aplikacja Matura google play app store

Audytor środowiskowy

Tag: audytor
wybrane grupy: zawody ogólne

Audytor środowiskowy weryfikuje spełnienie przez audytowaną instytucję przyjętych kryteriów audytu ekologicznego.
Audytor środowiskowy jest zawodem o charakterze eksperckim. Audytor środowiskowy wykonuje audyty środowiskowe (ekologiczne) na podstawie normy ISO 19011 (a w przypadku jednostek certyfikujących – również z uwzględnieniem normy ISO 17021) lub innych wytycznych – opracowanych na potrzeby programów i instytucji prowadzących działalność proekologiczną, w których istnieje potrzeba prowadzenia audytów ekologicznych. Kryterium audytu stanowi spełnienie określonych wymagań ustalonych przez zamawiającego audyt, np. wymagań prawnych dotyczących ochrony środowiska, standardów dotyczących systemów zarządzania środowiskowego (np. ISO 14001) lub innych wytycznych dotyczących zarządzania środowiskowego. Audytor potwierdza swoje spostrzeżenia możliwymi do zweryfikowania dowodami, zebranymi metodą wywiadów, obserwacji, analizy dokumentów. Stosownie do posiadanych kompetencji, a w niektórych przypadkach również do wymaganych uprawnień; audytor środowiskowy może prowadzić audyty wewnętrzne (na wewnętrzne potrzeby danej organizacji) lub zewnętrzne (np. na zlecenie kontrahenta lub na potrzeby certyfikacji systemów). Audyt może być wykonywany przez:
zespół audytorski (w skład, którego wchodzi audytor wiodący – koordynujący audyt, inni audytorzy oraz ewentualnie eksperci techniczni zapewniający kompetencje branżowe zespołu) lub
jednego audytora, który w takim przypadku wykonuje wszystkie mające zastosowanie obowiązki audytora wiodącego.
Efektem pracy audytora środowiskowy jest najczęściej raport dla zamawiającego audyt.

Główne zadania:
  • planowanie i organizowanie pracy własnej, z uwzględnieniem zasad BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska;
  • planowanie pracy zespołu wykonującego audyt ekologiczny, z uwzględnieniem zasad BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska;
  • zapoznawanie się z profilem działalności audytowanej instytucji oraz jej dokumentacją wynikającą z wymagań przepisów prawa ochrony środowiska oraz systemu zarządzania środowiskowego;
  • przygotowywanie planu audytu ekologicznego;
  • prowadzenie spotkań otwierających i zamykających audyt ekologiczny;
  • gromadzenie i weryfikowanie informacji oraz dowodów z audytu z zachowaniem zasad BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska oraz zasad poufności;
  • analizowanie i ocenianie stosowania przez audytowanego wymagań prawnych dotyczących ochrony środowiska oraz innych wymagań związanych z ochroną środowiska i zarządzaniem środowiskowym;
  • nadzorowanie i koordynowanie prac realizowanych w ramach audytu ekologicznego;
  • opracowywanie i przekazywanie raportu z audytu ekologicznego, w tym wniosków dotyczących mocnych stron i obszarów wymagających doskonalenia w audytowanej organizacji;
  • ocenianie realizacji działań poaudytowych.


Audytor środowiskowy powinien posiadać wykształcenie wyższe pierwszego stopnia. Najlepsze przygotowanie do pracy w zawodzie zdobędzie na kierunkach studiów: ochrona środowiska, inżynieria środowiska, zarządzanie i inżyniera produkcji, a także na studiach podyplomowych dotyczących zarządzania środowiskowego lub audytów ekologicznych. Dobre podstawy powinny dać też inne kierunki obejmujące zajęcia z zakresu zarządzania środowiskowego, audytowania, wymagań prawnych dotyczących ochrony środowiska. Korzystne jest posiadanie wiedzy interdyscyplinarnej, łączącej kilka z wymienionych wyżej dziedzin. Jeśli program ukończonych studiów nie obejmował tematyki planowania i prowadzenia audytów środowiskowych (ekologicznych), zaleca się dodatkowe szkolenie przyszłego audytora przez audytorów zatrudnionych w danej instytucji albo w instytucjach zewnętrznych. Kompetencje audytora środowiskowego potwierdzane są certyfikatami, np.: audytora systemu zarządzania środowiskowego, audytora zintegrowanego systemu zarządzania, audytora czystszej produkcji. Do wykonywania audytów zewnętrznych uprawnia, stosownie do danego rodzaju audytu, pozytywnie zdany egzamin kończący szkolenie organizowane przez akredytowane jednostki certyfikujące personel lub przez jednostki prowadzące programy proekologiczne, zgodnie z przyjętymi w ich ramach zasadami audytowania. Zaleca się, aby audytor środowiskowy przed samodzielnym podjęciem zadań zdobył doświadczenie zawodowe w audytowaniu i w branży, którą będzie audytował. W przypadku braku specjalistycznej wiedzy branżowej powinien korzystać z pomocy eksperta technicznego. Zawód wymaga ciągłego pogłębiania i aktualizacji wiedzy z zakresu ochrony środowiska, w tym wymagań prawnych dotyczących ochrony środowiska oraz regularnego uczestnictwa w audytach ekologicznych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności