aplikacja Matura google play app store

Historia muzyki, matura próbna 2021 - poziom rozszerzony - pytania i odpowiedzi

DATA: 4 marca 2021 r.
GODZINA ROZPOCZĘCIA: 14:00
CZAS PRACY: 180 minut
LICZBA PUNKTÓW DO UZYSKANIA: 60
Formuła od 2015 "nowa matura"

dostępne także:
w formie testu
• w aplikacji Matura - testy i zadania


Lista zadań

Odpowiedzi do tej matury możesz sprawdzić również rozwiązując test w dostępnej już aplikacji Matura - testy i zadania, w której jest także, np. odmierzanie czasu, dodawanie do powtórek, zapamiętywanie postępu i wyników czy notatnik :)

aplikacja_nazwa_h110.png google_play_h56.png app_store_h56.png

Dziękujemy developerom z firmy Geeknauts, którzy stworzyli tę aplikację

Zadanie 1. (0–1)
Poniżej przedstawiono ilustrację jednego z mitów greckich, którego istotnym elementem jest gra na instrumencie.

Podaj imię wskazanej strzałką postaci oraz nazwę instrumentu, na którym gra.
www.en.wikipedia.org

Imię postaci: .........................
Nazwa instrumentu: .........................
Zadanie 2. (0–2)
Na poniższym obrazie Hansa Memlinga Madonna z Dzieciątkiem i muzykującymi aniołami widoczne są cztery instrumenty muzyczne oznaczone literami A.–D. Podaj nazwy tych instrumentów.
www.unikalneobrazy.pl

A. .........................
B. .........................
C. .........................
D. .........................
Zadanie 3. (0–3)
Zapoznaj się z nagraniem fragmentu renesansowej kompozycji religijnej.
Zadanie 3.1.
Podaj nazwę renesansowej szkoły, którą reprezentuje utwór, oraz trzy cechy stylu muzycznego charakterystyczne dla tej szkoły.

Nazwa renesansowej szkoły: .........................
Cechy stylu:
1. .........................
2. .........................
3. .........................
Zadanie 3.2.
Podaj nazwę formy, której częścią jest prezentowany w nagraniu utwór.
.........................
Zadanie 4. (0–1)
Przyporządkuj terminy do opisu technik kompozytorskich.
1. Zasada konstrukcyjna polegająca na imitacyjnym rozpoczynaniu poszczególnych odcinków kompozycji odpowiadających określonym wierszom lub zdaniom tekstu słownego.
2. Celowo niedokładne określenie obrazu dźwiękowego kompozycji w partyturze, zakładające wprowadzenie elementu przypadku podczas wykonania.
3. Prowadzenie trzech głosów w równoległych akordach sekstowych.
Zadanie 5. (0–3)
Zapoznaj się z nagraniem i zapisem nutowym fragmentu pierwszej części IV Sonaty c-moll na skrzypce i klawesyn obbligato BWV 1017 Johanna Sebastiana Bacha.
Zadanie 5.1.
Podaj, czym charakteryzował się sposób wykorzystania klawesynu zaznaczony w partyturze jako klawesyn obbligato. Wskaż i opisz inną funkcję, jaką w XVII i XVIII wieku pełnił klawesyn w muzyce zespołowej.

Klawesyn obbligato: .........................
Inna funkcja klawesynu: .........................
Zadanie 5.2.
Zaznacz nazwy dwóch zjawisk metro-rytmicznych, które występują w zamieszczonym przykładzie nutowym.
Zadanie 6. (0–2)
Zapoznaj się z nagraniem fragmentu utworu instrumentalnego i poniższą ilustracją.
www.youtube.com/watchs?v=6CScQh8jG-s
Zadanie 6.1.
Podaj nazwę gatunkową prezentowanej w nagraniu kompozycji i epokę, z której ta kompozycja pochodzi.

Nazwa gatunkowa: .........................
Epoka: .........................
Zadanie 6.2.
Podaj nazwę instrumentu solowego oraz nazwy trzech instrumentów grupy basso continuo, które w nagraniu biorą udział w realizacji tej części koncertu.

Nazwa instrumentu solowego: .........................
Nazwy instrumentów grupy basso continuo: .........................
Zadanie 7. (0–2)
Wśród dwudziestu sześciu kwartetów smyczkowych Wolfganga Amadeusza Mozarta znajdują się trzy, które powstały po podróży kompozytora do Berlina. Mozart przebywał tam wiosną 1789 roku, by starać się o posadę na dworze Fryderyka Wilhelma II.
Zadanie 7.1.
Podaj nazwę tych kwartetów.
.........................
Zadanie 7.2.
Na podstawie analizy przedstawionego poniżej początkowego fragmentu drugiej części Kwartetu B-dur KV 589 opisz partię wiolonczeli.
.........................
.........................
Zadanie 8. (0–3)
Zapoznaj się z nagraniem i zapisem nutowym drugiej części Symfonii G-dur nr 100 „Wojskowej” Józefa Haydna.

Józef Haydn, Symfonia G-dur nr 100 „Wojskowa”


Zadanie 8.1.
Określ budowę wysłuchanego utworu.
.........................
Zadanie 8.2.
Na podstawie muzycznych cech wysłuchanego utworu wyjaśnij, dlaczego Symfonia G-dur nr 100 Haydna otrzymała przydomek „Wojskowa”.
.........................
.........................
Zadanie 8.3.
Podaj polskie nazwy dwóch instrumentów, które zostały dodane w tej symfonii do typowego składu klasycznej orkiestry symfonicznej.
.........................
.........................
Zadanie 9. (0–2)
Zapoznaj się z fragmentem nagrania finałowej części koncertu klasycznego.
Określ obsadę koncertu oraz podaj nazwę tańca, który podlega w tej części stylizacji.

Obsada: .........................
Nazwa tańca: .........................
Zadanie 10. (0–1)
Poniżej zapisano ważne wydarzenia muzyczne (oznaczone A.–D.). Ustal ich chronologię. Wybierz numery 1–4 we właściwej kolejności, gdzie 1 oznacza wydarzenie najstarsze chronologicznie, a 4 – wydarzenie najnowsze chronologicznie.
A. Franciszek Schubert napisał Małgorzatę przy kołowrotku.
B. W Kairze odbyła się premiera opery Aida Giuseppe Verdiego.
C. Franciszek Liszt przedstawił swój I Koncert fortepianowy Es-dur.
D. Feliks Mendelssohn zadyrygował Pasją wg św. Mateusza Jana Sebastiana Bacha.
Zadanie 11. (0–1)
Podaj tytuł inspirowanego literaturą symfonicznego dzieła Franciszka Liszta, w którym kolejne części noszą tytuły: Inferno (Piekło), Purgatorio (Czyściec), Magnificat, i określ typ tego dzieła symfonicznego.

Tytuł: .........................
Typ: .........................
Zadanie 12. (0–3)
Poniższe ilustracje przedstawiają tytułowych bohaterów trzech oper kompozytorów drugiej połowy XIX wieku.

Przy każdej ilustracji zapisz nazwisko kompozytora i tytuł opery.

A.
Kompozytor: .........................
Tytuł: .........................

B.
Kompozytor: .........................
Tytuł: .........................

C.
Kompozytor: .........................
Tytuł: .........................

Zadanie 13. (0–3)
Zapoznaj się z nagraniem i zapisem nutowym pieśni Stanisława Moniuszki Złota rybka.

Stanisław Moniuszko, Złota rybka


Zadanie 13.1.
Określ budowę pieśni Złota rybka i uzasadnij swoją odpowiedź.

Budowa: .........................
Uzasadnienie: .........................
Zadanie 13.2.
W zamieszczonej partyturze pieśni Stanisława Moniuszki odszukaj po jednym włoskim terminie, który dotyczy tempa, dynamiki i wyrazu. Podaj polskie odpowiedniki tych terminów.

Termin

Oznaczenie włoskie

Polskie odpowiedniki

tempodynamikawyrazZadanie 14. (0–2)
Poniższy fragment ilustracji przedstawia karykaturę dwóch kompozytorów – wybitnych symfoników późnoromantycznych.
Zadanie 14.1.
Podaj nazwiska obu kompozytorów przedstawionych na ilustracji.
.........................
Zadanie 14.2.
Zinterpretuj wymowę karykatury w kontekście twórczości obu kompozytorów.
.........................
.........................
Zadanie 15. (0–2)
Jedną z cech języka muzycznego impresjonizmu obecną w twórczości Claude’a Debussy’ego było rozszerzenie tonalności dur-moll i sięgnięcie po nowe sposoby organizacji materiału dźwiękowego.
Zapoznaj się z fragmentem zapisu nutowego jednego z preludiów Debussy’ego zamieszczonego w I tomie Preludiów fortepianowych – 2. Voiles (Żagle).
Zadanie 15.1.
Podaj nazwę skali, na jakiej oparty jest przedstawiony fragment utworu.
Uwaga! Materiał skali rozpoczyna się od taktu drugiego, wraz z pojawieniem się znaków przykluczowych.
.........................
Zadanie 15.2.
Skala wykorzystana przez Debussy’ego w powyższym fragmencie zawęża możliwości budowania współbrzmień wertykalnych do kilku interwałów.

Podaj rozmiar i wielkość dwóch interwałów, jakie można zbudować z dźwięków tej skali.
Uwaga! Nie uwzględniaj przewrotów interwałów oraz interwałów złożonych.
.........................
Zadanie 16. (0–3)
Wysłuchaj fragmentu finału IV Symfonii koncertującej op. 60 Karola Szymanowskiego, która pochodzi z trzeciego okresu twórczości kompozytora.
Zadanie 16.1.
Nazwij taniec, który podlega w tej części stylizacji. Podaj dwa argumenty, które potwierdzą Twoją odpowiedź.

Nazwa tańca: .........................
Argumenty:
.........................
.........................
Zadanie 16.2.
Wyjaśnij, dlaczego Karol Szymanowski nazwał ten utwór Symfonią koncertującą.
.........................
.........................
Zadanie 17. (0–1)
Poniższy tekst opisuje jeden z utworów polskiego kompozytora, który żył i tworzył w XX i na początku XXI wieku.

Powstała w roku 1976 [...] [kompozycja] to olbrzymia, trwająca blisko godzinę melopeja na sopran i orkiestrę, złożona z trzech części. Muzyka oparta jest na kilku melodiach ludowych. W utworze kompozytor wykorzystał autentyczny zapis więźniarki zamkniętej w hitlerowskiej katowni zakopiańskiej, poza tym Lament świętokrzyski z Pieśni łysogórskich z XV wieku oraz ludową pieśń matki o synu-powstańcu poległym na Opolszczyźnie. Niezwykle prosta, choć kunsztowna w budowie [...], zawiera ścisły kanon, przerwany inwokacją sopranu w części I, krótką lamentację w części II i wariacyjne opracowanie melodii ludowej w części III.
W. Rudziński, Muzyka naszego stulecia, Warszawa 1995.


Zapisz nazwisko kompozytora oraz tytuł utworu, o którym mowa w cytowanym tekście.

Nazwisko kompozytora: .........................
Tytuł utworu: .........................
Zadanie 18. (0–25)
Napisz wypracowanie na jeden z poniższych tematów.

Temat 1. 

W nawiązaniu do poniższej wypowiedzi polskiego muzykologa Bohdana Pocieja scharakteryzuj gatunek pieśni romantycznej. Na podstawie wybranych przykładów omów różne typy pieśni.

W epoce romantyzmu i w całym wieku XIX pieśń solowa z fortepianem jest najpowszechniejszym ze sposobów wypowiedzi muzycznej. Rozbrzmiewa w wielkich i małych salach koncertowych, w prywatnych salonach: jest w równej mierze domeną profesjonalnej sztuki wykonawczej, co amatorskiego muzykowania. Skala rozciąga się tu od piosenkowej doraźności do wyżyn arcydzieła muzyki. Dla kompozytora romantycznego pieśń jest rodzajem muzycznego dziennika czy pamiętnika utrwalającego wrażenia, doznania, przeżycia; ale również wysokim, trudnym zadaniem.
Bohdan Pociej, Formy muzyczne. Pieśń, www.meakultura.pl


Temat 2. 

Od sonoryzmu do postmodernizmu – omów twórczość Krzysztofa Pendereckiego na podstawie wybranych przez Ciebie utworów, które wpisały się w wymienione kierunki.


WYPRACOWANIE
.........................
.........................
.........................
Pomysły na studia dla maturzystów - ostatnio dodane artykuły

Rekrutacja na studia wg przedmiotów zdawanych na maturze


Wyszukaj kierunki studiów i uczelnie, w których brany jest pod uwagę tylko 1 przedmiot zdawany na maturze na poziomie podstawowym (często uczelnie dają do wyboru kilka przedmiotów a wybieramy z nich jeden):

Przykłady:

kierunki studiów po maturze z WOS


Poniżej podajemy wybrane linki do kierunki studiów na uczelniach, w których są brane pod uwagę wyniki tylko z dwóch przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym
(często uczelnie dają wyboru więcej przedmiotów a wybieramy z nich dwa):

Przykłady:

kierunki po maturze z polskiego i matematyki
kierunki po maturze z polskiego i angielskiego
kierunki po maturze z polskiego i historii
kierunki po maturze z polskiego i wiedzy o społeczeństwie

kierunki po maturze z matematyki i angielskiego
kierunki po maturze z matematyki i fizyki
kierunki po maturze z matematyki i chemii
kierunki po maturze z matematyki i informatyki

kierunki po maturze z biologii i chemii
kierunki po maturze z biologii i
angielskiego
kierunki po maturze z chemii i angielskiego
kierunki po maturze z biologii i geografii
kierunki po maturze z chemii i geografii
Polityka Prywatności