aplikacja Matura google play app store

Historia sztuki, matura próbna 2021 - poziom rozszerzony - pytania i odpowiedzi

DATA: 5 marca 2021 r.
GODZINA ROZPOCZĘCIA: 14:00
CZAS PRACY: 180 minut
LICZBA PUNKTÓW DO UZYSKANIA: 60
Formuła od 2015 "nowa matura"

dostępne także:
w formie testu
• w aplikacji Matura - testy i zadania


Lista zadań

Odpowiedzi do tej matury możesz sprawdzić również rozwiązując test w dostępnej już aplikacji Matura - testy i zadania, w której jest także, np. odmierzanie czasu, dodawanie do powtórek, zapamiętywanie postępu i wyników czy notatnik :)

aplikacja_nazwa_h110.png google_play_h56.png app_store_h56.png

Dziękujemy developerom z firmy Geeknauts, którzy stworzyli tę aplikację

Zadanie 1. (0–2)
Przyjrzyj się poniższej rzeźbie i określ, w jakim okresie sztuki starożytnej Grecji powstała ta rzeźba. Uzasadnij swoją odpowiedź, podając dwa argumenty odnoszące się do formy dzieła.
Okres w sztuce starożytnej Grecji: .........................
Uzasadnienie:
.........................
.........................
Zadanie 2. (0–1)
Określ główną funkcję dzieł sztuki przedstawionych na poniższych zdjęciach.

A. .........................B. .........................
Zadanie 3. (0–1)
Poniższe zdjęcie przedstawia portal XII-wiecznej katedry św. Łazarza w Autun. Wymień dwa detale architektoniczne zastosowane w dekoracji portalu.
.........................
.........................
Zadanie 4. (0–1)
Wybierz nazwy technik zdobniczych, które zastosowano do dekoracji przedmiotów przedstawionych na zdjęciach.
A. Fragment dekoracji kabinetu (mebla skrzyniowego), XVII w.
B. Fragment dekoracji drzwi z kościoła św. Ducha w Toruniu, XVIII w.
Zadanie 5. (0–1)
Rozpoznaj tematy ikonograficzne przedstawione na poniższych reprodukcjach (A. i B.).


A. .........................B. .........................
Zadanie 6. (0–2)
Przyjrzyj się poniższym reprodukcjom i podaj:
a) autora dzieła;
b) styl lub kierunek, który reprezentuje dzieło.


a) .........................
b) .........................a) .........................
b) .........................
Zadanie 7. (0–2)
Przyjrzyj się poniższej reprodukcji i uzupełnij tekst.
Autorem dzieła przedstawionego na reprodukcji jest ......................... . Zasłynął on jako malarz ........................., czyli pejzaży przedstawiających widoki miast. Jego prace charakteryzuje realistyczne i precyzyjne ukazanie współczesnej mu architektury. Wiele budynków widocznych na obrazach artysty istnieje do dzisiaj. Jednym z nich jest widoczny na reprodukcji kościół pod wezwaniem ......................... (oznaczony czerwoną strzałka). Artysta ten malując obrazy często korzystał z ......................... – przyrządu optycznego umożliwiającego dokładne odwzorowanie widzianego przedmiotu na kartce.
Zadanie 8. (0–4)
Przyjrzyj się poniższym zdjęciom.

Zadanie 8.1.
Podaj nazwy miast, w których znajdują się budowle przedstawione na zdjęciach.
A. .........................
B. .........................
C. .........................
D. .........................
Zadanie 8.2.
Zidentyfikuj budowle na podstawie zamieszczonych niżej informacji. Wybierz litery (A.–D.), którymi oznaczono opisane dzieła architektury.
1. Budynek ten powstał na miejscu poprzedniego, który w 1834 roku zniszczył pożar. To wydarzenie uwiecznił na jednym ze swoich obrazów William Turner.
2. We wnętrzu tej budowli znajduje się fresk, w którym po raz pierwszy konsekwentnie zastosowano perspektywę linearną.
3. Secesyjna kamienica, której dekoracja jest inspirowana elementami organicznymi występującymi w przyrodzie.
Zadanie 9. (0–2)
Przedstawione na poniższych reprodukcjach obrazy są częścią cyklu namalowanego przez polskiego malarza i teoretyka sztuki tworzącego w XX wieku.
Podaj nazwę cyklu, którego częścią są przedstawione na reprodukcjach obrazy, oraz wyjaśnij, co oznacza ta nazwa.

Nazwa cyklu: .........................
Wyjaśnienie:
......................... 
.........................
Zadanie 10. (0–2)
Dzieło przedstawione na poniższej reprodukcji powstało w trakcie performance przeprowadzonego w 1960 roku.
Podaj autora dzieła przedstawionego na reprodukcji oraz opisz sposób, w jaki to dzieło powstało.

Autor: .........................
Opis:
.........................
.........................
Zadanie 11. (0–2)
Przedstawione poniżej reprodukcje przestawiają dwie prace Tomoko Nagao, współczesnej japońskiej artystki, która tworzy między innymi grafiki i plakaty inspirowane pracami dawnych mistrzów malarstwa. Tradycyjne motywy ikonograficzne łączy z elementami charakterystycznymi dla kultury masowej.

Jakimi obrazami inspirowała się artystka, tworząc przedstawione dzieła? Podaj autorów i tytuły pierwowzorów.

Autor pierwowzoru: .........................
Tytuł pierowowzoru: .........................

Autor pierwowzoru: .........................
Tytuł pierowowzoru: .........................
Zadanie 12. (0–5)
Poniżej zamieszczono zdjęcia oraz plany dwóch różnych budowli (A. i B.).

Budowla A.


Budowla B.

Zadanie 12.1.
Określ, jaki styl lub kierunek w sztuce reprezentuje każda z budowli.

Budowla A.: .........................
Budowla B.: .........................
Zadanie 12.2.
Podaj po trzy cechy każdej z budowli charakterystyczne dla stylów, które reprezentują.

Budowla A.:
.........................
Budowla B.:
.........................
Zadanie 12.3.
Wskaż jedno podobieństwo i dwie różnice w planach i układach przestrzennych budowli.

Podobieństwo: .........................
Różnice:
1) .........................
2) .........................
Zadanie 13. (0–3)
Przyjrzyj się poniższej reprodukcji.
Zadanie 13.1.
Określ styl lub kierunek w sztuce, który reprezentuje przedstawiona rzeźba. Uzasadnij swoją odpowiedź, odnosząc się do dwóch cech formy dzieła.

Styl / kierunek: .........................
Uzasadnienie:
.........................
Zadanie 13.2.
Podaj imię postaci, którą przedstawia rzeźba, oraz źródło literackie, z którego został zaczerpnięty temat tego przedstawienia.

Imię postaci: .........................
Źródło literackie: .........................
Zadanie 14. (0–7)
Przyjrzyj się poniższej reprodukcji.
Zadanie 14.1.
Podaj autora oraz tytuł dzieła.

Autor: .........................
Tytuł: .........................
Zadanie 14.2.
Podaj trzy cechy kompozycji obrazu.
.........................
Zadanie 14.3.
Podaj trzy cechy kolorystyki obrazu.
.........................
Zadanie 14.4.
Podaj dwie cechy dotyczące sposobu ukazania światła na obrazie.
.........................
Zadanie 15. (0–2)
Przeczytaj poniższy fragment tekstu źródłowego – wywiad z jednym z XX-wiecznych malarzy.

Moje wykształcenie było oczywiście oparte na „modelu”. Nauczyłem się malować z natury i kiedy nabrałem przekonania, że trzeba wyzwolić się od modela, nie było to wcale łatwe. Ale zabrałem się do tego; to oderwanie dokonało się drogą intuicyjną i odgradzało mnie coraz bardziej od modela. [...]

Tradycyjna perspektywa nie zadowalała mnie. W samym zmechanizowaniu perspektywa ta nie daje nigdy pełnego posiadania rzeczy. Ma ona jeden punkt widzenia, poza który nie może wyjść. Ten punkt widzenia jest czymś bardzo małym, to tak, jakby ktoś całe życie rysował profile, każąc wierzyć, że człowiek ma jedno oko. [...]

Tym, co mnie silnie pociągało i co było głównym kierunkiem [...] – było materializowanie odczuwanej przeze mnie nowej przestrzeni. [...] Ta właśnie przestrzeń przyciągała mnie niezwykle, toteż pierwszym obrazem [...] było poszukiwanie przestrzeni. [...]

Temat jest podobny do mgły, która podnosząc się, ujawnia przedmioty. Oczywiście, przedmiot ujawnić się może w tej mierze, w jakiej malarstwo na to zezwala. A malarstwo ma swoje wymagania... Nie ma mowy o wyjściu z przedmiotu, idzie się ku przedmiotowi. Kiedy w moich obrazach z 1909 r. pojawiły się przedmioty rozbite na części, był to mój sposób zbliżania się do przedmiotu w tej mierze, w jakiej mi malarstwo na to zezwalało.


Elżbieta Grabska, Hanna Morawska, Artyści o sztuce. Od van Gogha do Picassa, Warszawa 1969.
Zadanie 15.1.
Podaj nazwę kierunku w sztuce, o którym mowa w zamieszczonym fragmencie tekstu.
.........................
Zadanie 15.2.
W przytoczonym fragmencie tekstu jest mowa o nowej przestrzeni. Odnosząc się do tekstu, wyjaśnij, na czym polegało nowe rozumienie przestrzeni.
.........................
Zadanie 16. (0–3)
Przyjrzyj się poniższej reprodukcji.
Zadanie 16.1.
Podaj autora przedstawionej pracy oraz nazwę, jaką się określa tę pracę.

Autor: .........................
Nazwa: .........................
Zadanie 16.2.
Podaj nazwę kierunku w sztuce, który reprezentuje przedstawiona praca, oraz jedną cechę charakterystyczną dla tego kierunku.

Kierunek: .........................
Cecha: .........................
Zadanie 17. (0–20)
Napisz wypracowanie na jeden z poniższych tematów.

Temat 1. 

Symboliczna rola przedmiotów przedstawianych w dziełach sztuki. Omów zagadnienie, odwołując się do trzech dzieł reprezentujących różne gatunki malarskie. 

Temat 2. 

Modernizm w architekturze. Na przykładzie twórczości trzech architektów omów nowatorskie rozwiązania występujące w architekturze tego okresu.


WYPRACOWANIE
.........................
.........................
.........................
Pomysły na studia dla maturzystów - ostatnio dodane artykuły

Rekrutacja na studia wg przedmiotów zdawanych na maturze


Wyszukaj kierunki studiów i uczelnie, w których brany jest pod uwagę tylko 1 przedmiot zdawany na maturze na poziomie podstawowym (często uczelnie dają do wyboru kilka przedmiotów a wybieramy z nich jeden):

Przykłady:

kierunki studiów po maturze z WOS


Poniżej podajemy wybrane linki do kierunki studiów na uczelniach, w których są brane pod uwagę wyniki tylko z dwóch przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym
(często uczelnie dają wyboru więcej przedmiotów a wybieramy z nich dwa):

Przykłady:

kierunki po maturze z polskiego i matematyki
kierunki po maturze z polskiego i angielskiego
kierunki po maturze z polskiego i historii
kierunki po maturze z polskiego i wiedzy o społeczeństwie

kierunki po maturze z matematyki i angielskiego
kierunki po maturze z matematyki i fizyki
kierunki po maturze z matematyki i chemii
kierunki po maturze z matematyki i informatyki

kierunki po maturze z biologii i chemii
kierunki po maturze z biologii i
angielskiego
kierunki po maturze z chemii i angielskiego
kierunki po maturze z biologii i geografii
kierunki po maturze z chemii i geografii
Polityka Prywatności