aplikacja Matura google play app store

Lekarz – specjalista kardiologii

Rozpoznaje, różnicuje i leczy choroby układu krążenia, ze szczególnym uwzględnieniem chorób o dużym znaczeniu społecznym (choroba wieńcowa, nadciśnienie tętnicze i ich powikłania), kwalifikuje chorych do zabiegów kardiochirurgicznych oraz rehabilitacji; podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania chorobom układu krążenia.

Główne zadania:
- badanie internistyczne chorych, podmiotowe i przedmiotowe, ukierunkowane na choroby układu krążenia;
- nawiązywanie kontaktu i współpracy z chorym i jego rodziną, wyjaśnianie celu i potrzeby leczenia, łagodzenie lęku i niepokoju;
- kierowanie materiału biologicznego na badania dodatkowe (laboratoryjne): biochemiczne, bakteriologiczne, histologiczne, immunologiczne i inne;
- kierowanie chorych na badania dodatkowe i specjalistyczne: rtg, tomografię, usg, koronarografię, cewnikowanie serca, izotopowe i inne oraz na konsultacje do innych specjalistów medycznych;
- wykonywanie prób czynnościowych układu krążenia;
- wykonywanie nakłuć (punkcji) diagnostycznych i leczniczych, wenesekcji, wstrzyknięć, cewnikowania pęcherza moczowego i innych zabiegów;
- wykonywanie badań ekg, echokardiograficznych, próby wysiłkowej, rejestracji metodą Holtera i innych;
- interpretacja i ocena wyników wykonanych badań pomocniczych (dodatkowych);
- ustalanie rozpoznania lekarskiego (diagnozy) i rozpoznań mniej prawdopodobnych (różnicowych);
- leczenie chorób układu krążenia, takich jak: wady serca, niewydolność wieńcowa, zawał serca, zaburzenia rytmu, niewydolność krążenia, kardiomiopatie, nadciśnienie tętnicze i inne;
- ustalanie wskazań i kwalifikowanie chorych do zabiegów inwazyjnych i operacyjnych (we współpracy z kardiochirurgiem);
- udzielanie pomocy doraźnej w stanach naglących, przeprowadzanie reanimacji, defibrylacji serca, przetaczanie krwi i płynów infuzyjnych, biegłe posługiwanie się potrzebnym sprzętem;
- kierowanie wczesną rehabilitacją chorych po przebytych ostrych chorobach układu krążenia;
- prowadzenie działań na rzecz promocji zdrowia i prewencji kardiologicznej;
- prowadzenie dokumentacji lekarskiej (historii choroby), wypisywanie skierowań, recept i zwolnień lekarskich;
- odbywanie konsultacji lekarskich dla innych specjalności lekarskich;
- przygotowywanie opinii, świadectw, orzeczeń oraz wniosków do celów inwalidztwa, zatrudnienia i sądownictwa;
- doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.

Zadania dodatkowe:
- prowadzenie elektrostymulacji serca przedsionkowej i przełykowej; - wykonywanie kardiowersji, cewnikowania serca i naczyń, wszczepianie rozruszników i inne zabiegi kardiologii inwazyjnej; - wykonywanie nakłuć diagnostycznych (biopsje) serca i naczyń oraz innych narządów; - oznaczanie grup krwi i wykonywanie próby krzyżowej; - sprawowanie nadzoru i kontroli nad przechowywaną w oddziale szpitalnym krwią, płynami infuzyjnymi, lekami i sprzętem diagnostyczno-leczniczym; - pełnienie dyżurów specjalistycznych i udzielanie konsultacji za pomocą środków łączności telefonicznej i wideofonicznej; - kierowanie oddziałem lub kliniką kardiologiczną lub przychodnią specjalistyczną; - udział w doskonaleniu zawodowym (szkoleniu) innych pracowników medycznych oraz prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności