aplikacja Matura google play app store

Geografia, matura 2016 - poziom rozszerzony - pytania i odpowiedzi

DATA: 13 maja 2016 r.
GODZINA ROZPOCZĘCIA: 14:00
CZAS PRACY: 180 minut
LICZBA PUNKTÓW DO UZYSKANIA: 60
Formuła od 2015 "nowa matura".

dostępne także:
w formie testu
• w aplikacji Matura - testy i zadania


Lista zadań

Odpowiedzi do tej matury możesz sprawdzić również rozwiązując test w dostępnej już aplikacji Matura - testy i zadania, w której jest także, np. odmierzanie czasu, dodawanie do powtórek, zapamiętywanie postępu i wyników czy notatnik :)

aplikacja_nazwa_h110.png google_play_h56.png app_store_h56.png

Dziękujemy developerom z firmy Geeknauts, którzy stworzyli tę aplikację

Zadanie 1.
Na fotografii wykonanej w jednym z dni równonocy przedstawiono pomnik równika – atrakcję turystyczną Ekwadoru – zbudowany w miejscu o współrzędnych geograficznych: 0°00', 78°27' W.

Oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe.
Zadanie 1.1.
Pomnik równika w ciągu całego roku w południe nie rzuca cienia.
Zadanie 1.2.
Na równiku 22 czerwca dzień trwa krócej niż na biegunie północnym.
Zadanie 1.3.
W dniu przesilenia letniego i w dniu przesilenia zimowego Słońce obserwowane z miejsca, w którym zbudowano pomnik, góruje na tej samej wysokości, ale po innych stronach nieba.
Zadanie 2.
Tylko na jednym z czterech poniższych rysunków przedstawiono poprawnie zmianę kierunku wiatrów w okolicach równika pod wpływem siły Coriolisa.Zaznacz poprawne dokończenie zdania. 

Zmianę kierunku wiatrów pod wpływem siły Coriolisa przedstawiono poprawnie na rysunku oznaczonym numerem
Zadanie 3.
Zadanie wykonaj na podstawie mapy, na której przedstawiono zasięg stałego lodu morskiego w Arktyce w marcu 2014 r. na tle średniego zasięgu stałego lodu w marcu z lat 1981–2010.


Na podstawie: www.nasa.gov

Dokończ zdanie.

Gdy porównuje się występowanie lodu stałego na Morzu Beringa i na Morzu Barentsa, można zauważyć, że granica zasięgu lodu stałego w wieloleciu przebiega bardziej na północ na
Zadanie 4.
Zadanie wykonaj na podstawie mapy, na której przedstawiono rozkład rocznych sum opadów atmosferycznych w Ameryce Południowej. Na mapie literami A–C oznaczono trzy obszary o skrajnych sumach opadów atmosferycznych na tym kontynencie.
Na podstawie: Atlas geograficzny dla szkół ponadgimnazjalnych, Warszawa 2012.


Przyporządkuj do każdego z obszarów A–C po dwa czynniki, które w największym stopniu wpływają na roczną sumę opadów atmosferycznych na danym obszarze.
Zadanie 4.1.
obszar A
Zadanie 4.2.
obszar B
Zadanie 4.3.
obszar C
Zadanie 5.
Na mapie Polski obszary różniące się warunkami hydrologicznymi wskazano deseniami i oznaczono w legendzie numerami od 1 do 5.
Na podstawie: L. Starkel, Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze, Warszawa 1991.


Zaznacz poniżej podanych informacji dotyczących warunków hydrologicznych odpowiadający im numer obszaru przedstawionego na mapie.
Zadanie 5.1.

– Wezbrania wód powierzchniowych są sporadyczne.
– Infiltracja wód opadowych w uszczelinione skały węglanowe, takie jak wapienie, sprzyja występowaniu dużych zasobów wód podziemnych.
Zadanie 5.2.

– Szybki spływ powierzchniowy, który powoduje letnie wezbrania opadowe.
– Zasoby wód podziemnych są niewielkie z powodu niekorzystnych warunków infiltracji.
Zadanie 5.3.

– Duża retencja powierzchniowa ogranicza wezbrania i niżówki.
– Infiltracja wód opadowych w luźne skały osadowe oraz obecność licznych zagłębień bezodpływowych sprzyjają występowaniu dużych zasobów wód podziemnych.
Zadanie 5.4.

– Wezbrania wód powierzchniowych są sporadyczne.
– Krążenie wód podziemnych jest silnie zmienione na skutek gospodarczej działalności człowieka.
Zadanie 6.
Na wykresach przedstawiono zmiany wielkości średniego miesięcznego przepływu rzecznego (w ciągu roku) pomierzonego w czterech wybranych stacjach hydrologicznych w Europie, w tym – w dwóch położonych nad Wisłą.

Na podstawie: www.sage.wisc.edu


Przyporządkuj każdej z podanych stacji hydrologicznych właściwy wykres, na którym przedstawiono przepływy Wisły.
Zadanie 6.1.
Tczew (54°05'N, 18°46'E)
Zadanie 6.2.
Warszawa (52°13'N, 21°00'E)
Zadanie 7.
Na zdjęciu przedstawiono panoramę Sandomierza.
www.strefabiznesu.echodnia.eu

Skorzystaj z barwnej mapy szczegółowej okolic Sandomierza i Tarnobrzega
Kliknij aby otworzyć powiększoną mapę w nowej karcie »
Zaznacz poprawne dokończenie zdania. 

Wisła na odcinku przedstawionym na fotografii płynie w kierunku
Zadanie 8.
Rowerzysta ze skrzyżowania dróg w miejscowości Różki (C2) jedzie na północny zachód drogą asfaltową do mostu na rzece Koprzywiance (C2) ze średnią prędkością 250 metrów na minutę.

Skorzystaj z barwnej mapy szczegółowej okolic Sandomierza i Tarnobrzega
Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Rowerzysta pokonał ten odcinek drogi w czasie około
Zadanie 9.
Na podstawie mapy wpisz nazwę formy rolniczego użytkowania ziemi, która dominuje na każdym z podanych obszarów.

Skorzystaj z barwnej mapy szczegółowej okolic Sandomierza i Tarnobrzega
Zadanie 9.1.
Terasa zalewowa w dolinie Wisły w polu D3.
Zadanie 9.2.
Obszar położony na zachód od Sandomierza.
Zadanie 10.
Zadanie wykonaj na podstawie fotografii przedstawiającej formę rzeźby utworzoną w lessach oraz poziomicowego rysunku rzeźby na barwnej mapie szczegółowej.
Skorzystaj z barwnej mapy szczegółowej okolic Sandomierza i Tarnobrzega
Zadanie 10.1.
Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Obszar, dla którego charakterystyczną cechą rzeźby jest występowanie formy takiej jak na fotografii, przedstawiono na mapie w polu
Zadanie 10.2.
Dokończ zdanie.

Na fotografii przedstawiono
Zadanie 10.3.
Poniższe opisy odnoszą się do wybranych skał osadowych.

Zaznacz zdanie, którym oznaczono opis lessu.
Zadanie 11.
Na mapie numerami od 1 do 3 oznaczono zasięgi wybranych zlodowaceń plejstoceńskich, a literami X, Y, Z wskazano – wyznaczone tymi liniami – trzy obszary w Polsce, z których każdy był objęty przynajmniej jednym ze zlodowaceń.
Na podstawie: Geograficzny atlas Polski, Warszawa 2000.


Zaznacz dwie cechy obszaru oznaczonego na mapie literą Y, odróżniające go od obszaru oznaczonego literą X.
Zadanie 12.
Na mapie przedstawiono izosejsty – linie łączące punkty o tym samym natężeniu trzęsienia ziemi – naniesione na obszar położony w regionie Morza Marmara, po zarejestrowaniu jednego ze wstrząsów sejsmicznych. Literą E oznaczono epicentrum trzęsienia ziemi.
Na podstawie: T. Szczepanik, Geologia dynamiczna, Warszawa 1971.
Zadanie 12.1.
Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Zasięg izosejst przedstawionych na mapie wskazuje, że najsilniejsze wstrząsy sejsmiczne miały miejsce na obszarze
Zadanie 12.2.
Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Aktywność sejsmiczna regionu przedstawionego na mapie jest skutkiem
Zadanie 13.
Zadanie wykonaj na podstawie rysunku, na którym przedstawiono fragment terenu wraz z budową geologiczną. Numerami od 1 do 4 oznaczono zakłady produkcyjne różniące się profilem produkcji.
Uzupełnij poniższy schemat tak, aby ilustrował wydarzenia geologiczne, w kolejności od najstarszego do najmłodszego, które zaszły na obszarze przedstawionym na rysunku.


Zaznaczone są już dwa wydarzenia geologiczne:
B - Powstanie intruzji magmowych.
A - Denudacja wypiętrzonych warstw skał osadowych.

Dobierz pozostałe wydarzenia dla miejsc 1-3.
Zadanie 13.1.
wydarzenie oznaczone cyfrą 1
Zadanie 13.2.
wydarzenie oznaczone cyfrą 2
Zadanie 13.3.
wydarzenie oznaczone cyfrą 3
Lokalizacja zakładów produkcyjnych oznaczonych na rysunku numerami od 1 do 4 jest ściśle związana z podłożem skalnym. Trzy z nich w procesie produkcyjnym wykorzystują wydobywane na miejscu, metodą odkrywkową, skały warstwy przypowierzchniowej.

Zaznacz numery, którymi oznaczono na rysunku miejsca lokalizacji poniżej wymienionych zakładów produkcyjnych.
Zadanie 13.4.
cementownia
Zadanie 13.5.
fabryka porcelany
Zadanie 13.6.
huta szkła
Oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe.
Zadanie 13.7.
Podłoże skalne obszaru, na którym znajduje się zakład produkcyjny oznaczony numerem 1., charakteryzuje się obecnością zrębu tektonicznego.
Zadanie 13.8.
Ze skał osadowych, które występują wokół intruzji magmowych, na skutek metamorfizmu powstały gnejsy.
Zadanie 13.9.
Bezpośrednio pod zakładami produkcyjnymi oznaczonymi numerami 2. i 3. znajdują się skały osadowe okruchowe.
Zadanie 14.
Na mapie numerami od 1 do 5 oznaczono wybrane obszary.
Na podstawie: Atlas geograficzny dla szkół ponadgimnazjalnych, Warszawa 2012.


Zaznacz poprawne dokończenie zdania. Obszary, na których dominują gleby astrefowe, oznaczono na mapie numerami
Zadanie 15.
Mapa poniżej przedstawia masyw Kilimandżaro.

Poniższej fotografia, na której przedstawiono podnóża masywu wulkanicznego Kilimandżaro.


Dokończ zdanie.

Podnóża masywu Kilimandżaro porasta przedstawiona na fotografii formacja roślinna złożona z
Zadanie 16.
Na fotografii przedstawiono widok ogólny stolicy Ekwadoru – Quito. Literą X oznaczono zwartą część miasta, która powstała w okresie kolonizacji Ameryki Południowej.

Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Część miasta Quito, oznaczona na fotografii literą X, została wybudowana w fazie
Zadanie 17.
Na mapie numerami od 1 do 4 oznaczono wybrane państwa, które w przeszłości wchodziły w skład ZSRR.
Na podstawie: Atlas geograficzny. Świat. Polska, Warszawa 2005.


Zadanie 17.1.
Litwa - zaznacz numer, którymi oznaczono państwo na mapie.
Zadanie 17.2.
Litwa - zaznacz najliczniejszą mniejszość narodową.
Zadanie 17.3.
Litwa - zaznacz rodzinę językową, z której wywodzi się język urzędowy państwa.
Zadanie 17.4.
Estonia - zaznacz numer, którymi oznaczono państwo na mapie.
Zadanie 17.5.
Estonia - zaznacz najliczniejszą mniejszość narodową.
Zadanie 17.6.
Estonia - zaznacz rodzinę językową, z której wywodzi się język urzędowy państwa.
Zadanie 18.
Na mapie literami A–C oznaczono trzy grupy państw. Każda grupa składa się z trzech największych producentów wybranych roślin oleistych.

Dla poszczególnych grup państw zaznacz odpowiednią roślinę oleistą.
Zadanie 18.1.
Grupa A
Zadanie 18.2.
Grupa B
Zadanie 18.3.
Grupa C
Zadanie 19.
Według Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) około 90% światowych zasobów ryb jest nadmiernie eksploatowanych lub zagrożonych przełowieniem.
Na podstawie: www.msc.org


Zaznacz dwa czynniki, które sprzyjają ograniczeniu nadmiernej eksploatacji łowisk morskich i służą zrównoważonej światowej gospodarce morskiej.
Zadanie 20.
W tabeli, w której przedstawiono największych eksporterów węgla kamiennego w 2013 roku, literami X i Y oznaczono dwa państwa.
Na podstawie: Coal Facts 2014, www.worldcoal.org

Zaznacz poprawne dokończenie zdania. 

W powyższej tabeli literami X i Y oznaczono odpowiednio
Zadanie 21.
Na mapie Polski numerami od 1 do 6 oznaczono miejsca, w których zlokalizowano zakłady przemysłowe podane poniżej:
– rafinerię w Gdańsku
– hutę aluminium w Koninie
– zakłady meblarskie w Krośnie
– fabrykę telewizorów w Mławie
– zakłady azotowe we Włocławku
– fabrykę samochodów w Tychach.
Zadanie 21.1.
Dla zakładu przemysłowego oznaczonego na mapie numerem 1 zaznacz prawidłowe miasto.
Zadanie 21.2.
Dla zakładu przemysłowego oznaczonego na mapie numerem 1 zaznacz główny czynnik lokalizacji.
Zadanie 21.3.
Dla miasta Tychy zaznacz prawidłowy numer, którym oznaczono na mapie położenie zakładu przemysłowego.
Zadanie 21.4.
Dla zakładu przemysłowego w Tychach zaznacz główny czynnik lokalizacji.
Zadanie 21.5.
Jakim numerem oznaczono zakład przemysłowy, dla którego głównym czynnikiem lokalizacji jest baza energetyczna.
Zadanie 22.
W tabeli przedstawiono strukturę procentową wytwarzania PKB w 2014 r. według sektorów gospodarki w Chinach, Indiach, Korei Południowej i Singapurze.
Na podstawie: www.cia.gov

Zaznacz odpowiedź z poprawną kolejnością państw, dla których przedstawiono w tabeli strukturę procentową wytwarzania PKB według sektorów gospodarki.
Zadanie 23.
Na mapie numerami od 1 do 4 oznaczono wybrane państwa świata.

Dobierz do podanych niżej informacji tylko te państwa spośród oznaczonych numerami na mapie, do których te informacje się odnoszą.
Poniżej informacji o każdym państwie zaznacz numer oznaczający położenie państwa na mapie.
Zadanie 23.1.
Państwo, w którym większość ludności wyznaje islam. Wydzielone zostało z innego państwa w konsekwencji długoletniego konfliktu i działań zbrojnych. Nie jest uznawane przez wszystkie państwa świata.
Zadanie 23.2.
Państwo, które powstało nie w wyniku działań zbrojnych, ale zostało proklamowane w warunkach pokojowych. Kilka lat po uzyskaniu suwerenności podjęto decyzję o przeniesieniu stolicy państwa.
Zadanie 23.3.
Państwo, w którym liczebnie przeważają chrześcijanie. Pomimo uzyskania suwerenności sytuacja polityczna się nie ustabilizowała, do czego przyczyniają się spory o przygraniczne regiony naftowe.

Rekrutacja na studia wg przedmiotów zdawanych na maturze


Wyszukaj kierunki studiów i uczelnie, w których brany jest pod uwagę tylko 1 przedmiot zdawany na maturze na poziomie podstawowym (często uczelnie dają do wyboru kilka przedmiotów a wybieramy z nich jeden):

Przykłady:

kierunki studiów po maturze z WOS


Poniżej podajemy wybrane linki do kierunki studiów na uczelniach, w których są brane pod uwagę wyniki tylko z dwóch przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym
(często uczelnie dają wyboru więcej przedmiotów a wybieramy z nich dwa):

Przykłady:

kierunki po maturze z polskiego i matematyki
kierunki po maturze z polskiego i angielskiego
kierunki po maturze z polskiego i historii
kierunki po maturze z polskiego i wiedzy o społeczeństwie

kierunki po maturze z matematyki i angielskiego
kierunki po maturze z matematyki i fizyki
kierunki po maturze z matematyki i chemii
kierunki po maturze z matematyki i informatyki

kierunki po maturze z biologii i chemii
kierunki po maturze z biologii i
angielskiego
kierunki po maturze z chemii i angielskiego
kierunki po maturze z biologii i geografii
kierunki po maturze z chemii i geografii
Polityka Prywatności