aplikacja Matura google play app store

Audytor/Kontroler

Tag: audytor
wybrane grupy: zawody ogólne

Jako pracownik jednostki poddawanej audytowi (audytor wewnętrzny) lub innej uprawnionej instytucji, niezależnej od kierownictwa tej jednostki (audytor zewnętrzny), na podstawie imiennego upoważnienia dokonuje obiektywnej i niezależnej oceny zadanych obszarów działalności jednostki i zachodzących w nich procesów celem ustalenia czy zadania jednostki zostały osiągnięte; sprawdza czy prowadzona działalność jest zgodna z przepisami prawa i standardami wewnętrznej kontroli, w szczególności finansowej, zwłaszcza pod względem gospodarności, celowości, rzetelności, dokładności, kompletności, przejrzystości, efektywności i terminowości.

Główne zadania:
  • identyfikowanie i monitorowanie procesów istniejących w jednostce, w tym sprawdzanie czy przyjęte procedury są wdrażane i wykonywane;
  • dokonywanie opisów procesów, gromadzenie dokumentacji i informacji dotyczących tych procesów, a zwłaszcza informacji o systemie kontroli wewnętrznej;
  • identyfikowanie oraz ocena ryzyka w procesach oraz prawdopodobieństwa jego wystąpienia;
  • dokonywanie wstępnego przeglądu procesów;
  • przygotowanie planu audytu;
  • przeprowadzanie audytu - wykonywanie czynności sprawdzających;
  • opracowywanie wniosków i zaleceń dla kierownictwa jednostki audytowanej, mających na celu prawidłowe funkcjonowanie jednostki pod względem merytorycznym i finansowym;
  • sporządzanie sprawozdania z przeprowadzonych zadań audytowych.


Zadania dodatkowe:
nadzorowanie innych pracowników wykonujących czynności audytowe.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności