aplikacja Matura google play app store

Matematyka, matura próbna 2015 - poziom rozszerzony - pytania i odpowiedzi

DATA: 18 grudnia 2014 r.
CZAS PRACY: 180 minut
LICZBA PUNKTÓW DO UZYSKANIA: 50
Formuła od 2015 "nowa matura".

dostępne także:
w formie testu
• w aplikacji Matura - testy i zadania


Lista zadań

Odpowiedzi do tej matury możesz sprawdzić również rozwiązując test w dostępnej już aplikacji Matura - testy i zadania, w której jest także, np. odmierzanie czasu, dodawanie do powtórek, zapamiętywanie postępu i wyników czy notatnik :)

aplikacja_nazwa_h110.png google_play_h56.png app_store_h56.png

Dziękujemy developerom z firmy Geeknauts, którzy stworzyli tę aplikację

Zadanie 1. (0–1)
Wielomian W(x) = 2x3bx2 – 1 jest podzielny przez dwumian x + 1. Wynika stąd, że
Zadanie 2. (0–1)
Okrąg o równaniu (x + 2)2 + (y – 2)2 = 4 ma dwa punkty wspólne z prostą o równaniu
Zadanie 3. (0–1)
Funkcja określona dla każdej liczby rzeczywistej x wzorem ƒ(x) = x5 + 5x – 1
Zadanie 4. (0–1)
Każda liczba x należąca do przedziału otwartego  spełnia nierówność
Zadanie 5. (0–1)
Funkcja ƒ jest określona dla wszystkich liczb rzeczywistych wzorem ƒ(x) = 3x–2 + 3. Prosta l ma równanie y = 3,3. Ile punktów wspólnych mają wykres funkcji ƒ i prosta l?
Zadanie 6. (0–2)
Dane są liczby a, b takie, że ab = 4 i ab = 7. Oblicz a3b + ab3. Poniżej wpisz kolejno cyfry setek, dziesiątek i jedności otrzymanego wyniku.


Zadanie 7. (0–2)
Długości boków prostokąta są równe 3 oraz 5. Oblicz sinus kąta ostrego, który tworzą przekątne tego prostokąta.

Zadanie 8. (0–2)
Oblicz granicę8.png

Zadanie 9. (0–2)
Funkcja ƒ jest określona wzorem9.pngdla każdej liczby rzeczywistej ≠ 4. Oblicz pochodną funkcji ƒ w punkcie x = 12.

Zadanie 10. (0–3)
Funkcja ƒ jest określona wzorem ƒ(x) = x4 dla każdej liczby rzeczywistej x. Wyznacz równanie prostej stycznej do wykresu funkcji ƒ, która jest równoległa do prostej y = 4x + 7.

Zadanie 11. (0–3)
Wyznacz wszystkie liczby rzeczywiste x, spełniające równanie sin5xsinx = 0.

Zadanie 12. (0–3)
Niech Pn oznacza pole koła o promieniu  , dla n ≥ 1. Oblicz sumę wszystkich wyrazów ciągu (Pn).

Zadanie 13. (0–3)
Wykaż, że jeżeli a > b ≥ 1, to 13.png

Zadanie 14. (0–4)
Wykaż, że jeżeli α, β, γ są kątami wewnętrznymi trójkąta i sin2α + sin2β < sin2γ, to cosγ < 0.

Zadanie 15. (0–3)
Punkt E jest środkiem boku BC prostokąta ABCD, w którym AB > BC. Punkt F leży na boku CD tego prostokąta oraz AEF = 90°. Udowodnij, że BAE = ∢EAF.

Zadanie 16. (0–5)
Oblicz prawdopodobieństwo warunkowe, że w trzykrotnym rzucie symetryczną sześcienną kostką do gry otrzymamy co najmniej jedną „jedynkę”, pod warunkiem że otrzymamy co najmniej jedną „szóstkę”.

Zadanie 17. (0–6)
Dany jest okrąg o0 o równaniu (x – 3)2 + (y – 1)2 = 1. W pierwszej „ćwiartce” układu współrzędnych istnieją dwa okręgi o1, o2 styczne zewnętrznie do okręgu o0 i jednocześnie styczne do obu osi układu współrzędnych. Oblicz odległość środków okręgów o1 oraz o2.

Zadanie 18. (0–7)
Okno na poddaszu ma mieć kształt trapezu równoramiennego, którego krótsza podstawa i ramiona mają długość po 4 dm. Oblicz, jaką długość powinna mieć dłuższa podstawa tego trapezu, aby do pomieszczenia wpadało przez to okno jak najwięcej światła, czyli aby pole powierzchni okna było największe. Oblicz to pole.


Rekrutacja na studia wg przedmiotów zdawanych na maturze


Wyszukaj kierunki studiów i uczelnie, w których brany jest pod uwagę tylko 1 przedmiot zdawany na maturze na poziomie podstawowym (często uczelnie dają do wyboru kilka przedmiotów a wybieramy z nich jeden):

Przykłady:

kierunki studiów po maturze z WOS


Poniżej podajemy wybrane linki do kierunki studiów na uczelniach, w których są brane pod uwagę wyniki tylko z dwóch przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym
(często uczelnie dają wyboru więcej przedmiotów a wybieramy z nich dwa):

Przykłady:

kierunki po maturze z polskiego i matematyki
kierunki po maturze z polskiego i angielskiego
kierunki po maturze z polskiego i historii
kierunki po maturze z polskiego i wiedzy o społeczeństwie

kierunki po maturze z matematyki i angielskiego
kierunki po maturze z matematyki i fizyki
kierunki po maturze z matematyki i chemii
kierunki po maturze z matematyki i informatyki

kierunki po maturze z biologii i chemii
kierunki po maturze z biologii i
angielskiego
kierunki po maturze z chemii i angielskiego
kierunki po maturze z biologii i geografii
kierunki po maturze z chemii i geografii
Polityka Prywatności