutacja na studia wg przedmiotów zdawanych na maturze


Wyszukaj kierunki studiów i uczelnie, w których brany jest pod uwagę tylko 1 przedmiot zdawany na maturze na poziomie podstawowym (często uczelnie dają do wyboru kilka przedmiotów a wybieramy z nich jeden):

Przykłady:

kierunki studiów po maturze z WOS


Poniżej podajemy wybrane linki do kierunki studiów na uczelniach, w których są brane pod uwagę wyniki tylko z dwóch przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym
(często uczelnie dają wyboru więcej przedmiotów a wybieramy z nich dwa):

Przykłady:

kierunki po maturze z polskiego i matematyki
kierunki po maturze z polskiego i angielskiego
kierunki po maturze z polskiego i historii
kierunki po maturze z polskiego i wiedzy o społeczeństwie

kierunki po maturze z matematyki i angielskiego
kierunki po maturze z matematyki i fizyki
kierunki po maturze z matematyki i chemii
kierunki po maturze z matematyki i informatyki

kierunki po maturze z biologii i chemii
kierunki po maturze z biologii i
angielskiego
kierunki po maturze z chemii i angielskiego
kierunki po maturze z biologii i geografii
kierunki po maturze z chemii i geografii
Polityka Prywatności