aplikacja Matura google play app store

Geografia, matura 2021 - poziom rozszerzony - pytania i odpowiedzi

DATA: 13 maja 2021 r.
GODZINA ROZPOCZĘCIA: 9:00
CZAS PRACY: 180 minut
LICZBA PUNKTÓW DO UZYSKANIA: 60
Formuła od 2015 "nowa matura"

dostępne także:
w formie testu
• w aplikacji Matura - testy i zadania


Lista zadań

Odpowiedzi do tej matury możesz sprawdzić również rozwiązując test w dostępnej już aplikacji Matura - testy i zadania, w której jest także, np. odmierzanie czasu, dodawanie do powtórek, zapamiętywanie postępu i wyników czy notatnik :)

aplikacja_nazwa_h110.png google_play_h56.png app_store_h56.png

Dziękujemy developerom z firmy Geeknauts, którzy stworzyli tę aplikację

Zadanie 1. (0–5)
Na wykresie przedstawiono długość dnia w trzech miastach w ciągu roku.


Na podstawie: www.dateandtime.info
Zadanie 1.1.
Sformułuj zależność między szerokością geograficzną a zmianą w długości dnia w ciągu roku.
.........................
.........................
Zadanie 1.2.
Uzupełnij tabelę. Dobierz do każdej informacji odpowiadające jej miasto wybrane spośród przedstawionych na wykresie.

Informacja

Miasto

Miasto, w którym zmiany długości dnia i nocy w ciągu roku są najbardziej zbliżone do zmian notowanych w Warszawie.


Miasto położone na równoleżniku, którego punkty poruszają się z mniejszą prędkością liniową w ruchu obrotowym Ziemi niż punkty, na których znajdują się pozostałe dwa miasta.


Miasto, w którym maksymalna wysokość Słońca w momencie górowania w ciągu roku jest największa.


Miasto, w którym wędrówka Słońca pod horyzontem odbywa się pod takim kątem, że codzienny zmierzch i brzask trwają najdłużej.


Zadanie 1.3.
W Kopenhadze i w Reykjavíku w dniu równonocy wiosennej zmierzono wysokość Słońca w momencie górowania. W Kopenhadze uzyskano wynik tego pomiaru wyższy o 8°30ʼ niż w Reykjavíku. Górowanie Słońca w Kopenhadze wystąpiło wcześniej o 2 godziny i 18 minut niż w Reykjavíku. Dla Reykjavíku przyjmij współrzędne geograficzne 64°10ʼN; 21°50ʼW.

Oblicz współrzędne geograficzne miejsca pomiaru w Kopenhadze. Zapisz obliczenia.

Obliczenia:


Szerokość geograficzna: ........................., długość geograficzna: .........................
Zadanie 2. (0–3)
Zadanie wykonaj na podstawie mapy synoptycznej Europy obrazującej pogodę w wybranym dniu czerwca.


Na podstawie: www.pogodynka.pl
Zadanie 2.1.
Uzupełnij zdania – podaj zmiany temperatury powietrza i zachmurzenia, jakie wystąpiły w punkcie oznaczonym na mapie literą X podczas przesuwania się z zachodu na wschód frontu atmosferycznego nad południową częścią Europy. Uzasadnij odpowiedzi.
Temperatura powietrza
Uzasadnienie: .........................
Zachmurzenie
Uzasadnienie: .........................
Zadanie 2.2.
Na którym obszarze wiatr wiał z większą prędkością – na wybrzeżu Morza Północnego w Norwegii czy na wybrzeżu Morza Północnego w Niemczech?
Uzasadnij swoją odpowiedź na podstawie mapy synoptycznej.

Uzasadnienie:
.........................
.........................
Zadanie 3. (0–1)
Kształt wulkanu przedstawionego na rysunku ma związek z materiałem wulkanicznym, który wydobywał się podczas erupcji.


Na podstawie: www.pgi.gov.pl
Zaznacz poprawne dokończenie zdania.
Na rysunku przedstawiono
Uzasadnij woją odpowiedź.

Uzasadnienie:
.........................
.........................
Zadanie 4. (0–1)
Zadanie wykonaj na podstawie mapy zamieszczonej poniżej, przedstawiającej rozmieszczenie naturalnych formacji roślinnych.Na podstawie: Atlas geograficzny. Świat, Polska, Wrocław 2004.

Wyjaśnij, dlaczego na wschodnim i zachodnim wybrzeżu Ameryki Południowej na szerokości geograficznej 25ºS występują odmienne formacje roślinne. Uwzględnij wpływ jednego z geograficznych czynników klimatotwórczych.
.........................
.........................
Zadanie 5. (0–2)
Na wykresach przedstawiono zróżnicowanie w ciągu roku dopływu wód słodkich do dwóch oceanów, liczonego jako suma przepływu w ujściach najważniejszych rzek głównych, uchodzących do tych oceanów.
Na podstawie: www.cgd.ucar.edu

Przyporządkuj do każdego z dwóch oceanów nazwę uchodzącej do niego rzeki, wybraną z wymienionych poniżej. Podaj główną przyczynę – inną dla każdej z rzek – maksymalnego wzrostu wielkości dopływu wód odprowadzanych przez te rzeki latem do oceanu.

Amu-daria
Ganges
Jangcy
Lena
Wołga
Rzeka uchodząca do Oceanu Arktycznego:
Przyczyna:
.........................
.........................

Rzeka uchodząca do Oceanu Indyjskiego:
Przyczyna:
.........................
.........................
Zadania od 6. do 9. wykonaj, korzystając z barwnej mapy szczegółowej fragmentu Pienin.

Zadanie 6. (0–2)
Na rysunku przedstawiono profil terenu wykonany wzdłuż dwóch pieszych szlaków turystycznych: niebieskiego od Schroniska PTTK Orlica (D1) do przełęczy Szopka (A1) i żółtego od tej przełęczy do Schroniska PTTK Trzy Korony (A2). Na profilu terenu oznaczono numerami 1–4 położenie wybranych obiektów, a literami A–D – cztery odcinki tych szlaków.


Na podstawie: www.mapa-turystyczna.pl
Zadanie 6.1.
Przyporządkuj do każdego obiektu miejsce, w którym zaznaczono jego położenie na profilu terenu.
Obiekt: Góra Zamkowa
Położenie na mapie (pole skorowidzowe): B1
Położenie na profilu terenu (numer):
Obiekt: Przełęcz Szkopka
Położenie na mapie (pole skorowidzowe): A1
Położenie na profilu terenu (numer):
Zadanie 6.2.
Poniżej opisano jeden z czterech odcinków pieszych szlaków turystycznych, położonych pomiędzy Schroniskiem PTTK Orlica (D1) a Schroniskiem PTTK Trzy Korony (A2), oznaczonych na profilu literami A–D.

Odcinek trasy rozpoczyna się w dolinie Dunajca. Następnie szlak wznosi się w terenie
zalesionym po wschodnich i północno-wschodnich stokach strzelistej góry – urwiska skalnego słynącego z widoku na Dunajec przełamujący się przez pasmo górskie.
Uzupełnij zdanie. Wybierz literę, którą oznaczono na profilu odpowiedni odcinek szlaku.

Odcinek szlaku oznaczono na profilu terenu literą .
Zadania od 6. do 9. wykonaj, korzystając z barwnej mapy szczegółowej fragmentu Pienin.

Zadanie 7. (0–3)
Na fotografii wykonanej z brzegu Dunajca po stronie słowackiej przedstawiono most na tej rzece (A3). Na drugim planie znajdują się Trzy Korony (AB2). Strzałką zaznaczono jedno z pozostałych wzniesień widocznych z miejsca, z którego wykonano fotografię.
Na podstawie: www.static.panoramio.com
Zadanie 7.1.
Uzupełnij zdania. Wybierz właściwe określenia wybrane spośród podanych.
1. Fotografię wykonano z brzegu Dunajca.
2. Obiektyw aparatu fotograficznego w momencie wykonywania zdjęcia był skierowany na .
3. Wzniesienie wskazane strzałką to .
Zadanie 7.2.
Oblicz długość trasy turysty w terenie między mostem przedstawionym na fotografii a punktem widokowym w pobliżu szczytu Trzy Korony. Przyjmij, że długość tej trasy na barwnej mapie szczegółowej wynosi 16,8 cm. Wynik podaj w metrach. Zapisz obliczenia.

Obliczenia:Długość trasy: .........................m
Zadanie 7.3.
Most dla pieszych, który przedstawiono na fotografii, oddano do użytku w 2006 roku.

Uzasadnij, że wybudowanie mostu mogło zwiększyć lokalny ruch turystyczny. Podaj dwa argumenty odnoszące się do przedstawionych na mapie walorów turystycznych obszaru położonego w polach mapy A2/3 oraz B2/3.

1. .........................
.........................

2. .........................
.........................
Zadania od 6. do 9. wykonaj, korzystając z barwnej mapy szczegółowej fragmentu Pienin.

Zadanie 8. (0–2)
Zadanie wykonaj na podstawie mapy geologicznej, na której przedstawiono budowę geologiczną obszaru objętego barwną mapą szczegółową.


Na podstawie: K. Birkenmajer, Geologia Pienin - monografie pienińskie, www.pieninypn.pl
Zadanie 8.1.
Uzupełnij zdania dotyczące elementów przedstawionych na mapie geologicznej. Wybierz właściwe określenia wybrane spośród podanych.
1. Skały fliszu karpackiego są niż intruzje andezytowe.
2. Dunajec w południowej części przedstawionego obszaru rozcina skały .
3. Przełom Dunajca jest od wapieni jednostek pienińskich.
Zadanie 8.2.
Na mapie geologicznej zaznaczono położenie Trzech Koron oraz innych szczytów, których nazwy podano na barwnej mapie szczegółowej: Bryjarka (E1), Klejowa (B2), Łupiska (B1).

Na podstawie mapy geologicznej, barwnej mapy szczegółowej oraz własnej wiedzy uzupełnij tabelę. Wpisz we właściwych miejscach nazwę wzniesienia, które zostało wyrzeźbione w skałach opisanych w tabeli.

Lp.

Opis skały

Nazwa wzniesienia

1.

Powstaje jako efekt intruzji magmowych blisko powierzchni Ziemi.


2.

Tworzy się w wyniku sedymentacji i diagenezy różnoziarnistych osadów pochodzenia lądowego na dnie głębokiego morza.


Zadania od 6. do 9. wykonaj, korzystając z barwnej mapy szczegółowej fragmentu Pienin.

Zadanie 9. (0–1)
Na barwnej mapie szczegółowej przedstawiono przełomowy odcinek Dunajca.

Podaj dwie cechy rzeźby doliny przełomowej Dunajca, które różnią go od rzeźby doliny tej rzeki poniżej przełomowego odcinka.

1. .........................
2. .........................
Zadanie 10. (0–1)
Na mapie połączono liniami cztery grupy miejscowości.


W tabeli podano wartości danych klimatycznych ‒ pochodzące z wybranego okresu w XX w. ‒ dla trzech miejscowości wchodzących w skład jednej z czterech grup zaznaczonych na mapie.

Miejscowość (numer na mapie)

Średnia roczna temperatura powietrza (w °C)

Roczna amplituda temperatury powietrza (w °C)

Roczna suma opadów (w mm)

1

8,0

19,0

580

2

7,9

20,8

530

3

6,6

22,3

580


Na podstawie: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1993−1997.
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
W tabeli przedstawiono dane klimatyczne dla miejscowości, które są położone w przybliżeniu wzdłuż
Zadanie 11. (0–4)
Na mapie Polski literami A–C oznaczono wybrane jeziora, w tym jedno pochodzenia antropogenicznego. Numerami 1 i 3 oznaczono wybrane odcinki Odry o przebiegu zbliżonym do południkowego, a numerami 2 i 4 – o przebiegu zbliżonym do równoleżnikowego.


Na podstawie: Atlas geograficzny Polski, Warszawa 2012.
Zadanie 11.1.
Uzupełnij tabelę odnoszącą się do jezior oznaczonych na mapie literami A–C. Dobierz nazwy jezior z niżej wymienionych i wpisz je w kolejności powstania od najstarszego (I) do najmłodszego (III). Obok nazwy każdego jeziora wpisz literę, którą oznaczono jego położenie na mapie.

Łebsko, Drawsko, Jeziorsko, Mamry

Kolejność powstawania jezior

Nazwa jeziora

Położenie jeziora na mapie (podaj literę)

I (najstarsze)IIIII (najmłodsze)Zadanie 11.2.
Oznaczone na mapie numerami odcinki w środkowym biegu rzeki Odry przedstawiają zróżnicowany bieg tej rzeki.
Wyjaśnij wpływ zlodowaceń na przebieg odcinków Odry oznaczonych na mapie numerami 2 i 4.
.........................
.........................
Zadanie 11.3.
Oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe.
1. Na kierunek spływu wód Odry na odcinkach oznaczonych numerami 1 i 3 ma wpływ nachylenie obszaru Polski.
2. Dorzecze Odry charakteryzuje się asymetrią.
3. Na odcinku Odry oznaczonym numerem 4 dominuje erozja wsteczna.
Zadanie 12. (0–1)
Poniżej przedstawiono warunki naturalne dla rolnictwa w dwóch regionach Polski.
Obok każdego opisu wybierz nazwę odpowiedniego regionu wybranego z podanych.
Opis warunków naturalnych dla rolnictwa
W dużej części regionu występują podmokłe gleby bagienne. Warunki klimatyczne sprzyjają uprawie żyta, owsa, ziemniaków i roślin pastewnych, a także uprawie łąk i utrzymywaniu pastwisk.
Nazwa regionu
Opis warunków naturalnych dla rolnictwa
Przeważają tu gleby, które w większości powstały z utworów polodowcowych ostatniego zlodowacenia. Klimat sprzyja uprawie roślin, takich jak pszenica lub buraki cukrowe. Niekorzystnym zjawiskiem jest deficyt wody spowodowany m.in. niskimi opadami atmosferycznymi.
Nazwa regionu
Zadanie 13. (0–2)
Zadanie wykonaj na podstawie mapy, na której przedstawiono zróżnicowanie obszaru Polski pod względem podatności na powstawanie osuwisk.
Na podstawie: D. Grabowski, T. Mrozek, Projekt SOPO – element strategii redukcji ryzyka osuwiskowego w Polsce, Wieliczka 2015.
Zadanie 13.1.
Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź A albo B oraz jej uzasadnienie spośród odpowiedzi 1–4.

Najmniejsze zagrożenie osuwiskami w Polsce występuje na obszarach o krajobrazie nizinnym

A.

młodoglacjalnym,

ponieważ występują tam

1.

liczne mogoty, lejki i polja krasowe.

2.

zdenudowane formy polodowcowe o małych deniwelacjach terenu.

B.

staroglacjalnym,

3.

liczne jeziora i moreny czołowe.

4.

mutony i kary polodowcowe.

Zadanie 13.2.
W której grupie parków narodowych występuje największe zagrożenie ruchami osuwiskowymi? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Zadanie 14. (0–1)
Zadanie wykonaj na podstawie fotografii, na której przedstawiono wybrane osuwisko.
Na podstawie: nrcan.gc.ca
Ruchy osuwiskowe mogą być powodowane bezpośrednio lub pośrednio procesami antropogenicznymi.
Wymień dwa przykłady działalności człowieka przyczyniającej się do ruchów osuwiskowych.
1. .........................
.........................
2. .........................
.........................
Zadanie 15. (0–2)
Zadanie wykonaj na podstawie rysunku, na którym żółtą linią zaznaczono średni zasięg morskiej pokrywy lodowej w Arktyce we wrześniu w latach 1982–2011, a białym kolorem przedstawiono powierzchnię tej pokrywy we wrześniu w 2012 roku.
Na podstawie: neven1.typepad.com
Zadanie 15.1.
W centralnej części Grenlandii miąższość lądolodu przekracza 3 km.
Uzupełnij zdanie, zaznacz właściwe określenie dobrane z podanych.

Utrzymanie się trendu zmian klimatycznych, do których odnosi się rysunek, przyczyni się do centralnej części Grenlandii.
Uzasadnij swoją odpowiedź.
Uzasadnienie:
.........................
.........................
Zadanie 15.2.
Albedo określa zdolność odbijania promieni słonecznych przez daną powierzchnię. Zmiana wartości albeda Oceanu Arktycznego może przyśpieszyć zmiany klimatyczne w Arktyce.

Uzupełnij model przyczynowo-skutkowy, odnoszący się do wpływu wieloletniej zmiany powierzchni pokrywy lodowej Oceanu Arktycznego na przyśpieszenie zmian klimatycznych w Arktyce. Podaj w wyznaczonych miejscach litery, którymi oznaczono odpowiednie sformułowania, wybrane z podanych poniżej.

A. Wzrost temperatury wód Oceanu Arktycznego.
B. Obniżenie się wartości albeda powierzchni Oceanu Arktycznego.
C. Zmniejszenie się powierzchni pokrywy lodowej Oceanu Arktycznego.
D. Zwiększenie się powierzchni pokrywy lodowej Oceanu Arktycznego.
E. Wzrost pochłaniania promieniowania cieplnego Słońca przez Ocean Arktyczny.

Zadanie 16. (0–2)
Na obszarze przedstawionym na poniższej mapie zaplanowano budowę dwóch dróg jezdnych biegnących wzdłuż rzeki, po poziomicy 320 m n.p.m., na dwóch zboczach doliny. Drogi mają być połączone mostem o południkowym przebiegu wzdłuż jednej z linii: A, B albo C. Przejazd mostem będzie odbywał się na wysokości 320 m n.p.m.


Wskaż najtańszą pod względem kosztów budowy lokalizację mostu.
Najtańszą lokalizacją mostu jest położenie wzdłuż południka oznaczonego literą .
Wyjaśnij, podając po jednym argumencie, dlaczego pozostałe lokalizacje mostu wymagałyby większych kosztów. Przyjmij, że wpływ na koszty budowy mają tylko wymiary mostu.
Argument:
– wskazujący na większe koszty budowy mostu wzdłuż południka oznaczonego literą ..... .
.........................
.........................
– wskazujący na większe koszty budowy mostu wzdłuż południka oznaczonego literą ..... .
.........................
.........................
Zadanie 17. (0–2)
Na mapie zaznaczono położenie sześciu wybranych aglomeracji świata.


Na podstawie: www.johomaps.com

Uzupełnij tabelę. Podaj obok każdej aglomeracji nazwę religii (wyznania) dominującej liczebnie wśród mieszkańców kraju, w którym aglomeracja jest położona, oraz numer oznaczający aglomerację na mapie.

Aglomeracja

Religia (wyznanie)

Oznaczenie na mapie

BogotaKairManilaZadanie 18. (0–1)
Z podanych poniżej faz urbanizacji wybierz tę, która jest współcześnie najbardziej charakterystyczna dla Kolkaty (Kalkuty).
Faza urbanizacji:
Podaj cechę tej fazy urbanizacji.
Cechy fazy urbanizacji:
.........................
.........................
Zadanie 19. (0–3)
W tabeli oznaczono literami przykładowe wartości współczynnika przyrostu naturalnego oraz jego składowych, charakterystyczne dla poszczególnych faz przejścia demograficznego.

Oznaczenie literowe

Współczynnik przyrostu naturalnego
()

Współczynnik urodzeń
()

Współczynnik zgonów
()

Q

-1

9

10

W

2

55

53

E

5

17

12

R

25

55

30

T

20

40

20


Na podstawie: W. Mizerski, J. Żukowski, Tablice geograficzne, Warszawa 2014.
Zadanie 19.1.
Przyporządkuj każdej fazie przejścia demograficznego literę, którą oznaczono w powyższej tabeli wiersz zawierający charakterystyczne dla danej fazy wartości współczynników przyrostu naturalnego, urodzeń i zgonów.
Faza przejścia demograficznego: II
Współczynnik przyrostu naturalnego, współczynnik urodzeń i współczynnik zgonów:
Faza przejścia demograficznego: III
Współczynnik przyrostu naturalnego, współczynnik urodzeń i współczynnik zgonów:
Faza przejścia demograficznego: IV
Współczynnik przyrostu naturalnego, współczynnik urodzeń i współczynnik zgonów:
Zadanie 19.2.
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
W tabeli literą Q oznaczono dane dla fazy przejścia demograficznego, charakterystycznej w drugiej dekadzie XXI wieku m.in. dla
Zadanie 20. (0–3)
Zadanie wykonaj na podstawie mapy, na której przedstawiono według państw współczynnik obciążenia demograficznego w 2017 roku. Ten współczynnik służy do wyrażenia stosunku liczby ludności w wieku nieprodukcyjnym do liczby ludności w wieku produkcyjnym na danym obszarze.
Na podstawie: ourworldindata.org
Zadanie 20.1.
W którym państwie wartość współczynnika obciążenia demograficznego zawiera się w przedziale 60–80%? Zaznacz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Zadanie 20.2.
Wyjaśnij, z czego wynika wartość współczynnika obciążenia demograficznego w każdej z grup państw wymienionych poniżej.
Państwa o wartości współczynnika obciążenia demograficznego powyżej 80%:
.........................
.........................
Państwa oznaczone na mapie literą X:
.........................
.........................
Zadanie 21. (0–2)
Na wykresie przedstawiono zmiany w wielkości urodzeń żywych w tysiącach w Polsce w latach 1950–2016.

Na podstawie: Atlas demograficzny Polski, Warszawa 2017.

Uzasadnij dwoma argumentami, dlaczego liczba urodzeń w Polsce w latach 2005–2010 była mniejsza od liczby urodzeń podczas echa wyżu powojennego.

1. .........................
.........................
2. .........................
.........................
Zadanie 22. (0–2)
Zadanie wykonaj na podstawie rysunku, na którym przedstawiono strukturę gospodarstw rolnych według rocznej wartości ich produkcji rolniczej w wybranych krajach Unii Europejskiej.
Na podstawie: www.ec.europa.eu
Uzupełnij tabelę. Podaj w każdym wierszu nazwę państwa będącego członkiem Unii Europejskiej oraz literę, którą oznaczono odpowiadający mu wykres na rysunku. Nazwy państw wybierz z podanych poniżej.
Holandia, Norwegia, Polska, Rumunia

Nazwa państwa

Udział rolnictwa*

Oznaczenie na rysunku (podaj literę)

w PKB (%)

w zatrudnieniu (%)


2,4

11,54,2

28,31,6

1,2


* Dane z lat 2015–2017.

Na podstawie: www.cia.gov
Zadanie 23. (0–2)
Uzupełnij tabelę. W każdym wierszu podaj nazwę państwa o największym udziale lub nazwę państwa o najmniejszym udziale w światowym pogłowiu bydła lub trzody chlewnej oraz literę, którą oznaczono przyczynę takiego udziału. Nazwy państw i przyczyny wybierz z podanych poniżej.

Chów bydła: Australia, Brazylia, Republika Środkowoafrykańska.
Chów trzody chlewnej: Chiny, Iran, Stany Zjednoczone.

A. Uwarunkowania religijne.
B. Tradycje uprawy pszenicy.
C. Rozległe obszary pastwisk.
D. Gorący klimat, występowanie muchy tse-tse.
E. Duży udział rozdrobnionych gospodarstw z chowem przyzagrodowym.

Chów

Udział w światowym pogłowiu

Nazwa państwa

Przyczyna (podaj literę)

bydła

największynajmniejszy (lub brak chowu)trzody chlewnej

największynajmniejszy (lub brak chowu)Zadanie 24. (0–1)
Tekst odnosi się do współczesnych problemów gospodarowania lasami.

Przykładem przekształcania lasów na skutek dużego pozyskiwania drewna jest Finlandia, kraj o największej lesistości w Europie. Finlandia zajmuje wysokie miejsce w produkcji papieru na świecie. Jednak powierzchnia lasów w Finlandii się nie zmniejsza, ponieważ na uprzednio wylesionych obszarach tworzy się nowe nasadzenia i jednocześnie przeznacza się na zalesienia masowo osuszane torfowiska.

Na podstawie: B. Bożętka, Lasy, globalny system ekologiczny i współczesne oblicza eksploatacji, „Geografia w Szkole”, 4/2013.

Wyjaśnij, dlaczego niektóre metody zwiększania zalesień w Finlandii mogą być niekorzystne dla środowiska przyrodniczego.
.........................
.........................
Zadanie 25. (0–2)
Na rozwój gospodarki niewielkich wyspiarskich państw, takich jak Seszele, Malediwy czy Bahamy, znaczący wpływ mają dochody z zagranicznej turystyki przyjazdowej.

Podaj dwie korzyści i dwa zagrożenia dla środowiska geograficznego takich państw jak Seszele, Malediwy czy Bahamy, wynikające z intensywnej zagranicznej turystyki przyjazdowej.

Korzyści:
1..........................
.........................
2..........................
.........................
Zagrożenia:
1. .........................
.........................
2. .........................
.........................
Zadanie 26. (0–2)
W tabeli przedstawiono wybrane państwa wyróżniające się pod względem wykorzystywania energii geotermalnej.

Lp.

Państwo

Moc elektrowni w MW (2019 r.)

1.

Indonezja

2 133

2.

Filipiny

1 918

3.

Meksyk

963

4.

Islandia

755

5.

Japonia

601


Na podstawie: www.thinkgeoenergy.com

Przedstaw – odwołując się do tektoniki płyt litosfery – odmienne warunki tektoniczne sprzyjające energetyce geotermalnej na Islandii i na obszarach pozostałych państw. Wyjaśnij, dlaczego te warunki sprzyjają lokalizowaniu elektrowni geotermalnych.

Islandia:
.........................
.........................
Pozostałe państwa:
.........................
.........................
Wyjaśnienie:
.........................
.........................
Zadanie 27. (0–2)
Na mapie przedstawiono lokalizację wybranych okręgów i ośrodków przemysłowych na świecie.


Na podstawie: www.johomaps.com
Do każdego opisu uwarunkowań lokalizacji okręgu lub ośrodka przemysłowego wybierz odpowiadający mu numer, którym oznaczono okręg lub ośrodek na mapie.
Opis:
Baza surowcowa jest głównym czynnikiem lokalizacji tego okręgu. Pochodzi z niego około 40% złota wydobytego dotychczas na świecie. Ponadto eksploatuje się tam m.in. diamenty, platynę, węgiel kamienny i rudy chromu.

Położenie na mapie:
Opis:
Okręg w XX w. specjalizował się w przemyśle samochodowym. Jego lokalizacja była uwarunkowana m.in. bliskością hutnictwa żelaza i metali nieżelaznych, zasobami siły roboczej i rynkiem zbytu. W ostatnich dekadach zachodzi deindustrializacja, a liczebność mieszkańców głównego miasta znacznie się zmniejszyła.

Położenie na mapie
Opis:
Jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się ośrodków high-tech na świecie. Napływ inwestycji zagranicznych do okręgu jest związany z niższymi kosztami pracy niż w krajach wysoko rozwiniętych oraz dużą liczbą młodych, wykwalifikowanych pracowników.

Położenie na mapie
Zadanie 28. (0–2)
Na mapie numerami 1–6 oznaczono wybrane województwa.

Poniżej przedstawiono opisy trzech spośród województw Polski oznaczonych na mapie, odnoszące się do ich gospodarki surowcowej.

A. W województwie są wydobywane rudy metali kolorowych, które są przerabiane w okręgu przemysłowym położonym w tym samym województwie. Wydobywany jest tam również węgiel brunatny.

B. W województwie znajdują się liczne kamieniołomy, w których eksploatowane są surowce skalne. To województwo w przeszłości było jednym z pierwszych regionów wytopu rud żelaza, a w drugiej dekadzie XXI w. funkcjonowała w nim tylko jedna huta żelaza.

C. W województwie znajdują się rozproszone odwierty kenozoicznej ropy naftowej o niezbyt dużej wydajności, co dało w przeszłości podstawę do zbudowania na tym obszarze niewielkich rafinerii ropy naftowej.

Uzupełnij tabelę. Podaj obok opisów (A–C) nazwy właściwych województw oraz numery, którymi województwa oznaczono na mapie.

Opis województwa

Nazwa województwa

Numer województwa na mapie

ABCZadanie 29. (0–2)
Zadanie wykonaj na podstawie mapy, na której przedstawiono produkcję i zużycie energii elektrycznej w województwach Polski w 2016 roku.
Na podstawie: Atlas statystyczny Polski, Warszawa 2018.
Wskaż dwa czynniki wywierające wpływ na wielkość produkcji energii elektrycznej w trzech województwach o największych wartościach tego wskaźnika. Odpowiedź uzasadnij z odwołaniem się do właściwych województw.

Czynnik: .........................
Uzasadnienie:
.........................
.........................
Czynnik: .........................
Uzasadnienie:
.........................
.........................
Zadanie 30. (0–1)
W Polsce w ostatnich latach drugiej dekady XXI wieku produkcja przemysłowa rosła. Od początku 2017 roku ponad połowa nowych miejsc pracy w przemyśle krajów UE powstała w Polsce. Stawia to nasz kraj w czołówce europejskich liderów reindustrializacji.

Na podstawie: www.obserwatorfinansowy.pl

Uzasadnij dwoma argumentami, dlaczego reindustrializacja rozwijająca się w XXI w. może być korzystna dla rozwoju społeczno-gospodarczego.

1. .........................
.........................
2. .........................
.........................
Pomysły na studia dla maturzystów - ostatnio dodane artykuły

Rekrutacja na studia wg przedmiotów zdawanych na maturze


Wyszukaj kierunki studiów i uczelnie, w których brany jest pod uwagę tylko 1 przedmiot zdawany na maturze na poziomie podstawowym (często uczelnie dają do wyboru kilka przedmiotów a wybieramy z nich jeden):

Przykłady:

kierunki studiów po maturze z WOS


Poniżej podajemy wybrane linki do kierunki studiów na uczelniach, w których są brane pod uwagę wyniki tylko z dwóch przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym
(często uczelnie dają wyboru więcej przedmiotów a wybieramy z nich dwa):

Przykłady:

kierunki po maturze z polskiego i matematyki
kierunki po maturze z polskiego i angielskiego
kierunki po maturze z polskiego i historii
kierunki po maturze z polskiego i wiedzy o społeczeństwie

kierunki po maturze z matematyki i angielskiego
kierunki po maturze z matematyki i fizyki
kierunki po maturze z matematyki i chemii
kierunki po maturze z matematyki i informatyki

kierunki po maturze z biologii i chemii
kierunki po maturze z biologii i
angielskiego
kierunki po maturze z chemii i angielskiego
kierunki po maturze z biologii i geografii
kierunki po maturze z chemii i geografii
Polityka Prywatności