aplikacja Matura google play app store

Język łaciński i kultura antyczna, matura 2022 - poziom rozszerzony - pytania i odpowiedzi

DATA: 4 maja 2022 r.
GODZINA ROZPOCZĘCIA: 14:00
CZAS PRACY: 180 minut
LICZBA PUNKTÓW DO UZYSKANIA: 60
Formuła od 2015 "nowa matura"

dostępne także:
w formie testu
• w aplikacji Matura - testy i zadania


Lista zadań

Odpowiedzi do tej matury możesz sprawdzić również rozwiązując test w dostępnej już aplikacji Matura - testy i zadania, w której jest także, np. odmierzanie czasu, dodawanie do powtórek, zapamiętywanie postępu i wyników czy notatnik :)

aplikacja_nazwa_h110.png google_play_h56.png app_store_h56.png

Dziękujemy developerom z firmy Geeknauts, którzy stworzyli tę aplikację

Zadanie 1. (0–30)
Przetłumacz tekst na język polski.

Posąg Diany w Segeście
Segesta est oppidum pervetus in Sicilia, quod ab Aenea fugiente a Troia atque in haec loca veniente conditum esse demonstrant. Itaque Segestani non solum perpetua societate atque amicitia, sed etiam cognatione se cum populo Romano coniunctos esse arbitrantur. Hoc oppidum a Carthaginiensibus quondam vi captum atque deletum est. Fuit apud Segestanos ex aere Dianae simulacrum, cum summa atque antiquissima praeditum religione tum singulari opere artificioque perfectum. Colebatur a civibus, ab omnibus advenis visebatur; cum quaestor essem, nihil mihi ab illis est demonstratum prius. Erat admodum amplum et excelsum signum cum stola; inerat tamen in illa magnitudine aetas atque habitus virginalis; sagittae pendebant ab umero, sinistra manu retinebat arcum, dextra ardentem facem praeferebat.

Tekst na podstawie: M. Tulli Ciceronis, Orationes. Divinatio in Q. Caecilium. In C. Verrem, 72, 74.


Objaśnienia

Segesta,-ae – Segesta
Sicilia,-ae – Sycylia
Aeneas,-ae – Eneasz
Troia,-ae – Troja
Segestani, -orum – mieszkańcy Segesty
Carthaginienses, -ium – Kartagińczycy
Diana,-ae – Diana, bogini rzymska utożsamiana z grecką Artemidą
cum… tum…: przetłumacz jako: zarówno…, jak i…
religio, -onis – przetłumacz jako: kult
opus, -eris – przetłumacz jako: staranie, nakład pracy
stola, -ae – stola, szata kobieca


Przekład tekstu
BRUDNOPIS

.........................
.........................


CZYSTOPIS

.........................
.........................
Zadanie 2. (0–1)
Podaj nazwę terminu, którym Rzymianie określali terytorium podbite i zarządzane przez rzymskiego urzędnika.

.........................
Zadanie 3. (0–2)
Cyceron w czasie, o którym pisze w tekście źródłowym, był kwestorem. Wymień dwa urzędy, wyższe rangą od kwestora.

1..........................

2..........................
Zadanie 4. (0–1)
Zapisz imiona bogów greckich przedstawionych na reprodukcjach.

A

www.szuflada.net
.........................


B

www.wikipedia.org
.........................
Zadanie 5. (0–1)
Dokończ zdanie. Zaznacz właściwą odpowiedź spośród podanych.
W trakcie tułaczki Eneasz dotarł do Kartaginy, gdzie gościny udzieliła mu
Zadanie 6. (0–3)
Wykonaj transformacje gramatyczne zdań, stosując odpowiednio:
a)accusativus cum infinitivo
b)stronę czynną
c)dativus possessivus.

a) Segesta est oppidum pervetus in Sicilia.

Scimus......................... 

b) Segesta a Carthaginiensibus deleta est.

.........................

c) Diana habebat sagittas et arcum.

.........................
Zadanie 7. (0–2)
Wpisz synonimy podanych wyrazów łacińskiego pochodzenia.

manualny.........................

preferować.........................

koniunkcja.........................
Zadanie 8. (0–2)
Uzupełnij zdania. Wybierz jedną z podanych form.
1. Aeneas, cum a Troia ..............., Segestam condidit.
2.….............. simulacrum Dianae fuit.
Zadanie 9. (0–3)
Obok podanych form czasowników wpisz odpowiadające im formy czasownika demonstrare.

colebatur .........................

veniente .........................

essem .........................
Zadanie 10. (0–15)
Na podstawie zamieszczonych materiałów źródłowych i własnej wiedzy omów rolę, jaką odgrywała sztuka w starożytnej Grecji i Rzymie.

Źródło 1.
Malarstwo pompejańskie

www.wikipedia.orgŹródło 2.
Nike z Samotraki

www.wikipedia.org


Źródło 3.
Łuk Tytusa w Rzymie

www.globtroter.pl


Źródło 4.
Zbigniew Herbert
Labirynt nad morzem

Wiadomo, że wewnątrz świątyni [Partenonu] znajdował się posąg Ateny – dzieło Fidiasza. Nieoceniony Pauzaniasz – cierpliwy inwentaryzator tylu zaginionych zabytków starożytności –przekazał nam następujący opis: „Statua przedstawia stojącą Atenę, która ma na sobietunikę spływającą do stóp; na jej piersi wyrzeźbiona jest głowa Meduzy z kości słoniowej.Atena trzyma w ręku boginię zwycięstwa, wysoką na cztery łokcie, a w drugiej ręce włócznię.U stóp jej znajduje się tarcza, a w miejscu, gdzie włócznia opiera się na ziemi – wąż. [...]Cokół pokryty płaskorzeźbą, przedstawiającą narodziny Pandory, pierwszej kobiety, którapojawiła się na ziemi, jak mówi Hezjod i inni poeci”.

Zbigniew Herbert, Labirynt nad morzem, Warszawa 2000WYPRACOWANIE 
.........................
.........................
Pomysły na studia dla maturzystów - ostatnio dodane artykuły

Rekrutacja na studia wg przedmiotów zdawanych na maturze


Wyszukaj kierunki studiów i uczelnie, w których brany jest pod uwagę tylko 1 przedmiot zdawany na maturze na poziomie podstawowym (często uczelnie dają do wyboru kilka przedmiotów a wybieramy z nich jeden):

Przykłady:

kierunki studiów po maturze z WOS


Poniżej podajemy wybrane linki do kierunki studiów na uczelniach, w których są brane pod uwagę wyniki tylko z dwóch przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym
(często uczelnie dają wyboru więcej przedmiotów a wybieramy z nich dwa):

Przykłady:

kierunki po maturze z polskiego i matematyki
kierunki po maturze z polskiego i angielskiego
kierunki po maturze z polskiego i historii
kierunki po maturze z polskiego i wiedzy o społeczeństwie

kierunki po maturze z matematyki i angielskiego
kierunki po maturze z matematyki i fizyki
kierunki po maturze z matematyki i chemii
kierunki po maturze z matematyki i informatyki

kierunki po maturze z biologii i chemii
kierunki po maturze z biologii i
angielskiego
kierunki po maturze z chemii i angielskiego
kierunki po maturze z biologii i geografii
kierunki po maturze z chemii i geografii
Polityka Prywatności