aplikacja Matura google play app store

Historia, matura 2016 - poziom rozszerzony - pytania i odpowiedzi

DATA: 17 maja 2016 r.
GODZINA ROZPOCZĘCIA: 9:00
CZAS PRACY: 180 minut
LICZBA PUNKTÓW DO UZYSKANIA: 50
Formuła od 2015 "nowa matura".

dostępne także:
w formie testu

• w aplikacji Matura - testy i zadania


Lista zadań

Odpowiedzi do tej matury możesz sprawdzić również rozwiązując test w dostępnej już aplikacji Matura - testy i zadania, w której jest także, np. odmierzanie czasu, dodawanie do powtórek, zapamiętywanie postępu i wyników czy notatnik :)

aplikacja_nazwa_h110.png google_play_h56.png app_store_h56.png

Dziękujemy developerom z firmy Geeknauts, którzy stworzyli tę aplikację

Zadanie 1. (0–2)
Fragment dzieła starożytnego historyka

Wobec jawnego zerwania układu Ateńczycy przygotowywali się do wojny – tak samo Lacedemończycy i ich sprzymierzeńcy. Obie strony miały zamiar wysłać poselstwo do króla perskiego i do innych barbarzyńców, skąd tylko mogły się spodziewać jakiejś pomocy. […] Ogólna sympatia była wyraźnie po stronie Lacedemończyków, zwłaszcza że uroczyście zapowiedzieli oswobodzenie Hellady. Na równi z prywatnymi ludźmi państwa starały się, jak tylko mogły, pomóc Lacedemończykom; każdemu zdawało się, że sprawa ucierpi na tym, jeśli on sam nie weźmie w tym udziału. Tak wrogo przeważnie odnoszono się do Ateńczyków; jedni pragnęli uwolnić się spod ich panowania, inni bali się mu ulec.

Tukidydes, Wojna […], przeł. K. Kumaniecki, Warszawa 1988, s. 90–91.
pwz: 49%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 1.1.
Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Wydarzenia opisane w tekście rozegrały się
pwz: 62%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 1.2.
Rozstrzygnij, czy wydarzenia opisane w tekście dotyczą wojen grecko-perskich. Odpowiedź uzasadnij, odnosząc się do źródła.
.........................
.........................
pwz: 65%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 2. (0–1)
Fragment opisu jednego dnia z życia starego Rzymianina w liście Pliniusza Młodszego1

Rano leży pewien czas na sofie [...], prosi, by mu podano obuwie, przechodzi spacerkiem 3000 kroków [...]. Jeżeli nie ma nikogo, lektor czyta mu książkę [...]. Po przejażdżce [...] udaje się do swego pokoju i zaczyna pisać. Pisze bowiem, i to w języku greckim i łacińskim, bardzo dobre wiersze liryczne [...]. Po kąpieli kładzie się, a posiłek zjada nieco później [...].

Nadchodzi pora głównego posiłku, który jest podany elegancko [...]; są i korynckie naczynia, które Spurinna bardzo lubi […].


D. Ostapowicz, S. Suchodolski, D. Szymikowski,
Od Hammurabiego do Fukuyamy. Nowa matura z historii. Przekazy źródłowe z ćwiczeniami, t. I,
Od starożytności do 1789 roku, Gdańsk 1999, s. 42–43.

1Pliniusz Młodszy (61 lub 62–114 r.) – pisarz rzymski, namiestnik Bitynii, prowadził korespondencję z cesarzem Trajanem.

Na podstawie tekstu podaj dwa argumenty, które potwierdzają tezę rzymskiego poety Horacego: zdobyta Grecja podbiła dzikiego zdobywcę.
.........................
.........................
pwz: 59%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 3. (0–1)
Źródło 1. Fragment opracowania historycznego

Zdumiewają nas wielkie klęski w bitwach morskich, jakie Kartaginie, państwu przecież na wskroś morskiemu, w pierwszej wojnie punickiej zadali Rzymianie. Często były one jednak spowodowane nadmierną ostrożnością kartagińskich dowódców, brakiem właściwych decyzji, niechęcią do podejmowania jakiegokolwiek ryzyka.

L. Mrozewicz, Historia powszechna. Starożytność, Poznań 1999, s. 229–230.

Źródło 2. Plan bitwy
J. Dowiat, Historia 1, Warszawa 1985, s. 132.

Rozstrzygnij, czy do bitwy przedstawionej na planie doszło w trakcie wojny opisanej w tekście. Odpowiedź uzasadnij, odwołując się do obu źródeł.
.........................
.........................
pwz: 28%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 4. (0–1)
Mapa. Podział państwa Franków
Na podstawie: Atlas historyczny. Od starożytności do współczesności, Warszawa 2008, s. 21.
Na podstawie mapy oceń prawdziwość poniższych zdań.
1. Na terytorium oznaczonym cyfrą 2 znajdowała się miejscowość, w której dokonano podziału państwa Franków.
2. W wyniku podziału państwa Franków Lotar otrzymał, wraz z terytorium oznaczonym cyfrą 3, tytuł cesarski.
3. Władzę nad obszarem oznaczonym cyfrą 1 objęła w roku podziału państwa Franków dynastia Kapetyngów.
pwz: 64%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 5. (0–2)
Fotografia. Katedra w Chartres
www.paradoxplace.com

Przedstawiona budowla zawiera elementy charakterystyczne dla dwóch stylów architektonicznych dominujących w średniowieczu. Podaj nazwy tych stylów oraz wskaż po jednej cesze każdego z nich.
.........................
.........................
pwz: 72%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 6. (0–1)
Źródło 1. Święty Tomasz z Akwinu o pożyczkach

Twierdzę zatem, że przyjmowanie lichwy za pożyczkę jest samo w sobie niesprawiedliwe, ponieważ sprzedaje się to, czego nie ma. [...] Wniosek: nie wolno brać niczego, co da się ocenić według wartości pieniężnej, jako wynagrodzenia za pożyczkę pieniędzy [...].

Źródła i materiały do nauczania historii, red. S. Sierpowski, Warszawa 1998, s. 67, 69.

Źródło 2. Fragmenty opracowania historycznego

Operacje kredytowe były ściśle związane z pobieraniem odsetek. […]

Zakaz pobierania odsetek obchodzono także na rozmaite inne sposoby. […] W skrypcie dłużnym wymieniano po prostu kwotę większą od wypożyczonej. Często też odsetki nazywano darem […] za koszty poniesione przez wierzyciela […].

Zakaz pobierania odsetek, istniejący w teorii, a niewykonalny w praktyce, dostarczał często dłużnikom wygodnego pretekstu, by w oparciu o doktrynę kanoniczną, poczytującą umowy pożyczkowe za nieważne, odmawiać nie tylko zapłaty umówionych odsetek, ale i pożyczonej sumy. […] Jednocześnie niebezpieczeństwa związane z pożyczaniem pieniędzy [...] powodowały wzrost stopy procentowej [...].J. Kuliszer, Powszechna historia gospodarcza średniowiecza i czasów nowożytnych, t. I,
Warszawa 1961, s. 357–358, 360.

Podaj dwa opisane w źródle 2. skutki społeczno-ekonomiczne stosowania zasad sformułowanych w źródle 1.
.........................
.........................
pwz: 56%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 7. (0–2)
Źródło z epoki [fragment]

[…] My, Ludwik, z bożej łaski, węgierski, polski, dalmacki itd. król, chcemy, aby doszło do wiadomości wszystkich, tak obecnych, jak i przyszłych, że:

2. […] Gdybyśmy z łaski bożej opatrzności mieli syna lub synów, jednego z nich – a gdyby ich nie było – jedną z naszych córek już urodzonych i żyjących lub mogących się w przyszłości urodzić […] tego lub tę panowie, szlachta, mieszczanie i każdy z osobna mieszkaniec Królestwa Polskiego mają uważać za dziedzica i następcę naszego […].

6. Chcemy zadowolić się tym tylko, aby corocznie na św. Marcina wyznawcę [11 listopada] nam […] płacono po dwa grosze zwykłej monety, w Królestwie obieg mającej […], z każdego osiadłego i dzierżonego łanu lub jego części.


[…] w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii
i studentów, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard, Warszawa 1997, s. 183–184.

Odwołując się do treści dokumentu, podaj nazwę dynastii, której przedstawicielem był jego wystawca, oraz wyjaśnij cel wystawienia tego pisma.

Nazwa dynastii:
.........................

Cel wystawienia dokumentu:
.........................
.........................
pwz: 73%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 8. (0–1)
Źródło 1. Schemat kartograficzny. Trasy wypraw geograficznych w XV–XVI w.
Na podstawie: Atlas historyczny. Od starożytności do współczesności, Warszawa 2008, s. 46–47.

Źródło 2. Relacja z wyprawy […] Alvaro Velho [fragment]

W niedzielę zbliżyliśmy się do najwyższych gór, jakie kiedykolwiek widzieliśmy; wznoszą się one nad miastem Kalikat. […] Z okolicy Kalikatu […] pochodzą przyprawy korzenne używane na wschodzie, [a także] na zachodzie […]. Z Kalikatu pochodzi także wiele różnych kamieni szlachetnych. W mieście tym są następujące korzenie z miejscowych zbiorów: imbir, pieprz i cynamon, choć ten ostatni nie jest tak dobry jak z wyspy Cejlon, oddalonej stąd o osiem dni drogi, skąd również trafia do Kalikatu.


Wiek […] w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii
i studentów, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard, Warszawa 1999, s. 29, 32–33.

Wybierz poniżej cyfrę, którą na mapie oznaczono trasę podróży autora relacji ze źródła 2.
cyfra
pwz: 47%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 9. (0–1)
Źródło 1. Fragment drzewa genealogicznego dynastii Rurykowiczów
Objaśnienia:
c – córka;
ks. – książę;
z d. – z domu;
∞ – małżeństwo;
1, 2 – kolejność małżeństw.

Na podstawie: Słownik władców Europy średniowiecznej, red. J. Dobosz i M. Serwański, Poznań 2002,
s. 147–148, 384; Słownik władców Europy nowożytnej i najnowszej, red. J. Dobosz i M. Serwański,
Poznań 2002, s. 375.

Źródło 2. List mnicha Filoteusza do wielkiego księcia moskiewskiego […]


Niech wie o tym kraj twój, władco prawosławny, że wszystkie królestwa prawosławnej wiary chrześcijańskiej złączyły się w twoim. Tyś car jedyny dla wszystkich chrześcijan pod tym niebem [...]. Pamiętaj i słuchaj monarcho prawosławny [...], [że] dwa Rzymy upadły, trzeci stoi, czwartego nie będzie, gdyż twoje królestwo chrześcijańskie przez żadne inne nie zostanie zastąpione.

A. Serczyk, […], Wrocław 1977, s. 21.

Rozstrzygnij, który związek małżeński miał służyć budowaniu pozycji księstwa moskiewskiego opisanej w źródle 2. Odpowiedź uzasadnij.
.........................
.........................
Zadanie 10. (0–2)
Fragment opracowania historycznego

Mątwy okazały się [też] katastrofą dla Jana Kazimierza. […] Sława jego jako wodza zmalała do zera. […] Klęska pod Mątwami zmusiła nieszczęsnego króla do faktycznej kapitulacji […]. 31 lipca 1666 r. podpisano nową, tym razem ostateczną, ugodę w Łęgonicach. Król musiał zrzec się raz na zawsze planów elekcji vivente rege i przyrzec zbuntowanym żołnierzom, walczącym po stronie […], wypłatę żołdu oraz amnestię.

Z. Wójcik, Jan Kazimierz Waza, Wrocław 1997, s. 178.
pwz: 12%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 10.1.
Podaj stosowaną w historiografii nazwę wydarzenia, do którego odnosi się źródło.
.........................
pwz: 36%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 10.2.
Wyjaśnij pojęcie elekcji vivente rege.
.........................
Zadanie 11. (0–2)
Mapa. Rzeczpospolita w latach 1619–1699
Na podstawie: K. Zielińska, Z. Kozłowska, Dzieje nowożytne 1492–1815, Warszawa 1994, s. 169.
pwz: 33%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 11.1.
Gdzie podpisano porozumienie, w efekcie którego Turcja na lata 1672–1699 zajęła obszar zaznaczony na mapie. Podaj nazwę miasta.
.........................
pwz: 52%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 11.2.
Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Na podstawie mapy można stwierdzić, że
pwz: 67%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 12. (0–1)
Źródło 1. Fragment źródła z epoki

Monarcha nie potrzebuje przed nikim zdawać sprawy ze swych rozporządzeń [...]. Bez tej władzy absolutnej nie może zdziałać nic dobrego ani niszczyć złego. […] Odjąć władzę monarsze znaczy podzielić państwo, tj. zakłócić spokój publiczny, stworzyć dwóch panów w przeciwieństwie do słów Pisma Świętego: „Nie można służyć dwom panom”. Król jest na mocy swej władzy ojcem narodu […]. Dlatego najlepiej jest oddać całą władzę państwa temu, kto ma największy interes w utrzymaniu i wielkości samego państwa.

Wiek […] w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii
i studentów, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard, Warszawa 1999, s. 318–319.

Źródło 2. Fragment źródła z epoki

Wszystko byłoby stracone, gdyby jeden i ten sam człowiek lub jedno i to samo ciało magnatów albo szlachty, albo ludu sprawowało owe trzy władze: tworzenie praw, wykonywanie publicznych postanowień oraz sądzenie zbrodni lub sporów między obywatelami. […] Ponieważ w wolnym państwie każdy człowiek […] winien się rządzić sam, trzeba by, aby cały lud […] posiadał władzę prawodawczą.

Historia […]. Wybór tekstów źródłowych dla szkół średnich, oprac. J. Eisler, M. Sobańska-Bondaruk,
Warszawa 1995, s. 12.

Odwołując się do obu źródeł, wyjaśnij różnicę w poglądach obu autorów na temat istoty władzy w państwie.
.........................
.........................
pwz: 48%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 13. (0–1)
Monety francuskie (awersy i rewersy), XVIII/XIX w.

1.
13.jpg
2.


3.

H. Billard, Historie 2de. Les Européens dans l’histoire du monde, 2010, s. 228.

Tłumaczenia napisów:
Moneta 1. – na awersie: Ludwik XVI król Francuzów, na rewersie: Naród, Prawo, Król, trzeci rok wolności.
Moneta 2. – na awersie: Republika Francuska, na rewersie: jedna decyma, rok 7.
Moneta 3. – na awersie: Bonaparte, pierwszy konsul, na rewersie: Republika Francuska, 5 franków, rok 12.
Oceń prawdziwość poniższych zdań.
1. Wszystkie monety zawierają elementy symboliczne, świadczące o wpływach kultury antycznej.
2. Moneta 1. została wybita w okresie monarchii konstytucyjnej we Francji.
3. Moneta 3. została wybita przed przewrotem 18 brumaire’a we Francji.
pwz: 65%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 14. (0–1)
Anonimowa piosenka o Berku Joselewiczu1

Gdy nie stało Naczelnika,
Nie dał się pan Berko zdurzyć2.
Gdy nie stało Naczelnika,
W rękę pika, na konika,
Z Francuzami wnet się zbratał.
Bonapart zrobił go szefem,
[…]
Potem pod księciem Józefem,
[…]
Bił się w dwójnasób, bo wet za wet,
Za Żyda i za Polaka!

M. Janion, Bohater, spisek, śmierć. Wykłady żydowskie, Warszawa 2009, s. 43.

1Berek Joselewicz – polski kupiec pochodzenia żydowskiego, pułkownik wojska polskiego.
2Zdurzyć – oszukać.

Na podstawie zamieszczonego utworu zaznacz wydarzenie, w którym uczestniczył Berek Joselewicz.
Zadanie 15. (0–2)
Fotografia. Belweder
www.ulice-warszawy.pl
pwz: 84%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 15.1.
Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Budynek przedstawiony na fotografii jest reprezentatywny dla
pwz: 27%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 15.2.
Wyjaśnij, jakie wydarzenia tzw. nocy listopadowej rozegrały się w budynku przedstawionym na fotografii.
.........................
.........................
pwz: 47%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 16. (0–1)
Rodzina Hauke – fragment genealogii
Na podstawie: Polski słownik biograficzny, t. IX, Wrocław–Warszawa–Kraków 1960–1961, s. 304–309.

Rozpoznaj przedstawicieli rodziny Hauków, o których informacje podano w tabeli. Podaj ich imiona do odpowiednich rubryk.

L.p.

Informacja

Imię/Imiona

1.

Zginął z rąk uczestników tzw. nocy listopadowej, gdyż odmówił

udziału w powstaniu.

 

2.

W okresie Wiosny Ludów uczestniczył w działaniach polskiej

formacji wojskowej we Włoszech.

 

3.

Był współpracownikiem Romualda Traugutta oraz dowódcą

oddziału walczącego w Górach Świętokrzyskich.

 

4.

W 1865 r. podjął decyzję o wystawieniu w Warszawie

prapremiery opery Stanisława Moniuszki Straszny dwór.

 

pwz: 19%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 17. (0–1)
Źródło 1. Awers monety
www.katalogmonet.pl

Źródło 2. Pieczęć
www.omp.org.pl

Rozstrzygnij, które z zamieszczonych wyżej źródeł przedstawia godło ustanowione podczas powstania styczniowego i wyjaśnij jego symbolikę.

Rozstrzygnięcie:
.........................

Wyjaśnienie:
.........................
.........................
pwz: 27%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 18. (0–2)
Fragment wypowiedzi programowej z epoki

[…] [P]aństwo może stworzyć tylko naród zdrowy, silny, liczny, posiadający wydatną indywidualność, spójny i silnie do tej odrębności przywiązany; państwo polskie stworzy przede wszystkim naród polski, z rdzennie polskiej ludności złożony, polską żyjący kulturą, gdy zdobędzie on odpowiednią siłę wewnątrz i na zewnątrz, wtedy, w odpowiedniej chwili, może jednać sobie koncesjami tych, których będzie potrzebował: wtedy ustępstwa te będą właściwie ocenione jako ustępstwa silnych, gdy dziś słaba Polska ustępstwami tymi tylko rozzuchwala rozmaite żywioły przeciw sobie.

Wiek XIX w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i uczniów, oprac. M. Sobańska–Bondaruk, S. B. Lenard, Warszawa 1998, s. 432–433.

Podaj nazwę nurtu polskiej myśli politycznej ukształtowanego na przeł. XIX i XX w. i reprezentowanego przez zacytowany tekst. Swoją odpowiedź uzasadnij, przywołując dwa argumenty.

Nazwa:
.........................

Uzasadnienie:
.........................
.........................
pwz: 51%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 19. (0–1)
Rysunek zamieszczony we francuskim czasopiśmie „Le Petit Journal”, 1911 r.
A. Radziwiłł, W. Roszkowski, Historia 1871–1939, Warszawa 1998, s. 53.

Wyjaśnij, odwołując się do elementów graficznych źródła, w jaki sposób rysunek propaguje francuską politykę kolonialną.
.........................
.........................
pwz: 39%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 20. (0–2)
Materiał propagandowy z okresu międzywojennego
W. Sienkiewicz, Ilustrowana encyklopedia dziejów Polski, Warszawa 2011, s. 175.

Objaśnienie: MK – marka

Interpretując treść źródła, wyjaśnij okoliczności i cel jego powstania.
.........................
.........................
pwz: 24%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 21. (0–2)
Źródło z epoki [fragment]

Do p. Marszałka Sejmu Macieja Rataja.

Wobec wytworzonej sytuacji uniemożliwiającej mi sprawowanie urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej, zgodnie ze złożoną przeze mnie przysięgą, zrzekam się tego urzędu i zgodnie z art. 40 konstytucji przekazuję p. Marszałkowi Sejmu uprawnienia Prezydenta Rzeczypospolitej. Jednocześnie załączam prośbę o dymisję dotychczasowego rządu.


A. Garlicki, Z […] do Belwederu, Warszawa 1990, s. 44.

Podaj imię i nazwisko Prezydenta RP, którego wypowiedź została zacytowana w źródle, a także stosowaną w historiografii nazwę i rok wydarzenia, które skłoniło go do złożenia urzędu.

Imię i nazwisko Prezydenta RP:
.........................

Nazwa i rok wydarzenia:
.........................
pwz: 34%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 22. (0–1)
Źródło 1. Fragment opracowania historycznego

W końcu września […] spotkali się Daladier […], Chamberlain […] i dwaj „wodzowie” – Hitler […] oraz Mussolini […]. Podpisali oni traktat, upoważniający Niemcy do zajęcia Sudetów. Czechosłowacji nikt nie pytał o zdanie. Trzy państwa gwarantowały nienaruszalność reszty Czechosłowacji, ale Niemcy nie podpisały tych gwarancji. „Uratowałem pokój dla naszego pokolenia” – stwierdził Chamberlain po powrocie […].

A. Radziwiłł, W. Roszkowski, Historia 1871–1939, Warszawa 1999, s. 264–265.
Na podstawie źródła oceń prawdziwość poniższych zdań.
1. Porozumienie opisane w źródle było efektem polityki appeasementu.
2. Traktat opisany w źródle, mówiący o zajęciu Sudetów przez Niemcy, wszedł w życie w 1939 r.
3. Tekst źródłowy dotyczy wydarzeń, które poprzedził Anschluss Austrii.
pwz: 33%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 23. (0–1)
Oficjalna radziecka karykatura propagandowa z okresu II wojny światowej
Przeanalizuj rysunek i zaznacz poprawne dokończenie zdania. Uzasadnij swój wybór, odwołując się do własnej wiedzy.

Karykatura mogła powstać najwcześniej w roku

A. 1939.
B. 1940.
C. 1942.
D. 1944.

Uzasadnienie:
.........................
.........................
pwz: 40%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 24. (0–2)
Tabela. Pomoc USA dla Europy w latach 1948–1954 (w mln dolarów)

Kraj/Obszar

Ogółem

w %

Austria

726,1 5

5

Belgia – Luksemburg

556,5

3,8

Dania

278,9

1,9

Francja

3 103,8

21

RFN

1 472,6

10

Grecja

773,9

5,2

Islandia

34,6

0,2

Irlandia

146,2

1,0

Włochy

1 577,8

10,7

Holandia

980,1

6,6

Norwegia

274,7

1,9

Portugalia

49,8

0,3

Szwecja

106,8

0,7

Turcja

277,5

0,9

Wielka Brytania

3 585,6

24,3


Na podstawie: Wiek XX w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i uczniów, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard, Warszawa 1998, s. 311.

Podaj stosowaną w historiografii nazwę przedsięwzięcia, do którego odnosi się tabela, i na podstawie własnej wiedzy wyjaśnij, dlaczego pomoc USA nie objęła Polski.

Nazwa:
.........................

Wyjaśnienie:
.........................
.........................
Zadanie 25. (0–3)
Fragment artykułu prasowego z okresu zimnej wojny

Prowokacja zawsze należała do ulubionych środków działania rządów reakcyjnych. [...] Chodzi w tej podłej akcji przede wszystkim o wzbudzenie nieufności narodów wobec Związku Radzieckiego, o zatrucie tą nieufnością zwłaszcza narodu polskiego, którego przyjaźń z narodem radzieckim zapuściła głębokie korzenie. [...] wyróżnionym motywem prowokacji katyńskiej w wydaniu amerykańskim jest niewątpliwie chęć odwrócenia uwagi świata od zbrodni, dzisiaj dokonywanych przez agresorów na narodzie koreańskim, a w szczególności na żołnierzach koreańskiej Armii Ludowej znajdujących się w amerykańskiej niewoli.

Propaganda Polski Ludowej, Łódź 2007, s. 34.
pwz: 42%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 25.1.
Na podstawie informacji zawartych w tekście i własnej wiedzy zaznacz poprawne dokończenie poniższych zdań.
1. W artykule odniesiono się do zimnowojennego konfliktu, który miał miejsce
2. W czasie wydarzeń opisanych w źródle na czele PZPR stał
pwz: 57%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 25.2.
Uzasadnij za pomocą dwóch argumentów, że tekst ma charakter propagandowy.
.........................
.........................
pwz: 54%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 26. (0–1)
Fragment opracowania historycznego

Dopiero w sobotę wieczorem, gdy sklepy w całym kraju były już zamknięte, za pośrednictwem radia i telewizji poinformowano wreszcie społeczeństwo oficjalnie o wprowadzonej […] podwyżce cen. […] Wśród towarów, których ceny wzrosły, znalazło się mięso i jego przetwory […]. Oprócz artykułów spożywczych drożał również, m.in. węgiel […]. Ogólnie można powiedzieć, iż podrożały te towary, które kupuje się często – przede wszystkim żywność, taniały zaś te, które nabywa się rzadko […].

J. Eisler, […] Geneza, przebieg, konsekwencje, Warszawa 2012, s. 113.

Zaznacz nazwę wydarzeń, do których doprowadziła podwyżka cen opisana w źródle.

pwz: 28%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 27. (0–12)
Zadanie zawiera pięć tematów. Wybierz jeden z nich do opracowania.

1. Od państwa-miasta do uniwersalnego imperium. Przedstaw etapy ekspansji starożytnego Rzymu i oceń jej skutki. W pracy wykorzystaj materiały źródłowe.

2. Scharakteryzuj polityczne i kulturowe konsekwencje włączenia Polski Piastów do wspólnoty państw chrześcijańskich (X–XIV w.).

3. Gdańsk jako polski i międzynarodowy ośrodek gospodarczy. Scharakteryzuj rolę Gdańska w gospodarce Królestwa Polskiego i Rzeczypospolitej Obojga Narodów w okresie od 2. poł. XV w. do końca XVII w. W pracy wykorzystaj materiały źródłowe.

4. Nikt na całym świecie Polski nie chce – tak oceniał sytuację w 1914 r. polski historyk i polityk Michał Sokolnicki1. Wykaż, jak zmieniała się polityka mocarstw wobec sprawy polskiej w czasie I wojny światowej.

5. Scharakteryzuj przemiany gospodarcze i społeczne w Polsce w latach 1971–1980.

1 Cyt. za: J. Pajewski, Historia powszechna 1871–1918, Warszawa 2002, s. 379.


Materiały źródłowe do tematu 1.

Źródło A. Polibiusz1, Dzieje [fragment]

Kartagińczycy, z radością i zapałem wyruszyli naprzeciw [nieprzyjacielowi] ze 130 okrętami. Tak dalece jednak lekceważyli sobie niedoświadczenie Rzymian, że nawet nie uważali za stosowne uszykować się do walki […], płynęli jakby po jaką niewątpliwą zdobycz. […] Kiedy się Kartagińczycy przybliżyli i zobaczyli na przodach wszystkich rzymskich okrętów wzniesione w górę pomosty, tzw. kruki, wahali się czas jakiś […]; wkrótce jednak płynący na czele […] rzucili się na nich zuchwale. Lecz gdy się starli z okrętami nieprzyjacielskimi, spadły na ich statki ruchome pomosty, po których przechodzili rzymscy żołnierze i wszczynali walkę na pokładzie. Jedni Kartagińczycy ginęli, inni […] poddawali się; bitwa bowiem przybrała charakter walki pieszej.

1Polibiusz – grecki historyk i kronikarz imperium rzymskiego w okresie republiki z II w. p.n.e.

Teksty źródłowe do nauki historii w szkole średniej, nr 9, Kraków 1923, s. 14, 18.


Źródło B. Wellejusz Paterkulus1, Historia rzymska [fragment]

Mianowany wodzem [Publiusz Scypion Emilianus], wojnę przeciw Kartaginie prowadzoną od dwóch lat przez poprzednich konsulów, poprowadził ze zdwojoną energią. Zburzył doszczętnie miasto nienawistne Rzymianom bardziej przez zawiść wyrosłą z rywalizacji o władzę niż z powodu jakiejś krzywdy doznanej podówczas […]. Kartagina uległa zniszczeniu w 672 roku swojego istnienia, lat temu sto siedemdziesiąt trzy2 […]. W tym samym roku, w którym upadła Kartagina, Lucjusz Mummiusz zniósł z powierzchni ziemi Korynt […]. Obaj wodzowie zostali uczczeni imionami pokonanych przez siebie narodów: jeden otrzymał nazwę Afrykańskiego, drugi Achajskiego.

1Wellejusz Paterkulus – rzymski historyk z I w. 2 Rzymianie uważali, że Kartagina została założona 65 lat przed założeniem Rzymu.

Wellejusz Paterkulus, Historia rzymska, ks. I, 12, 13, Warszawa–Wrocław–Kraków 1970, s. 14–15.

Źródło C. Tabela. Towary sprowadzane z prowincji w czasach Oktawiana Augusta

Nazwa prowincji

Importowane towary

Sycylia

zboże, wino

Korsyka i Sardynia

drewno, srebro

Hiszpania

ryby, wino, srebro, złoto, żelazo, miedź, ołów, cyna, wełna

Ilyria

srebro, złoto, żelazo

Macedonia

wełna, bydło

Achaja

wino, miód, rzeźby, wyroby metalowe

Afryka

zboże, oliwa, ryby, konie, purpura, niewolnicy, sól, oliwa, drewno

Azja

marmury, drewno, szkło, ceramika, tekstylia, dywany, bydło, konie

Galia

wino, ceramika, cyna, ołów, żelazo, tekstylia

Bitynia i Pont

wino, drewno, barwniki

Kyrenaika

zboże, oliwa,

Kilikia

wino, drewno, bydło, futra, srebro

Syria

szkło, oliwa

Egipt

zboże, ryby, tekstylia, szkło, ceramika, wyroby metalowe, kość słoniowa, leki


Na podstawie: D. Wojnarski, Powszechna historia gospodarcza, Warszawa 2004, s. 23;
L. Cassone, Starożytni żeglarze basenu Morza Śródziemnego, Warszawa 1965, s. 243.

Źródło D. Mapa. Rozwój terytorialny państwa rzymskiego III–I w. p.n.e.


A. Ziółkowski, Historia powszechna. Starożytność, Warszawa 2012, s. 721.


Materiały źródłowe do tematu 3.

Źródło A. Tabela. Eksport zboża przez Gdańsk w latach 1470–1700

Lata

tys. łasztów

1470

2,2

1490

9,5

1530

14,0

1557

21,0

1575

25,3

1583

62,8

1608

87,4

1619

103,0

1634

71,5

1649

98,1

1661 - 1670

30,6*

167`- 1680

29,3*

1681 - 1690

48,5*

1691 - 1700

31,0*


* Średnia z roku w przedziale 10 lat.

Objaśnienie: Łaszt pszenicy ważył ok. 2,4 ton, łaszt żyta – 2,2 ton

Na podstawie: A. Jezierski, C. Leszczyńska, Historia gospodarcza Polski, Warszawa 2002, s. 55, 89.

Źródło B. Wykres. Bałtyccy kontrahenci Amsterdamu w latach 1597–1651


Na podstawie: Historia Gdańska, t. II, 1454–1655, red. E. Cieślak, Gdańsk 1982, s. 463.

Źródło C. Izaak van den Blocke1, Apoteoza łączności Gdańska z Polską, centralna część dekoracyjnego plafonu w Wielkiej Sali Rady (Sali Czerwonej), Ratusz Głównego Miasta, Gdańsk, 1608 r.


Objaśnienia:
1. – makieta Gdańska, z ręką Boga przytrzymującą wieżę ratuszową, nad ręką hebrajski napis – „Jahwe”, niżej orzeł i napis po łacinie mówiący, że miasto jest pod jego skrzydłami i otoczone Boską opieką; napis nad tęczą – „Złączeni niebiańskim łukiem”;
2. – statki na Wiśle załadowane zbożem;
3. – spotkanie szlachcica z kupcem przed Dworem Artusa.

1Izaak van den Blocke (1572–1626) – malarz, obywatel Gdańska.

Na podstawie: Historia Gdańska, t. II, 1454–1655, red. E. Cieślak, Gdańsk 1982, fotografia barwna nr 1.

Źródło D. Diagramy. Struktura importu i eksportu przez port w Gdańsku w 1565 r. i 1646 r.

Przywóz ważniejszych towarów przez Sund do Gdańska (w procentach)Wywóz ważniejszych towarów z Gdańska przez Sund (w procentach)


Na podstawie: Historia Gdańska, t. II, 1454–1655, red. E. Cieślak, Gdańsk 1982, s. 476.


WYPRACOWANIE
na temat nr ............

.........................
.........................
.........................
Pomysły na studia dla maturzystów - ostatnio dodane artykuły

Rekrutacja na studia wg przedmiotów zdawanych na maturze


Wyszukaj kierunki studiów i uczelnie, w których brany jest pod uwagę tylko 1 przedmiot zdawany na maturze na poziomie podstawowym (często uczelnie dają do wyboru kilka przedmiotów a wybieramy z nich jeden):

Przykłady:

kierunki studiów po maturze z WOS


Poniżej podajemy wybrane linki do kierunki studiów na uczelniach, w których są brane pod uwagę wyniki tylko z dwóch przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym
(często uczelnie dają wyboru więcej przedmiotów a wybieramy z nich dwa):

Przykłady:

kierunki po maturze z polskiego i matematyki
kierunki po maturze z polskiego i angielskiego
kierunki po maturze z polskiego i historii
kierunki po maturze z polskiego i wiedzy o społeczeństwie

kierunki po maturze z matematyki i angielskiego
kierunki po maturze z matematyki i fizyki
kierunki po maturze z matematyki i chemii
kierunki po maturze z matematyki i informatyki

kierunki po maturze z biologii i chemii
kierunki po maturze z biologii i
angielskiego
kierunki po maturze z chemii i angielskiego
kierunki po maturze z biologii i geografii
kierunki po maturze z chemii i geografii
Polityka Prywatności