aplikacja Matura google play app store

Geografia, matura 2023 przykładowa - poziom rozszerzony - pytania i odpowiedzi

DATA: 14 marca 2022
CZAS PRACY: 180 minut
LICZBA PUNKTÓW DO UZYSKANIA: 60
Formuła 2023

dostępne także:
w formie testu
• w aplikacji Matura - testy i zadania


Lista zadań

Odpowiedzi do tej matury możesz sprawdzić również rozwiązując test w dostępnej już aplikacji Matura - testy i zadania, w której jest także, np. odmierzanie czasu, dodawanie do powtórek, zapamiętywanie postępu i wyników czy notatnik :)

aplikacja_nazwa_h110.png google_play_h56.png app_store_h56.png

Dziękujemy developerom z firmy Geeknauts, którzy stworzyli tę aplikację

Zadania 1. i 2. wykonaj, korzystając z mapy szczegółowej fragmentu Karkonoszy.

Zadanie 1. (0–2)
Na podstawie mapy szczegółowej przedstaw walory turystyczne − dwa kulturowe i dwa przyrodnicze − które są celem ruchu turystycznego na obszarze położonym na północ od równoleżnika 50º49′N.

Walory kulturowe: 
1. .........................
    .........................
2. .........................
    .........................  
 
Walory przyrodnicze: 
1. .........................
    ......................... 
 
2. .........................
    .........................
Zadania 1. i 2. wykonaj, korzystając z mapy szczegółowej fragmentu Karkonoszy.
 
Zadanie 2. (0–7)
Turysta rozpoczął pieszą wycieczkę w miejscu położonym na rozwidleniu dróg koło schroniska Kamieńczyk (A2). Jej trasa przebiegała szlakami czerwonym i żółtym do schroniska Pod Łabskim Szczytem (C3).
Zadanie 2.1.
Pierwszy fragment trasy wycieczki prowadził czerwonym szlakiem do Mokrej Przełęczy (A3).

Podaj dwie cechy piętra roślinnego, dominującego wzdłuż trasy wycieczki powyżej wysokości 1250 m n.p.m. Wyjaśnij, dlaczego wzdłuż trasy wycieczki powyżej tej wysokości występuje inna roślinność niż w polu A2.

Cechy: 
1.
.........................
......................... 
2.
.........................
......................... 

 Wyjaśnienie: 
.........................
.........................

Zadanie 2.2.
Na fotografii przedstawiono formy skalne na stokach Szrenicy (A3).
Na podstawie: www.polska-org.pl
Dokończ zdanie tak aby było poprawne.

Formy skalne na stokach Szrenicy, takie jak przedstawiona na fotografii, są pochodzenia
ponieważ powstały w wyniku
1 pkt – poprawna odpowiedź.
0 pkt – odpowiedź, która nie spełnia powyższego kryterium.
Zadanie 2.3.
Drugi fragment trasy wycieczki prowadził czerwonym szlakiem od Mokrej Przełęczy (pole A3) do Czarciej Ambony (pole D4). W pobliżu Czarciej Ambony turysta obserwował Śnieżne Kotły – formy terenu charakterystyczne dla obszaru położonego w polu D4 mapy. Te formy wskazano strzałkami na poniższej geokompozycji.
Na podstawie: www.google.pl
Oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeżeli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.
1. Z miejsca położonego obok Czarciej Ambony turysta obserwował Śnieżne Kotły, patrząc w tym samym kierunku geograficznym, w którym ustawiono powyższą geokompozycję.
2. Powyższą geokompozycję, na której przedstawiono Śnieżne Kotły, ustawiono na południowy zachód.
1 pkt – dwie poprawne odpowiedzi.
0 pkt – odpowiedź, która nie spełnia powyższego kryterium.
Zadanie 2.4.
Przedstaw genezę form terenu wskazanych strzałkami na geokompozycji. Uwzględnij czynnik i proces rzeźbotwórczy.
.........................
.........................

Zadanie 2.5.
Przyjmij, że:
− długość trasy wycieczki z miejsca położonego na rozwidleniu dróg koło schroniska Kamieńczyk (A2) do schroniska Pod Łabskim Szczytem (C3) wynosi 10 km
− pieszy turysta po nienachylonym terenie idzie z prędkością 4 km/h
− każde 100 m podejścia lub zejścia wydłuża czas trwania wycieczki o 10 minut
− turysta na przerwy w marszu przeznaczył 45 minut
− punkt widokowy obok Czarciej Ambony jest położony na wysokości 1495 m n.p.m.

Odczytaj z mapy, jaką wysokość pokonał turysta podczas wszystkich podejść i zejść, a następnie oblicz czas trwania wycieczki.

 1. Wysokość pokonana przez turystę podczas wszystkich podejść i zejść wynosiła łącznie około .
2. Czas trwania wycieczki wynosił .......................... godzin.
2 pkt – poprawne uzupełnienie dwóch zdań i poprawne obliczenia.
1 pkt – poprawne uzupełnienie pierwszego zdania albo poprawny sposób obliczenia bez poprawnego wyniku. 0 pkt – odpowiedź, która nie spełnia powyższych kryteriów.
Zadanie 3. (0–2)
Na fotografii przedstawiono pozycję Merkurego na tle tarczy Słońca zaobserwowaną 11 listopada 2019 roku. Merkury na fotografii znajduje się w fazie nowiu względem Ziemi.
Na podstawie: www.national-geographic.pl
Zadanie 3.1.
Uzupełnij zdania wybierając poprawną odpowiedź.


W położeniu przedstawionym na fotografii Merkury znajduje się (bliżej / dalej) od Ziemi niż Słońce.
Spośród planet Układu Słonecznego można zaobserwować z Ziemi przejście na tle tarczy Słońca tylko Merkurego i (Wenus / Marsa) .
Zadanie 3.2.
W tabeli literami A−G oznaczono planety Układu Słonecznego z wyjątkiem Ziemi. Kolejność planet w tabeli nie odpowiada ich położeniu w Układzie Słonecznym.

Planeta

Średnica równikowa (w stosunku do średnicy Ziemi)

Średnia odległość od Słońca (j.a.)

Liczba naturalnych satelitów*

A

3,88

30,1

14

B

0,38

0,4

0

C

0,53

1,5

2

D

11,21

5,2

79

E

9,45

9,5

82

F

0,95

0,7

0

G

4,01

19,8

27


Na podstawie: www.solarsystem.nasa.gov

Oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeżeli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.
1.Merkury został oznaczony w tabeli literą C, a Neptun − literą D.
2. Według heliocentrycznej teorii Mikołaja Kopernika Merkury jest jedną z planet obiegających Słońce.
1 pkt – dwie poprawne odpowiedzi.
0 pkt – odpowiedź, która nie spełnia powyższego kryterium.
Zadanie 4. (0–2)
Na mapie przedstawiono zróżnicowanie usłonecznienia w Europie.
Na podstawie: www.wikimedia.org
Zadanie 4.1.
Na podstawie mapy sformułuj prawidłowość dotyczącą związku między szerokością geograficzną a wielkością usłonecznienia w Europie.
.........................
.........................

Zadanie 4.2.
Wyjaśnij, dlaczego usłonecznienie znacznej części obszaru Wielkiej Brytanii jest niższe niż większości obszaru Polski.
.........................
.........................

Zadanie 5. (0–5)
Na mapie Ameryki Południowej zaznaczono wybrane rzeki i stacje meteorologiczne. Stacja oznaczona numerem 3 leży na wysokości 520 m n.p.m., a pozostałe stacje – na wysokości około 40 m n.p.m.
Na podstawie: Atlas geograficzny dla liceum, Warszawa 2013.
Zadanie 5.1.
Po której stronie nieba Słońce góruje 22 czerwca nad miejscem, w którym łączą się rzeki Marañón i Ukajali? Oblicz wysokość górowania Słońca nad tym miejscem tego dnia. Podaj wynik obliczeń z dokładnością do 1°.

Słońce góruje po ........................................................... stronie nieba.


 Wysokość górowania Słońca: ......................................
Zadanie 5.2.
Poniższe klimatogramy wykonano dla trzech stacji meteorologicznych spośród oznaczonych numerami 1−4 na mapie.
Na podstawie: www.klimadiagramme.de

Przyporządkuj klimatogramom właściwe stacje meteorologiczne wybrane spośród oznaczonych na mapie numerami 1–4.
Klimatogram A
Klimatogram B
Klimatogram C
2 pkt – trzy poprawne przyporządkowania.
1 pkt – dwa poprawne przyporządkowania.
0 pkt – odpowiedź, która nie spełnia powyższych kryteriów.
Zadanie 5.3.
Oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeżeli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.
1. Rzeki dorzecza Amazonki charakteryzują się występowaniem niżówek podczas górowania Słońca nad nimi w zenicie.
2. Główną przyczyną najwyższych w ciągu roku przepływów u ujścia Amazonki jest topnienie pokrywy śnieżnej i lodowców w Andach.
1 pkt – dwie poprawne odpowiedzi.
0 pkt – odpowiedź, która nie spełnia powyższego kryterium.
Zadanie 6. (0–2)
Na mapie przedstawiono jeden z podziałów fizycznogeograficznych Polski.
Na podstawie: J. Kondracki, Geografia regionalna Polski, Warszawa 2002; www.zpe.gov.pl
Zaznacz poprawne dokończenie trzech zdań odnoszących się do wybranych obszarów położonych w Polsce.


1. Wspólną cechą polskich części Pojezierzy Południowobałtyckich i Pojezierzy Wschodniobałtyckich jest
2. Cechą polskiej części podprowincji Sudety i Przedgórze Sudeckie, odróżniającą ją od polskiej części Beskidów Wschodnich, jest
3. Cechą, która nie odnosi się do Wyżyny Śląsko-Krakowskiej i do Wyżyny Małopolskiej, jest
2 pkt – trzy poprawne odpowiedzi.
1 pkt – dwie poprawne odpowiedzi.
0 pkt – odpowiedź, która nie spełnia powyższych kryteriów.
Zadanie 7. (0–1)
Na mapie przedstawiono przebieg ujściowego odcinka Wisły w XIII–XIV w.
Na podstawie: D. Lewandowski, Jak [...] odblokowywały Elbląg, zmieniając bieg jego historii, www.portel.pl
Na reliefie przedstawiono współczesne główne ujście Wisły.
www.geoportal.gov.pl

Uzasadnij, że przedstawiony na reliefie współczesny kształt głównego ujścia Wisły jest efektem zarówno działalności człowieka, jak i procesu przyrodniczego. 
.........................
.........................

Zadanie 8. (0–2)
Na mapie przedstawiono dynamikę i zasięg powodzi w dorzeczu Narwi i Bugu w okresie silnego ocieplenia wiosennego, które nastąpiło w 1979 roku po wyjątkowo śnieżnej zimie.
Na podstawie: www.pgi.gov.pl


Na zdjęciu satelitarnym wykonanym 25 maja 2010 roku niebieskim kolorem przedstawiono zasięg powodzi w dorzeczu Odry na południowy wschód od Wrocławia.


Na podstawie: www.sertit.u-strasbg.fr

Oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeżeli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.
1. Na podstawie dat występowania powodzi można wnioskować, że powódź w dorzeczu Narwi i Bugu miała charakter roztopowy, a w dorzeczu Odry – opadowy.
2. Dzikie koryto Narwi z meandrami i jej szeroka dolina z roślinnością bagienno-łąkową przyczyniły się do zmniejszenia zagrożenia przepełnienia Jeziora Zegrzyńskiego podczas powodzi.
1 pkt – dwie poprawne odpowiedzi.
0 pkt – odpowiedź, która nie spełnia powyższego kryterium.
Zadanie 9. (0–1)
Na fotografii przedstawiono dolinę rzeki San Juan na Wyżynie Kolorado w Stanach Zjednoczonych.
Na podstawie: www.wikimedia.com
Wybierz z niżej podanych wydarzenia, które doprowadziły do powstania formy terenu przedstawionej na fotografii, i uszereguj je w kolejności chronologicznej od najstarszego do najmłodszego. Podaj litery w odpowiednie miejsca.

A. Silna erozja wgłębna rzeki w warstwy skał osadowych. 
B. Obniżenie się poziomu bazy erozyjnej rzeki. 
C. Podniesienie się poziomu bazy erozyjnej rzeki. 
D. Sedymentacja warstw skał osadowych. 
E. Erozja boczna rzeki sprzyjająca powstawaniu meandrów.Zadanie 10. (0–2)
Na fotografii literami X i Y oznaczono wybrane warstwy skalne.
Na podstawie: www.i.pinimg.com
Przedstaw w kolejności chronologicznej od starszego do młodszego dwa wydarzenia geologiczne, o których można wnioskować na podstawie analizy fotografii i które nastąpiły w okresie pomiędzy sedymentacją warstwy Y a powstaniem utworów powierzchniowych oznaczonych literą X.

Wydarzenie 1
..........................
..........................
 

Wydarzenie 2 
.........................
.........................
Zadanie 11. (0–2)
Na mapie przedstawiono gęstość zaludnienia w Afryce w 2020 roku.
Na podstawie: Center for International Earth Science Information Network (CIESIN),
Columbia Univercity, www.columbia.edu
Wyjaśnij dwoma argumentami odnoszącymi się do różnych elementów środowiska geograficznego, dlaczego obszary A i B różnią się stopniem koncentracji ludności, mimo położenia w tej samej strefie klimatycznej i na tej samej szerokości geograficznej.

1.
.........................
.........................


2.
.........................
.........................

Zadanie 12. (0–4)
Na fotografiach oznaczonych literami X i Y przedstawiono krajobraz dwóch wybranych formacji roślinnych, występujących w Afryce w strefie klimatów równikowych.
Na podstawie: www.zpe.gov.pl; www.quora.com
Zadanie 12.1.
Cechą niektórych obszarów w Afryce jest występowanie pożarów pochodzenia naturalnego lub antropogenicznego.

Dokończ zdanie tak aby było prawdziwe.

Spośród powyższych formacji roślinnych bardziej sprzyja powstawaniu pożarów roślinność przedstawiona na fotografii oznaczonej
ponieważ
Na podstawie: A. Medwecka-Kornaś, Wpływ pożarów na roślinność w Afryce, www.agro.icm.edu.pl
1 pkt – poprawna odpowiedź.
0 pkt – odpowiedź, która nie spełnia powyższego kryterium.
Zadanie 12.2.
Poniższy profil gleby jest charakterystyczny dla formacji roślinnej przedstawionej na fotografii Y.
Na podstawie: www.zpe.gov.pl
Wyjaśnij wpływ temperatury powietrza i opadów atmosferycznych na żyzność gleby przedstawionej na powyższej fotografii, a następnie wykaż związek między deforestacją a erozją gleb – procesami, które zachodzą współcześnie w strefie klimatów równikowych w Afryce.

Wyjaśnienie wpływu temperatury powietrza i opadów atmosferycznych na żyzność gleby przedstawionej na fotografii:
.........................
.........................

Związek między deforestacją a erozją gleb:
.........................
.........................

Zadanie 13. (0–2)
Na mapie przedstawiono granice państw i wybrane miasta Azji pełniące funkcję stołeczną.
Na podstawie: www.lboro.ac.uk
Zadanie 13.1.
Jedno z miast wskazanych na mapie zaliczono w 2018 r. do grupy 10 metropolii o największym znaczeniu dla światowej gospodarki.

Dokończ zdanie tak aby było prawdziwe


A.
Kabul,

1.
szybkim rozwojem usług finansowych.
B.
Pjongjang,
charakteryzujący się w drugiej dekadzie XXI w., podobnie jak inne metropolie z tej grupy,
2. 
zapoczątkowaniem procesu industrializacji.
C.
Singapur,

3.
wzrostem powiązań gospodarczych z krajowymi regionami, a spadkiem – z zagranicą.
Do grupy metropolii o największym znaczeniu dla światowej gospodarki jest zaliczany
charakteryzujący się w drugiej dekadzie XXI w., podobnie jak inne metropolie z tej grupy,
1 pkt – dwie poprawne odpowiedzi.
0 pkt – odpowiedź, która nie spełnia powyższego kryterium.
Zadanie 13.2.
W tabeli przedstawiono udział (w %) wyznawców religii w wybranych krajach położonych wokół Morza Południowochińskiego.

Uzupełnij tabelę. Podaj – odpowiednio – brakującą nazwę państwa i nazwę religii.

Nazwa państwa

Religia

chrześcijaństwo

…………

buddyzm

Malezja

9,2

61,3

19,8

………..

88,8

5,6

0,0

Indonezja

9,6

87,2

0,0Na podstawie: www.cia.gov
Zadanie 14. (0–1)
Na mapie przedstawiono w % PKB na 1 mieszkańca według regionów statystycznych NUTS 2 w stosunku do średniej wartości w Unii Europejskiej w 2019 roku.
Na podstawie: www.ec.europa.eu
Na przykładzie Katalonii i Kraju Basków przedstaw jedno uwarunkowanie ekonomiczne i jedno uwarunkowanie kulturowe, sprzyjające występowaniu tendencji separatystycznych w niektórych regionach obszaru przedstawionego na mapie. 

 Uwarunkowanie ekonomiczne:
.........................
.........................

Uwarunkowanie kulturowe:
.........................
.........................
Zadanie 15. (0–2)
Poniżej przedstawiono dwa źródła informacji odnoszące się do różnych faz urbanizacji.


Źródło 1. Fragment Ziemi obiecanej Władysława Reymonta

W Łodzi stawiali fabryki [...] – ja się nie ruszałem. Łódź była jeszcze daleko ode wsi. Aże tu jednego dnia sprzed chałupy zobaczyłem komin jeden, bez rok widać ich było pięć, Łódź szła do wsi. Jak pamiętam, to z początku Łódź była o cztery wiorsty1, potem zrobiło się ino trzy, a teraz nie ma i wiorsty.
1Wiorsta – niemetryczna miara długości (ok. 1066 m).

Na podstawie: W. Reymont, Ziemia obiecana, Warszawa 1990, s. 239.

Źródło 2. Saldo rejestrowanych migracji wewnętrznych (krajowych) na pobyt stały w okresie 2014–2018 na 1000 mieszkańców

Na podstawie: Atlas Wyszehradzki, Warszawa 2021.


Podaj nazwę fazy urbanizacji opisanej w tekście oraz nazwę fazy urbanizacji charakterystycznej dla większości miast wojewódzkich przedstawionych na mapie. Podaj przyczyny tych faz urbanizacji. 

Faza urbanizacji opisana w tekście: 
.........................
......................... 
Przyczyna: 
.........................
......................... 
Faza urbanizacji przedstawiona na mapie: 
.........................
......................... 
Przyczyna:
.........................
.........................
Zadanie 16. (0–2)
Przeczytaj poniższy tekst.

W procesie gettoizacji socjologowie wyróżniają dwa rodzaje osiedli: „getta bogactwa” i „getta biedy”. „Getta biedy” to obszary zamieszkiwane zazwyczaj przez byłych, ale i również obecnych pracowników tradycyjnych zakładów przemysłowych, np. hut, kopalni. Charakteryzują je podobne źródło utrzymania, podobne wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, ale także potrzeby z zakresu kultury czy wzorce zachowań. Osiedla takie zlokalizowane są najczęściej w sąsiedztwie terenów przemysłowych.

W ostatnich latach zaznaczył się wyraźny wzrost zainteresowania rozwojem osiedli grodzonych oraz innych form prywatyzowanej przestrzeni publicznej miast. Są to zarówno apartamentowce, jak i wielopiętrowe budynki mieszkalne, bądź domy szeregowe. Gettoizacja osiedli grodzonych polega na odrzuceniu wspólnoty sąsiedzkiej. Mimo wielu podobieństw osiedla zamknięte od tych otwartych odróżnia odizolowanie od pozostałej części miasta czy dzielnicy w postaci wszelkiego rodzaju ogrodzeń – murów, płotów. „Grodzenie” stanowi jedno ze zjawisk wywołanych przez procesy metropolizacji, powodujące przekształcenia przestrzeni miejskiej.
Na podstawie: I. Morawska, Gettoizacja przestrzeni, czyli osiedla zamknięte w strukturze miast Polski
i zagranicy, „Człowiek i Środowisko” 41 (4) 2018, s. 95–112.
Zadanie 16.1.
Przedstaw dwa możliwe skutki społeczne lub przestrzenne dla rozwoju miast wynikające z powstawania osiedli grodzonych.

1.
..........................
.........................
2.
.........................
.........................
Zadanie 16.2.
Uzasadnij, że rewitalizacja stwarza możliwość podnoszenia jakości życia w starych osiedlach pofabrycznych.
.........................
.........................

Zadanie 17. (0–2)
Na mapie zaznaczono wybrane obszary pastwiskowego chowu bydła w Stanach Zjednoczonych oraz w Etiopii, prowadzonego w tych regionach w odmiennych warunkach przyrodniczych.
Na podstawie: www.johomaps.com
Stany Zjednoczone i Etiopia znajdują się w grupie państw o największym udziale w chowie bydła na świecie. 

Które uwarunkowania przyrodnicze sprzyjają prowadzeniu chowu pastwiskowego na każdym z zaznaczonych na mapie obszarów? Uzasadnij odpowiedź.

Obszar 1.
Uwarunkowanie przyrodnicze: 
.........................
.......................... 

Uzasadnienie:
.........................
......................... 

Obszar 2.
Uwarunkowanie przyrodnicze: 
.........................
.......................... 
Uzasadnienie:
.........................
.........................
Zadanie 18. (0–2)
Na mapie przedstawiono udział województw w produkcji krajowej głównych ziemiopłodów w Polsce w 2016 r.

Na podstawie: Atlas statystyczny Polski, Warszawa 2018, www.stat.gov.plWyjaśnij, z czego wynika zróżnicowanie udziału w produkcji krajowej głównych ziemiopłodów między województwami kujawsko-pomorskim a łódzkim. Wyjaśnienie odnieś do obu województw
..........................
..........................

Zadanie 19. (0–2)
W tabelach przedstawiono wybrane informacje o krajach − głównych producentach kawy.

Kraje

Zbiory (tys. ton)

2000

2017

1. Brazylia

1 904

2 681

2. Wietnam

803

1 542

3. Kolumbia

637

754

4. Indonezja

555

669

5. Honduras

193

475

6. Etiopia

230

471

7. Peru

192

346

8. Indie

292

312

9. Gwatemala

312

245

10. Uganda

143

209


Kraje

Powierzchnia uprawy (tys. ha)

2000

2017

1. Brazylia

2 268

1800

2. Indonezja

1 261

1254

3. WKS*

829

925

4. Kolumbia

675

798

5. Etiopia

250

694

6. Meksyk

701

639

7. Wietnam

477

605

8. Honduras

211

505

9. Indie

308

449

10. Peru

264

424

*Wybrzeże Kości Słoniowej

Na podstawie: Rocznik Statystyki Międzynarodowej, Warszawa 2019, www.stat.gov.pl


Zaznacz literę, którą oznaczono poprawną informację o uprawie kawy w krajach przedstawionych w tabeli.
1 pkt – poprawna odpowiedź.
0 pkt – odpowiedź, która nie spełnia powyższego kryterium.
Zadanie 19.1.
Na fotografii przedstawiono znak certyfikatu, który może otrzymać kawa.
Napis na rysunku: FAIRTRADE − sprawiedliwy handel
Na podstawie: www.cie-kawa.pl

Przedstaw dwa warunki, jakie powinny być spełnione, aby można było nadać produktowi spożywczemu certyfikat przedstawiony na fotografii.
1.
.........................
.........................
2.
.........................
.........................

Zadanie 20. (0–2)
Na wykresach przedstawiono głównych eksporterów surowców energetycznych do państw Unii Europejskiej w latach 1990−2016.Na podstawie: EU Energy in Figures 2018, www.ec.europa.eu

Uzasadnij dwoma argumentami, dlaczego przedstawiona na wykresach struktura głównych kierunków geograficznych importu ropy naftowej i gazu ziemnego może zagrażać bezpieczeństwu energetycznemu państw Unii Europejskiej. W odpowiedzi uwzględnij dwa wybrane kierunki importu. 

1.
.........................
......................... 
2.
.........................
.........................
Zadanie 21. (0–3)
Na mapie przedstawiono rozmieszczenie rafinerii i elektrowni w Polsce na początku pierwszej dekady XXI w.

Na podstawie: www.zpe.gov.pl
Zadanie 21.1.
Wybrane rafinerie ze względu na odmienne czynniki lokalizacji podzielono na trzy grupy, które oznaczono na mapie numerami 1–3.

Uzupełnij tabelę. Podaj czynnik lokalizacji rafinerii oznaczonych numerami na mapie.

Położenie rafinerii (numer na mapie)

Czynnik lokalizacji

1


2


3


Zadanie 21.2.
Na fotografii przedstawiono jedną z elektrowni wodnych zaznaczonych na mapie.
Na podstawie: www.media.energa.pl
Przedstaw korzyść ze sposobu pozyskiwania energii w elektrowniach wodnych takiego typu jak przedstawiona na fotografii. 
Odpowiedź uzasadnij
..........................
..........................

Zadanie 22. (0–1)
Uzasadnij, dlaczego Australia, pomimo dużych zasobów uranu, nie rozwinęła energetyki jądrowej. Uwzględnij uwarunkowanie przyrodnicze.
.........................
.........................
Zadanie 23. (0–2)
Poniżej zamieszczono dwa źródła informacji dotyczące Chin, Nigru i Norwegii. Na wykresie te państwa oznaczono literami A, B, C, a w tabeli – literami X, Y, Z.

Na wykresie przedstawiono wartość Wskaźnika Rozwoju Społecznego (HDI) w latach 1990– 2017.
Na podstawie: www.hdr.undp.org
W tabeli przedstawiono udział (w %) poszczególnych sektorów gospodarki w strukturze PKB w 2017 r.

Państwo

Sektor I

Sektor II

Sektor III

X

2,3

33,7

64,0

Y

41,6

19,5

38,7

Z

7,9

40,5

51,6


Na podstawie: www.cia.gov
Uzupełnij poniższą tabelę. Podaj obok nazwy każdego państwa litery, którymi oznaczono wartość wskaźnika HDI oraz strukturę PKB według sektorów gospodarki w tym państwie.

Państwo

Wartość wskaźnika HDI (wpisz literę A, B lub C)

Struktura wytwarzania PKB (wpisz literę X, Y lub Z)

ChinyNorwegiaZadanie 24. (0–2)
Na wykresie przedstawiono wartość wskaźnika atrakcyjności lokalizacji inwestycji zagranicznego kapitału w wybranych krajach.

Na podstawie: www.atkearney.com

Jednym z przejawów globalizacji jest przenoszenie produkcji i kooperacji poza granice macierzystego kraju (offshoring). 


 Uzasadnij dwoma argumentami, z czego wynika różnica w atrakcyjności lokalizacji offshoringu w Indiach w porównaniu z krajami wysoko rozwiniętymi, przedstawionymi na wykresie. W odpowiedzi odnieś się do wybranych składowych wskaźnika atrakcyjności lokalizacji inwestycji dla offshoringu podanych w legendzie wykresu.

1.
.........................
......................... 
2.
.........................
.........................
Zadanie 25. (0–2)
Na mapie przedstawiono położenie rurociągu Trans Alaska oraz portu Valdez, a na zdjęciu satelitarnym – zatokę, nad którą położony jest ten port, i obszar, przez który przebiega fragment południowego odcinka tego rurociągu.

Na podstawie: www.zpe.gov.pl

Na podstawie: www.google.pl/maps
Zadanie 25.1.
Wyjaśnij, dlaczego rurociąg Trans Alaska przeprowadzono głównie na powierzchni terenu.
.........................
.........................

Zadanie 25.2.
Rurociąg prowadzający ze złóż w północnej Alasce kończy się w porcie Valdez.

Przedstaw zaletę i wadę położenia geograficznego portu Valdez dla wywozu ropy naftowej z Alaski.

Zaleta:
.........................
.........................

Wady:
.........................
.........................

Zadanie 26. (0–2)
Poniżej zamieszczono źródła informacji dotyczące jednego z miast położonych w Polsce.
Na podstawie: www.meteo.waw.pl

W tabeli przedstawiono wartości wskaźnika pyłów zawieszonych PM10 w godzinach poprzedzających zjawisko smogu (8 stycznia) i po jego wystąpieniu (9 stycznia).

Data pomiaru

Godzina pomiaru

Wartość PM10 (pg/m3)

8 stycznia 2018

12:00

54,4

18:00

60,9

24:00

271,4

9 stycznia 2018

06:00

148,0

12:00

42,8Na podstawie: www.powietrze.gios.gov.pl


Na wykresach przedstawiono warunki pogodowe podczas doby poprzedzającej smog (8 stycznia) i po jego wystąpieniu (9 stycznia).

Wyjaśnij, dlaczego warunki pogodowe o północy, przedstawione na każdym z powyższych wykresów, sprzyjały powstawaniu smogu
..........................
..........................
Zadanie 27. (0–1)
Na wykresie przedstawiono przewóz ładunków z terminali intermodalnych transportem samochodowym według województw w 2019 r. Cechą transportu intermodalnego jest stosowanie więcej niż jednego rodzaju transportu w celu przeprowadzenia jednej operacji przewozowej.
Na podstawie: Transport intermodalny w latach 2017–2019, Warszawa 2020, www.stat.gov.pl

Uzasadnij, z czego wynika przedstawiona na wykresie wartość przewozu ładunków transportem samochodowym z terminali intermodalnych w województwie pomorskim. W odpowiedzi odnieś się do znaczenia terminali intermodalnych położonych w tym województwie dla gospodarki kraju.
.........................
.........................
Pomysły na studia dla maturzystów - ostatnio dodane artykuły

Rekrutacja na studia wg przedmiotów zdawanych na maturze


Wyszukaj kierunki studiów i uczelnie, w których brany jest pod uwagę tylko 1 przedmiot zdawany na maturze na poziomie podstawowym (często uczelnie dają do wyboru kilka przedmiotów a wybieramy z nich jeden):

Przykłady:

kierunki studiów po maturze z WOS


Poniżej podajemy wybrane linki do kierunki studiów na uczelniach, w których są brane pod uwagę wyniki tylko z dwóch przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym
(często uczelnie dają wyboru więcej przedmiotów a wybieramy z nich dwa):

Przykłady:

kierunki po maturze z polskiego i matematyki
kierunki po maturze z polskiego i angielskiego
kierunki po maturze z polskiego i historii
kierunki po maturze z polskiego i wiedzy o społeczeństwie

kierunki po maturze z matematyki i angielskiego
kierunki po maturze z matematyki i fizyki
kierunki po maturze z matematyki i chemii
kierunki po maturze z matematyki i informatyki

kierunki po maturze z biologii i chemii
kierunki po maturze z biologii i
angielskiego
kierunki po maturze z chemii i angielskiego
kierunki po maturze z biologii i geografii
kierunki po maturze z chemii i geografii
Polityka Prywatności