aplikacja Matura google play app store

WOS, matura 2022 - poziom rozszerzony - pytania i odpowiedzi

DATA: 13 maja 2022 r.
GODZINA ROZPOCZĘCIA: 9:00
CZAS PRACY: 180 minut
LICZBA PUNKTÓW DO UZYSKANIA: 60
Formuła od 2015 "nowa matura"

dostępne także:
w formie testu
• w aplikacji Matura - testy i zadania


Lista zadań

Odpowiedzi do tej matury możesz sprawdzić również rozwiązując test w dostępnej już aplikacji Matura - testy i zadania, w której jest także, np. odmierzanie czasu, dodawanie do powtórek, zapamiętywanie postępu i wyników czy notatnik :)

aplikacja_nazwa_h110.png google_play_h56.png app_store_h56.png

Dziękujemy developerom z firmy Geeknauts, którzy stworzyli tę aplikację

pwz: 69%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 1. (0–1)
O typie relacji człowieka ze społeczeństwem

Człowiek tworzony bez reszty przez inne podmioty traci [...] swą oryginalność i autonomiczność, swoją odrębność i niezależność względem innych. […] Człowiek staje się odbiciem innych osobowości, „tylko pośrednikiem, reprezentującym rolę, jaką dana osoba powinna odgrywać” […]. Człowiek jest podporządkowany społeczeństwu, jest egzemplarzem powielonym przez układy społeczne. Nie wyłamuje się z tych układów, ale, przeciwnie, pragnie wtopić się w społeczeństwo. Jest to człowiek […] pozbawiony swej indywidualności.

M. Czarnocka, Podmiot poznania a nauka, Toruń 2012, s. 202–203.

Dokończ zdanie. Zaznacz właściwą odpowiedź.
Zjawisko społeczne przeciwne do opisanego w tekście to
pwz: 44%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 2. (0–1)
O procesie w życiu społecznym

[Jest to proces, który] jest podstawowym kanałem przekazu kulturowego przez czasy i pokolenia. […] [N]ależy więc [go] rozumieć jako trwający całe życie proces kształtowania ludzkich zachowań przez interakcje społeczne. Pozwala on jednostkom rozwijać się, wykorzystywać własny potencjał, uczyć i przystosowywać.

A. Giddens, Socjologia, Warszawa 2006, s. 50–51.

Podaj nazwę procesu, którego dotyczy tekst.
.........................
Zadanie 3. (0–2)
O jednym ze zjawisk społecznych

Kiedyś […] Stany Zjednoczone słynęły jako kraj nieograniczonych możliwości, w którym bezustannie realizowały się kariery „od pucybuta do milionera”, a poszczególne rodziny dochodziły „z łachmanów do fortun” w ciągu zaledwie jednego pokolenia. Ale dzisiaj, jeśli urodziłeś się w rodzinie sytuującej się w najniższej 20-procentowej grupie dochodowej (dolny kwintyl), masz zaledwie 5-procentowe szanse na przedostanie się do górnego kwintyla, jeżeli nie zdobędziesz po drodze wyższego wykształcenia.

N. Ferguson, Wielka degeneracja, Kraków 2017, s. 17.
pwz: 45%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 3.1.
Podaj nazwę typu ruchliwości społecznej, której dotyczy podkreślony fragment tekstu.
.........................
pwz: 27%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 3.2.
Na podstawie tekstu podaj argument i kontrargument do tezy: Współcześnie w USA występuje zjawisko „dziedziczenia” pozycji społecznej.

Argument – .........................
Kontrargument – .........................
pwz: 20%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 4. (0–1)
Mapa administracyjna Polski z gminami, w których wprowadzono język pomocniczy
Oceń prawdziwość podanych zdań.
1. W gminach oznaczonych na mapie literami A i C językiem pomocniczym jest język białoruski.
2. Gminy, w których językiem pomocniczym jest język regionalny w rozumieniu prawodawstwa polskiego, oznaczono na mapie literą B.
3. Gminy, w których językiem pomocniczym jest język mniejszości etnicznej w rozumieniu prawodawstwa polskiego, oznaczono na mapie literą D.
pwz: 49%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 5. (0–1)
O jednym ze zjawisk społecznych

O trzecim sektorze w sposób uzasadniony można mówić dopiero wówczas, gdy organizacje […] podejmują swą aktywność świadomie, zdając sobie sprawę z udziału w misji na rzecz podnoszenia jakości życia poszczególnych ludzi i społeczeństwa jako całości.

J. Dzwończyk, Społeczeństwo obywatelskie i bariery jego rozwoju [w:] Polski system polityczny z perspektywy 25 lat. Wybrane problemy, red. J. Kornas, Ł. Danel, Toruń 2015, s. 177.

Dokończ zdanie. Zaznacz właściwą odpowiedź.
Do instytucji funkcjonujących w sektorze, którego dotyczy tekst, nie zalicza się
pwz: 45%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 6. (0–1)
Wykres. Odpowiedzi na pytanie: Która z poniższych opinii jest bliższa Pana(i) poglądom? (dane w procentach)
6b.jpg


Gotowość do współpracy, Komunikat z badań CBOS BS/22/2016.

Sformułuj wniosek dotyczący tendencji zmian w opiniach społeczeństwa polskiego wobec przedstawionej kwestii. Odpowiedź uzasadnij, przytaczając dane z wykresu.
.........................
.........................
pwz: 39%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 7. (0–1)
Tabela 1. Ocena pracy wójta / burmistrza / prezydenta miasta 

Wielkość / typ miejscowości

Czy ogólnie rzecz biorąc, uważa Pan(i), że tutejszy wójt / burmistrz / prezydent miasta pracował:

dobrze

źle

trudno powiedzieć

w procentach

Wieś

69

14

17

Miasto do 19 999 mieszkańców

69

16

15

Miasto 20 000 - 99 999 mieszkańców

64

20

16

Miasto 100 000 - 499 999 mieszkańców

69

16

15

Miasto od 500 000 mieszkańców

57

31

12
Tabela 2. Ocena pracy rady miasta / gminy

Wielkość / typ miejscowości

Czy ogólnie rzecz biorąc, uważa Pan(i), że tutejsza rada miasta / gminy pracowała:

dobrze

źle

trudno powiedzieć

w procentach

Wieś

66

17

17

Miasto do 19 999 mieszkańców

55

16

29

Miasto 20 000 - 99 999 mieszkańców

69

15

16

Miasto 100 000 - 499 999 mieszkańców

62

13

25

Miasto od 500 000 mieszkańców

62

14

24


Na podstawie: Oceny władz samorządowych oraz ich kompetencji, Komunikat z badań CBOS BS/82/2018.
Na podstawie danych z tabel oceń prawdziwość podanych zdań.
1. Najbardziej krytyczni w ocenie pracy jednoosobowych organów samorządowych są mieszkańcy największych miast.
2. Ankietowani z miast liczących od 20 000 do 99 999 mieszkańców wyżej oceniają pracę organów stanowiących niż organów wykonawczych w tych miastach.
3. Pozytywna ocena pracy rad miejskich w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców jest o 4% niższa od oceny pracy analogicznych organów stanowiących przez ludność wsi.
pwz: 49%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 8. (0–1)
Kwietniowa reklama

Na podstawie: kuriergmin.pl

Odnosząc się do zasad rozliczeń podatkowych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej, wyjaśnij, o jakie działania apelują autorzy reklamy.
.........................
.........................
pwz: 26%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 9. (0–1)
O pozycji grup interesu z szarej strefy

W „państwie częściowo zawłaszczonym” nieformalne grupy interesu działające w szarej strefie gospodarczej korzystają z usług aktorów państwowych, którzy zostali skorumpowani. W przypadku „państwa klanowego” wspomniane grupy interesu (zwane klanami) zarządzają państwem jako aktorzy polityczni. Trudno zatem rozdzielić klan i państwo, politykę i gospodarkę, więc klany uzyskują znaczną bezkarność.

Na podstawie: J.R. Wedel, Klany, kliki i zawłaszczone państwa [w:] Szara strefa przemocy – szara strefa transformacji? Przestrzenie przymusu, red. R. Sojak, Toruń 2007, s. 109.

Podaj podobieństwo i różnicę w funkcjonowaniu opisanych w tekście nieformalnych grup interesu działających w szarej strefie w obu typach państw.

Podobieństwo – .........................
Różnica – .........................
pwz: 49%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 10. (0–1)
Fragmenty fotografii paragonów

Uzupełnij tekst – podaj kolejno nazwę podatku oraz numer.

Na paragonach została zawarta informacja o podatku ........................., a jego podstawową stawką zostały objęte produkty na paragonie numer ......................... .

pwz: 31%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 11. (0–2)
Informacja z karty do głosowania w wyborach w Rzeczypospolitej Polskiej
pkw.gov.pl
Uzupełnij tabelę – podaj nazwy właściwych organów władzy w Rzeczypospolitej Polskiej wybieranych w wyborach większościowych, w których na karcie do głosowania mogłaby zostać zamieszczona powyższa informacja.


Organ centralnyOrgan samorządowy
Organ wykonawczy

Organ prawodawczy


Zadanie 12. (0–2)
Tabele. Wybrane wyniki wyborów do Sejmu RP z drugiej dekady XXI wieku
(uwzględniono ugrupowania, które otrzymały ponad 5% głosów)

Komitet wyborczyUzyskane głosy w %Liczba mandatów w Sejmie RP
KW PO RP39,18207
KW PiS29,89157
KW Ruch Palikota10,0240
KW PSL8,3628
KW SLD8,2427

Komitet wyborczyUzyskane głosy w %Liczba mandatów w Sejmie RP
KW PiS37,58235
KW PO RP24,09138
KWW Kukiz’158,8142
KW Nowoczesna R. Petru7,6028
KKW Zjednoczona Lewica7,550
KW PSL5,1316

Na podstawie: pkw.gov.pl


pwz: 20%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 12.1.
Na podstawie tabel sformułuj argument i kontrargument do tezy: Polski system partyjny jest stabilny.

Argument – .........................
Kontrargument – .........................
pwz: 30%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 12.2.
Wyjaśnij, dlaczego w wyborach, których wyniki zaprezentowano jako ostatnie, nie przyznano mandatów w Sejmie RP jednemu z ugrupowań.
.........................
.........................
Zadanie 13. (0–2)
Formy demokracji bezpośredniej

Informacja 1. Obywatele mogą zgłosić projekt ustawy.
Informacja 2. Obywatele mają prawo do zablokowania wykonywania kwestionowanej przez nich ustawy.
Informacja 3. Grupa wyborców może żądać usunięcia ze stanowisk urzędników pochodzących z wyborów powszechnych, a o dymisji decydują obywatele w głosowaniu.

Na podstawie: M. Bankowicz, Demokracja. Zasady, procedury, instytucje, Kraków 2006, s. 186–188.
pwz: 31%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 13.1.
Podaj nazwę formy demokracji bezpośredniej, która jest stosowana w Rzeczypospolitej Polskiej na szczeblu centralnym, oraz numer informacji o niej.

Numer informacji – .........................
Nazwa – .........................
pwz: 22%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 13.2.
Podaj nazwę formy demokracji bezpośredniej, która jest stosowana w Rzeczypospolitej Polskiej na szczeblu lokalnym, oraz numer informacji o niej.

Numer informacji – .........................
Nazwa – .........................
pwz: 26%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 14. (0–2)
Fragment mapy politycznej Europy


O państwach w Europie

Opis A. To unitarne państwo jest republiką, w której głową państwa jest prezydent wybierany w wyborach powszechnych, a parlament jest dwuizbowy – składa się ze Zgromadzenia Narodowego i Senatu.
Opis B. To federalne państwo jest monarchią, w której głową państwa jest król z dynastii sasko-kobursko-gotajskiej, a parlament jest dwuizbowy – składa się z Izby Deputowanych i Senatu.
Opis C. To federalne państwo jest republiką, w której głową państwa jest prezydent wybierany w wyborach pośrednich (przez instytucję złożoną m.in. z parlamentarzystów), a funkcję legislacyjną pełnią Parlament Związkowy i Rada Związkowa.

Na podstawie: Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych, red. K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski, Tom II: Współczesne systemy rządów, Warszawa 2017, s. 58, 164, 173, 179.


Do każdego opisu dopisz nazwę właściwego państwa i numer, którym oznaczono je na mapie.


Nazwa państwaNumer na mapie
Opis A.

Opis B.

Opis C.


Zadanie 15. (0–2)
O typie systemu politycznego

Ten system rządów opiera się na zasadzie […] uznającej, iż naczelną rolę w państwie winien pełnić parlament jako jedyna polityczna reprezentacja obywateli. […] Supremacja parlamentu jest zatem widoczna w każdym elemencie życia polityczno-ustrojowego […]. Do […] cech tego systemu rządów należą [też]: zależność polityczna rządu od parlamentu; brak prerogatyw politycznych ze strony głowy państwa. [Znanym współczesnym przykładem państwa o takim systemie jest Szwajcaria.]

J. Knopek, Europejskie systemy polityczne, Warszawa 2016, s. 186–187.
pwz: 57%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 15.1.
Dokończ zdanie. Zaznacz właściwą odpowiedź.
System polityczny opisany w tekście to system
pwz: 30%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 15.2.
Oceń prawdziwość podanych zdań.
1. W systemie politycznym opisanym w tekście parlament może być bikameralny.
2. W Szwajcarii prezydent wchodzi w skład kolegialnego organu wykonawczego, będącego także głową państwa.
3. Opisane w tekście relacje między organami prawodawczymi a wykonawczymi są zgodne z monteskiuszowską zasadą podziału władzy.
pwz: 20%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 16. (0–2)
Przepisy prawne z Konstytucji RP

Art. 158.1. Sejm wyraża Radzie Ministrów wotum nieufności większością ustawowej liczby posłów na wniosek […] wskazujący imiennie kandydata na Prezesa Rady Ministrów.
Art. 159.2. Prezydent Rzeczypospolitej odwołuje ministra, któremu Sejm wyraził wotum nieufności większością głosów ustawowej liczby posłów.

Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483, z późn. zm. (stan prawny na 20 stycznia 2022 r.).

Uzupełnij tekst – podaj właściwe nazwy: rodzaju wotum nieufności (1.), państwa (2.) oraz typu odpowiedzialności (3.).

Rozwiązanie przyjęte w art. 158 ust 1. nosi nazwę (1.) ......................... wotum nieufności. Jego pierwowzór występuje także w systemie politycznym jednego z sąsiadów Polski – w (2.) ......................... . Oba przytoczone przepisy prawne dotyczą (3.) ......................... odpowiedzialności Rady Ministrów lub jej członków.
pwz: 15%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 17. (0–2)
Przepisy prawne z art. 235. Konstytucji RP

4. Ustawę o zmianie Konstytucji uchwala Sejm większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz Senat bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.
6. Jeżeli ustawa o zmianie Konstytucji dotyczy przepisów rozdziału I, II lub XII, podmioty określone w ust. 1 mogą zażądać, w terminie 45 dni od dnia uchwalenia ustawy przez Senat, przeprowadzenia referendum zatwierdzającego. […]
7. Po zakończeniu postępowania określonego w ust. 4 i 6 Marszałek Sejmu przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej uchwaloną ustawę do podpisu. Prezydent Rzeczypospolitej podpisuje ustawę w ciągu 21 dni od dnia przedstawienia i zarządza jej ogłoszenie […].

Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483, z późn. zm. (stan prawny na 20 stycznia 2022 r.).

Porównaj możliwe działania Prezydenta RP w sytuacji, której dotyczą przytoczone przepisy prawne, oraz w sytuacji procedowania ustawy zwykłej – sformułuj dwa podobieństwa i dwie różnice.

Podobieństwa:
 • .........................
  .........................
 • .........................
  .........................
Różnice:
 • .........................
  .........................
 • .........................
  .........................
pwz: 32%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 18. (0–1)
Nazwy wybranych aktów prawnych będących źródłami prawa w Rzeczypospolitej Polskiej

1. Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ogłoszenia wykazu kąpielisk […].
2. Ustawa […] o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy i ustawy o Służbie Więziennej.
3. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”.
4. Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską.
Uzupełnij tekst – wybierz właściwe numery.
Jedyny akt prawny spośród zaprezentowanych, który nie został ogłoszony w Dzienniku Ustaw RP, to akt o nazwie oznaczonej numerem ,
natomiast jedyny akt wykonawczy to akt o nazwie oznaczonej numerem .
pwz: 35%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 19. (0–2)
Przepisy prawne z Konstytucji RP dotyczące organów władzy sądowniczej

Przepisy dotyczące instytucji 1.: [S]prawuje nadzór nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych w zakresie orzekania. [Stwierdza ważność] wyborów do Sejmu i Senatu[,] referendum ogólnokrajowego[,] wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej.

Przepisy dotyczące instytucji 2.: [S]kłada się z przewodniczącego, dwóch zastępców przewodniczącego i 16 członków wybieranych przez Sejm spoza grona posłów na czas kadencji Sejmu. […] [O]dpowiedzialność konstytucyjną przed […] [tą instytucją] ponoszą: Prezydent Rzeczypospolitej, Prezes Rady Ministrów oraz członkowie Rady Ministrów […].

Przepisy dotyczące instytucji 3.: [O]rzeka w sprawach zgodności […] ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją […]. [R]ozstrzyga spory kompetencyjne pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi organami państwa.

Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483, z późn. zm. (stan prawny na 20 stycznia 2022 r.).

Do przepisów dotyczących każdej z instytucji podaj nazwę tej instytucji.

Instytucja 1. – .........................
Instytucja 2. – .........................
Instytucja 3. – .........................
pwz: 37%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 20. (0–3)
O problemie z mieszkaniem

Marianna Macka, zamieszkała w Mińsku Mazowieckim przy ul. Krótkiej 12, wynajęła Olafowi Oskiemu swoje mieszkanie znajdujące się w tym samym mieście przy ul. Dworcowej 8/14 z dniem 1 marca 2019 roku. Olaf Oski płacił czynsz (należny z góry miesięcznie, płatny do 5. dnia każdego miesiąca) – ustalony w umowie na 1500 zł miesięcznie – przez sześć miesięcy. 1 września 2019 r. odmówił on płacenia czynszu i opuszczenia lokalu. 14 grudnia 2019 r. wynajmująca wysłała do niego pismo przedprocesowe z wezwaniem o zapłatę zaległości. Najemca 31 grudnia 2019 r. opuścił lokal, ale nie uregulował zaległego czynszu. W związku z tym wynajmująca skierowała sprawę do sądu.

Fragment pozwu
Na podstawie: www.infor.pl
Jako wynajmująca uzupełnij fragment pozwu – podaj nazwy: sądu (1.), wydziału sądu (2.) i strony procesowej (3.) oraz liczbę (4.), a także sformułuj uzasadnienie (5.).
1. .........................
2. .........................
3. .........................
4. .........................
5. .........................
.........................
Zadanie 21. (0–3)
Przepisy prawne z kodeksu obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej

Art. 96i. Mediator zapoznaje się z aktami sprawy i ma prawo sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów, chyba że uczestnik mediacji w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia lub doręczenia postanowienia o skierowaniu sprawy do mediacji nie wyrazi zgody na zapoznanie się mediatora z aktami.
Art. 96j. § 1. Mediacja nie jest jawna.
§ 3. Propozycje ugodowe, ujawnione fakty lub oświadczenia złożone w toku mediacji nie mogą być wykorzystywane po jej zakończeniu, z wyjątkiem ustaleń zawartych w protokole z przebiegu mediacji.
Art. 96k. Mediator prowadzi mediację, dążąc do polubownego rozwiązania sporu, w tym przez wspieranie uczestników mediacji w formułowaniu przez nich propozycji ugodowych.

Dz.U. 1960, nr 30, poz. 168, z późn. zm. (stan prawny na 20 stycznia 2022 r.).
pwz: 51%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 21.1.
Na podstawie przytoczonych przepisów prawnych oceń prawdziwość podanych zdań.
1. Mediacja może być prowadzona zarówno w przedstawionym postępowaniu administracyjnym, jak i w ramach postępowania cywilnego.
2. Skierowanie sprawy do postępowania mediacyjnego jest równoznaczne z bezwarunkowym dopuszczeniem mediatora do akt sprawy.
3. Po sporządzeniu protokołu z przebiegu mediacji uczestnicy mogą ujawnić niezapisane w nim informacje pozyskane w czasie trwania mediacji.
pwz: 68%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 21.2.
Odwołując się do przytoczonych przepisów prawnych, sformułuj argument uzasadniający twierdzenie, że opisana procedura jest korzystna dla obu stron postępowania.
.........................
.........................
pwz: 36%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 21.3.
Wyjaśnij, na czym polega różnica między metodami rozwiązywania konfliktów: mediacją a arbitrażem.
.........................
.........................
pwz: 35%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 22. (0–2)
Przepisy prawne z kodeksów obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej

Przepis 1. Nie popełnia przestępstwa sprawca czynu zabronionego, jeżeli nie można mu przypisać winy w czasie czynu.
Przepis 2. Oskarżycielem publicznym przed wszystkimi sądami jest prokurator.
Przepis 3. Pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się z chwilą uzyskania pełnoletności.

Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93, z późn. zm.; Dz.U. 1997, nr 88, poz. 553, z późn. zm.;
Dz.U. 1997, nr 89, poz. 555, z późn. zm. (stan prawny na 20 stycznia 2022 r.).

Do każdego przepisu prawnego podaj nazwę kodeksu, w którym został on zamieszczony.
Przepis 1. – .........................
Przepis 2. – .........................
Przepis 3. – .........................
pwz: 26%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 23. (0–1)
Tekst. O prawach pozytywnych

Kategorię praw pozytywnych tworzą uprawnienia jednostki do uzyskania świadczeń na jej rzecz. Roszczenie to skierowane jest do społeczeństwa, które spłaca swój „dług” wobec jednostki za pośrednictwem państwa. Państwo wówczas ma obowiązek podejmowania działań, np. podziału wytworzonego dochodu narodowego, który umożliwiłby realizację prawa do świadczenia. Tak więc prawa tego rodzaju są prawami „poprzez państwo”.

Na podstawie: www.eduteka.pl

Przepisy prawne z Konstytucji RP
Art. 41.1. Każdemu zapewnia się nietykalność osobistą i wolność osobistą. […]
Art. 61.1. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów publicznych […].
Art. 68.1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia.
Art. 70.1. Każdy ma prawo do nauki. […]
Art. 77.1. Każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej.

Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483, z późn. zm. (stan prawny na 20 stycznia 2022 r.).

Uzupełnij tekst – podaj właściwe numery.

Prawa II generacji, których dotyczy tekst, uregulowano m.in. w przytoczonych art. ......................... i .......................... .
pwz: 34%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 24. (0–1)
Fragment mapy politycznej Europy i Azji


Dokończ zdanie. Zaznacz właściwą odpowiedź.
Kolorem ciemnoszarym na mapie zaznaczono wszystkie państwa członkowskie
pwz: 53%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 25. (0–1)
Fragment traktatu międzynarodowego

Artykuł 5. Strony zgadzają się, że zbrojna napaść na jedną lub więcej z nich w Europie lub Ameryce Północnej będzie uznana za napaść przeciwko nim wszystkim i dlatego zgadzają się, że jeżeli taka zbrojna napaść nastąpi, to każda z nich, w ramach wykonywania prawa do indywidualnej lub zbiorowej samoobrony […], udzieli pomocy Stronie lub Stronom napadniętym, podejmując niezwłocznie, samodzielnie jak i w porozumieniu z innymi Stronami, działania, jakie uzna za konieczne, łącznie z użyciem siły zbrojnej […].

Dz.U. 2000, nr 87, poz. 970.

Podaj pełną polską nazwę organizacji międzynarodowej funkcjonującej na mocy traktatu, którego fragment przytoczono.
.........................
Zadanie 26. (0–3)
O zbrojeniach w Korei Północnej i ich konsekwencjach
 1. Błędem jest określanie Kim Dzong Una jako nieracjonalnego – na swój sposób działa on racjonalnie.
 2. W kontynuowaniu programu nuklearnego mogą utwierdzać go działania amerykańskie.
 3. W Libii po wyrzeczeniu się zbrojeń atomowych płk Kadafi został obalony w trakcie arabskiej wiosny, a następnie zabity.
 4. Ostatnia interwencja w Syrii – państwie nazywanym często upadłym – była znaczącą demonstracją USA.
 5. Tymczasem KRLD dysponuje piątą pod względem liczebności armią świata – 690 tysięcy żołnierzy.
 6. Jeśli nie dojdzie do bezpośredniego starcia, najbardziej prawdopodobnym wariantem jest kontynuacja międzynarodowej presji na Pjongjang w celu zastopowania zbrojeń atomowych.
 7. Trudna do przewidzenia może być reakcja Chin, choć wydaje się, że Pekin – przez lata blokujący sankcje wobec KRLD – dołączył do grona ich zwolenników.
 8. W listopadzie 2016 roku Rada Bezpieczeństwa o 60% obniżyła ilość węgla kamiennego z Korei Północnej możliwego do sprzedaży na rynku zagranicznym.
Na podstawie: M. Legutko, Miarka się przebrała?, „Gość Niedzielny” 2017, nr 17, s. 55.
pwz: 67%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 26.1.
Wybierz zdania, w których zawarte są wyłącznie fakty. Zaznacz je poniżej.
pwz: 9%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 26.2.
Odnosząc się do definicji państwa i sytuacji z drugiej dekady XXI wieku, podaj argumenty potwierdzające informacje podkreślone w zdaniu 4. tekstu.
 • .........................
  .........................
 • .........................
  .........................
pwz: 15%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 26.3.
Odnosząc się do zasad funkcjonowania Organizacji Narodów Zjednoczonych, wyjaśnij związek między zdaniem 7. a zdaniem 8. tekstu.
.........................
.........................
pwz: 12%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 27. (0–2)
O konflikcie międzynarodowym

O konflikcie, który trwa od 1947 roku i nazywany jest „efektem niedokończonego podziału”, stało się głośniej, kiedy ukazała się książka S. Huntingtona pt. „Zderzenie cywilizacji”. Obszar, którego dotyczy konflikt, jest nie tylko terenem konfrontacji dwóch wrogich sobie państw. Potencjalne skutki takiej konfrontacji mogą być katastrofalne dla społeczności międzynarodowej, oba państwa dysponują bowiem bronią nuklearną. Obecnie obszar ten jest faktycznie podzielony – głównie między oba państwa znajdujące się w konflikcie. Mieszkańcy południowej części obszaru, którego dotyczy konflikt, są jego ofiarami, a znaczna ich część chce secesji.

Na podstawie: www.refugee.pl

Fragment mapy politycznej Azji
(państwa w granicach uwzględniających terytoria faktycznie administrowane)


Uzupełnij tekst – w wyznaczonych miejscach podaj: nazwę prowincji (A.), nazwy państw (B. i C.) oraz cyfrę (D.).
Konflikt opisany w tekście dotyczy historycznego obszaru (A.) ........................., na którym dominuje ludność muzułmańska. Południowa część tego obszaru jest kontrolowana przez (B.) ......................... . Ludność tej części obszaru jest wspierana przez (C.) ......................... – państwo, które kontroluje północno-zachodnią część historycznej prowincji. To państwo oznaczono na mapie numerem (D.) ......................... .
pwz: 11%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 28. (0–1)
Fragmenty map politycznych Europy i Azji (jasnoszarym kolorem zaznaczono państwa członkowskie Wspólnot Europejskich / Unii Europejskiej)


Taśma chronologiczna
Uzupełnij tekst – wybierz właściwe numery.
Mapa A. straciła swą aktualność w okresie oznaczonym numerem ,
natomiast mapa B. stała się aktualna w okresie oznaczonym numerem .
pwz: 14%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 29. (0–2)
Przepisy prawne z Traktatu o Unii Europejskiej

Przepisy dotyczące instytucji 1.: [N]adaje Unii impulsy niezbędne do jej rozwoju i określa ogólne kierunki i priorytety polityczne. […] W skład [tej instytucji] wchodzą [m.in.] szefowie państw lub rządów Państw Członkowskich, jak również jej przewodniczący […].
Przepisy dotyczące instytucji 2.: [W]spiera ogólny interes Unii i podejmuje w tym celu odpowiednie inicjatywy. […] Wykonuje budżet i zarządza programami. Pełni funkcje koordynacyjne, wykonawcze i zarządzające […].
Przepisy dotyczące instytucji 3.: [P]ełni, wspólnie z Parlamentem Europejskim, funkcje prawodawczą i budżetową. Pełni funkcje określania polityki i koordynacji […]. W [jej] skład […] wchodzi jeden przedstawiciel szczebla ministerialnego z każdego Państwa Członkowskiego […].

oide.sejm.gov.pl

Do przepisów dotyczących każdej z instytucji podaj nazwę tej instytucji.
Instytucja 1. – .........................
Instytucja 2. – .........................
Instytucja 3. – .........................
pwz: 23%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 30. (0–1)
Rysunek satyryczny – relacje międzynarodowe według J. Goudersa

www.cartoonmovement.com
Sformułuj argument i kontrargument wobec wizji współczesnych relacji międzynarodowych przedstawionej na rysunku satyrycznym.

Argument – .........................
Kontrargument – .........................
pwz: 21%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 31. (0–12)
Wybierz jeden z podanych tematów i napisz wypracowanie.

Temat 1.
Scharakteryzuj problem bezrobocia w Rzeczypospolitej Polskiej w XXI wieku, uwzględniając przyczyny tego zjawiska, czynniki wpływające na zróżnicowanie jego poziomu, a także skutki tego zjawiska oraz politykę państwa wobec niego. W pracy wykorzystaj wszystkie zamieszczone materiały źródłowe.

Wykres. Stopa bezrobocia według płci i miejsca zamieszkania (wg BAEL w IV kwartale)


Tabela 1. Bezrobotni według różnych kategorii (stan na grudzień 2018 r.)

Tabela 2. Odpływ z kategorii bezrobotnych w całym 2018 r.

Mapa. Stopa bezrobocia rejestrowanego według województw (grudzień 2018 r.)
Na podstawie: Rocznik Statystyczny Pracy 2019, Warszawa 2020, s. 166, 168–169, 348.


Temat 2.
Porównaj ustrój polityczny Stanów Zjednoczonych Ameryki z ustrojem politycznym Wielkiej Brytanii, biorąc pod uwagę: system partyjny w powiązaniu z systemem wyborczym, strukturę i funkcje parlamentu, pozycję ustrojową głowy państwa oraz model systemu politycznego.


Temat 3.
Scharakteryzuj problematykę decyzji administracyjnej w Polsce – przedstaw specyfikę takich decyzji i ich przykłady (wydawane przez organy samorządu terytorialnego), konieczne elementy decyzji, a także procedury odwoławcze (w tym rodzaje pism i ich adresatów) wynikające z norm postępowania administracyjnego oraz sądowo-administracyjnego.WYPRACOWANIE
na temat nr .........................

.........................
.........................
Pomysły na studia dla maturzystów - ostatnio dodane artykuły

Rekrutacja na studia wg przedmiotów zdawanych na maturze


Wyszukaj kierunki studiów i uczelnie, w których brany jest pod uwagę tylko 1 przedmiot zdawany na maturze na poziomie podstawowym (często uczelnie dają do wyboru kilka przedmiotów a wybieramy z nich jeden):

Przykłady:

kierunki studiów po maturze z WOS


Poniżej podajemy wybrane linki do kierunki studiów na uczelniach, w których są brane pod uwagę wyniki tylko z dwóch przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym
(często uczelnie dają wyboru więcej przedmiotów a wybieramy z nich dwa):

Przykłady:

kierunki po maturze z polskiego i matematyki
kierunki po maturze z polskiego i angielskiego
kierunki po maturze z polskiego i historii
kierunki po maturze z polskiego i wiedzy o społeczeństwie

kierunki po maturze z matematyki i angielskiego
kierunki po maturze z matematyki i fizyki
kierunki po maturze z matematyki i chemii
kierunki po maturze z matematyki i informatyki

kierunki po maturze z biologii i chemii
kierunki po maturze z biologii i
angielskiego
kierunki po maturze z chemii i angielskiego
kierunki po maturze z biologii i geografii
kierunki po maturze z chemii i geografii
Polityka Prywatności