aplikacja Matura google play app store

Matematyka, matura przykładowa 2015 - poziom rozszerzony - pytania i odpowiedzi

DATA: grudzień 2013
CZAS PRACY: 180 minut
LICZBA PUNKTÓW DO UZYSKANIA: 50
Formuła od 2015 "nowa matura".

dostępne także:
w formie testu
• w aplikacji Matura - testy i zadania


Lista zadań

Odpowiedzi do tej matury możesz sprawdzić również rozwiązując test w dostępnej już aplikacji Matura - testy i zadania, w której jest także, np. odmierzanie czasu, dodawanie do powtórek, zapamiętywanie postępu i wyników czy notatnik :)

aplikacja_nazwa_h110.png google_play_h56.png app_store_h56.png

Dziękujemy developerom z firmy Geeknauts, którzy stworzyli tę aplikację

Zadanie 1. (0–1)
Dane są dwie urny z kulami, w każdej jest 5 kul. W pierwszej urnie jest jedna kula biała i 4 kule czarne. W drugiej urnie są 3 kule białe i 2 kule czarne. Rzucamy jeden raz symetryczną sześcienną kostką do gry. Jeśli wypadnie jedno lub dwa oczka, to losujemy jedną kulę z pierwszej urny, natomiast jeśli wypadną co najmniej trzy oczka, to losujemy jedną kulę z drugiej urny. Prawdopodobieństwo wylosowania kuli białej jest równe
Zadanie 2. (0–1)
Dany jest nieskończony ciąg geometryczny (an) określony wzorem   dla n = 1, 2,3,... .
Suma wszystkich wyrazów tego ciągu jest równa
Zadanie 3. (0–1)
Liczba 3.png jest równa
Zadanie 4. (0–1)
Okrąg o1 ma równanie x2 + (y – 1)2 = 25, a okrąg o2 ma równanie (x – 1)2 + y2 = 9. Określ wzajemne położenie tych okręgów.
Zadanie 5. (0–1)
Dla każdego α suma sinα + sin jest równa
Zadanie 6. (0–2)
Liczba n jest najmniejszą liczbą całkowitą spełniającą równanie
2⋅|x + 57| = |x – 39|
Wpisz cyfry: setek, dziesiątek i jedności liczby |n|.


Zadanie 7. (0–2)
Oblicz granicę ciągu 7.png.
Wpisz trzy pierwsze cyfry po przecinku rozwinięcia dziesiętnego obliczonej granicy.


Zadanie 8. (0–2)
Dana jest funkcja ƒ określona wzorem
dla każdej liczby rzeczywistej x. Oblicz wartość pochodnej tej funkcji w punkcie8a.png
Wpisz trzy pierwsze cyfry po przecinku rozwinięcia dziesiętnego otrzymanego wyniku. 

Zadanie 9. (0–2)
Oblicz9.png
Wpisz cyfrę jedności i dwie pierwsze cyfry po przecinku rozwinięcia dziesiętnego otrzymanego wyniku.

Zadanie 10. (0–3)
Punkty P1, P2, P3, ..., P23, P24 dzielą okrąg na 24 równe łuki (zobacz rysunek). Punkt A jest punktem przecięcia cięciw P11P22 i P1P16.
Udowodnij, że |∢P16AP11| = 60°.

Zadanie 11. (0–3)
Udowodnij, że dla każdej liczby rzeczywistej x i każdej liczby rzeczywistej m prawdziwa jest nierówność
Zadanie 12. (0–3)
Janek przeprowadza doświadczenie losowe, w którym jako wynik może otrzymać jedną z liczb: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prawdopodobieństwo pk otrzymania liczby k jest dane wzorem:
Rozważamy dwa zdarzenia:
  • zdarzenie A polegające na otrzymaniu liczby ze zbioru {1, 3, 5},
  • zdarzenie B polegające na otrzymaniu liczby ze zbioru {2, 3, 4, 5, 6}.
Oblicz prawdopodobieństwo warunkowe P(A|B).

Zadanie 13. (0–3)
Wyznacz wszystkie wartości parametru m, dla których prosta o równaniu y = mx + (2m + 3) ma dokładnie dwa punkty wspólne z okręgiem o środku w punkcie S = (0, 0) i promieniu r = 3.

Zadanie 14. (0–3)
Dana jest parabola o równaniu y = x2 + 1 i leżący na niej punkt A o współrzędnej x równej 3. Wyznacz równanie stycznej do tej paraboli w punkcie A.

Zadanie 15. (0–3)
W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym krawędź podstawy ma długość a. Kąt między krawędzią boczną, a krawędzią podstawy ma miarę α > 45° (zobacz rysunek). Oblicz objętość tego ostrosłupa.
Zadanie 16. (0–6)
Punkty M i L leżą odpowiednio na bokach AB i AC trójkąta ABC, przy czym zachodzą równości |MB| = 2⋅|AM| oraz |LC| = 3⋅|AL|. Punkt S jest punktem przecięcia odcinków BL i CM. Punkt K jest punktem przecięcia półprostej AS z odcinkiem BC (zobacz rysunek).
Pole trójkąta ABC jest równe 660. Oblicz pola trójkątów: AMS, ALS, BMS i CLS.

Zadanie 17. (0–6)
Oblicz, ile jest stucyfrowych liczb naturalnych o sumie cyfr równej 4.

Zadanie 18. (0–7)
Dany jest prostokątny arkusz kartonu o długości 80 cm i szerokości 50 cm. W czterech rogach tego arkusza wycięto kwadratowe naroża (zobacz rysunek).
Następnie zagięto karton wzdłuż linii przerywanych, tworząc w ten sposób prostopadłościenne pudełko (bez przykrywki). Oblicz długość boku każdego z wyciętych kwadratowych naroży, dla której objętość otrzymanego pudełka jest największa. Oblicz tę maksymalną objętość.

Pomysły na studia dla maturzystów - ostatnio dodane artykuły

Rekrutacja na studia wg przedmiotów zdawanych na maturze


Wyszukaj kierunki studiów i uczelnie, w których brany jest pod uwagę tylko 1 przedmiot zdawany na maturze na poziomie podstawowym (często uczelnie dają do wyboru kilka przedmiotów a wybieramy z nich jeden):

Przykłady:

kierunki studiów po maturze z WOS


Poniżej podajemy wybrane linki do kierunki studiów na uczelniach, w których są brane pod uwagę wyniki tylko z dwóch przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym
(często uczelnie dają wyboru więcej przedmiotów a wybieramy z nich dwa):

Przykłady:

kierunki po maturze z polskiego i matematyki
kierunki po maturze z polskiego i angielskiego
kierunki po maturze z polskiego i historii
kierunki po maturze z polskiego i wiedzy o społeczeństwie

kierunki po maturze z matematyki i angielskiego
kierunki po maturze z matematyki i fizyki
kierunki po maturze z matematyki i chemii
kierunki po maturze z matematyki i informatyki

kierunki po maturze z biologii i chemii
kierunki po maturze z biologii i
angielskiego
kierunki po maturze z chemii i angielskiego
kierunki po maturze z biologii i geografii
kierunki po maturze z chemii i geografii
Polityka Prywatności