aplikacja Matura google play app store

Bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo na Akademii Sztuki Wojennej

Akademia Sztuki Wojennej oferuje kierunek Bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo, skierowany do absolwentów szkół średnich, którzy chcą zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony informacji, przeciwdziałania walce informacyjnej oraz cyberbezpieczeństwa. Studia licencjackie, zarówno stacjonarne, jak i niestacjonarne, pozwalają na uzyskanie solidnych podstaw teoretycznych oraz praktycznych umiejętności niezbędnych do pracy na stanowiskach specjalistycznych i eksperckich w tych dziedzinach.

Rodzaj studiów i profil kształcenia

Studia I stopnia o profilu kształcenia ogólnoakademickim, co oznacza, że studenci zdobywają wszechstronną wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności, które pozwolą im na sprawne poruszanie się w obszarze bezpieczeństwa informacyjnego i cyberbezpieczeństwa.

Formy zajęć i adresaci

Program studiów obejmuje wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusje, pracę w grupach oraz pracę indywidualną. Kierunek ten jest adresowany do absolwentów szkół średnich, którzy chcą zdobyć umiejętności w zakresie ochrony informacji, przeciwdziałania zagrożeniom informacyjnym oraz cyberbezpieczeństwa. Absolwenci będą przygotowani do pracy na stanowiskach specjalistycznych i eksperckich, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.

Cele studiów

Celem studiów jest pozyskanie i utrwalenie wiedzy oraz umiejętności z zakresu tworzenia procesów i systemów bezpiecznego przetwarzania, gromadzenia i przechowywania informacji. Studenci nauczą się doskonalenia cyberbezpieczeństwa oraz przeciwdziałania prowadzonej walce informacyjnej.

Specjalności na kierunku

Studia na kierunku Bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo realizowane są w dwóch specjalnościach:

  • Zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym
  • Zarządzanie cyberbezpieczeństwem

Specjalność Zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym obejmuje przedmioty związane z systemem świadczenia usług publicznych drogą elektroniczną, zagrożeniami dla e-usług oraz oceną ryzyka ich wystąpienia, zapewnieniem ciągłości działania systemów informacyjnych, a także zasadami planowania, organizowania i prowadzenia audytów bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Specjalność Zarządzanie cyberbezpieczeństwem pozwala na zdobycie wiedzy o zagrożeniach w cyberprzestrzeni i sposobach przeciwdziałania im. Studenci nauczą się zapewniać bezpieczeństwo sieci, projektować systemy teleinformatyczne spełniające najwyższe standardy bezpieczeństwa oraz analizować ryzyko w bezpieczeństwie teleinformatycznym.

Droga do dyplomu

Studia obejmują sześć semestrów. W pierwszym semestrze realizowane są przedmioty ogólnowydziałowe, natomiast w kolejnych semestrach program studiów przewiduje przedmioty kierunkowe, fakultatywne oraz moduły specjalnościowe. Po czwartym semestrze studenci odbywają praktyki zawodowe w wymiarze 120 godzin w instytucjach i podmiotach związanych z kierunkiem studiów. Na piątym semestrze studenci rozpoczynają pracę nad pracą dyplomową pod kierunkiem promotora. W ostatnim semestrze uczestniczą w grze decyzyjnej, gdzie mogą wykazać się zdobytą wiedzą i umiejętnościami.

Uzyskane kompetencje

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo będzie posiadać szerokie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w życiu zawodowym. Kompetencje te obejmują sprawną realizację zadań w obszarze tworzenia procesów i systemów bezpieczeństwa informacyjnego, efektywną komunikację, organizację pracy własnej i zespołowej oraz planowanie rozwoju osobistego i współpracowników. Absolwent będzie potrafił interpretować zjawiska zachodzące w systemach bezpieczeństwa informacyjnego, szczególnie w cyberprzestrzeni, oraz prowadzić krytyczną analizę przyczyn i skutków tych zjawisk.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku Bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo są gotowi do pracy w obszarze bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa w organizacjach sektora publicznego i prywatnego. Mogą pracować jako doradcy, specjaliści i menedżerowie posiadający fachową i ekspercką wiedzę. Dzięki zdobytym kompetencjom absolwenci będą mogli efektywnie zarządzać bezpieczeństwem informacyjnym oraz przeciwdziałać zagrożeniom w cyberprzestrzeni.


Artykuł na podstawie strony ASzWoj:

https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/bezpieczenstwo-informacyjne-cyberbezpieczenstwo-licencjackie/


Polityka Prywatności