aplikacja Matura google play app store

Historia sztuki, matura 2021 - poziom rozszerzony - pytania i odpowiedzi

DATA: 6 maja 2021 r.
GODZINA ROZPOCZĘCIA: 14:00
CZAS PRACY: 180 minut
LICZBA PUNKTÓW DO UZYSKANIA: 60
Formuła od 2015 "nowa matura"

dostępne także:
w formie testu
• w aplikacji Matura - testy i zadania


Lista zadań

Odpowiedzi do tej matury możesz sprawdzić również rozwiązując test w dostępnej już aplikacji Matura - testy i zadania, w której jest także, np. odmierzanie czasu, dodawanie do powtórek, zapamiętywanie postępu i wyników czy notatnik :)

aplikacja_nazwa_h110.png google_play_h56.png app_store_h56.png

Dziękujemy developerom z firmy Geeknauts, którzy stworzyli tę aplikację

Zadanie 1. (0–2)
Poniższe zdjęcia przedstawiają malowidła pochodzące z tej samej epoki. Określ epokę i krąg kulturowy, w którym powstały te malowidła, oraz wymień dwa sposoby, w jaki uzyskano wrażenie głębi.Epoka i krąg kulturowy: .........................
Sposoby uzyskania głębi: .........................
.........................
Zadanie 2. (0–2)
Przyjrzyj się reprodukcjom przedstawiającym to samo dzieło.Zadanie 2.1.
Podaj nazwę miasta, w którym znajduje się dzieło, i nazwę stylu reprezentowanego przez to dzieło.

Miasto: .........................
Styl: .........................
Zadanie 2.2.
Podaj dwie cechy formy dzieła.
.........................
.........................
Zadanie 3. (0–4)
Zadanie 3.1.
Rozpoznaj budowle przedstawione na zdjęciach i podaj nazwę każdej z budowli oraz nazwisko jej architekta.


Nazwa: .........................
Architekt: .........................


Nazwa: .........................
Architekt: .........................


Nazwa: .........................
Architekt: .........................
Zadanie 3.2.
Określ trzy cechy bryły wspólne dla wszystkich budowli.
1. .........................
2. .........................
3. .........................
Zadanie 4. (0–2)
Przyjrzyj się poniższym reprodukcjom i podaj:
a) autora dzieła;
b) styl lub kierunek, który reprezentuje dzieło.


a) .........................
b) .........................


a) .........................
b) .........................
Zadanie 5. (0–2)
Na każdej reprodukcji rozpoznaj postać wskazaną strzałką. Zapisz imię każdej wskazanej postaci oraz podaj źródło literackie, z którego został zaczerpnięty temat każdego przedstawienia.


Imię postaci: .........................
Źródło literackie: .........................


Imię postaci: .........................
Źródło literackie: .........................
Zadanie 6. (0–2)
Autor przedstawionego na reprodukcji dzieła specjalizował się w malowaniu wedut. Był także nadwornym malarzem jednego z polskich królów.

Napisz, dla którego polskiego króla pracował autor dzieła, oraz rozpoznaj miasto
przedstawione na obrazie. Podaj wiek, w którym został namalowany ten obraz.


Król: .........................
Miasto przedstawione na obrazie: .........................
Wiek: .........................
Zadanie 7. (0–3)
Przyjrzyj się poniższej reprodukcji.

Zadanie 7.1.
Podaj dziedzinę sztuki, do której zaliczamy przedstawione dzieło, oraz określ funkcję dzieła.
Dziedzina: .........................
Funkcja: .........................
Zadanie 7.2.
Podaj nazwę kierunku w sztuce, który reprezentuje dzieło, oraz uzasadnij dwoma argumentami, że przedstawiona praca jest charakterystyczna dla tego kierunku.
Kierunek: .........................
Uzasadnienie:
.........................
.........................
Zadanie 8. (0–3)
Przyjrzyj się poniższej reprodukcji.

Zadanie 8.1.
Uzupełnij poniższy tekst.

Autorem dzieła przedstawionego na reprodukcji jest ......................... .
W tej pracy zainspirował się on obrazami przedstawiającymi ........................., których autorem był ......................... .
Zadanie 8.2.
Uzasadnij, że w przedstawionym na reprodukcji dziele została wykorzystana technika asamblażu.
.........................
.........................
Zadanie 9. (0–3)
Przyjrzyj się poniższej reprodukcji.

Zadanie 9.1.
Podaj autora oraz tytuł dzieła.
Autor: .........................
Tytuł: .........................
Zadanie 9.2.
Opisz przedstawioną na reprodukcji rzeźbę. W swojej odpowiedzi uwzględnij trzy cechy formy rzeźby.
.........................
.........................
Zadanie 10. (0–5)
Poniżej zamieszczono zdjęcia fasady oraz plan budynku.
Zadanie 10.1.
Podaj nazwę własną budowli oraz nazwę miasta, w którym się ona znajduje.
Nazwa: .........................
Miasto: .........................
Zadanie 10.2.
Określ styl, który reprezentuje budowla, oraz podaj trzy cechy planu i bryły budowli charakterystyczne dla tego stylu.
Styl: .........................
Cechy: .........................
.........................
Zadanie 10.3.
Wymień dwa detale lub elementy architektoniczne fasady.
1. .........................
2. .........................
Zadanie 11. (0–2)
Przeczytaj fragment tekstu źródłowego.


Wiek XVIII przynosi zasadniczą przemianę smaku barwnego, tak w malarstwie najwybitniejszych artystów, jak w doborze kolorów wnętrza i stroju. Najogólniej można scharakteryzować tę przemianę jako rozjaśnienie i ochłodzenie palety wizualnej [...].

Znika tajemniczy mrok dawnych tenebrosi, znikają kontury przy świetle pochodni czy świecy, znikają tony gorące, nasycone; karminy, laki, cynobry, wielkie połacie aksamitnej czerni, błyski złota i miedzi [...].

Tonacja staje się lekka, chłodna, jasna, często mleczna, jakby przysypana pudrem. Pojawiają się liczne subtelne odcienie popielate, perłowe szarości, blade róże, przełamane bielą błękity, zielenie „gobelinowe”, delikatne i zgaszone, tony oliwkowe i lila, jasnocytrynowe, kremowe.


Maria Rzepińska, Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego, Warszawa 1979.
Zadanie 11.1.
Podaj nazwę stylu, o którym jest mowa w tekście.
.........................
Zadanie 11.2.
Który z poniższych artystów tworzył w stylu opisanym w tekście? Zaznacz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Zadanie 12. (0–3)
Przyjrzyj się poniższym reprodukcjom.

Na zamieszczonych reprodukcjach przedstawiono przykłady dzieł należące do różnych dziedzin sztuki. Ich kompozycja oparta jest jednak na tych samych założeniach teoretycznych. Podaj nazwę kierunku, który reprezentują przedstawione dzieła, oraz wymień dwa założenia tego kierunku, które zastosowano w każdym z reprodukowanych dzieł.

Nazwa kierunku: .........................
Założenia: .........................
.........................
Zadanie 13. (0–7)
Przyjrzyj się poniższym reprodukcjom obrazów A. i B.Zadanie 13.1.
Podaj autora każdego z obrazów.
Obraz A.: .........................
Obraz B.: .........................
Zadanie 13.2.
Nazwij styl lub kierunek w sztuce, reprezentowany przez każdy z obrazów.
Obraz A.: .........................
Obraz B.: .........................
Zadanie 13.3.
Podaj po dwa różne środki artystycznego wyrazu (ekspresji) zastosowane w każdym z obrazów.
Obraz A.: 
.........................
.........................
Obraz B.: 
.........................
.........................
Zadanie 13.4.
Podaj po trzy cechy kolorystyki każdego z obrazów.
Obraz A.: 
.........................
.........................
Obraz B.: 
.........................
.........................
Zadanie 13.5.
Autora jednego z obrazów, przedstawionych we wstępie do zadania 13., zainspirowały podróż do Rawenny i znajdujące się tam zabytki sztuki wczesnochrześcijańskiej i bizantyńskiej. Wskaż obraz (A. lub B.), o którym mowa, oraz podaj jeden argument potwierdzający inspirację zabytkami z Rawenny.
.........................
.........................
Zadanie 14. (0–20)
Napisz wypracowanie na jeden z poniższych tematów.

Temat 1.
Artysta jako świadek i komentator wydarzeń historycznych. Przedstaw to zagadnienie na przykładzie trzech dzieł z różnych dziedzin sztuk plastycznych.

Temat 2.
Autoportrety w malarstwie. Na przykładzie trzech dzieł sztuki autorstwa różnych artystów omów, w jaki sposób artyści przedstawiali samych siebie.

WYPRACOWANIE
na temat nr .........................

.........................
.........................
.........................
Pomysły na studia dla maturzystów - ostatnio dodane artykuły

Rekrutacja na studia wg przedmiotów zdawanych na maturze


Wyszukaj kierunki studiów i uczelnie, w których brany jest pod uwagę tylko 1 przedmiot zdawany na maturze na poziomie podstawowym (często uczelnie dają do wyboru kilka przedmiotów a wybieramy z nich jeden):

Przykłady:

kierunki studiów po maturze z WOS


Poniżej podajemy wybrane linki do kierunki studiów na uczelniach, w których są brane pod uwagę wyniki tylko z dwóch przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym
(często uczelnie dają wyboru więcej przedmiotów a wybieramy z nich dwa):

Przykłady:

kierunki po maturze z polskiego i matematyki
kierunki po maturze z polskiego i angielskiego
kierunki po maturze z polskiego i historii
kierunki po maturze z polskiego i wiedzy o społeczeństwie

kierunki po maturze z matematyki i angielskiego
kierunki po maturze z matematyki i fizyki
kierunki po maturze z matematyki i chemii
kierunki po maturze z matematyki i informatyki

kierunki po maturze z biologii i chemii
kierunki po maturze z biologii i
angielskiego
kierunki po maturze z chemii i angielskiego
kierunki po maturze z biologii i geografii
kierunki po maturze z chemii i geografii
Polityka Prywatności