aplikacja Matura google play app store

Geografia, matura próbna 2020 - poziom rozszerzony - pytania i odpowiedzi

DATA: 7 kwietnia 2020 r.
GODZINA ROZPOCZĘCIA: 14:00
CZAS PRACY: 180 minut
LICZBA PUNKTÓW DO UZYSKANIA: 60
Formuła od 2015 "nowa matura"

dostępne także:
w formie testu
• w aplikacji Matura - testy i zadania


Lista zadań

Odpowiedzi do tej matury możesz sprawdzić również rozwiązując test w dostępnej już aplikacji Matura - testy i zadania, w której jest także, np. odmierzanie czasu, dodawanie do powtórek, zapamiętywanie postępu i wyników czy notatnik :)

aplikacja_nazwa_h110.png google_play_h56.png app_store_h56.png

Dziękujemy developerom z firmy Geeknauts, którzy stworzyli tę aplikację

Zadania od 1. do 5. wykonaj, korzystając z barwnej mapy szczegółowej okolic Dąbrowy Górniczej.

Zadanie 1. (0–2)
Na fotografii przedstawiono fragment Zalewu Przeczycko-Siewierskiego.
www.m.peuk.fiiz.pl
Zadanie 1.1.
Zaznacz nazwę miejscowości, którą na fotografii oznaczono literą X.
Zadanie 1.2.
Zaznacz poprawne dokończenie zdania.
Fotografia została wykonana z samolotu znajdującego się nad
Zadania od 1. do 5. wykonaj, korzystając z barwnej mapy szczegółowej okolic Dąbrowy Górniczej.

Zadanie 2. (0–1)
Podaj dwie charakterystyczne cechy rzeźby obszaru przedstawionego w polu mapy IJ4 na północ od miejscowości Niegowonice i Grabowa.

1. .........................
2. .........................
Zadania od 1. do 5. wykonaj, korzystając z barwnej mapy szczegółowej okolic Dąbrowy Górniczej.

Zadanie 3. (0–1)
Podaj dwie różnice środowiska geograficznego obszarów pokrytych lasami: las Szeligowiec (AB1) i las Bienia (EF4/5).
1.
.........................
.........................
2.
.........................
.........................
Zadania od 1. do 5. wykonaj, korzystając z barwnej mapy szczegółowej okolic Dąbrowy Górniczej.

Zadanie 4. (0–3)

Zadanie 4.1.
Odszukaj na mapie zakłady przemysłowe zaznaczone w polach FG5, E5/6, I1, J1, A5, GH3. Przyporządkuj do każdej z poniższych grup przemysłu po dwa zakłady przemysłowe ‒ wpisz nazwy tych zakładów we właściwe miejsca.

Przemysł paliwowo-energetyczny:
1. .........................
2. .........................

Przemysł mineralny:
1. .........................
2. .........................

Przemysł metalurgiczny:
1. .........................
2. .........................
Zadanie 4.2.
Na podstawie mapy podaj główny pozaprzyrodniczy czynnik lokalizacji koksowni na obszarze przedstawionym w polu FG5.
.........................
.........................
Zadania od 1. do 5. wykonaj, korzystając z barwnej mapy szczegółowej okolic Dąbrowy Górniczej.

Zadanie 5. (0–1)
Oblicz wysokość Słońca w momencie górowania w dniu równonocy w miejscu, w którym znajdują się ruiny zamku w Siewierzu (pole D1/2).

Obliczenia:


Wysokość Słońca: .........................
Zadanie 6. (0–2)
Zadanie wykonaj na podstawie rysunku, na którym numerami 1−8 oznaczono planety Układu Słonecznego, a literami A−B pasy planetoid, i tekstu przedstawiającego jedną z hipotez tworzenia się planet.
www.solarsystem.prv.pl

Około 4,7 miliarda lat temu wirujący obłok gazowo-pyłowy zaczął zapadać się grawitacyjnie. W centralnej części obłoku powstało Protosłońce, wokół którego utworzył się wirujący dysk protoplanetarny. Gdy temperatura wewnątrz obłoku osiągnęła 10 mln ºC, Protosłońce rozbłysło, stając się Słońcem, a cząsteczki pyłu łączyły się w coraz większe bryły materii – planetozymale. Bliżej Słońca, gdzie temperatura była najwyższa, mogły kondensować pierwiastki i związki ciężkie, tworząc grudki materii zbudowane głównie z metali i krzemianów. W zimniejszych rejonach kondensowały lekkie pierwiastki ‒ wodór i hel ‒ w postaci lodu. Około 3,5 miliarda lat temu dzięki grawitacyjnemu oddziaływaniu dużych planet oraz silnemu wiatrowi słonecznemu pozostałości dysku zostały wyrzucone z wnętrza Układu Słonecznego. Gazy i pyły niewykorzystane do budowy planet utworzyły pas asteroid za orbitą Marsa oraz pas Kuipera położony za orbitą Neptuna.

Na podstawie: www.esop2009.pl
Zadanie 6.1.
Planety Układu Słonecznego ze względu na budowę można podzielić na planety grupy ziemskiej oraz planety olbrzymy.

Wyjaśnij, dlaczego planety grupy ziemskiej mają inną budowę niż planety olbrzymy.
.........................
.........................
Zadanie 6.2.
Oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe.
Planety krążące bliżej Słońca niż pas planetoid oznaczony literą A mają krótszy czas obiegu wokół Słońca niż pozostałe planety Układu Słonecznego.
Numerami 1, 2, 3 i 4 oznaczono kolejno planety: Merkury, Mars, Ziemia, Wenus.
Pas Kuipera, skupisko ciał niebieskich, wśród których znajduje się Pluton, oznaczono na rysunku literą B.
Zadanie 7. (0–1)
Zadanie wykonaj na podstawie barwnej fotografii przedstawiającej oświetlenie Ziemi.
www.bioslawek.wordpress.com

Uzupełnij zdanie ‒ podaj jedno z określeń podanych w nawiasie. Uzasadnij swoją odpowiedź.

Na fotografii przedstawiono Ziemię znajdującą się w (najmniejszym / największym) ......................... oddaleniu od Słońca podczas ruchu obiegowego.

Uzasadnienie:
.........................
.........................
Zadanie 8. (0–2)
Poniżej podano informacje odnoszące się do cyrkulacji powietrza w strefie międzyzwrotnikowej oraz do oświetlenia Ziemi w wybranych dniach w roku.
Przyporządkuj poniższe informacje do wymienionych dni w roku.
W tym dniu okołorównikowy pas niskiego ciśnienia atmosferycznego jest przesunięty na półkulę północną.
W tym dniu stały niż atmosferyczny występujący między komórkami Hadleya, znajduje się między zwrotnikiem Koziorożca a równikiem.
Od tej daty na półkuli północnej przez najbliższe pół roku dzień jest dłuższy od nocy.
W tym dniu Słońce góruje w zenicie nad równikiem.
Zadanie 9. (0–1)
Dokończ zdanie tak, aby było prawdziwe.
Na Półwyspie Skandynawskim w porównaniu z Półwyspem Labradorskim średnia roczna temperatura powietrza jest
gdyż
Zadanie 10. (0–3)
Na wykresach przedstawiono średni roczny południkowy rozkład parowania potencjalnego, opadów atmosferycznych i potencjalnego bilansu wodnego w milimetrach na rok.

 
szerokość geograficzna

Na podstawie: R. Domachowski, D. Makowska, Geografia. Vademecum maturzysty, Warszawa 2009.
Zadanie 10.1.
Na podstawie wykresów oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe.
W środkowej części Antarktydy opady atmosferyczne są bardzo małe z powodu tworzenia się tam całorocznego ośrodka niskiego ciśnienia.
W strefie klimatów umiarkowanych na półkuli północnej występuje większa roczna suma opadów atmosferycznych niż w strefie klimatów umiarkowanych na półkuli południowej.
W szerokościach okołozwrotnikowych ujemny potencjalny bilans wodny wynika z faktu, że parowanie potencjalne przewyższa opady.
Zadanie 10.2.
Wyjaśnij, dlaczego w strefie międzyzwrotnikowej występuje zróżnicowanie wielkości opadów atmosferycznych. Uwzględnij zróżnicowanie stałych ośrodków barycznych w tej strefie.
.........................
.........................
Zadanie 11. (0–1)
Na rysunkach przedstawiono rzeźbę wybranego obszaru górskiego przed zlodowaceniem oraz po ustąpieniu lodowca górskiego. Literą A i strzałkami wskazano wybrane doliny.  Rys. 1. Obszar przed zlodowaceniem
  Rys. 2. Obszar po zlodowaceniu

Na podstawie: W. Stankowski, Geografia fizyczna z geologią, Warszawa 1996.

Na skutek działalności lodowca górskiego rzeźba obszaru uległa przeobrażeniu, czego przykładem jest powstanie dolin zawieszonych, oznaczonych na rysunku literą A.

Na podstawie rysunków wymień dwie inne zmiany w rzeźbie przedstawionego obszaru, które zaszły wskutek działalności lodowca górskiego.
1. .........................
2. .........................
Zadanie 12. (0–1)
Zadanie wykonaj na podstawie fotografii przedstawiającej halit − minerał skałotwórczy tworzący jedną ze skał osadowych.
www.minerwa.pl
Zadanie 12.1.
Dokończ zdanie tak aby było poprawne.
Minerał przedstawiony na fotografii tworzy skałę osadową
która jest wykorzystywana do produkcji
Zadanie 13. (0–1)
Na mapie literami od A do D oznaczono wybrane pasy rzeźby Polski.
Na podstawie: Atlas geograficzny dla szkól ponadgimnazjalnych, Warszawa 2012.
Oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe.
W pasie rzeźby oznaczonym na mapie literą C występują między innymi gleby wytworzone na podłożu lessowym oraz ze skał węglanowych i siarczanowych.
W pasie rzeźby oznaczonym na mapie literą B dominują gleby wytworzone ze skał akumulacji lodowcowej i wodnolodowcowej przy udziale borów sosnowych i mieszanych oraz lasów liściastych.
Największy w Polsce kompleks gleb bagiennych i pobagiennych występuje w pasie rzeźby oznaczonym na mapie literą A.
Zadanie 14. (0–2)
Poniżej przedstawiono przekrój geologiczny przez okolice Warszawy.1 - wapienie jurajskie,
2 - margle kredowe,
3 - piaski oligoceńskie,
4 - piaski i iły mioceńskie formacji węgla brunatnego,
5 - iły plioceńskie,
6 - gliny polodowcowe

Na podstawie: M. Książkiewicz, Geologia dynamiczna, Warszawa 1968.
Zadanie 14.1.
Na podstawie przekroju geologicznego wykaż wpływ budowy geologicznej na obecność oligoceńskich wód subartezyjskich w okolicach Warszawy.
.........................
.........................
Zadanie 14.2.
Oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe.
Wahania zwierciadła wód gruntowych występujących w utworach czwartorzędowych są wywoływane tylko przyczynami naturalnymi.
Wody, które występują w warstwie piasków oligoceńskich, są wodami zaskórnymi i należą do wód strefy aeracji.
Wody poziomu oligoceńskiego są czystsze niż wody poziomu czwartorzędowego.
Zadanie 15. (0–2)
Podaj nazwę ustroju rzecznego dominującego w Polsce. Wymień dwa negatywne skutki dla gospodarki wynikające z cech ustroju rzecznego Polski.

Nazwa ustroju rzek
.........................

Skutki:
1.
.........................
.........................
2.
.........................
.........................
Zadanie 16. (0–2)
Zadanie wykonaj na podstawie mapy województwa łódzkiego i fotografii, na której przedstawiono okolice Tomaszowa Mazowieckiego.
www.poland24h.pl

Podaj, który typ krajobrazu − młodoglacjalny czy staroglacjalny − występuje w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego. Odpowiedź uzasadnij, podając trzy cechy krajobrazu tego obszaru.

Typ krajobrazu
.........................

Cechy krajobrazu:
1. .........................
2. .........................
3. .........................
Zadanie 17. (0–2)
Na mapie literami A−D oznaczono wybrane obszary Polski, na których występują zespoły leśne opisane w tabeli.
Na podstawie: www.bdl.lasy.gov.pl

W tabeli przedstawiono opis dwóch zespołów leśnych.

Przyporządkuj do każdego opisu właściwy obszar leśny ‒ wybierz jedną z dwóch liter A albo B oraz C albo D. Podaj nazwę własną obszaru leśnego, którego dotyczy opis.


Opis zespołu leśnego

Obszar (wybierz literę)

Nazwa własna zespołu leśnego

Dużą część stanowią lasy o charakterze pierwotnym. Najbardziej rozpowszechnione są lasy grądowe z przewagą grabów i dębów.

A / B


Jeden z największych kompleksów borów sosnowych w Polsce. Lasy porastają m.in. obszar rozległych równin sandrowych.

C / D
Zadanie 18. (0–3)
Zadanie wykonaj na podstawie własnej wiedzy i fotografii, na której przedstawiono profil gleby występującej na półkuli północnej, w tym ‒ także w Polsce. Na profilu gleby numerami od I do IV oznaczono wybrane poziomy glebowe.
www.epod.usra.edu
Zadanie 18.1.
Dokończ zdanie tak aby było prawdziwe.
Na fotografii przedstawiono profil
o czym świadczy
Zadanie 18.2.
Przyporządkuj poziomy glebowe, oznaczone na fotografii numerami, do podanych poniżej informacji odnoszących się do zawartości głównych składników organicznych i mineralnych. Wybierz właściwe numery I‒IV obok podanych informacji.

Poziom bogaty w związki żelaza .........................
Poziom bogaty w związki organiczne .........................
Poziomy ubogie w związki organiczne i mineralne ........................., .........................
Zadanie 19. (0–2)
Poniżej podano gęstość zaludnienia czterech wybranych województw Polski w 2014 r.
Województwo śląskie
Gęstość zaludnienia 372 (osoby/1km2)
Przyczyna
Województwo małopolskie
Gęstość zaludnienia 222 (osoby/1km2)
Przyczyna
Województwo lubuskie
Gęstość zaludnienia 73 (osoby/1km2)
Przyczyna
Województwo podlaskie
Gęstość zaludnienia 59 (osób/1km2)
Przyczyna
Dobierz do wymienionych województw po jednej głównej przyczynie gęstości zaludnienia na obszarach tych województw.

A. Stałe wyludnianie się wsi oraz mało żyzne gleby.
B. Obecność dużej konurbacji o charakterze przemysłowym.
C. Duże zalesienie regionu oraz brak miast o liczbie ludności powyżej 200 tys. osób.
D. Kopalnie rud miedzi, wokół których rozwinęły się miasta górniczo-hutnicze.
E. Duże rozdrobnienie gospodarstw rolnych oraz duża aglomeracja monocentryczna.
Na podstawie: Regiony Polski 2015, Warszawa 2015.
Zadanie 20. (0–1)
W tabeli przedstawiono wartość wskaźnika obciążenia demograficznego w 2010 roku oraz jego prognozę do 2040 r. w regionach świata bardziej rozwiniętych (A) i mniej rozwiniętych (B).

Region świata

Liczba osób w wieku 14 lat i mniej (a) oraz 65 lat i więcej (b) na 100 osób w wieku od 15 do 64 lat

wiek

2010 r.

2020 r.

2030 r.

2040 r.

A

a

24,3

25,6

26,0

25,8

b

23,8

30,2

37,7

42,5

B

a

44,3

41,7

38,3

36,1

b

8,9

11,3

14,8

19,2


Na podstawie: stat.gov.pl
Zadanie 20.1.
Uzupełnij zdania. Wybierz właściwe litery (A lub B), którymi oznaczono dane regiony świata.
W 2040 roku wartość obciążenia demograficznego będzie większa w regionie .
W 2010 roku osoby w wieku 15−64 lat stanowiły większy odsetek ludności w regionie .
Do 2040 roku udział ludności w wieku poprodukcyjnym będzie dynamiczniej wzrastał w regionie .
Zadanie 21. (0–1)
Na wykresie przedstawiono stopę bezrobocia w wybranym województwie Polski w poszczególnych kwartałach lat 2010−2014.
Na podstawie: Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego w 2014 r.,
warszawa.stat.gov

Wyjaśnij, dlaczego stopa bezrobocia zmienia się w ciągu roku.
.........................
.........................
Zadanie 22. (0–2)
W tabeli przedstawiono strukturę ludności według grup wieku dla wybranych państw w 2015 r.


Państwo

Struktura ludności według grup wieku w %

0-14 lat

15-59 lat

60 lat i więcej

A


30,8

60,3

8,9

B


18,6

56,7

24,7

C


16,5

69,8

13,7

D

Polska

15,0

62,6

22,4


Na podstawie: Rocznik Demograficzny 2016,Warszawa 2016.

Do poniższych zdań (A,B,C) wybierz właściwe kraje z podanych:
Indie    Francja    Chiny    Japonia
Państwo A
Państwo B
Państwo C
Zadanie 23. (0–1)
W Europie dominującą liczebnie religią jest chrześcijaństwo z takimi wyznaniami jak katolicyzm, prawosławie i protestantyzm.

Dobierz do podanych poniżej informacji odpowiednie wyznanie i nazwę państwa, w którym to wyznanie dominuje. Wyznania dobierz spośród podanych we wstępie do zadania, a nazwy państw ‒ spośród podanych poniżej.

Albania    Białoruś    Francja    Szwecja
1. Wyznanie to jest rozpowszechnione m.in. w Niemczech. Kładzie nacisk na pracę człowieka, która stanowi czynnik niezbędny do zbawienia.
Wyznanie:
Państwo:
2. Święta kościelne są obchodzone według kalendarza juliańskiego.
Wyznanie:
Państwo:
Zadanie 24. (0–1)
Tekst dotyczy rozpowszechnienia języka angielskiego na świecie.

Funkcję uniwersalnego języka handlu, dyplomacji, nauki i literatury pełniły greka i łacina, potem język francuski, a w czasach nowożytnych rolę tę przejął język angielski. Językiem angielskim jako ojczystym posługuje się obecnie około 500 milionów osób m.in. w Wielkiej Brytanii, USA, Kanadzie, RPA, Australii, Gujanie, Nigerii, Ghanie, a jako obcym ‒ około 2 miliardów osób i ta liczba nadal rośnie.

Na podstawie: jezykowo.pase.pl

Uzasadnij dwoma argumentami, dlaczego język angielski stał się językiem uniwersalnym.
1.
.........................
.........................
2.
.........................
.........................
Zadanie 25. (0–2)
Zadanie 25.1.
Na planie przedstawiono podział administracyjny miasta stołecznego Warszawy.
Na podstawie: warszawa.stat.gov.pl

W tabeli przedstawiono dane dotyczące zagadnień demograficznych wybranych dzielnic Warszawy w 2016 r.

Dzielnica

Warszawy

Urodzenia żywe

Zgony

Saldo migracji ogółem

w liczbach bezwzględnych

Białołęka

2152

478

1752

Ochota

810

1206

63

Praga Północ

696

974

-381

Śródmieście

1058

1956

-379

Wesoła

305

152

257

Wilanów

761

164

1724


Na podstawie: warszawa.stat.gov.pl

Odszukaj na planie dzielnice wymienione w tabeli i na podstawie danych demograficznych sformułuj wniosek dotyczący zróżnicowania przyrostu rzeczywistego w dzielnicach Warszawy.
.........................
.........................
Zadanie 25.2.
Na wykresach przedstawiono strukturę wieku i płci ludności dwóch warszawskich dzielnic: Białołęki i Śródmieścia.Na podstawie: www.demografia.stat.gov.pl

Podaj po jednym przykładzie działań wynikających ze struktury wieku ludności, które mogłyby podjąć urzędy dzielnicowe Białołęki i Śródmieścia, aby zagwarantować realizację społecznych potrzeb mieszkańców tych dzielnic.

Urząd Dzielnicy Białołęka:
.........................
.........................

Urząd Dzielnicy Śródmieście:
.........................
.........................
Zadanie 26. (0–2)
Na mapie świata numerami od 1 do 6 oznaczono miejsca lokalizacji wymienionych poniżej przedsiębiorstw:
− Google w Kalifornii
− fabryka papieru w Helsinkach
− kopalnia odkrywkowa rudy żelaza w stanie Minas Gerais
− zakłady przemysłu farmaceutycznego w Bazylei
− stocznia w Nagasaki
− elektrownia geotermalna w Wairakei w Nowej Zelandii.


Na podstawie: Atlas geograficzny dla szkól ponadgimnazjalnych, Warszawa 2012.

Uzupełnij poszczególne komórki w tabeli. Podaj:
− numery, którymi oznaczono na mapie położenie przedsiębiorstw
− nazwy przedsiębiorstw
− główne czynniki lokalizacji przedsiębiorstw wybrane z podanych poniżej.

A. duże zasoby gorących wód
B. baza surowcowa
C. wysoko wykwalifikowana kadra
D. bliskość zakładów hutniczych
E. występowanie gleb I‒II klasy bonitacyjnej

Miejsce lokalizacji przedsiębiorstwa (podaj numer)

Przedsiębiorstwo

Główny czynnik lokalizacji (podaj literę)

4.
Google
D


elektrownia geotermalna


Zadanie 27. (0–2)
Na mapie literami X, Y, Z oznaczono wybrane miejsca pozyskiwania zasobów mórz i oceanów.
Na podstawie: Atlas geograficzny dla szkół ponadgimnazjalnych, Warszawa 2012.

Uzupełnij tabelę. Przyporządkuj miejscom X, Y i Z najważniejsze pozyskiwane tam zasoby oraz czynnik umożliwiający ich pozyskiwanie. Zasoby przyrody oraz czynnik wybierz z podanych.

Zasoby przyrody:
1. energia wód
2. sól morska
3. surowce mineralne
4. organizmy żywe

Czynniki umożliwiające pozyskiwanie zasobów:
A. duża amplituda pływów morskich
B. upwelling
C. szelf kontynentalny
D. duże zasolenie wody

Miejsce na mapie

Zasoby (podaj numer)

Czynnik (podaj literę)

XYZZadanie 28. (0–2)
Na wykresach przedstawiono wielkość produkcji wybranych używek według największych producentów w 2013 r.
Na podstawie: Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2015, Warszawa 2015.
Zadanie 28.1.
Trzej producenci ziarna kakaowego − spośród przedstawionych na wykresie − znajdują się w tym samym regionie jednego z kontynentów.

Podaj nazwę regionu, w którym znajduje się trzech z czterech głównych producentów ziarna kakaowego.
.........................
Zadanie 28.2.
Wymień wymaganie przyrodnicze, wspólne dla uprawy kawy i kakaowca, oraz wymaganie pozaprzyrodnicze, wspólne dla wszystkich upraw przedstawionych na wykresie.

Wymaganie przyrodnicze, wspólne dla uprawy kawy i kakaowca:
.........................
.........................
Wymaganie pozaprzyrodnicze, wspólne dla wszystkich upraw przedstawionych na wykresie:
.........................
.........................
Zadanie 29. (0–2)
Zadanie wykonaj na podstawie mapy, na której przedstawiono wielkości plonów i zbiorów buraków cukrowych w poszczególnych województwach w 2015 r.
Na podstawie: Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2016, Warszawa 2016.

Poniżej wymieniono wybrane czynniki wpływające na wielkość produkcji roślinnej:
A. Krótki okres wegetacyjny, duża liczba dni z przymrozkiem.
B. Duży udział gospodarstw wielkoobszarowych i wysoka kultura rolna ukształtowana m.in. przez czynniki historyczne.
C. Okres wegetacyjny około 220 dni, znaczny udział średniej wielkości gospodarstw o wysokim stopniu towarowości.
D. Mała powierzchnia uprawy wynikająca z małych i rozdrobnionych gospodarstw.

Uzupełnij tabelę. Do każdej informacji dotyczącej wielkości plonów i zbiorów buraków cukrowych w 2015 r. przyporządkuj właściwe województwo i czynnik wpływający na wielkość zbiorów buraków cukrowych.


Lp.

Informacja

Województwo (podaj nazwę)

Czynnik (podaj literę)

1.

W tym województwie plony wyniosły 677 dt z 1 ha, natomiast udział w zbiorach nie przekroczył 1%.2.

W tym województwie plony nieznacznie przekroczyły 600 dt z 1 ha, a udział w zbiorach był najniższy w kraju.3.

Województwo miało największy udział w zbiorach buraków cukrowych w Polsce, mimo plonów zbliżonych do średniej krajowej.
Na podstawie: Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2016, Warszawa 2016.
Zadanie 30. (0–2)
Zadecyduj, które informacje odnoszą się do rolnictwa intensywnego, a które ‒ do rolnictwa ekstensywnego.
Przeciętna wielkość gospodarstwa rolnego wynosi około 250 ha.
Zużycie nawozów sztucznych w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych przekracza 150 kg.
Przeciętne wieloletnie plony pszenicy wynoszą około 20 dt/ha.
Na jeden ciągnik przypada około 100 lub więcej ha użytków rolnych.
Zadanie 31. (0–1)
Na fotografii przedstawiono zagospodarowanie rolnicze Wielkich Równin − obszaru uprawy pszenicy ciągnącego się od Teksasu po Dakotę Północną − charakterystyczne dla gospodarki prowadzonej na rozległych obszarach.
www.deere.com.au
Dokończ zdanie tak, aby było prawdziwe.
Wielkie Równiny charakteryzują się
sposobem gospodarowania o wysokiej towarowości wynikającej z
Zadanie 32. (0–2)
W tabeli przedstawiono zużycie surowców energetycznych (w ekwiwalencie węgla kamiennego) według kontynentów w wybranych latach.

Kontynent

2000

2005

2010

2011

w mln ton

Afryka

408

451

532

534

Ameryka Południowa

445

495

607

624

Ameryka Północna i Środkowa

3 787

3 607

3 547

3 543

Australia i Oceania

185

194

195

197

Azja

3 829

5 197

6 812

7 280

Europa

3 476

3 399

3 354

3 283


Na podstawie: Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2015, Warszawa 2015.
Zadanie 32.1.
Jednym ze wskaźników zmian zachodzących w gospodarce światowej jest zużycie surowców energetycznych.

Wymień kontynent, na którym w roku 2011 w porównaniu z rokiem 2000 nastąpiła największa zmiana w zużyciu surowców energetycznych, oraz przedstaw przyczynę odnotowanej zmiany.

Kontynent:
.........................
Przyczyna:
.........................
.........................
Zadanie 32.2.
Wyjaśnij, podając dwa argumenty, dlaczego w latach 2000−2011 w Europie i Ameryce Północnej wielkość zużycia surowców energetycznych systematycznie się zmniejszała.
1.
.........................
.........................
2.
.........................
.........................
Zadanie 33. (0–3)
Zadanie wykonaj na podstawie mapy, na której przedstawiono obszar położony wokół Góry Kamieńsk ‒ zwałowiska zewnętrznego kopalni węgla brunatnego „Bełchatów”.
Na podstawie: Atlas geograficzny dla szkół ponadgimnazjalnych, Warszawa 2012.
Zadanie 33.1.
Podaj cztery przykłady zmian, które wystąpiły w środowisku geograficznym w wyniku funkcjonowania kopalni „Bełchatów”.
1.
.........................
.........................
2.
.........................
.........................
3.
.........................
.........................
4.
.........................
.........................
Zadanie 33.2.
Przedstaw trzy przykłady korzyści społeczno-ekonomicznych, wynikających z rekultywacji zwałowiska zewnętrznego.
1. .........................
2. .........................
3. .........................
Zadanie 34. (0–1)
W tabeli przedstawiono informacje dotyczące wpływów i wydatków (w mln dolarów USA) związanych z turystyką zagraniczną w Egipcie w latach 2005, 2010 i 2013.

Rok

Wpływy z turystyki (w mln USD)

Wydatki na turystykę (w mln USD)

2005

6851

1629

2010

12528

2240

2013

6044

3014


Na podstawie: www.stat.gov.pl

Uzasadnij, dlaczego mimo wzrostu wydatków na turystykę odnotowano w Egipcie spadek wpływów z turystyki.
.........................
.........................
Zadanie 35. (0–1)
Na mapie politycznej Afryki szarą barwą wyróżniono terytorium jednego z państw.
Na podstawie: Atlas geograficzny świata dla szkół ponadgimnazjalnych, Warszawa 2013.
Zaznacz dwie informacje odnoszące się do państwa zaznaczonego na mapie.
Zadanie 36. (0–1)
W tabeli przedstawiono strukturę importu i eksportu według grup towarów Chin, Islandii i Japonii w 2014 r. Państwom przyporządkowano numery od 1. do 3. (kolejność nazw państw nie ma związku z kolejnością numerów).

Grupa towarów

Import (w %)

Eksport (w %)

1.

2.

3.

1.

2.

3.

towary rolno-spożywcze

2,6

7,7

10,0

2,6

0,7

41,7

surowce, paliwa mineralne, smary

30,5

38,7

28,7

2,2

4,0

5,3

chemikalia

9,8

7,8

9,1

5,7

10,6

2,2

maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy

37,0

23,7

31,1

45,8

58,5

5,8

produkty przetwórstwa przemysłowego

20,1

22,1

21,1

43,7

26,2

45,0


Na podstawie: Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2015, Warszawa 2015.
Zaznacz odpowiedź przedstawiającą poprawną kolejność państw, dla których przedstawiono w tabeli strukturę importu i eksportu.
Pomysły na studia dla maturzystów - ostatnio dodane artykuły

Rekrutacja na studia wg przedmiotów zdawanych na maturze


Wyszukaj kierunki studiów i uczelnie, w których brany jest pod uwagę tylko 1 przedmiot zdawany na maturze na poziomie podstawowym (często uczelnie dają do wyboru kilka przedmiotów a wybieramy z nich jeden):

Przykłady:

kierunki studiów po maturze z WOS


Poniżej podajemy wybrane linki do kierunki studiów na uczelniach, w których są brane pod uwagę wyniki tylko z dwóch przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym
(często uczelnie dają wyboru więcej przedmiotów a wybieramy z nich dwa):

Przykłady:

kierunki po maturze z polskiego i matematyki
kierunki po maturze z polskiego i angielskiego
kierunki po maturze z polskiego i historii
kierunki po maturze z polskiego i wiedzy o społeczeństwie

kierunki po maturze z matematyki i angielskiego
kierunki po maturze z matematyki i fizyki
kierunki po maturze z matematyki i chemii
kierunki po maturze z matematyki i informatyki

kierunki po maturze z biologii i chemii
kierunki po maturze z biologii i
angielskiego
kierunki po maturze z chemii i angielskiego
kierunki po maturze z biologii i geografii
kierunki po maturze z chemii i geografii
Polityka Prywatności