aplikacja Matura google play app store

Geografia, matura 2020 - poziom rozszerzony - pytania i odpowiedzi

DATA: 19 czerwca 2020 r.
GODZINA ROZPOCZĘCIA: 9:00
CZAS PRACY: 180 minut
LICZBA PUNKTÓW DO UZYSKANIA: 60
Formuła od 2015 "nowa matura"

dostępne także:
w formie testu
• w aplikacji Matura - testy i zadania


Lista zadań

Odpowiedzi do tej matury możesz sprawdzić również rozwiązując test w dostępnej już aplikacji Matura - testy i zadania, w której jest także, np. odmierzanie czasu, dodawanie do powtórek, zapamiętywanie postępu i wyników czy notatnik :)

aplikacja_nazwa_h110.png google_play_h56.png app_store_h56.png

Dziękujemy developerom z firmy Geeknauts, którzy stworzyli tę aplikację

pwz: 28%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 1. (0–1)
Zadanie wykonaj na podstawie zdjęcia satelitarnego, na którym przedstawiono oświetloną i nieoświetloną promieniami słonecznymi część Europy i Afryki, wykonanego w wybranym dniu maja.
www.jazzroc.wordpress.com
Dokończ zdanie.
Na fotografii przedstawiono sytuację, w której w Warszawie
co jest następstwem
Zadanie 2. (0–3)
Na mapie Afryki numerami od 1 do 5 oznaczono wybrane stacje meteorologiczne.
pwz: 11%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 2.1.
W tabeli podano średnie miesięczne temperatury powietrza i średnie sumy miesięcznych opadów atmosferycznych dla czterech stacji spośród zaznaczonych na mapie Afryki.

Wpisz odpowiednie numery obok danych klimatycznych, tak aby dane te odpowiadały właściwym stacjom zaznaczonym na mapie Afryki.

Numer


I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII


t

o

22,4

128

21,9

89

20,5

80

17,8

48

14,1

19

11,2

6

11,0

6

13,7

6

17,3

19

20,5

69

21,1

112

22,0

115


t

o

13,0

4

14,0

3

17,2

2

20,5

1

24,0

0

27,1

0

27,5

0

27,5

0

25,6

0

23,5

0

19,2

3

15,0

4


t

o

17,2

2

18,3

2

17,3

3

15,5

2

14,8

0

14,3

0

13,8

0

12,9

0

13,1

0

13,9

0

15,2

1

16,4

0


t

o

12,4

64

13,1

53

14,7

48

16,0

36

18,2

18

20,6

4

22,4

1

23,3

3

21,9

6

19,7

34

16,1

65

13,4

80


t – temperatura powietrza w ºC
o – opady atmosferyczne w mm

Na podstawie: www.climate-data.org
pwz: 23%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 2.2.
Poniżej opisano uwarunkowania i cechy sieci osadniczej jednego z państw, w którym jest położona stacja meteorologiczna zaznaczona na mapie Afryki.

Przez kraj przebiega wysoka bariera orograficzna o kierunku SW ̶ NE, będąca również granicą klimatyczną i społeczno-ekonomiczną. W północno-zachodniej części kraju leży większość ośrodków miejskich, a południowo-wschodnia część jest słabiej zaludniona. W północno- -zachodniej części kraju, na wybrzeżu lub nad rzekami, miasta rozwijały się już w starożytności, a w pozostałej części kraju miasta powstały w późniejszych okresach, głównie w oazach lub w pobliżu miejsc wydobycia surowców mineralnych, takich jak fosforyty i rudy metali.

Na podstawie: P. Wilczyński, Osadnictwo miejskie […], Kielce 2007.

Dokończ zdanie.

W tekście opisano uwarunkowania i cechy sieci osadniczej
kraju, dla którego jest charakterystyczny typ fizjonomiczny miasta
Zadanie 3. (0–3)
Zadanie wykonaj na podstawie mapy synoptycznej Europy obrazującej pogodę w jednym z jesiennych dni w wybranym roku.
Na podstawie: Geografia – materiały dydaktyczne, Warszawa 2006.
pwz: 22%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 3.1.
Na schematycznych rysunkach przedstawiono uproszczone przekroje przez troposferę nad obszarami, nad którymi przechodzą fronty atmosferyczne. Na przekrojach liniami nad powierzchnią gruntu zaznaczono powierzchnie frontalne, a strzałkami − kierunki ruchu mas powietrza. Za pomocą sygnatur literowych zaznaczono typy chmur charakterystyczne dla danych frontów atmosferycznych.


Na podstawie: K. Kożuchowski, Meteorologia i klimatologia, Warszawa 2005.

Odszukaj ma mapie synoptycznej linię przekroju przez troposferę (I−II), poprowadzoną przez środkową część Półwyspu Skandynawskiego.

Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Przekrój przez troposferę wzdłuż linii I−II przedstawiono na rysunku oznaczonym numerem
pwz: 26%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 3.2.
Wyjaśnij, dlaczego w Madrycie, w sytuacji przedstawionej na mapie synoptycznej, obserwuje się bezchmurne niebo.
.........................
.........................
pwz: 11%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 4. (0–2)
Na mapie Ameryki Północnej zaznaczono literami A−D miejsca położone w strefie nadbrzeżnej, dla której prądy morskie odgrywają istotną rolę w kształtowaniu się warunków klimatycznych.

Wskaż dwa miejsca, w których klimat znajduje się pod wpływem prądów morskich płynących w kierunku wyższych szerokości geograficznych. Wpisz właściwe litery. Podaj dwie konsekwencje wpływu takich prądów na klimat tych miejsc.

Miejsca: ........, .........

Konsekwencje:
1. .....................................
2. .....................................
Zadanie 5. (0–2)
Zadanie wykonaj na podstawie mapy temperatury wód powierzchniowych oceanu światowego oraz poniższej mapy, na której przedstawiono rejony powstawania i trasy przemieszczania się cyklonów tropikalnych.
Na podstawie: J. Kop, M. Kucharska, E. Szkurłat, Geografia, Warszawa 2006.
Na podstawie: www.noaa.gov
pwz: 39%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 5.1.
Podaj czynnik, który uniemożliwia tworzenie się międzyzwrotnikowych cyklonów tropikalnych u wybrzeży Peru i Angoli.
.........................
.........................
pwz: 27%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 5.2.
Sformułuj dwie prawidłowości dotyczące przemieszczania się cyklonów tropikalnych.

1. .........................
.........................
2. .........................
.........................

Zadania od 6. do 11. wykonaj, korzystając z barwnej mapy szczegółowej Suwalskiego Parku Krajobrazowego.

pwz: 35%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 6. (0–2)
W dniu 22 czerwca wysokość Słońca w momencie górowania, zmierzona w jednym z miejsc na obszarze Suwalskiego Parku Krajobrazowego, wyniosła 59°10ʹ.

Oblicz szerokość geograficzną miejsca, w którym wykonano pomiar, a następnie zaznacz poprawne dokończenie zdania. Przyjmij deklinację Słońca o wartości 23°26ʹ. Zapisz obliczenia.

ObliczeniaSzerokość geograficzna: ....................................

Pomiar został wykonany
A. na Górze Zamkowej w polu E2.
B. w punkcie widokowym w polu E1.
C. na brzegu jeziora Hańcza na granicy pól mapy C1/C2.
D. w punkcie widokowym na brzegu rzeki Czarna Hańcza w polu B3.

Zadania od 6. do 11. wykonaj, korzystając z barwnej mapy szczegółowej Suwalskiego Parku Krajobrazowego.

pwz: 27%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 7. (0–1)
Zadanie wykonaj, korzystając z barwnej mapy szczegółowej oraz fotografii rezerwatu położonego na tej mapie w polu C2.Na podstawie: www.wikimedia.org
Oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe.

Rezerwat, w którym wykonano fotografię, jest położony na równinie sandrowej, a na fotografii przedstawiono otoczaki rzeczne.
Wzgórza moreny czołowej na obszarze przedstawionym na mapie powstały wskutek akumulacyjnej działalności lądolodu.
Na wysoczyznach dominującym zbiorowiskiem roślinnym są lasy łęgowe, a w obniżeniach – buczyny.

Zadania od 6. do 11. wykonaj, korzystając z barwnej mapy szczegółowej Suwalskiego Parku Krajobrazowego.

pwz: 33%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 8. (0–1)
Uzupełnij poniższe zdania odnoszące się do cech wybranych jezior. Wybierz właściwe określenia spośród podanych.
Hańcza jest jeziorem
Ze względu na dużą przezroczystość wód jeziora Hańcza można wnioskować, że pod względem żyzności należy ono do jezior
Jezioro Jaczno (D1), charakteryzujące się dużą ilością planktonu, oraz jezioro Hańcza są zaliczane pod względem zawartości substancji biogennych do

Zadania od 6. do 11. wykonaj, korzystając z barwnej mapy szczegółowej Suwalskiego Parku Krajobrazowego.

pwz: 33%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 9. (0–1)
Dokończ zdanie.
Hańcza należy do jezior polodowcowych
o czym świadczą

Zadania od 6. do 11. wykonaj, korzystając z barwnej mapy szczegółowej Suwalskiego Parku Krajobrazowego.

pwz: 19%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 10. (0–1)
Linia brzegowa jeziora Hańcza jest położona na wysokości 227 m n.p.m.

Uzupełnij zdanie – wpisz właściwe określenie dobrane z podanych w nawiasie. Uzasadnij wybór, uwzględniając wysokość bezwzględną najgłębszego punktu dna jeziora Hańcza.

Jezioro Hańcza (należy / nie należy) ........................................... do jezior kryptodepresyjnych.

Uzasadnienie: ...............................

Zadania od 6. do 11. wykonaj, korzystając z barwnej mapy szczegółowej Suwalskiego Parku Krajobrazowego.

Zadanie 11. (0–2)
pwz: 12%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 11.1.
Podaj − wyłącznie na podstawie barwnej mapy szczegółowej − trzy cechy przyrodnicze doliny rzeki Czarna Hańcza w polach mapy B2/3.

1. .........................
2. .........................
3. .........................
pwz: 19%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 11.2.
Zadanie wykonaj na podstawie szkicu geomorfologicznego fragmentu doliny Czarnej Hańczy.
Na podstawie: www.geocaching.com

Przedstaw podobieństwo i różnicę, jakie dostrzegasz między ozem a rynną polodowcową.

Podobieństwo:
....................
....................

Różnica:
....................
....................
pwz: 2%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 12. (0–1)
Na południowy wschód od Suwalskiego Parku Krajobrazowego, przedstawionego na barwnej mapie szczegółowej, Czarna Hańcza płynie przez obszar Równiny Augustowskiej.

Spośród sformułowań oznaczonych literami A−H wybierz te, które tworzą model przyczynowo-skutkowy, przedstawiający etapy powstawania gleb pokrywających większość obszaru Równiny Augustowskiej. Do każdej kratki wybierz jedną literę.

A. Utworzenie sandru.
B. Utworzenie moreny dennej.
C. Powstanie gleby bielicowej.
D. Powstanie gleby brunatnej.
E. Rozwój lasu iglastego.
F. Rozwój lasu liściastego.
G. Akumulacja osadów fluwioglacjalnych.
H. Akumulacja osadów jeziornych – iłów warwowych.

pwz: 34%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 13. (0–1)
Zadanie wykonaj na podstawie mapy, na której przedstawiono średnią liczbę dni z pokrywą śnieżną w Polsce w wybranym okresie XX wieku.

LICZBA DNI Z POKRYWĄ ŚNIEŻNĄ
O PRAWDOPODOBIEŃSTWIE WYSTĄPIENIA 90%

Na podstawie: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1993−1997.

Wyjaśnij, dlaczego Nizina Podlaska charakteryzuje się inną długością zalegania pokrywy śnieżnej niż Nizina Szczecińska. W odpowiedzi odnieś się do obu regionów. ...................................................................................................................
...................................................................................................................
pwz: 11%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 14. (0–1)
Zadanie wykonaj na podstawie rysunków, na których przedstawiono poszczególne etapy procesów geologicznych na wybranym obszarze.
Uzupełnij schemat, tak aby przedstawiał w kolejności od najstarszego do najmłodszego wydarzenia geologiczne, które zaszły na obszarze przedstawionym na rysunkach. Dobierz we właściwe miejsca odpowiednie numery rysunków.

pwz: 9%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 15. (0–1)
Zadanie wykonaj na podstawie mapy geologicznej, na której przedstawiono wiek skał budujących Islandię.

Na podstawie: www.redes-cepalcala.org; www.dlapilota.pl

Zaznacz dwie poprawne informacje odnoszące się do budowy geologicznej Islandii lub związków między jej budową geologiczną a innymi elementami środowiska geograficznego.
pwz: 20%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 16. (0–2)
Erupcje wulkanów mogą się przyczyniać do zmian temperatury powietrza.

Wyjaśnij możliwy wpływ dużych erupcji wulkanicznych zarówno na spadek, jak i na wzrost temperatury powietrza w skali globalnej.

Wpływ na spadek temperatury powietrza:
...............................................
...............................................

Wpływ na wzrost temperatury powietrza:
..............................................
..............................................
pwz: 17%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 17. (0–2)
Przyporządkuj warunkom powstawania gleby określony typ gleby i charakterystyczny dla niej obszar występowania w Polsce. Typ gleby i obszar występowania wybierz z podanych.

Typ gleby: bagienne, bielicowe, czarnoziemy, rędziny.

Obszar występowania: Dolina Biebrzy i Narwi, okolice Chęcin w Górach Świętokrzyskich, Płaskowyż Głubczycki, Równina Tucholska.

Warunki powstawania gleby

Typ gleby

Obszar

występowania

Wytworzone na skałach węglanowych (wapieniach, dolomitach, marglach, zlepieńcach zygmuntowskich).Wytworzone na słabo przepuszczalnym podłożu w warunkach stałego lub okresowego podtapiania.Wytworzone na podłożu lessowym przy udziale roślinności łąkowo-stepowej i leśno-stepowej.pwz: 4%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 18. (0–1)
Na blokdiagramie wskazano wybraną płaszczowinę.
Na podstawie: www.kaskgg.agh.edu.pl

Wyjaśnij, w jaki sposób powstała wskazana płaszczowina. Uwzględnij proces charakterystyczny dla deformacji ciągłych i proces charakterystyczny dla deformacji nieciągłych.
.....................................................
.....................................................
Zadanie 19. (0–2)
Na mapie oznaczono numerami 1–5 zasięg wybranych regionów fizycznogeograficznych Polski.

1. Pojezierze Mazurskie
2. Pojezierze Lubuskie
3. Nizina Śląska
4. Niecka Nidziańska
5. Beskidy Lesiste

Na postawie: J. Kondracki, Geografia fizyczna Polski, Warszawa 2002.
pwz: 5%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 19.1.
Uzupełnij tabelę. Do każdego opisu regionu wybierz odpowiednie oznaczenie z mapy.

Opis regionu

Położenie regionu (numer na mapie)

Występują tam największe w Polsce złoża gipsów i anhydrytów, powstałe w neogenie.


W budowie geologicznej można wyróżnić elementy charakterystyczne dla platformy wschodnioeuropejskiej.


W budowie geologicznej dominują struktury płaszczowinowe.


pwz: 16%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 19.2.
Zaznacz dwie cechy środowiska geograficznego obszaru oznaczonego numerem 5 na mapie.
pwz: 8%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 20. (0–2)
Na mapie przedstawiono położenie wybranych państw europejskich oznaczonych numerami 1−5.

W latach 2009−2017 przyjęto do NATO trzy państwa położone na Półwyspie Bałkańskim, różniące się strukturą religijną i wyznaniową ludności.

Uzupełnij tabelę. Do każdego wiersza dopasuj nazwę państwa przyjętego do NATO w latach 2009-2917 oraz numer, którym oznaczono je na mapie.

Nazwa państwa

Katolicy

(%)

Prawosławni

(%)

Muzułmanie

(%)

Oznaczenie na mapie


3

72

1910

7

5786

4

1Na podstawie: www.cia.gov
pwz: 11%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 21. (0–1)
Niektóre miasta, oprócz pełnionej funkcji usługowej, w XXI wieku uzyskały nowe funkcje.

Przedstaw nową funkcję miast Prisztina i Dżuba, nadaną im w XXI wieku. ...............................................................................
...............................................................................
pwz: 20%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 22. (0–1)
Na mapie Szwajcarii przedstawiono obszary różniące się strukturą językową ludności.
Na podstawie: A. Maryański, Narodowości świata, Warszawa 1998.
Oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe.
Zadanie 22.1.
1. Każdy z czterech języków urzędowych Szwajcarii należy do rodziny języków indoeuropejskich.
2. Na obszarze oznaczonym literą A językiem urzędowym stosowanym przez większość ludności jest jeden z języków romańskich.
3. Język francuski jest językiem urzędowym stosowanym przez większość ludności obszaru oznaczonego literą B.
pwz: 37%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 23. (0–1)
W tabeli przedstawiono strukturę pochodzenia imigrantów przebywających w 2017 r. w wybranych krajach.

Uzupełnij tabelę. W każdym wierszu podaj nazwę państwa, dla którego przedstawiono główne kierunki imigracji. Nazwy państw wybierz z podanych poniżej.

Francja Japonia Kuwejt Niemcy Stany Zjednoczone

Kraje emigracyjne

Kraj imigracyjny

Polska 16%, Turcja 14%, Rosja 9%, inne 61%


Indie 37%, Egipt 13%, Bangladesz 12%, inne 38%


Algieria 18%, Maroko 12%, Portugalia 9%, inne 61%Na podstawie: www.pewglobal.org
pwz: 43%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 24. (0–1)
Zadanie wykonaj na podstawie wykresów, na których przedstawiono strukturę wieku i płci ludności Japonii w 2015 r. wraz z prognozą na 2040 r. i na 2065 r.
2015

2040

2065

Na podstawie: www.field-journal.com
Oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe.
1. Największa podaż siły roboczej na rynku pracy wystąpiła w 2015 r.
2. Na każdej z piramid ludność w wieku powyżej 75 lat charakteryzuje się wyższą wartością współczynnika feminizacji niż współczynnika maskulinizacji.
3. Współczynnik obciążenia demograficznego ludnością w wieku poprodukcyjnym w roku 2040 będzie mniejszy niż w roku 2015.
pwz: 15%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 25. (0–2)
Przedstaw dwa podobieństwa i dwie różnice między ekstensywnym rolnictwem występującym w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie a intensywnym rolnictwem Francji i Wielkiej Brytanii.

Podobieństwa:
1. ..................................
......................................
2. ..................................
......................................

Różnice:
1. .................................
.....................................
2. .................................
.....................................
pwz: 3%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 26. (0–1)
Na diagramach przedstawiono udział w produkcji światowej głównych producentów bawełny i kukurydzy w 2017 r.

Producenci bawełny (włókno)


Producenci kukurydzy
Na podstawie: Rocznik Statystyczny RP 2016, Warszawa 2016.
Oceń na podstawie diagramów i wiedzy własnej, czy poniższe informacje są prawdziwe.
1. Najdogodniejsze warunki przyrodnicze do uprawy kukurydzy występują w klimacie zwrotnikowym wilgotnym, o czym świadczy koncentracja jej produkcji na Nizinach Wewnętrznych w Stanach Zjednoczonych.
2. Klimat monsunowy jest najważniejszym przyrodniczym czynnikiem warunkującym u głównych producentów uprawę zarówno bawełny, jak i kukurydzy.
3. Uprawa bawełny wymaga dużo wilgoci zarówno w początkowych fazach rozwoju jak i w czasie zbiorów.
Zadanie 27. (0–2)
Na fotografiach przedstawiono różne sposoby uprawy ryżu na obszarach o odmiennym stopniu rozwoju społeczno-gospodarczego.

1
Na podstawie: www.jashodaagroworks.com
2

Na podstawie: www.iapps2010.files.wordpress.com
Dokończ zdanie.
pwz: 38%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 27.1.
Na fotografii 1. przedstawiono sposób sadzenia ryżu typowy dla rolnictwa
charakterystycznego dla wyspy
pwz: 41%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 27.2.
Podaj czynnik społeczno-ekonomiczny, który w regionach uprawy ryżu wpłynął na rozwój typu rolnictwa przedstawionego na fotografii 2. Uzasadnij wpływ tego czynnika na typ rolnictwa, do którego odnosi się ta fotografia.

Czynnik: ........................................
Uzasadnienie:
...................................
...................................
pwz: 21%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 28. (0–2)
Na mapie literami od A do D zaznaczono wybrane regiony Polski.
Na podstawie: Geograficzny atlas Polski, Warszawa 2013.

Spośród podanych poniżej cech dobierz dla każdej pary regionów A i B oraz C i D po dwie cechy odnoszące się do podobnych warunków przyrodniczych rolnictwa obu regionów lub prowadzonej na ich obszarze produkcji rolniczej.

Cechy:
1. krótki okres wegetacyjny
2. deficyt wody dla rolnictwa
3. duże rozdrobnienie gospodarstw
4. duży na tle kraju udział użytków zielonych w strukturze użytków rolnych
5. duży udział buraków cukrowych w strukturze zasiewów
Regiony A i B
(wybierz dwie cechy)
Regiony C i D
(wybierz dwie cechy)
pwz: 32%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 29. (0–2)
Na rysunku oznaczono granice wybranego obszaru w południowej Polsce, na którym rozważa się utworzenie sadu.


Na podstawie: Z. Podgórski, W. Marszelewski, K. Becmer, Geografia. Zarys wiedzy o Ziemi, Warszawa 2002.

Uzasadnij, podając trzy argumenty, że warunki środowiska geograficznego przedstawionego obszaru przemawiają za wskazaną na rysunku lokalizacją sadu.

1. ...........................................
...............................................
2. ...........................................
...............................................
3. ...........................................
...............................................
Zadanie 30. (0–3)
Zadanie wykonaj na podstawie mapy, na której przedstawiono województwa z podziałem na pięć kategorii według bilansu energii elektrycznej. Województwa o największych nadwyżkach energii elektrycznej oznaczono numerami 1–3.
Na podstawie: www.proakademia.eu
pwz: 24%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 30.1.
Poniżej wymieniono czynniki, które mają wpływ na bilans energetyczny województw w Polsce.
A. Liczne elektrownie cieplne o różnej mocy opalane węglem kamiennym oraz występowanie bogatych złóż ważnego w Polsce surowca energetycznego.
B. Liczne elektrownie wodne zlokalizowane na rzekach o dużych spadkach oraz dwie elektrownie szczytowo-pompowe.
C. Funkcjonowanie największej w Polsce elektrowni cieplnej opalanej surowcem wydobywanym metodą odkrywkową.
D. Zlokalizowanie dużej elektrowni cieplnej w pobliżu bazy surowcowej położonej w sąsiednim województwie oraz mały potencjał demograficzny województwa.

Dobierz do każdego z województw oznaczonych na mapie numerami 1–3 czynnik wybrany spośród oznaczonych literami A–D, przyczyniający się do powstania nadwyżek energii elektrycznej w danym województwie. Podaj poniżej przy każdym z numerów, którym oznaczono województwo na mapie, właściwą literę.

1. .......... 2. .......... 3. ..........
pwz: 11%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 30.2.
Uzupełnij tabelę. Podaj nazwy województw, do których odnoszą się podane informacje.

Informacje

Nazwa województwa

W tym województwie występują duże niedobory energii elektrycznej, pomimo eksploatacji złóż karbońskiego surowca energetycznego w zagłębiu o bardzo dużych zasobach.


Zrównoważony bilans energii elektrycznej występuje w tym województwie m.in. dzięki funkcjonowaniu dużych elektrowni cieplnych bazujących na węglu brunatnym.


Występują tam umiarkowane niedobory energii i mała konsumpcja energii elektrycznej wynikająca z niewielkiego zaludnienia i niskiego uprzemysłowienia.

W ograniczonym stopniu są wykorzystywane w energetyce krótkie rzeki, z których część odpływa do Rosji.


Umiarkowane niedobory energii występują pomimo zlokalizowania tam kilku elektrowni wodnych i największej elektrowni geotermalnej w Polsce. Województwo charakteryzuje się dużym potencjałem energii, wynikającym z istnienia licznych rzek o dużym spadku.


pwz: 9%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 31. (0–2)
Wśród miast oznaczonych na mapie numerami od 1 do 7 znajdują się miasta wymienione w tabeli.
Na podstawie: Geograficzny atlas Polski, Warszawa 2013.

Uzupełnij tabelę. Podaj we właściwym miejscu nazwę miasta albo numer wskazujący położenie miasta na mapie oraz literę, którą oznaczono obiekt gospodarczy charakterystyczny dla danego miasta.

A. gazoport
B. fabryka samochodów
C. huta metali kolorowych
D. fabryka celulozy i papieru
E. kombinat petrochemiczny

Miasto

Numer miasta na mapie

Obiekt gospodarczy (wpisz literę)

Legnica
1


Świeciepwz: 29%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 32. (0–2)
Zadanie wykonaj na podstawie mapy, na której przedstawiono strukturę zużywanej energii elektrycznej według jej źródeł w wybranych miastach Europy.
Na podstawie: Atlas energii 2018, www.pl.boell.org

Struktura zużycia energii elektrycznej w poszczególnych państwach zależy od struktury produkcji uwarunkowanej m.in. rodzajem i wielkością zasobów surowców energetycznych, a w niektórych państwach struktura zużycia energii zależy także od importu.

Podaj dwa pozaprzyrodnicze czynniki, które wywierają wpływ na zróżnicowanie produkcji energii według rodzajów elektrowni między państwami przedstawionymi na mapie. Uzasadnij wpływ każdego z czynników na strukturę produkcji energii.

Czynnik pozaprzyrodniczy: ..........
Uzasadnienie: ..........
..........

Czynnik pozaprzyrodniczy: ..........
Uzasadnienie: ..........
..........
Zadanie 33. (0–3)
Dokończ zdanie.
pwz: 58%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 33.1.
Największą pracę przewozową w tonokilometrach, w porównaniu z innymi rodzajami transportu, wykonuje na świecie transport
ponieważ charakteryzuje się
pwz: 17%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 33.2.
Żeglugę kabotażową prowadzą m.in. Japonia, Indonezja, Filipiny oraz Brazylia, Australia i Chile.

Podaj po jednej przyrodniczej przyczynie rozwoju żeglugi kabotażowej, innej w każdej z podanych poniżej grupie państw.

Japonia, Indonezja, Filipiny:
.........................
.........................
Brazylia, Australia, Chile:
.........................
.........................
Zadanie 34. (0–2)
pwz: 17%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 34.1.
W tabeli przedstawiono PKB ogółem i PKB na 1 mieszkańca w 2016 r. według wybranych regionów świata.

Region

PKB (mld USD)

PKB na 1 mieszkańca (USD)

A

2 143

1 752

B

20 163

56 228

C

1 536

38 561

D

19 027

25 596

E

27 539

6 172


Na podstawie: Mały Rocznik Statystyczny 2018, Warszawa 2018.

Uzupełnij poniższe zdanie.

Do Australii i Oceanii odnoszą się informacje podane w wierszu tabeli oznaczonym
a informacje dla Azji podano w wierszu tabeli oznaczonym
pwz: 14%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 34.2.
Na mapie zaznaczono cztery wybrane państwa Azji.
Na podstawie: Atlas geograficzny dla szkół ponadgimnazjalnych, Warszawa 2012.

W tabeli przedstawiono strukturę PKB według sektorów gospodarki w 2017 r. dla trzech państw spośród czterech zaznaczonych szarą barwą na mapie.

Uzupełnij tabelę. Wpisz we właściwych wierszach państwa, które charakteryzowały się podaną strukturą PKB. Dobierz państwa z zaznaczonych na mapie.


Lp.

Państwo (wpisz nazwę)

Rolnictwo, leśnictwo rybołówstwo (%)

Przemysł i budownictwo (%)

Usługi (%)

1.

Chiny

7,9

40,5

51,6

2.


2,6

44,2

53,2

3.


1,1

30,1

68,7


Na podstawie: www.cia.gov
Zadanie 35. (0–3)
Na mapie świata numerami 1–6 oznaczono wybrane państwa charakteryzujące się bardzo wysokim udziałem surowców mineralnych lub produktów rolnych w eksporcie.
pwz: 5%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 35.1.
W tabeli przedstawiono udział głównych towarów w eksporcie trzech wybranych państw spośród zaznaczonych na mapie.

Uzupełnij tabelę. Dobierz z wymienionych poniżej nazwy państw charakteryzujących się podanym w tabeli udziałem głównych towarów w eksporcie. Podaj numery, którymi te państwa oznaczono na mapie.

Boliwia, Botswana, Kazachstan, Libia, Nigeria, Wybrzeże Kości Słoniowej

Udział głównych towarów w eksporcie państwa

Państwo

nazwa

numer na mapie

A

ropa naftowa - 93% kakao - 1%B

diamenty - 82% koncentraty niklu - 5%C

kakao - 42%

owoce i orzechy - 10%
Na podstawie: Małe tablice. Geografia, Warszawa 2017.
pwz: 32%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 35.2.
Wyjaśnij, jaka korzyść i jakie zagrożenie dla rozwoju gospodarki danego państwa mogą wynikać z bardzo wysokiego udziału produktów rolnych w jego eksporcie.

Korzyść:
.........................
.........................

Zagrożenie:
.........................
.........................

Rekrutacja na studia wg przedmiotów zdawanych na maturze


Wyszukaj kierunki studiów i uczelnie, w których brany jest pod uwagę tylko 1 przedmiot zdawany na maturze na poziomie podstawowym (często uczelnie dają do wyboru kilka przedmiotów a wybieramy z nich jeden):

Przykłady:

kierunki studiów po maturze z WOS


Poniżej podajemy wybrane linki do kierunki studiów na uczelniach, w których są brane pod uwagę wyniki tylko z dwóch przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym
(często uczelnie dają wyboru więcej przedmiotów a wybieramy z nich dwa):

Przykłady:

kierunki po maturze z polskiego i matematyki
kierunki po maturze z polskiego i angielskiego
kierunki po maturze z polskiego i historii
kierunki po maturze z polskiego i wiedzy o społeczeństwie

kierunki po maturze z matematyki i angielskiego
kierunki po maturze z matematyki i fizyki
kierunki po maturze z matematyki i chemii
kierunki po maturze z matematyki i informatyki

kierunki po maturze z biologii i chemii
kierunki po maturze z biologii i
angielskiego
kierunki po maturze z chemii i angielskiego
kierunki po maturze z biologii i geografii
kierunki po maturze z chemii i geografii
Polityka Prywatności