aplikacja Matura google play app store

Historia sztuki, matura próbna 2020 - poziom rozszerzony - pytania i odpowiedzi

DATA: kwiecień 2020
CZAS PRACY: 180 minut
LICZBA PUNKTÓW DO UZYSKANIA: 60
Formuła od 2015 "nowa matura"

dostępne także:
w formie testu
• w aplikacji Matura - testy i zadania


Lista zadań

Odpowiedzi do tej matury możesz sprawdzić również rozwiązując test w dostępnej już aplikacji Matura - testy i zadania, w której jest także, np. odmierzanie czasu, dodawanie do powtórek, zapamiętywanie postępu i wyników czy notatnik :)

aplikacja_nazwa_h110.png google_play_h56.png app_store_h56.png

Dziękujemy developerom z firmy Geeknauts, którzy stworzyli tę aplikację

Zadanie 1. (0–3)
Przyjrzyj się poniższym zdjęciom i podaj:
a) nazwę obiektu;
b) miasto, w którym obiekt się znajduje;
c) styl lub okres w sztuce, który reprezentuje budowla.
a) .........................
b) .........................
c) .........................
a) .........................
b) .........................
c) .........................
a) .........................
b) .........................
c) .........................
Zadanie 2. (0–1)
Wybierz właściwe wyjaśnienie poniższych terminów. Zaznacz właściwą odpowiedź.
Horror vacui to
Action painting to
Konfesja to
Zadanie 3. (0–1)
Uzupełnij tekst – dobierz we wskazane miejsca brakujące informacje:

......................... to technika graficzna, która została wynaleziona na przełomie XVI i XVII wieku. Posługiwał się nią Rembrandt. Technika ta należy do druku ......................... i inaczej jest nazywana kwasorytem.
Zadanie 4. (0–2)
Przyjrzyj się poniższym reprodukcjom i podaj:
a) temat dzieła;
b) źródło ikonograficzne;
c) styl lub wiek, w którym powstało dzieło.
A.
a) .........................
b) .........................
c) .........................
B.
a) .........................
b) .........................
c) .........................
Zadanie 5. (0–2)
Rozpoznaj plany słynnych budowli i podaj:
a) nazwę własną budowli;
b) określ styl lub krąg kulturowy, w którym budowla powstała.
A.
a) .........................
b) .........................
B.
a) .........................
b) .........................
Zadanie 6. (0–1)
Podaj nazwę dyscypliny artystycznej, dla której charakterystyczne są następujące techniki lub sposoby wypowiedzi artystycznej:
– odlew na wosk tracony,
– modelowanie w kamieniu,
– ceramika.


Nazwa dyscypliny .........................
Zadanie 7. (0–2)
Przyporządkuj do nazwiska malarza (A.–F.) nazwę stylu lub kierunku, w obrębie którego ten artysta tworzył. Wybierz odpowiedzi spośród 1–7.
1. optical art
2. renesans
3. kubizm
4. impresjonizm
5. barok
6. realizm
7. gotyk
A. Andrea Mantegna
B. Peter Paul Rubens
C. Mistrz Opłakiwania z Chomranic
D. Honore Daumier
E. Victor Vasarely
F. Claude Monet
Zadanie 8. (0–2)
Zidentyfikuj artystów na podstawie podanych informacji. Podaj ich nazwiska.
1. Artysta był związany z grupą Section’d Or. Z czasów inspiracji kubizmem pochodzi obraz Akt schodzący po schodach. Wprowadził do historii sztuki termin ready mades, który określa przedmioty gotowe, podniesione przez artystę do rangi dzieła sztuki, czego przykładami są Fontanna i Choinka.

Nazwisko artysty .........................
2. Pochodził z Rumunii, ale osiedlił się na stałe w Paryżu. Zapoczątkował w rzeźbie abstrakcję organiczną, nawiązującą do form spotykanych w naturze. Jego ulubionym motywem było jajo, które wykorzystał w dziele: Początek świata. W swojej twórczości podkreślał właściwości materiałów, z których tworzył. Jego znanym dziełem jest też kubiczny w charakterze Pocałunek.

Nazwisko artysty .........................
Zadanie 9. (0–4)
Przyjrzyj się poniższym reprodukcjom i podaj:
a) autora dzieła;
b) tytuł dzieła;
c) kierunek lub styl reprezentowany przez dzieło.
A.
a) .........................
b) .........................
c) .........................
B.
a) .........................
b) .........................
c) .........................
C.
a) .........................
b) .........................
c) .........................
D.
a) .........................
b) .........................
c) .........................
Zadanie 10. (0–1)
Podaj, jaką funkcję pełnią i jakim terminem określa się formy przedstawione na ilustracjach.
Funkcja: .........................
Termin: .........................
Zadanie 11. (0–1)
Wybierz i zaznacz dwa dzieła Rembrandta, które znajdują się w zbiorach polskich.
Zadanie 12. (0–4)
Przyjrzyj się fotografii i wykonaj polecenia.
Zadanie 12.1.
Podaj autora oraz nazwę (tytuł) rzeźby.
.........................
Zadanie 12.2.
Określ kierunek, w obrębie którego powstała rzeźba.
.........................
Zadanie 12.3.
Podaj dwie cechy formy dzieła, które świadczą o przynależności do tego kierunku.
.........................
.........................
Zadanie 13. (0–4)
Przeczytaj uważnie tekst i odpowiedz na poniższe pytania.

Kiedy [X] uczył się w pracowni Verocchia, ten ostatni malował obraz Chrztu Chrystusa. [X] wypracował tam anioła, trzymającego szaty, a chociaż był młody, wykonał to w tak znakomity sposób, że anioł był lepszy niż figury Verocchia. W Mediolanie wymalował [X] dla zakonników św. Dominika Ostatnią Wieczerzę w kościele Matki Boskiej Łaskawej, dzieło bardzo piękne i niezwykłe. Głowom apostołów nadał tam wielki majestat i piękno, lecz głowę Chrystusa zostawił nie skończoną ...]. [X] wyobraził tam i wyraził zdziwienie, jakie wystąpiło na twarzach apostołów, gdy dowiedzieli się, że jeden z nich zdradzi mistrza. I tak w ich twarzach można widzieć miłość, lęk, niepokój, żal, gdyż wprost nie mogą zrozumieć słów Chrystusa. Przeor zakonu – opowiadają – był nieznośny, ciągle pośpieszając [X], aby skończył dzieło. Nie rozumiał nic, widząc [X] medytującego, wprost zatopionego w myślach przez pół dnia. Chciał, żeby nie wypuszczał on z rąk pędzla...]. A skoro tak się nie działo, skarżył się księciu, aż ten posłał po [X] i w przyjemnej formie namawiał go do pracy, przy czym zaznaczył, że czyni to na naleganie przeora. [X] widząc, że książę jest bystry i rozważny, przedyskutował z nim sprawę, czego nie zrobiłby z przeorem. Szeroko mówił z nim o sztuce i udowodnił, jak ludzie wyższych talentów pracują, mimo że pozornie nic nie robią, w głowie szukają pomysłów, później zaś formują je rękami. Dodał, że zostały mu tylko dwie głowy do zrobienia: Chrystusa, do którego wzoru nie spotkał jeszcze na świecie, i nie spodziewa się, by jego imaginacja była w stanie zrozumieć piękno i łaskę niebiańską, jakie wcieliły się w boskość; oprócz tego została mu do wykonania głowa Judasza i chciałby ją zrobić, ale nie sądzi, by mógł ją sobie wyobrazić, bo był to ten, który zdradził swego Pana i Stworzyciela świata. Za tą drugą głową rozgląda się wszędzie i jeżeli nie znajdzie lepszej, sportretuje głowę owego nieznośnego przeora. To rozśmieszyło księcia niesłychanie i oświadczył, że po tysiąckroć [X] ma słuszność.
Giorgio Vasari, Żywoty najsławniejszych malarzy, rzeźbiarzy i architektów, Warszawa 1984.
Zadanie 13.1.
Podaj nazwisko artysty, który w tekście został oznaczony literą X.
.........................
Zadanie 13.2.
Co było przyczyną konfliktu artysty z przeorem klasztoru dominikanów w Mediolanie?
.........................
.........................
Zadanie 13.3.
Wskaż gdzie artysta szukał inspiracji, malując poszczególne postacie w obrazie.
.........................
.........................
Zadanie 14. (0–3)
Przyjrzyj się poniższej fotografii i wykonaj polecenia.
Zadanie 14.1.
Podaj nazwę stylu, w jakim zbudowano kościół.
.........................
Zadanie 14.2.
Wymień dwie cechy budowli, które świadczą o kwalifikacji stylowej.
.........................
.........................
Zadanie 15. (0–9)
Przyjrzyj się poniższym reprodukcjom i wykonaj polecenia.
Zadanie 15.1.
Podaj autorów obydwu dzieł.
Obraz A. .........................
Obraz B. .........................
Zadanie 15.2.
Opisz sposób ujęcia postaci, podając jedno podobieństwo i jedną różnicę.
Podobieństwo: .........................
Różnica: .........................
Zadanie 15.3.
Porównaj kolorystykę obydwu obrazów.
.........................
.........................
Zadanie 15.4.
Podaj i uzasadnij, jakiego rodzaju perspektywę zastosowano w obydwu obrazach.
.........................
.........................
Zadanie 15.5.
Sformułuj wniosek dotyczący interpretacji tematu w obydwu obrazach.
.........................
.........................
Zadanie 16. (0–20)
Wybierz jeden temat i napisz wypracowanie.

Temat 1.
Na trzech przykładach dzieł lub postaw artystycznych wykaż, na czym polegały podobieństwa i różnice między trzema kierunkami w sztuce: realizmem, surrealizmem i socrealizmem.

Temat 2.
Różne oblicza portretu w sztuce nowożytnej. Omów temat, analizując wybrane prace lub twórczość trzech portrecistów.
Pomysły na studia dla maturzystów - ostatnio dodane artykuły

Rekrutacja na studia wg przedmiotów zdawanych na maturze


Wyszukaj kierunki studiów i uczelnie, w których brany jest pod uwagę tylko 1 przedmiot zdawany na maturze na poziomie podstawowym (często uczelnie dają do wyboru kilka przedmiotów a wybieramy z nich jeden):

Przykłady:

kierunki studiów po maturze z WOS


Poniżej podajemy wybrane linki do kierunki studiów na uczelniach, w których są brane pod uwagę wyniki tylko z dwóch przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym
(często uczelnie dają wyboru więcej przedmiotów a wybieramy z nich dwa):

Przykłady:

kierunki po maturze z polskiego i matematyki
kierunki po maturze z polskiego i angielskiego
kierunki po maturze z polskiego i historii
kierunki po maturze z polskiego i wiedzy o społeczeństwie

kierunki po maturze z matematyki i angielskiego
kierunki po maturze z matematyki i fizyki
kierunki po maturze z matematyki i chemii
kierunki po maturze z matematyki i informatyki

kierunki po maturze z biologii i chemii
kierunki po maturze z biologii i
angielskiego
kierunki po maturze z chemii i angielskiego
kierunki po maturze z biologii i geografii
kierunki po maturze z chemii i geografii
Polityka Prywatności