aplikacja Matura google play app store

Historia muzyki, matura 2023 próbna - poziom rozszerzony - pytania i odpowiedzi

DATA: 14 grudnia 2022
GODZINA ROZPOCZĘCIA: 14:00
CZAS PRACY: 180 minut
LICZBA PUNKTÓW DO UZYSKANIA: 60
Formuła 2023

dostępne także:
w formie testu
• w aplikacji Matura - testy i zadania


Lista zadań

Odpowiedzi do tej matury możesz sprawdzić również rozwiązując test w dostępnej już aplikacji Matura - testy i zadania, w której jest także, np. odmierzanie czasu, dodawanie do powtórek, zapamiętywanie postępu i wyników czy notatnik :)

aplikacja_nazwa_h110.png google_play_h56.png app_store_h56.png

Dziękujemy developerom z firmy Geeknauts, którzy stworzyli tę aplikację

Zadanie 1. (0–4)
Zapoznaj się z zapisem nutowym oraz z fragmentem nagrania hymnu do św. Jana Chrzciciela Ut queant laxis, który jest związany z metodą nauki śpiewu stworzoną w XI wieku przez jednego z czołowych teoretyków epoki średniowiecza. Poszczególne wersy tego hymnu odpowiadają kolejnym stopniom nowej skali.
 
Zadanie 1.1.
Określ typ notacji zastosowanej w zaprezentowanym fragmencie hymnu oraz podkreśl termin dotyczący stylu melodycznego tego fragmentu muzycznego.

Typ notacji: ..........................
Styl melodyczny: accentus concentus discantus
Zadanie 1.2.
Podaj nazwę sześciodźwiękowego układu interwałowego, służącego do nauki śpiewu, którego poszczególne stopnie oznaczono pierwszymi sylabami kolejnych wierszy tego hymnu do św. Jana Chrzciciela: ut-re-mi-fa-sol-la.
.........................
Zadanie 1.3.
Podaj nazwę nowej metody nauki śpiewu oraz imię i nazwisko średniowiecznego teoretyka XI wieku, który jest jej twórcą.
Metoda nauki śpiewu: .........................
Imię i nazwisko teoretyka: .........................
Zadanie 2. (0–2)
Oceń prawdziwość poniższych zdań.
1. Bogurodzica jest najstarszą z zachowanych pieśni wielogłosowych z tekstem polskim.
2. Motet Wacława z Szamotuł In Te Domine speravi został skomponowany z wykorzystaniem techniki przeimitowanej typowej dla stylu szkół franko-flamandzkich.
3. Magnificat Mikołaja Zieleńskiego to najstarszy przykład zastosowania techniki fauxbourdonowej w muzyce polskiej XV wieku.
2 pkt – poprawne zaznaczenie trzech odpowiedzi.
1 pkt – poprawne zaznaczenie dwóch odpowiedzi.
Zadanie 3. (0–3)
Zapoznaj się z nagraniem oraz z oryginalnym i polskim tłumaczeniem tekstu kompozycji Giovanniego Gabrielego O Magnum mysterium.

O Magnum mysterium, 
Et admirabile sacramentum, 
Ut animalia viderunt Dominum natum 
iacentem in praesepio. 
Beata Virgo, cuius viscera meruerunt
portare Dominum Christum. 
Alleluja.

Wielka tajemnico 
i cudowny sakramencie, 
że zwierzęta ujrzały narodzonego Pana, 
leżącego w żłobie. 
Błogosławiona Dziewica, której ciało było 
godne nieść Chrystusa Pana. 
Alleluja. 

www.de.wikiedia.org
Zadanie 3.1.
Podaj nazwę gatunku reprezentowanego przez ten utwór.
.........................
Zadanie 3.2.
Wymień dwie muzyczne cechy wysłuchanego utworu, które są charakterystyczne dla szkoły weneckiej.
1. .........................
2. .........................
Zadanie 3.3.
Podaj imię i nazwisko polskiego kompozytora z przełomu XVI i XVII wieku, którego utwory reprezentują styl szkoły weneckiej.
.........................
Zadanie 4. (0–5)
Poniżej zamieszczono zapis nutowy pierwszej części III Sonaty z cyklu Sonat różańcowych Heinricha Ignaza Bibera (A) oraz zdjęcie muzyków wykonujących ten utwór (B).
Zadanie 4.1.
Wysłuchaj nagrania pierwszej części III Sonaty i po uwzględnieniu obsady wykonawczej podaj, jaki typ sonaty barokowej jest reprezentowany przez ten utwór.
.........................
Zadanie 4.2.
Nazwij instrumenty oznaczone numerami 1.–4., widoczne na ilustracji B, i przypisz każdemu wykonywaną partię utworu.
 

Numer

Nazwa instrumentu

Wykonywana partia

1.2.3.4.Zadanie 4.3.
Początek zapisu utworu, zaznaczony w partyturze, świadczy o tym, że kompozytor zastosował skordaturę. Wyjaśnij znaczenie tego terminu.
.........................
.........................
Zadanie 5. (0–3)
Uzupełnij tabelę. Przy opisie dokonań każdej ze szkół przedklasycznych podaj jej nazwę oraz przedstawiciela. Nazwisko przedstawiciela wybierz z podanych niżej.

Carl Philipp Emanuel Bach
Johann Stamitz
Christoph Willibald Gluck
Jean-Philippe Rameau
Georg Christoph Wagenseil

Opis

Nazwa szkoły

Przedstawiciel

Przyczyniła się do rozwoju koncertu i wirtuozerii gry na instrumentach klawiszowych i flecie.Stworzyła orkiestrę symfoniczną i przyczyniła się do powstania klasycznej symfonii.Przyczyniła się do powstania nowych gatunków muzyki rozrywkowej: divertimenta, serenady czy notturno.
Zadanie 6. (0–6)
Zapoznaj się z nagraniem i fragmentem zapisu nutowego jednej z części III Symfonii Es-dur op. 55 „Eroica” Ludwiga van Beethovena.
Zadanie 6.1.
Wymień trzy elementy muzyki, które decydują o poważnym charakterze prezentowanego fragmentu utworu.
1. .........................
2. .........................
3. .........................
Zadanie 6.2.
Podaj, z której części cyklu Symfonii Es-dur pochodzi wysłuchany fragment.
.........................
Zadanie 6.3.
Podaj, jakie funkcje muzyczne pełnią poszczególne instrumenty kwintetu smyczkowego w pierwszych ośmiu taktach utworu.
.........................
.........................
Zadanie 6.4.
Z instrumentów zapisanych w partyturze III Symfonii wybierz dwa, które są instrumentami transponującymi.
1. .........................
2. .........................
Zadanie 7. (0–2)
Poniższa karykatura przedstawia Ferenca Liszta – kompozytora i pianistę, który zasłynął m.in. z wprowadzenia licznych nowych pomysłów do XIX-wiecznych obyczajów koncertowych.
www.timelinesandsoundtracks.blogspot.com
Zadanie 7.1.
Wymień jedną z innowacji wprowadzonych przez Ferenca Liszta do XIX-wiecznych obyczajów koncertowych.
.........................
.........................
Zadanie 7.2.
Podaj charakterystyczną cechę muzyki romantycznej, przedstawioną w przejaskrawiony sposób – na powyższej karykaturze.
.........................
Zadanie 8. (0–7)
Zapoznaj się z nagraniem i zapisem nutowym Mazurka F-dur op. 68 nr 3 Fryderyka Chopina.

Przeprowadź analizę i sporządź opis Mazurka. W opisie uwzględnij jego budowę, rodzaj kształtowania, fakturę, zjawiska metro-rytmiczne i harmoniczne. Podaj nazwę tańców, które stały się wzorem dla tej kompozycji, oraz wskaż elementy stylizacji muzycznej podjęte przez kompozytora. .
........................
.........................
Zadanie 9. (0–1)
Zapoznaj się z poniższym tekstem autorstwa Alfreda Einsteina.

[J]est największym przedstawicielem tego prądu w romantyzmie muzycznym, który próbował nawiązać twórczy kontakt z przeszłością, nie mogąc się pogodzić z lekceważącym stosunkiem do Bacha i Haendla, Haydna i Mozarta, a przede wszystkim – Beethovena […]; usiłował dowieść, że można jeszcze pisać sonaty, tria i kwartety.
A. Einstein, Muzyka w epoce romantyzmu, Kraków 1983.


Podaj imię i nazwisko kompozytora, którego dotyczy zamieszczony fragment tekstu.
.........................
Zadanie 10. (0–3)
Zapoznaj się z nagraniem jednego z utworów Ignacego Jana Paderewskiego.
Zadanie 10.1.
Podaj nazwę gatunku reprezentowanego przez ten utwór, oraz określ jego obsadę wykonawczą.
Nazwa gatunku: .........................
Obsada wykonawcza: .........................
Zadanie 10.2.
Podaj nazwę polskiego tańca, który w stylizowanej postaci występuje w wysłuchanej części utworu. Wymień dwie cechy tego tańca.
Nazwa tańca: .........................
Cechy tańca:
1. .........................
2. .........................
Zadanie 11. (0–1)
Uporządkuj chronologicznie wydarzenia z historii muzyki polskiej XX wieku podane niżej. Wybierz numery 1.–4. we właściwej kolejności, gdzie 1. oznacza wydarzenie chronologicznie pierwsze, a 4. – wydarzenie chronologicznie ostatnie.
W Warszawie odbywa się pierwsza edycja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”.
Powstaje Epizod na maskaradzie – ostatni poemat symfoniczny Mieczysława Karłowicza, nad którym pracę przerwała śmierć kompozytora.
Karol Szymanowski zostaje pierwszym rektorem Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie.
Krzysztof Penderecki kończy Pasję wg św. Łukasza.
1 pkt – poprawne uzupełnienie.
Zadanie 12. (0–2)
We współczesnej kulturze popularnej pojawia się wiele utworów inspirowanych dziełami muzyki klasycznej lub bazujących na takich dziełach. Zapoznaj się z fragmentami nagrań dwóch wersji utworu Henry’ego Purcella The Cold Song – oryginalnej, w której solistą jest Jakub Józef Orliński (przykład 1.), oraz nowej wersji tego utworu w wykonaniu Stinga (przykład 2.).
Zadanie 12.1.
Wymień dwie cechy wspólne obu wersjom utworu i dwie cechy różniące te wersje.
Cechy wspólne:
1. .........................
2. .........................
Cechy różniące:
1. .........................
2. .........................
Zadanie 13. (0–2)
Zapoznaj się z fragmentem nagrania i opisu partytury utworu Kazimierza Serockiego.
Utwór składa się z dwunastu odcinków (od A do N), o dynamice stopniowo narastającej, a następnie opadającej do ciszy. […] Składa się z 13 różnych barw, które pojawiają się w następującej kolejności:

1. Fortepian – przetrzyj kołki stroikowe plastikową szczoteczką
2. Klarnet – zagraj cicho nutę B bez ustnika
3. Wiolonczela – uderz prawą ręką w brzuch, a lewą w boki
4. Puzon – zagraj cicho B; usta powinny bardzo lekko dotykać ustnika
5. Fortepian – uderz palcami w zgiętą górną część otwartej pokrywy klawiatury
6. Klarnet – bez ustnika uderzaj palcami w lufę
7. Puzon – uderz w ustnik dłonią
8. Fortepian – uderzaj dłonią w struny
9. Puzon – uderzenie w gardło ustnika przylegające do instrumentu pod kątem 30 stopni
10. Wiolonczela – uderz we wszystkie struny na gryfie dłonią
11. Klarnet – do połowy zamknij ustnik dłonią i graj
12. Fortepian – uderzaj dłonią w czarne lub białe klawisze
13. Głos – wypowiedz głośno dźwięk „ch”
Zadanie 13.1.
Podaj nazwę kierunku w muzyce XX wieku reprezentowanego przez ten utwór.
.........................
Zadanie 13.2.
Na podstawie wysłuchanego fragmentu utworu podaj jego tytuł. Tytuł utworu wybierz z podanych niżej.
1 pkt – odpowiedź poprawna.
Zadanie 14. (0–3)
Zapoznaj się z nagraniami fragmentów trzech mszy, z których każda powstała w innej epoce.
Przy numerze (1.–3.) kolejnego przykładu muzycznego (zapowiedzianego w nagraniach) podaj nazwę epoki, z której utwór pochodzi, a także nazwę typu harmoniki, która była charakterystyczna dla czasu powstania utworu.

Numer przykładu

Epoka

Typ harmoniki

1.2.3.
Zadanie 15. (0–1)
Na podstawie poniższego fragmentu artykułu podaj imię i nazwisko kompozytorki wyróżnionej nagrodą Paszport „Polityki”.

Paszport „Polityki” w kategorii „Muzyka poważna” otrzymała w tym roku […] – za niezwykłe kreacje wokalne, za osobowość sceniczną i za to, że potrafi harmonijnie godzić twórczość z odtwórczością […]. Jej utwory wykonywane były na wielu festiwalach krajowych […]. Jest laureatką m.in. I nagrody w konkursie kompozytorskim im. Andrzeja Panufnika (1999), nagrody specjalnej na Concours Moderne w Chain (2002), I nagrody na Międzynarodowym Konkursie Współczesnej Muzyki Kameralnej im. Krzysztofa Pendereckiego (2002) […]. Jako śpiewaczka dokonała wielu prawykonań, np. występując w duecie z kompozytorem Cezarym Duchnowskim w recitalach na głos i komputer i nagrań dzieł współczesnych.
www.polityka.pl

.........................
Zadanie 16. (0–15)
Wybierz jeden z poniższych tematów i napisz wypracowanie.

• W wypracowaniu rozważ problem podany w temacie.
• Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów.
• Numer wybranego tematu wpisz w wyznaczone miejsce.
• Zapisz wypracowanie w wyznaczonym miejscu, nie pisz na marginesach.

Temat 1.
Omów przeobrażenia mszy jako formy muzycznej na przestrzeni epok. Uwzględnij relacje między muzyką a liturgią, podaj przykłady utworów i ich twórców.

Temat 2.
Zinterpretuj poniższą wypowiedź Tomasza Jasińskiego na temat muzycznego ekspresjonizmu. Swoją wypowiedź zilustruj odpowiednio dobranymi przykładami, reprezentującymi trzy różne gatunki muzyczne.

U źródeł powstania muzycznego ekspresjonizmu, skrystalizowanego w pierwszych latach XX wieku, leżał zdumiewający dość paradoks. Punktem wyjścia nie była tu bowiem negacja romantyzmu, lecz jego kontynuacja; a ściślej – jego wyrazowe nasilenie […]. Pojawiło się – jak w ekspresjonistycznych manifestacjach na gruncie literatury, teatru czy plastyki – pragnienie wyrażenia doznań i odczuć krańcowych, docierających do najtajniejszych, najbardziej subiektywnych, niezwykłych, często mrocznych i skrywanych stron ludzkiego wnętrza […].
www.journals.umcs.pl


WYPRACOWANIE
na temat nr ………….

.........................
.........................
.........................

Rekrutacja na studia wg przedmiotów zdawanych na maturze


Wyszukaj kierunki studiów i uczelnie, w których brany jest pod uwagę tylko 1 przedmiot zdawany na maturze na poziomie podstawowym (często uczelnie dają do wyboru kilka przedmiotów a wybieramy z nich jeden):

Przykłady:

kierunki studiów po maturze z WOS


Poniżej podajemy wybrane linki do kierunki studiów na uczelniach, w których są brane pod uwagę wyniki tylko z dwóch przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym
(często uczelnie dają wyboru więcej przedmiotów a wybieramy z nich dwa):

Przykłady:

kierunki po maturze z polskiego i matematyki
kierunki po maturze z polskiego i angielskiego
kierunki po maturze z polskiego i historii
kierunki po maturze z polskiego i wiedzy o społeczeństwie

kierunki po maturze z matematyki i angielskiego
kierunki po maturze z matematyki i fizyki
kierunki po maturze z matematyki i chemii
kierunki po maturze z matematyki i informatyki

kierunki po maturze z biologii i chemii
kierunki po maturze z biologii i
angielskiego
kierunki po maturze z chemii i angielskiego
kierunki po maturze z biologii i geografii
kierunki po maturze z chemii i geografii
Polityka Prywatności