aplikacja Matura google play app store

Matematyka, matura 2020 - poziom podstawowy - pytania i odpowiedzi

DATA: kwiecień 2020 r.
CZAS PRACY: 170 minut
LICZBA PUNKTÓW DO UZYSKANIA: 50
Formuła od 2015 "nowa matura"

dostępne także:
w formie testu
• w aplikacji Matura - testy i zadania


Lista zadań

Odpowiedzi do tej matury możesz sprawdzić również rozwiązując test w dostępnej już aplikacji Matura - testy i zadania, w której jest także, np. odmierzanie czasu, dodawanie do powtórek, zapamiętywanie postępu i wyników czy notatnik :)

aplikacja_nazwa_h110.png google_play_h56.png app_store_h56.png

Dziękujemy developerom z firmy Geeknauts, którzy stworzyli tę aplikację

Zadanie 1. (0–1)
Niech a = −2 , b = 3. Wartość wyrażenia ab − ba jest równa
Zadanie 2. (0–1)
Liczba 99 ∙ 812 jest równa
Zadanie 3. (0–1)
Wartość wyrażenia log48 + 5log42 jest równa
Zadanie 4. (0–1)
Dane są dwa koła. Promień pierwszego koła jest większy od promienia drugiego koła o 30%. Wynika stąd, że pole pierwszego koła jest większe od pola drugiego koła
Zadanie 5. (0–1)
Liczba (2√7 − 5)2 · (2√7 + 5)2 jest równa
Zadanie 6. (0–1)
Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór wszystkich liczb x spełniających warunek: 11 ≤ 2x−7 ≤ 15.
Zadanie 7. (0–1)
Rozważmy treść następującego zadania:
Obwód prostokąta o bokach długości a i b jest równy 60. Jeden z boków tego prostokąta jest o 10 dłuższy od drugiego. Oblicz długości boków tego prostokąta.

Który układ równań opisuje zależności między długościami boków tego prostokąta?
Zadanie 8. (0–1)
Rozwiązaniem równania 8.png , gdzie x ≠ – 2 , jest liczba należąca do przedziału
Zadanie 9. (0–1)
Linę o długości 100 metrów rozcięto na trzy części, których długości pozostają w stosunku 3 : 4 : 5. Stąd wynika, że najdłuższa z tych części ma długość
Zadanie 10. (0–1)
Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji kwadratowej ƒ określonej wzorem ƒ(x) = x2 + bx + c.
Współczynniki b i c – we wzorze funkcji ƒ – spełniają warunki:
Zadanie 11. (0–1)
Dany jest ciąg arytmetyczny (an) , określony dla n ≥ 1, w którym są dane: a1 = 2 i a2 = 9 . Wtedy an = 79 dla
Zadanie 12. (0–1)
Dany jest trzywyrazowy ciąg geometryczny o wyrazach dodatnich: (81, 3x, 4) . Stąd wynika, że
Zadanie 13. (0–1)
Kąt α jest ostry i spełniona jest równość 13.png. Stąd wynika, że
Zadanie 14. (0–1)
Na okręgu o środku w punkcie O leżą punkty A, B i C (zobacz rysunek). Kąt ABC ma miarę 121° , a kąt BOC ma miarę 40°.
Kąt AOB ma miarę
Zadanie 15. (0–1)
W trójkącie ABC punkt D leży na boku BC, a punkt E leży na boku AC. Odcinek DE jest równoległy do boku AB, a ponadto |AE| = |DE| = 4, |AB| = 6 (zobacz rysunek).
Odcinek CE ma długość
Zadanie 16. (0–1)
Dany jest trójkąt równoboczny, którego pole powierzchni jest równe 6√3 . Bok tego trójkąta ma długość
Zadanie 17. (0–1)
Punkty B = (–2,4) i C = (5,1) są sąsiednimi wierzchołkami kwadratu ABCD. Pole tego kwadratu jest równe
Zadanie 18. (0–1)
Na rysunku przedstawiono ostrosłup prawidłowy czworokątny ABCDS o podstawie ABCD.
Kąt nachylenia krawędzi bocznej SA ostrosłupa do płaszczyzny podstawy ABCD to
Zadanie 19. (0–1)
Graniastosłup ma 14 wierzchołków. Liczba wszystkich krawędzi tego graniastosłupa jest równa
Zadanie 20. (0–1)
Prosta k przechodzi przez punkt A = (4,–4) i jest prostopadła do osi Ox. Prosta k ma równanie
Zadanie 21. (0–1)
Prosta l jest nachylona do osi Ox pod kątem 30° i przecina oś Oy w punkcie (0,– √3) (zobacz rysunek).
Prosta l ma równanie
Zadanie 22. (0–1)
Dany jest stożek o wysokości 6 i tworzącej 3√5 . Objętość tego stożka jest równa
Zadanie 23. (0–1)
Średnia arytmetyczna zestawu ośmiu danych: x, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 jest równa 9. Wtedy mediana tego zestawu danych jest równa
Zadanie 24. (0–1)
Ile jest wszystkich czterocyfrowych liczb naturalnych mniejszych niż 2017?
Zadanie 25. (0–1)
Z pudełka, w którym jest tylko 6 kul białych i n kul czarnych, losujemy jedną kulę. Prawdopodobieństwo wylosowania kuli białej jest równe 13. Liczba kul czarnych jest równa
Zadanie 26. (0–2)
Rozwiąż nierówność 2x2 + x – 6 ≤ 0 .

Zadanie 27. (0–2)
Rozwiąż równanie (x2 – 6)(3x + 2) = 0.

Zadanie 28. (0–2)
Wykaż, że dla dowolnej dodatniej liczby rzeczywistej x prawdziwa jest nierówność
28_1.png

 
Zadanie 29. (0–2)
Dany jest trójkąt prostokątny ABC, w którym |∢ACB| = 90° i |∢ABC| = 60° . Niech D oznacza punkt wspólny wysokości poprowadzonej z wierzchołka C kąta prostego i przeciwprostokątnej AB tego trójkąta. Wykaż, że |AD| : |DB| = 3 :1.

Zadanie 30. (0–2)
Ze zbioru liczb {1,2,4,5,10} losujemy dwa razy po jednej liczbie ze zwracaniem. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A polegającego na tym, że iloraz pierwszej wylosowanej liczby przez drugą wylosowaną liczbę jest liczbą całkowitą.

Zadanie 31. (0–2)
Dany jest ciąg arytmetyczny (an) , określony dla n ≥ 1, w którym spełniona jest równość a21 + a24 + a27 + a30 = 100. Oblicz sumę a25 + a26.

Zadanie 32. (0–4)
Funkcja kwadratowa ƒ określona wzorem ƒ(x) = ax2 + bx + c ma dwa miejsca zerowe: x1 = –2 i x2 = 6 . Wykres funkcji ƒ przechodzi przez punkt A=(1,–5). Oblicz najmniejszą wartość funkcji ƒ.

Zadanie 33. (0–4)
Punkt C=(0,0) jest wierzchołkiem trójkąta prostokątnego ABC, którego wierzchołek A leży na osi Ox, a wierzchołek B na osi Oy układu współrzędnych. Prosta zawierająca wysokość tego trójkąta opuszczoną z wierzchołka C przecina przeciwprostokątną AB w punkcie D=(3,4).
Oblicz współrzędne wierzchołków A i B tego trójkąta oraz długość przeciwprostokątnej AB.

Zadanie 34. (0–5)
Podstawą graniastosłupa prostego ABCDEF jest trójkąt prostokątny ABC, w którym |∢ACB| = 90° (zobacz rysunek). Stosunek długości przyprostokątnej AC tego trójkąta do długości przyprostokątnej BC jest równy 4 : 3. Punkt S jest środkiem okręgu opisanego na trójkącie ABC, a długość odcinka SC jest równa 5. Pole ściany bocznej BEFC graniastosłupa jest równe 48. Oblicz objętość tego graniastosłupa.
Pomysły na studia dla maturzystów - ostatnio dodane artykuły

Rekrutacja na studia wg przedmiotów zdawanych na maturze


Wyszukaj kierunki studiów i uczelnie, w których brany jest pod uwagę tylko 1 przedmiot zdawany na maturze na poziomie podstawowym (często uczelnie dają do wyboru kilka przedmiotów a wybieramy z nich jeden):

Przykłady:

kierunki studiów po maturze z WOS


Poniżej podajemy wybrane linki do kierunki studiów na uczelniach, w których są brane pod uwagę wyniki tylko z dwóch przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym
(często uczelnie dają wyboru więcej przedmiotów a wybieramy z nich dwa):

Przykłady:

kierunki po maturze z polskiego i matematyki
kierunki po maturze z polskiego i angielskiego
kierunki po maturze z polskiego i historii
kierunki po maturze z polskiego i wiedzy o społeczeństwie

kierunki po maturze z matematyki i angielskiego
kierunki po maturze z matematyki i fizyki
kierunki po maturze z matematyki i chemii
kierunki po maturze z matematyki i informatyki

kierunki po maturze z biologii i chemii
kierunki po maturze z biologii i
angielskiego
kierunki po maturze z chemii i angielskiego
kierunki po maturze z biologii i geografii
kierunki po maturze z chemii i geografii
Polityka Prywatności