aplikacja Matura google play app store

Geografia, matura próbna 2021 - poziom rozszerzony - pytania i odpowiedzi

DATA: 16 marca 2021
GODZINA ROZPOCZĘCIA: 9:00
CZAS PRACY: 180 minut
LICZBA PUNKTÓW DO UZYSKANIA: 60
Formuła od 2015 "nowa matura"

dostępne także:
w formie testu
• w aplikacji Matura - testy i zadania


Lista zadań

Odpowiedzi do tej matury możesz sprawdzić również rozwiązując test w dostępnej już aplikacji Matura - testy i zadania, w której jest także, np. odmierzanie czasu, dodawanie do powtórek, zapamiętywanie postępu i wyników czy notatnik :)

aplikacja_nazwa_h110.png google_play_h56.png app_store_h56.png

Dziękujemy developerom z firmy Geeknauts, którzy stworzyli tę aplikację

Zadania 1.−6. rozwiąż, korzystając z barwnej mapy fragmentu Beskidu Niskiego

Zadanie 1. (0–1)
Na fotografii lotniczej przedstawiono fragment Jeziora Klimkowskiego i jego otoczenia z zaporą i szczytem wzniesienia.
https://www.fotopolska.eu/
Uzupełnij zdania – wybierz właściwe określenia wybrane spośród podanych.
Rzeka Ropa poniżej zapory przedstawionej na fotografii w przełomie przez Pieniny Gorlickie płynie w kierunku
Azymut zmierzony z punktu widokowego na stoku wzniesienia Flasza (A4) w kierunku szczytu przedstawionego na fotografii wynosi około
Odległość między punktem widokowym na stoku wzniesienia Flasza a parkingiem w Klimkówce (B3) wynosi w linii prostej około
Zadania 1.−6. rozwiąż, korzystając z barwnej mapy fragmentu Beskidu Niskiego

Zadanie 2. (0–1)
Oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe. Zaznacz prawda lub fałsz.
1. Dla rzeźby obszaru przedstawionego na barwnej mapie szczegółowej są charakterystyczne doliny rzeczne przekształcone przez lodowce górskie.
2. Lesistość obszaru przedstawionego na mapie jest większa niż średnia lesistość Polski.
3. Zielony szlak turystyczny, który wyznaczono wzdłuż pasma Magury Małastowskiej, prowadzi przez piętro kosodrzewiny.
Zadania 1.−6. rozwiąż, korzystając z barwnej mapy fragmentu Beskidu Niskiego

Zadanie 3. (0–1)
W polu B3 barwnej mapy szczegółowej są położone jaskinie.

Dokończ zdanie. Zaznacz poprawną odpowiedź spośród podanych.

Jaskinie przedstawione na mapie w polu B3 są położone
Zadania 1.−6. rozwiąż, korzystając z barwnej mapy fragmentu Beskidu Niskiego

Zadanie 4. (0–2)
Dokończ zdanie. Zaznacz poprawną odpowiedź spośród podanych. Wyjaśnij, jak powstały skały charakterystyczne dla fliszu karpackiego.
Dla fliszu karpackiego są charakterystyczne
Wyjaśnienie:
.........................
.........................
Zadania 1.−6. rozwiąż, korzystając z barwnej mapy fragmentu Beskidu Niskiego

Zadanie 5. (0–4)
Zadanie 5.1.
Jezioro Klimkowskie powstało po wybudowaniu tamy na rzece Ropa (BC/3).

Podaj cechę doliny Ropy w polu BC/3 sprzyjającą budowie tamy. Uzasadnij, że ta cecha miała znaczenie dla lokalizacji tego obiektu hydrologicznego.

Cecha doliny:
.........................
Uzasadnienie:
.........................
.........................
Zadanie 5.2.
Podaj trzy przykłady wpływu Jeziora Klimkowskiego na życie ludności lub gospodarkę obszaru przedstawionego na mapie.
1. .........................
.........................
2. .........................
.........................
3. .........................
.........................
Zadania 1.−6. rozwiąż, korzystając z barwnej mapy fragmentu Beskidu Niskiego

Zadanie 6. (0–1)
Podaj podobieństwo i różnicę w zakresie możliwości uprawiania różnych form turystyki na obszarze przedstawionym na mapie w polach K3/4 oraz na obszarze przedstawionym na mapie w polach C4/5.

Podobieństwo:
.........................
.........................
Różnica:
.........................
.........................
Zadanie 7. (0–1)
Na rysunku numerami oznaczono trzy punkty.
Na podstawie: www.pl.dreamstime.com
Dokończ zdanie. Zaznacz poprawną odpowiedź spośród podanych.

25 grudnia Słońce zachodzi
Zadanie 8. (0–1)
Na wykresie przedstawiono wysokość Słońca w momencie górowania nad wybranym równoleżnikiem w ciągu roku.
Na podstawie: Rocznik Astronomiczny 2020, Warszawa 2019.
 
Oblicz i podaj szerokość geograficzną tego równoleżnika. Zapisz obliczenia.
Obliczenia:Szerokość geograficzna równoleżnika .........................
Zadanie 9. (0–1)
Na rysunkach przedstawiono przekroje przez dwa fronty atmosferyczne.
Na podstawie: Z. Podgórski, W Marszelewski, K. Becmer, Geografia. Zarys wiedzy o Ziemi, Warszawa 2002.
 
Oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe. Zaznacz prawda lub fałsz.
1. Na rysunku A przedstawiono front chłodny.
2. Na froncie przedstawionym na rysunku B zachodzą gwałtowne zjawiska meteorologiczne – burze i ulewne deszcze.
3. Po przejściu frontu atmosferycznego przedstawionego na rysunku B temperatura powietrza się obniży.
Zadanie 10. (0–1)
Spośród sformułowań oznaczonych literami A−E wybierz te, które tworzą model przyczynowo-skutkowy, przedstawiający procesy prowadzące do powstania pasatów.

A. Od zwrotnikowych wyżów ku równikowym niżom wieją pasaty.
B. Od równikowych niżów ku zwrotnikowym wyżom wieją pasaty.
C. W strefie zwrotnikowej chłodne i gęste powietrze osiada, a przy powierzchni Ziemi tworzy się pas wysokiego ciśnienia.
D. Nad równikiem silnie nagrzane powietrze unosi się i ochładza, a przy powierzchni Ziemi tworzy się pas niskiego ciśnienia.
E. W górnej części troposfery chłodne powietrze odpływa w kierunku zwrotników.

Ustaw litery we właściwej kolejności. Dla ułatwienia pierwsza z przyczyn została podana.
DZadanie 11. (0–3)
Zadanie wykonaj na podstawie map A i B, na których przedstawiono sumy opadów atmosferycznych w mm na dobę na lądach w styczniu i w lipcu.
Na podstawie: www.pl.wikipedia.org
Zadanie 11.1.
Podaj literę, którą oznaczono mapę opadów atmosferycznych w lipcu. Uzasadnij wybór mapy, odnosząc się do opadów atmosferycznych w Afryce.

Litera ..............
Uzasadnienie:
.........................
.........................
Zadanie 11.2.
Wyjaśnij, uwzględniając rozkład ośrodków barycznych nad Oceanem Indyjskim i Azją, dlaczego na obszarze Azji Południowej i Południowo-Wschodniej występuje zróżnicowanie wielkości opadów atmosferycznych między latem a zimą.
.........................
.........................
Zadanie 12. (0–1)
Na mapie przedstawiono wybrany typ jeziora.
Na podstawie: E. Czaya, Rzeki kuli ziemskiej, Warszawa 1987.
 
Dokończ zdania.
Do powstania jeziora przedstawionego na mapie przyczyniło się
o czym świadczy
Zadanie 13. (0–1)
Na mapie przedstawiono rozmieszczenie pradolin w Polsce.
Na podstawie: E. Kobojek, S. Kobojek, Środowisko przyrodnicze i problemy zagospodarowania pradolin, Łódź 2013.
 
Uzupełnij zdania. Wybierz właściwe określenia wybrane spośród podanych.
1. Pradolinami zaznaczonymi na mapie wody topniejącego lodowca odpływały w plejstocenie głównie w kierunku
2. Spośród pradolin przedstawionych na mapie najpóźniej powstała pradolina
3. Pradolina Toruńsko-Eberswaldzka występuje na obszarze o rzeźbie
Zadanie 14. (0–2)
Literami od A do E oznaczono wybrane cechy środowiska przyrodniczego, z których cztery charakteryzują obszar Niziny Mazowieckiej.

A. Intensywne wietrzenie mrozowe prowadzące do denudacji form polodowcowych.
B. Obecność wód subartezyjskich.
C. Powstanie wydm parabolicznych.
D. Obecność rzeźby młodoglacjalnej.
E. Utworzenie się moren.

Cechy środowiska przyrodniczego Niziny Mazowieckiej, które oznaczono na schemacie numerami od 1 do 4, wynikają z jej położenia w strefach: niecki tektonicznej, zasięgu zlodowaceń plejstoceńskich i oddziaływania klimatu peryglacjalnego.
Na podstawie: Geografia – materiały dydaktyczne, płyta CD, Warszawa 2006.
 
Przyporządkuj odpowiednie cechy środowiska przyrodniczego do obszaru Niziny Mazowieckiej − podaj odpowiednie litery do właściwych komórek poniższej tabeli, oznaczonych numerami od 1 do 4.

Komórka schematu
Cecha (podaj literę)
1
 
2
 
3
 
4
 
Zadanie 15. (0–1)
Na rysunkach oznaczonych numerami 1 i 2 przedstawiono dwa etapy powstawania Himalajów w wyniku kolizji dwóch płyt kontynentalnych.
Na podstawie: A. Dylikowa, D. Makowska, T. Olszewski, Ziemia i człowiek, Warszawa 1993.
 
Która z poniższych informacji wynika z rysunków? Zaznacz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Zadanie 16. (0–1)
Zadanie wykonaj na podstawie fotografii, na których przedstawiono doliny górskie

Dolina A
Na podstawie: www.learning.royalbcmuseum.bc.ca


Dolina B
Na podstawie: www.wikimedia.org

Wyjaśnij, uwzględniając czynnik i proces rzeźbotwórczy, dlaczego profil poprzeczny doliny A różni się kształtem od profilu poprzecznego doliny B.
.........................
.........................
Zadanie 17. (0–1)
Na fotografii przedstawiono fragment skały przekształcony w wyniku działalności wiatru.
Na podstawie: www.kopz.uni.opole.pl
 
Dokończ zdania.
Na fotografii przedstawiono
który powstał w wyniku
Zadanie 18. (0–2)
Zadanie wykonaj na podstawie blokdiagramu, na którym przedstawiono formy wulkaniczne i plutoniczne.
Na podstawie: www.cografya.sitesi.web.tr
 
Podaj jedno podobieństwo i jedną różnicę między batolitem a lakolitem.

Podobieństwo:
.........................
.........................
Różnica:
.........................
.........................
Zadanie 19. (0–2)
Zadanie wykonaj na podstawie mapy, na której przedstawiono budowę geologiczną Europy.
Na podstawie: Atlas geograficzny, Warszawa 2002.
Zadanie 19.1.
Dokończ zdanie. Zaznacz odpowiedź A albo B oraz odpowiedź spośród 1–4.

Góry Rudawy, Sudety i Szumawa, tworzące część Masywu Czeskiego, zostały sfałdowane podczas

A.

hercyńskich

ruchów górotwórczych, które trwały

1.

w dolnym paleozoiku.

2.

w górnym paleozoiku.

B.

kaledońskich

3.

na przełomie paleozoiku i mezozoiku.

4.

na przełomie mezozoiku i kenozoiku.

Zadanie 19.2.
Poniżej przedstawiono schematyczny przekrój przez dwie jednostki geologiczno-tektoniczne Europy.
Na podstawie: M. Matuszak, Budowa geologiczna kuli ziemskiej, Warszawa 2009.
 
Dokończ zdanie. Zaznacz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Przekrój wykonano przez
Zadanie 20. (0–1)
Na mapie przedstawiającej rozmieszczenie formacji roślinnych w Ameryce Północnej naniesiono linię, a strzałką wskazano kierunek.
Na podstawie: A. S. Kostrowicki, Geografia biosfery. Biogeografia dynamiczna lądów, Warszawa 1999.
 
Dokończ zdanie. Zaznacz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Następstwo formacji roślinnych w Ameryce Północnej wzdłuż naniesionej linii w kierunku zaznaczonym strzałką jest spowodowane
Zadanie 21. (0–2)
Uzupełnij tabelę. Podaj obok każdego zbiorowiska roślinnego w Polsce po dwie charakterystyczne dla niego rośliny oraz dominujący typ gleby, wybrane z podanych poniżej.

Roślina: grab, sosna, topola, wierzba, wrzos.
Gleba: bielicowa, brunatna, mada, rędzina.

Zbiorowisko roślinne
Charakterystyczna roślina
Dominujący typ gleby
bór suchy
1........................................
..........................................
2........................................
łęg
1........................................
..........................................
2........................................
Zadanie 22. (0–2)
W tabeli przedstawiono dane dotyczące udziału Afryki w zaludnieniu świata w wybranych latach.

Rok
Liczba ludności (w mln)
Udział Afryki
w zaludnieniu świata (%)
świat
Afryka
1750
624
85
13,6
1850
1 156
75
6,5
1950
2 500
222
8,9
2000
6 143
811
13,2
2020
7 795
1 341
17,2
Na podstawie: D. Szymańska, Dynamika populacji ludzkiej, Toruń 1995; www.population.un.org

Podaj po jednej głównej przyczynie zmian udziału ludności Afryki w zaludnieniu świata w latach 1750–1850 i 1950–2020.

Lata 1750–1850:
.........................
.........................
Lata 1950–2020:
.........................
.........................
Zadanie 23. (0–1)
W tabeli przedstawiono strukturę wieku ludności (w %) w 2015 r. wybranych państw o różnym poziomie rozwoju społeczno-ekonomicznego.

Przedział wieku (w latach)
Czad
Polska
Indie
Japonia
0-14
44,2
14,7
28,1
13,1
15-24
20,9
11,5
18,1
9,7
25-54
28,0
43,6
40,7
37,8
55-64
3,9
14,5
7,2
12,8
powyżej 64
3,0
15,7
5,9
26,6
Na podstawie: www.census.gov.pl

Sformułuj prawidłowość dotyczącą zmian udziału ludności w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności, następujących wraz z rozwojem społeczno-gospodarczym państw.
.........................
.........................
Zadanie 24. (0–2)
Na wykresie przedstawiono zmiany wartości wskaźników obciążenia demograficznego w Chinach od 1950 r. oraz prognozę ich wartości do roku 2070.
Na podstawie: www.bankier.pl
Zadanie 24.1.
Który przedział lat charakteryzuje się największą wartością wskaźnika obciążenia demograficznego ogółem w Chinach? Zaznacz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Zadanie 24.2.
Przedstaw możliwy skutek społeczno-gospodarczy zmian obciążenia demograficznego w Chinach po 2030 roku.
.........................
.........................
Zadanie 25. (0–2)
Zadanie wykonaj na podstawie diagramów, na których przedstawiono skład narodowościowy dwóch państw spośród zaznaczonych numerami na poniższej mapie Europy.
Na podstawie: www.cia.gov

Na podstawie: Atlas geograficzny. Świat. Polska, Wrocław 2004.

Uzupełnij tabelę. Podaj nazwę właściwego państwa i numer oznaczający położenie tego państwa na mapie.

Wyszczególnienie
Nazwa państwa
Położenie (numer)
Diagram A
 
 
Diagram B
 
 
Zadanie 26. (0–1)
Na mapie zaznaczono położenie czterech obszarów.
Na podstawie: Atlas geograficzny. Świat. Polska, Wrocław 2004.

W drugiej połowie XX w. i na początku XXI w. cechą migracji ludności z kraju o ustroju socjalistycznym były nielegalne wyjazdy do Stanów Zjednoczonych. Odbywało się to z przyczyn politycznych i ekonomicznych.

Dokończ zdanie. Zaznacz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Opisany powyżej kraj emigracji oznaczono na mapie numerem
Zadanie 27. (0–1)
Do podanych państw dobierz religię dominującą pod względem liczby wyznawców w tych państwach.
RPA, Sudan Południowy
Indonezja, Kazachstan
Zadanie 28. (0–2)
W tabeli przedstawiono migracje wewnętrzne ludności Polski na pobyt stały w latach 2000−2015.

Wyszczególnienie

2000 r.

2005 r.

2010 r.

2015 r.

Miasta


napływ (w tys.)

odpływ (w tys.)

221,3

225,5

230,4

263,0

220.3

266.3

207.8

231.9

Wieś


napływ (w tys.)

odpływ (w tys.)

172,8

168,6

192,4

159,8

202.3

156.4

179.5

155.6


Na podstawie: Mały Rocznik Statystyczny Polski 2008, 2016, www.stat.gov.pl

Sformułuj dwa wnioski dotyczące migracji wewnętrznych ludności Polski w latach 2000−2015.
1..........................
.........................
2. .........................
.........................
Zadanie 29. (0–1)
W tabeli podano strukturę produkcji energii elektrycznej w % według rodzajów elektrowni w wybranych państwach w 2017 roku.

Państwo
Rodzaje elektrowni
cieplne (węgiel, ropa, gaz)
wodne, wiatrowe, słoneczne
jądrowe
geotermalne
Niemcy
51
34
15
-
Islandia
-
73
-
27
Norwegia
1
99
-
-
Na podstawie: www.wysokienapiecie.pl; www.hydropower.org

Oceń prawdziwość podanych zdań.
1. Produkcja energii elektrycznej w każdym z krajów wymienionych w tabeli nie przyczyniała się do emisji gazów cieplarnianych.
2. W Islandii część produkowanej energii elektrycznej jest wytwarzana dzięki położeniu tego kraju w strefie ryftu.
3. W produkcji energii elektrycznej w Norwegii największe znaczenie ma wykorzystanie energii wiatru.
Zadanie 30. (0–3)
Zadanie wykonaj na podstawie poniższego tekstu oraz fotografii, na której przedstawiono jedną z elektrowni solarnych na świecie.
Na podstawie: www.pv-tech.org
Rozwój gospodarczy Arabii Saudyjskiej powoduje wzrost zapotrzebowania na energię. W 2010 r. moc elektrowni zainstalowanych w tym państwie wynosiła 43 GW, natomiast do 2032 r. ma osiągnąć 121 GW. Jeśli prognozowana konsumpcja energii w kraju miałaby być pokrywana przez używane dziś źródła energii, to produkcja ropy powinna wzrosnąć z 3,4 mln do 8,4 mln baryłek rocznie. Dlatego program rozwoju alternatywnych źródeł energii zakłada, że w 2032 r. 54 GW będzie zapewniała energetyka odnawialna, a 18 GW − energetyka jądrowa.
Na podstawie: www.biznes.interia.pl
Zadanie 30.1.
Przedstaw dwie korzyści społeczno-gospodarcze, które może osiągnąć Arabia Saudyjska dzięki realizacji programu rozwoju energetyki odnawialnej.
1. .........................
.........................
2. .........................
.........................
Zadanie 30.2.
Wyjaśnij, z czego wynikają w Arabii Saudyjskiej bardzo korzystne warunki przyrodnicze do produkcji energii metodą przedstawioną na fotografii.
.........................
.........................
Zadanie 30.3.
Podaj czynnik pozaprzyrodniczy sprzyjający rozwojowi produkcji energii w Arabii Saudyjskiej metodą przedstawioną na fotografii.
.........................
.........................
Zadanie 31. (0–1)
Na mapie świata zaznaczono wybrane miasta, w których działają rafinerie ropy naftowej.
Na podstawie: Atlas geograficzny, Warszawa 2009.
Oceń prawdziwość podanych zdań.
1. Baza surowcowa jest głównym czynnikiem lokalizacji obu rafinerii położonych w Azji.
2. Głównym czynnikiem lokalizacji rafinerii w Rotterdamie są rurociągi, którymi importuje się ropę z krajów pozaeuropejskich.
3. Lokalizacji obu rafinerii położonych w Ameryce Północnej sprzyjała bliskość złóż ropy naftowej w Zatoce Meksykańskiej.
Zadanie 32. (0–2)
Przyporządkuj opisom właściwe nazwy rud metali wybrane spośród podanych.
1. Polskie złoża rud tego metalu należą do najbogatszych w Europie. Powstały głównie w okresie permskim na obszarze monokliny przedsudeckiej. Te rudy współwystępują z innymi metalami. W celu ich uzyskania stosuje się wstępną metodę flotacji.
2. Rudy tego metalu były eksploatowane w drugiej połowie XX w. w kopalniach w regionach częstochowskim, świętokrzyskim i łęczyckim. Ze względu na nieopłacalność wydobycia eksploatacja została wstrzymana. Złoża tych rud na Suwalszczyźnie nie są przewidziane do eksploatacji ze względów technicznych i ekologicznych.
3. Obszarem występowania złóż o znaczeniu przemysłowym jest północne i północno-wschodnie obrzeże Górnego Śląska. Wydobycie tych rud prowadzono tu od średniowiecza. Te rudy mają genezę osadową i są związane z dolomitami kruszconośnymi triasu
Zadanie 33. (0–3)
Na mapie oznaczono literami A−D wybrane obszary pozyskiwania trzech surowców mineralnych.
Na podstawie: Atlas geograficzny dla szkół ponadgimnazjalnych, Warszawa 2012.
Zadanie 33.1.
Podaj nazwy dwóch surowców mineralnych wydobywanych metodą głębinową wraz z literami, którymi oznaczono obszary ich występowania.

Nazwa surowca

Obszar występowania (podaj literę)

Zadanie 33.2.
Przedstaw dwa skutki dla środowiska przyrodniczego eksploatacji surowców mineralnych, charakterystyczne dla stosowania zarówno metody głębinowej, jak i odkrywkowej.
1. .........................
.........................
2. .........................
.........................
Zadanie 34. (0–2)
Na profilach topograficznych wykonanych dla terenów leżących w Europie numerami od 1 do 4 oznaczono położenie wybranych obszarów. Stoki przedstawione na wykresach mają ekspozycję północną albo południową.

Podaj numer, którym oznaczono obszar o najlepszych warunkach termicznych i najkorzystniejszej ekspozycji stoku dla uprawy winorośli. Uzasadnij odpowiedź. 

Numer: .........................

Uzasadnienie:
.........................
.........................
Zadanie 35. (0–1)
W tabeli podano informacje o plonach pszenicy i buraków cukrowych w Polsce w wybranych latach.

Lata
Plony w dt/ha
pszenica
buraki cukrowe
1980
26,0
221
2000
32,3
394
2010
41,3
574
Na podstawie: J. Kądziołka, K. Kocimowski, E. Wołonciej, Świat w liczbach 2013, Warszawa 2013.

Podaj dwa czynniki, które mogły przyczynić się do przedstawionych w tabeli zmian wielkości plonów pszenicy i buraków cukrowych w Polsce w latach 1980–2010.
1. .........................
.........................
2. .........................
.........................
Zadanie 36. (0–1)
Poniżej przedstawiono zróżnicowanie średniej powierzchni użytków rolnych przypadających na jedno gospodarstwo indywidualne w dwóch grupach województw w 2012 roku.
Na podstawie: www.arimr.gov.pl
Podaj przyczynę różnic w średniej powierzchni użytków rolnych przypadających na jedno gospodarstwo między północną i zachodnią a południowo-wschodnią częścią Polski.
.........................
.........................
Zadanie 37. (0–1)
Poniższy klimatogram sporządzono dla wybranej stacji meteorologicznej.
Na podstawie: www.klimadiagramme.de
 
Dokończ zdanie. Zaznacz właściwą odpowiedź spośród podanych.

W strefie klimatycznej, w której znajduje się powyższa stacja meteorologiczna, są położone główne obszary uprawy na świecie
Zadanie 38. (0–2)
Zadanie wykonaj na podstawie fotografii, na których przedstawiono przykład zjawiska geologicznego oraz uprawę wybranej rośliny.
Na podstawie: www.zdjecia.biz.pl; www.polishtheworld.blogspot.com
Na podstawie fotografii wyjaśnij wpływ środowiska przyrodniczego oraz gospodarczej działalności człowieka na współcześnie zachodzące zmiany klimatu na Ziemi.

Wpływ środowiska przyrodniczego:
.........................
.........................
Wpływ gospodarczej działalności człowieka:
.........................
.........................
Zadanie 39. (0–1)
W tabeli przedstawiono strukturę towarową handlu zagranicznego Australii w 2010 roku.

Struktura importu i eksportu Australii według grup towarów
grupy towarów
import (%)
eksport (%)
towary rolno-spożywcze
4,9
10,1
surowce z wyjątkiem paliw
1,4
32,4
paliwa mineralne i smary
13,7
28,9
chemikalia i produkty pokrewne
10,7
3,5
maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy
39,2
5,3
produkty przetwórstwa przemysłowego
30,1
19,8
Na podstawie: Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2012, Warszawa 2012.

Wykaż, wykorzystując dane zamieszczone w tabeli, że struktura towarowa handlu zagranicznego Australii nie jest typowa dla krajów wysoko rozwiniętych gospodarczo.
.........................
.........................
Pomysły na studia dla maturzystów - ostatnio dodane artykuły

Rekrutacja na studia wg przedmiotów zdawanych na maturze


Wyszukaj kierunki studiów i uczelnie, w których brany jest pod uwagę tylko 1 przedmiot zdawany na maturze na poziomie podstawowym (często uczelnie dają do wyboru kilka przedmiotów a wybieramy z nich jeden):

Przykłady:

kierunki studiów po maturze z WOS


Poniżej podajemy wybrane linki do kierunki studiów na uczelniach, w których są brane pod uwagę wyniki tylko z dwóch przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym
(często uczelnie dają wyboru więcej przedmiotów a wybieramy z nich dwa):

Przykłady:

kierunki po maturze z polskiego i matematyki
kierunki po maturze z polskiego i angielskiego
kierunki po maturze z polskiego i historii
kierunki po maturze z polskiego i wiedzy o społeczeństwie

kierunki po maturze z matematyki i angielskiego
kierunki po maturze z matematyki i fizyki
kierunki po maturze z matematyki i chemii
kierunki po maturze z matematyki i informatyki

kierunki po maturze z biologii i chemii
kierunki po maturze z biologii i
angielskiego
kierunki po maturze z chemii i angielskiego
kierunki po maturze z biologii i geografii
kierunki po maturze z chemii i geografii
Polityka Prywatności